Page 1

Zรกbavnรก matematika


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre druhý ročnk základnej školy tretie vydanie Autor Dr. Simeon Marinković Ilustrovala Mirjana Živkovićová Recenzenti prof. Dr. Milana Egerićová, Učiteská fakulta v Jagodine Tatjana Jašinová- Mojseová, profesorka triednej výučby, ZŠ Mlados vo Vršci Preložil prof Dr. Zoroslav Spevák Lektoroval prof. Dr. Michal Týr Graficky upravil Dušan Pavlić Vydal Kreativni centar Gradištanska 8 Belehrad Tel./fax: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Redaktorka Anelka Ružićová An|elka Ru`i} Za vydavate a Mr. Ljiljana Marinkovićová, riaditeka Vytlačilo Publikum Náklad 500 Copyright © Kreativni centar, 2013

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Zábavná matematika : pre druhy ročník základnej školy / [Simeon Marinković ; ilustrovala Mirjana Živkovićová ; preložil Zoroslav Spevák]. - 3. vyd. - Belehrad : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Publikum). - 70 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna škola) Prevod dela: Забавна математика. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 500. ISBN 978-86-7781-447-2 COBISS.SR-ID 199887372

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v druhom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00137/2008-06 zo dňa 25. 06. 2008.


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre druhý ročn�k základnej školy


Čo sme sa naučili v prvom ročn�ku 1. Pospájaj č�sla od 1 do 20.

3

2. Vyfarbi:

2 1

4 19

6

12

7

15 5

8

11

16

20

· štvorčeky žltou farbou · obdĺžn�ky modrou farbou · trojuholn�ky červenou farbou · kruhy zelenou farbou

10

9 13 14 17 18

je:

je:

je:

je:

3. Ko�ko geometrických útvarov je na obrázkoch? Vyh�adaj riešenia pomocou k�úča a dostaneš jedno slovo.

2

8

E

3

K

7

T

6

V


4. Rieš úlohy, vyh�adaj riešenia pomocou k�úča a odha� slovo. 1.

Od č�sla 14 odč�taj č�slo 5.

2.

Poč�tame:

Č�slu 5 pridaj č�slo 6.

Poč�tame: Riešenie:

3.

Riešenie:

Lopta a ceruzka stoja 10 dinárov a lopta a dve ceruzky 12 dinárov. Ko�ko stoj� lopta?

4.

Poč�tame:

Na ihrisku bolo 13 dievčat a chlapcov. Všetkých 5 dievčat odišlo, ale prišli traja chlapci. Ko�ko det� je na ihrisku?

Poč�tame: Riešenie:

11 10 9

8

7

A

P

O

L

M

Riešenie: 1.

2.

3.

4.

5. Rieš úlohy. Na obrázku vyfarbi pol�čka, v ktorých sú č�sla zo štvorčekov.

9+6= 8+7+3= 7+

= 13 + 2 = 11

5+3+9= 18 – 7 =

15 – 6 – 4 =

6 11

15

12

5

17

7

14 –

9

3

13

8

18

10

–9=7 8+5–3=

4 16

=6

14 1

2

18 – 9 +

= 13

10 – 6 + 8 = 3


6. Vp�š č�sla, súčet ktorých dáva č�slo 19. Prečiarkni tie č�sla, ktoré si použil.

8

19

2

7

3

5

6 1

8

14

17 11

15

16

11

13

4

12

18

7. Rieš úlohy a na obrázku vyfarbi pol�čka, v ktorých sú vypoč�tané č�sla.

6+5=

10

14 – 8 =

16

7 6

8+7=

15

5+9=

11

14

9

16 – 9 =

13

8

8. Urči chýbajúce č�sla a na obrázku vyfarbi pol�čka, v ktorých sú tie č�sla.

– 9 = 11 + 8 = 17 12 – 5+ 4

=5 = 13

6 20 21

4

8

9 7

5


9. Do prázdnych pol�čok vp�š č�sla 1 až 9 tak, aby súčet vo všetkých smeroch bol 15.

5

5 1

1

2

10. Poč�taj v smere š�pky.

–5

20 –7

–9

–7 –5

+7 +5

+4

+4 –5

+8

–5 –4

–6 –5

+3

–11 –3

+7 +9

+4 –6

Zakrúžkuj správne riešenie:

15

9

10 5


11. Rieš úlohy. Na obrázku vyfarbi pol�čka, v ktorých sú č�sla zo štvorčekov. Na konári bolo 8 vtákov, potom 6 odletelo a 9 priletelo. Ko�ko vtákov je teraz na konári? Poč�tame: Riešenie:

9

Ktoré č�slo dostaneme, ked’ od č�sla 15 odč�tame č�slo 6?

4

16

6

Poč�tame:

12 7

Riešenie: Zuzana priniesla 6 lisovaných kvetov do zbierky a Milina o 4 kvety viac od nej. Kol’ko kvetov spolu prieniesli?

11

Poč�tame: Riešenie: Kniha a tri ceruzky stoja 16 dinárov a len dve ceruzky stoja 4 dináre. Kol’ko stoj� kniha? Poč�tame: Riešenie: 12. Vp�š č�sla, ktoré chýbajú.

