Page 1

Zรกbavnรก matematika


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre prvý ročn�k základnej školy druhé vydanie

Autor Dr. Simeon Marinković Ilustroval Nikola Vitković Recenzenti prof. Dr. Mirko Dejić, Učite�ská fakulta v Belehrade Tatjana Jašinová�Mojseová, profesorka triednej výučby, ZŠ Mlados� vo Vršci Grafický dizajn Dušan Pavlić Preložil: prof. Dr. Zoroslav Spevák Lektoroval: prof. Dr. Michal Týr Vydalo Kreat�vne centrum Gradištanska 8 Belehrad Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

Redaktorka An�elka Ružićová za izdava~a Za vydavate�a Mr. Ljiljana Markovićová, riadite�ka Vytlačilo Publikum Náklad 1.000 Copyright ©Kreativni centar, 2008

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon Zabavná matematika : pre prvý ročník základnej školy / [autor Simeon Marinković ; ilustroval Nikola Vitković ; preložil Zoroslav Spevák]. - 2. vyd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 80 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm Prevod dela: Забавна математика. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 1.000. ISBN 978-86-7781-446-5 COBISS.SR-ID 147703564

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v prvom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00011/2007-06.


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA pre prvý ročn�k základnej školy


Vz�ahy

Vyfarbi die�a, ktoré bež� dolu kopcom.

Vyfarbi die�a, ktoré remienok drž� v �avej ruke.

Vyfarbi bábätko, ktoré sa vezie dozadu.

2

Vyfarbi die�a, ktoré je hore.


Vyfarbi to, čo je pod lavičkou, modrou farbou. Vyfarbi to, čo je nad lavičkou, červenou farbou. Zakrúžkuj die�a, ktoré pozerá hore. Zakrúžkuj psa, ktorý je pred stromom.

Vyfarbi die�a, ktoré je medzi inými dvoma de�mi. Zakrúžkuj die�a, ktoré sa pozerá do�ava.

3


Geometrické telesá 1. Spoj zodpovedajúce tvary.

2. Zakrúžkuj kocku.

3. Zakrúžkuj valec.

4. Je na tomto obrázku kocka medzi kvádrom a gu�ou? Zakrúžkuj odpove�. ÁNO

NIE

Je na tomto obrázku valec na�avo od gule? Zakrúžkuj odpove�. ÁNO

4

NIE

5. Je na tomto obrázku kocka? Zakrúžkuj odpove�. ÁNO

NIE


6. Zakrúžkuj geometrické telesá, ktoré sú aj na dolnom obrázku.

5


Rovné, krivé a lomené čiary 1. Cez tri body pomocou prav�tka urob rovnú čiaru.

2. Spoj tieto body krivou čiarou.

3. Pomocou prav�tka pokračuj v kreslen� tak, aby si dostal�a lomenú čiaru.

4. Pomocou prav�tka predĺž tieto priamky po okraj rámca.

5. Zosilni rovné čiary modrou farbou.

6


Otvorené a zatvorené čiary 1. Zosilni otvorené čiary.

2. Zosilni zatvorené čiary.

3. Dokonči čiary tak, aby každá ovečka bola bezpečná vo svojom košiari.

7


V, na, mimo 1. Na každej z týchto kresieb nakresli jeden bod v čiare, na čiare a mimo čiary.

2. Kde je koleso vzh�adom na bazén? Zakrúžkuj odpove�.

V 8

NA

MIMO

V

NA

MIMO


Bod 1. Označ bodmi miesta, na ktorých sa čiary pret�najú.

2. Nech lyžiar pospája tieto tri zástavky rovnými čiarami.

M

A

N 3. Spoj tieto body rovnými čiarami.

O

M

A

B

4. Nakresli jednu rovnú a jednu krivú čiaru, ktoré sa pret�najú v troch bodoch.

9


Úsečka 1. Zosilni najkratšiu cestu, ktorou sa auto dostane do cie�a.

3. Úsečky, ktoré sú rovnako dlhé, zosilni jednou farbou.

4. Pomocou prav�tka nakresli rovnaký výkres.

10

2. Zosilni najdlhšiu čiaru.


Dlhé, dlhšie, najdlhšie. Vysoké, vyššie, najvyššie 1. Vyfarbi šarkana, ktorého motúz je najdlhš�.

2. Vyfarbi najnižš� strom.

3. Ktorý chrobáčik prešiel najdlhšiu cestu?

4. Zakrúžkuj najkratš� „klik�klak” modrou farbou. Zakrúžkuj die�a, ktoré je najvyššie.

Zap�š jeho meno: Janko Pa�ko Ďurko A ktorý chrobáčik je najdlhš�?

11


Geometrické útvary 1. Vyfarbi nasledujúcimi farbami: modrá

červená

zelená

`žltá

2. Na obrázku je (zakrúžkuj p�smenko pred správnou odpove�ou): a) štvorec b) obdĺžnik v) trojuholn�k a) štvorec b) obdĺžnik v) trojuholn�k a) gu�a b) kruh v) valec a) štvorec b) kocka v) kváder

3. Dokonči druhú polovičku výkresu a vp�š názov každého útvaru.

5. Pokračuj v započatom rade.

12

4. Spoj každú formičku so zodpovedajúcou stopou v ceste.


Množina. Člen (prvok) množiny 1. Pre každého člena množiny vyfarbi jeden štvorček.

2. Zakrúžkuj množinu motý�ov.

5. Nakresli množinu geometrických útvarov. 3. Pomenuj množinu.

4. Toto je množina Nap�š názov každého člena množiny.

6. Je toto množina geometrických telies? Zakrúžkuj odpove�. ÁNO

NIE

Toto je množina

13


Zabavna matematika 1 -slovački jezik  
Zabavna matematika 1 -slovački jezik