Page 1


ZABAVNA MATEMATIKA za tre}i razred osnovne {kole peto izdawe autori Dr Simeon Marinkovi} Dejan Begovi} ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada recenzenti prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Vesna Rikalo, nastavnik razredne nastave, O[ „Jovan Popovi}“, Beograd lektor Ivana Igwatovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2)

urednik Svjetlana Petrovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Publikum tira` 7.000 copyright © Kreativni centar, 2010

MARINKOVI], Simeon (1941) Zabavna matematika : za tre}i razred osnovne {kole / [autori Simeon Marinkovi}, Dejan Begovi} ; ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. – 5. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum). – 81 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm. – (Kreativna {kola) Podatak o autorima preuzet iz kolofona. – Tira` 7.000. ISBN 978-86-7781-370-3 1. Begovi}, Dejan [autor], 1957 COBISS.SR-ID 173910028

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00156/2008-06 od 24.06.2008.


ZABAVNA MATEMATIKA za tre}i razred osnovne {kole


Sabirawe i oduzimawe do 100

[ta smo nau~ili u drugom razredu 1.

2.

Izra~unaj i rezultate upi{i u kvadrati}e. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova. Dobi}e{ poruku.

■● 49 + 7 = ■ ● 51 – 9 = ■ ● 92 + 5 = ■ ● 33 – 8 = ■ ● 62 + 4 =

■● 31 + 6 = ■ ● 71 – 2 = ■ ● 21 + 7 =

■● 38 + 4 = ■ ● 61 + 8 = ■ ● 74 – 9 = ■ ● 87 – 5 = ■ ●

10

■● 100 – 3 = ■ ● 81 – 6 = ■ ● 45 – 3 = ■ ● 63 + 6 = ■ ● 41 – 4 = ■ ●

20

66 + 6 =

4

■●

37

56

25

42

28

66

69

72

65

97

82

75

D

O

N

R

U

G

E

T

]

A

I

Z

Zaokru`i najmawi broj u nizu. 42

19

35

17

81

11

20

27

75

2

65

39

80

49

79

38

55

69

12 10

35 16

Izra~unaj.

■ 26 + 46 = ■ 15 + 25 = ■ 33 + 49 = ■ Izra~unaj.

■ 33 – 14 = ■ 82 – 37 = ■ 46 – 37 = ■ 56 – 21 =

Zaokru`i najve}i broj u nizu. 71

6

17 + 34 =

5. 4.

9

55

3.

50

20

3

35 + 7 =

74 + 8 =

Uo~i pravila u nizovima i upi{i brojeve koji nedostaju.

25 4


7.

Ra~unaj u pravcu koji pokazuju strelice.

–7

73

+1 7

–3

+ 29

+ 11 29

18 57

Re{i zadatke i na desnoj strani upi{i odgovaraju}a slova.

■ ■

● T ● V ■ – 12 = 36 ● [ 16 + 24 + ■ = 58 ● E 47 – 13 – ■ = 23 ● O 6 + 36 + ■ = 72 ● D 75 – 54 + 6 = ■ ● R 44 + 33 – 11 = ■ ● 43 + 7 = 52 – 8 =

27

90

91 51

– 21

– 17

8.

– 55 + 1 2

+9

– 34

18

44

+ 13

+ 39

+

+ 18

– 33

2 –16 – –2 49

+ 30

Izra~unaj i rezultate upi{i u kvadrati}e. Na listu precrtaj rezultat kojeg nema u cvetu.

– 44

6.

48

62

30

39

85

66

24

50

18

44

11

I

3


9.

10. Izra~unaj.

Izra~unaj i zaokru`i slovo ispod ta~nog re{ewa. Sledi nagrada! ◆ Mara je preplivala 65 m, a Ivan 18 m mawe. Koliko je preplivao Ivan? ..........................................................................................

Re{ewe:

◆ Na livadi je paslo 78 grla stoke – od toga 23 ovce, 19 koza, a ostalo su bile krave. Koliko je krava bilo na livadi? ..........................................................................................

Re{ewe:

◆ U jednoj gajbi je 19 kg jabuka, a u drugoj 17 kg. U xaku ima 39 kg jabuka. Koliko je to ukupno jabuka? ..........................................................................................