30 100

10 20

100 60

6

10

5


13. Vypoč�taj. Na obrázku vyfarbi pol�čka, v ktorých sú vypoč�tané č�sla. Ktoré zviera je na obrázku? 70

60

80 – 50 =

40 + 30 = 20 + 60 =

20

30 + 70 =

40

30

50

10

60 – 20 = 70 – 50 =

100 80

14. Rieš úlohy. Do krúžkov vp�š p�smená pod�a k�úča. Na pretekoch sa zúčastnilo 28 automobilov. Vzdalo sa 7 vodičov. Ko�ko automobilov prišlo do cie�a? Poč�tame:

Riešenie:

Miško mal 31 sklenených guliek a brat mu dal ešte 9. Ko�ko guliek má Miško teraz? Poč�tame:

Riešenie:

Maja mala 16 dinárov. Kúpila jablká a zostalo jej ešte 12 dinárov. Ko�ko zaplatila za jablká? Poč�tame:

Riešenie:

V autobuse s 50 sediskami bolo 20 cestujúcich. Ko�ko cestujúcich má ešte nastúpi�, aby autobus bol plný? Poč�tame:

Riešenie:

Vesna má 20 serv�tok a Mirka 10. Ko�ko serv�tok má dat’ Vesna Mirke, aby mali rovnaký počet serv�tok? Poč�tame:

Riešenie:

5

A

15

O

21

K

30 H 50

P

40 N 70

E

4

I

7


15. Pozoruj vp�sané č�sla a zisti, pod�a ktorého pravidla sú vp�sané. Potom vyplň vyfarbené štvorčeky.

1

16. Pod�a pr�kladu vyplň vyfarbené štvorčeky.

pr�klad:

8

24 33 34 35

23

42

44

61

83 100

21 50

17. Vyplň tabu�ku a vyfarbi obrázok.

7

a

24 41 43 21 32 81

b a + b 29 48 47 30 38 89 8

1 3

9

6

4 8 10

5

2


18. Pozoruj vp�sané č�sla a zisti, pod�a ktorého pravidla sú vp�sané. Potom vyplň vyfarbené štvorčeky.

19. Pod�a pr�kladu vyplň vyfarbené štvorčeky. pr�klad:

100

35

92 83 82 81 72

67

46

55 1 20. Pospájaj č�sla pod�a ve�kosti. Začni od hviezdičky. 58 62 54 42 56 60 44 50 38 64 52 40 68 66 46 48 34 36 70 72 74 32 30 28 76  26 78 80

82 88 85 91 94

79 97

 100

73 67

61

76 70

64

55

58

49

52 46

43

40 37

34

31

28

25 22

9


21. Vyplň prázdne pol�čka a vp�š zodpovedajúce p�smená z tabuliek.

20 = 19 +

L

70 =

+ 62

R

30 = 25 +

N

90 =

+ 87

Í

40 = 34 +

K

80 =

+ 73

N

50 = 47 +

R

50 =

+ 45

O

70 = 62 +

E

30 =

+ 23

N

60 = 54 +

K

40 =

+ 36

Á

90 = 88 +

I

20 =

+ 14

M

80 = 73 +

Á

60 =

+ 59

K

1 8 6 7 3 5 2 6

7 4 6 5 8 7 3 1

22. Vp�š č�sla, ktoré chýbajú v rade.

4

5 10

8

12

10 15

40

50


23. Rieš úlohy a vp�š zodpovedajúce p�smenká do tabuliek.

20 + 40 – 3 =

K

30 – 5 =

A

23 + 2 + 3 =

N

40 – 5 =

C

31 + 6 – 4 =

A

60 – 3 =

K

42 – 2 + 8 =

Y

40 – 20 + 5 =

A

78 – 5 + 2 =

M

80 – 8 =

U

69 – 4 + 3 =

Á

80 + 20 – 3

R

82 + 7 – 6 =

K

40 – 3 =

Í

96 + 0 – 5 =

L

60 + 0 – 3 =

K

70 – 8 + 5 =

R

100 – 3 =

R

35 72 57 97 37 57 25 97 57 25

75 91 48 28 68 67 83 33

24. Rieš úlohy. Milan má 12 dinárov a jeho sestra o 9 dinárov viac. Ko�ko peňaz� majú spolu?

Súčet je 100. Ktoré dva rovnaké sč�tance dajú to č�slo?

Poč�tame:

Riešenie:

a

Previerka:

11


25. Rieš úlohy. Na obrázkoch vyfarbi pol�čka, v ktorých sú vypoč�tané č�sla. Dostaneš jedno slovo.

40 +

= 70

80 +

= 90

70 –

= 30

60 –

= 40

10

30 15

40

50 25

+ 30 = 90

90 20

80

40

10

80 50 65

46 + 3 = 27 + 2 =

60 + 20 – 30 =

15

90 – 30 – 40 = 30

70 20 60

15

71 + 9 = 83 + 5 = 12

50 + 30 –

= 70

70 – 50 +

= 60

75

+ 30 – 40 = 50 90

30

29 70

49

63 + 4 = 52 + 6 =

5

20 + 30 + 40 =

5 5

6

80

70

60

– 30 = 20

70

20

65

67

58

45 35 88

80


26. Vyplň tabu�ku. Ktoré slovo sa skrýva za chýbajúcimi č�slami?

a

15

b

47 18 22

55 16

26 46

56 16

a + b 23 31 53 22 24 64 52 31 23 65 slovo

A=9

M=8

E=4

L=3

I=5

27. Porovnaj každý súčet s č�slami z dolného radu a vp�š znak <, > alebo =.

T=6

G=1

K=7

Š = 10

Z=2

Katka mala 37 obrázkov a brat jej dal ešte 8. Ko�ko obrázkov má Katka teraz? Poč�tame:

25 + 6 12 + 8

=

29 + 3

<

Odpoved’:

Ktoré č�slo treba pridat’ č�slu 34, aby sa dostalo č�slo 43?

>

44 + 1 19 + 9

<

<, >, =

45

Poč�tame: Odpoved’:

20

38

32

31 13


Zabavna matematika 2 slovački  
Zabavna matematika 2 slovački