Page 1


ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole ~etvrto izdawe autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} ilustracija na korici Ivan Pejki} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu lektor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor {tampa Publikum tira` 10.000 ISBN 978-86-7781-363-5 Copyright © Kreativni centar, 2008 {tampa

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Zabavna matematika : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}]. ‡ 4. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). ‡ 80 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm. ‡ (Kreativna {kola) Podatak o autoru preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 10.000. ISBN 978-86-7781-363-5 COBISS.SR-ID 148068876

tira` copyright

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00011/2007-06.


ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole


Odnosi

Oboj dete koje tr~i nizbrdo.

Oboj dete koje povodac dr`i u levoj ruci.

Oboj bebu koja se vozi okrenuta unazad.

2

Oboj dete koje je gore.


Oboj ono {to je ispod klupe plavom bojom. Oboj ono {to je iznad klupe crvenom bojom. Zaokru`i dete koje gleda nagore.

Zaokru`i psa koji je ispred drveta.

Oboj dete koje je izme|u druga dva deteta. Zaokru`i dete koje gleda nalevo.

3


Geometrijska tela 1. Pove`i odgovaraju}e oblike.

2. Zaokru`i kocku.

3. Zaokru`i vaqak.

4. Da li je na ovoj slici kocka izme|u kvadra i lopte? Zaokru`i odgovor.

5. Da li se na ovoj slici nalazi kocka? Zaokru`i odgovor. DA

DA

NE

Da li je na ovoj slici vaqak levo od lopte? Zaokru`i odgovor. DA

4

NE

NE


6. Zaokru`i geometrijska tela koja se nalaze i na dowoj slici.

5


Prave, krive i izlomqene linije 1. Kroz tri ta~ke povuci pomo}u lewira pravu liniju.

2. Spoj ove ta~ke jednom krivom linijom.

3. Pomo}u lewira nastavi crtawe tako da dobije{ izlomqenu liniju.

4. Pomo}u lewira produ`i ove prave do ivice okvira.

5. Podebqaj prave linije plavom bojom.

6


Otvorene i zatvorene linije 1. Podebqaj otvorene linije.

2. Podebqaj zatvorene linije.

3. Dovr{i linije tako da svaka ovca bude bezbedna u svom toru.

7


Zabavna matematika 1 - radni udžbenik  
Zabavna matematika 1 - radni udžbenik