Re{ewe:

45 47 39 M

B

E

18 +55

33 +48

N

71 81 75 L

29 +32

T

36 42 48 R

45 +24

C

11. Izra~unaj.

A

◆ Goran je u{tedeo 47 dinara, a Maja 35 dinara. Kupili su ~okoladu koja ko{ta 55 dinara, a ostatak novca stavili u kasicu. Koliko je 27 25 29 novca u kasici? ..........................................................................................

Re{ewe:

V

G

Re{ewe:

12. Popuni tablicu. + 27

4

19

I

51 –22

73 –54

91 –78

@

◆ III1 je sakupilo 52 kg starog papira, a III2 7 kg papira mawe. Koliko su starog papira ukupno 91 94 97 sakupila oba odeqewa? ..........................................................................................

49 –11

P

O

13. Popuni tablicu. 8

36

52

28

– 14

51

69

22

80

72


Vrste linija. Du` 1.

2.

Nacrtaj pravu liniju koja prolazi kroz ta~ke A i B.

B

N

R

M

5.

Uporedi odoka date du`i i upi{i znak >, < ili =. A

Izmeri du`i date u zadatku br. 4 lewirom i upi{i ta~ne du`ine.

O D

B

G

■ PO GD ■ AB PO ■ GD PO ■ LM LM ■ AB AB

M

P L

6.

Nacrtaj zatvorenu krivu liniju koja prolazi kroz ta~ke M i N.

P

A

4.

3.

Pomo}u lewira nacrtaj otvorenu izlomqenu liniju koja prolazi kroz ta~ke P i R.

AB = .......................... GD = .......................... LM = .......................... PO = ..........................

Uo~i sve du`i na slikama i upi{i ih u prazna poqa. D

C

AB

M

N

MN

O

A

B

P

R

5


Jedna~ine 1.

3.

Ako je

2.

onda je

Pove`i linijama jedna~inu i odgovaraju}e re{ewe.

x + 17 = 58

x=

25 + x = 49

x=

x = 66

72 + x = 91

x=

x = 71

x + 44 = 73

x=

x = 81

x + 29 = 82

x=

x = 28

51 + x = 70

x=

x = 48

5.

Popuni tablicu.

47 – x = 19 x – 33 = 38

72 – x = 24 x – 19 = 62

Re{i jedna~ine. 21 + 18 + x = 52

a

43

b a–b

88 35

74

.......................................................................... .....................................................

25

x=

34 + x + 29 = 85 21

16

39

26

19 .......................................................................... .....................................................

4.

x=

51 + x – 31 = 42

Popuni tablicu.

..........................................................................

a

39

b

13 28

26

.....................................................

x=

x – 17 + 33 = 66

33

..........................................................................

a+b

72

55

41

81

66 .....................................................

6

x=


Mno`ewe i deqewe 1.

Popuni prazna poqa. Na slici spoj po redu brojeve koje si dobio.

■ 8 · ■ = 72 7 · ■ = 49 ■ · 4 = 16 9·4=■ ■ · 7 = 42 5 · ■ = 25 5·4=■ 3·7=■ 9·3=■

■ 27 : ■ = 9 ■:4=8 ■:8=7 100 : 10 = ■ 18 : ■ = 9 ■:9=9 ■:4=6 ■:6=3 ■:9=7

6·9=

2.

64 : 8 =

12 5 20 2127 6 8

36

3

4

32

13

56 50

7 11 9

10

30

54

Koji je broj:

2 63 18

40 81

24

3.

Popuni tablicu.

◆ 4 puta mawi od 36?

·

...........................................................................................................

4

◆ 3 puta mawi od 15?

7

...........................................................................................................

9

3

4

8

6

9

◆ za 5 mawi od 50? 4. ...........................................................................................................

◆ 5 puta mawi od zbira brojeva 28 i 32? ...........................................................................................................

◆ 9 puta mawi od razlike brojeva 99 i 18? ...........................................................................................................

Popuni prazna poqa.

■ 70 : ■ = 10 48 : ■ = 8 64 : 8 = ■ 32 : 4 =

■=9 ■: 6 = 6 45 : 5 = ■ ■: 4 = 7 81 :

7


Profile for Kreativni centar

Zabavna matematika 3 - radni udžbenik  

Zabavna matematika 3 - radni udžbenik