Page 1


ZABAVNA GRAMATIKA za ~etvrti razred osnovne {kole peto izdawe autor

Dr Simeon Marinkovi}

ilustrovao

Miroqub Milutinovi} Brada

recenzenti

Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Spomenka Markovi}, profesor razredne nastave, O[ „Josif Pan~i}“ u Beogradu Mr Sla|ana Ili}, profesor

lektor likovni urednik priprema za {tampu izdava~

Mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Dragica Din~i} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik

Mr Aleksandra Markovi}

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:811.163.41(075.2)

za izdava~a {tampa tira` copyright

Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 5.000 Ÿ Kreativni centar, 2010

MARINKOVI], Simeon (1941) Zabavna gramatika 4 : [za ~etvrti razred osnovne {kole] / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. - 5. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum). - 95 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-420-5 COBISS.SR-ID 174752780

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u ~etvrtom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00141/2008-06 od 05.06.2008.


Ovo sam ja (moja fotografija ili crte`) (ime)

(prezime)

(datum ro|ewa)

(boja kose)

(boja o~iju)

Za{to volim ako volim

2

Moje omiqeno mesto u prirodi je:

U slobodno vreme volim da:

Za{to?

Za{to?

Muzika koju volim:

Kwige koje volim:

Za{to?

Za{to?

Re~i koje volim da ~ujem:

Stihovi koji mi se svi|aju:

Za{to?

Za{to?


1. D R U G A R S T V O U~imo: ‡ upravni i neupravni govor ‡ pisawe dijaloga ‡ promenqive i nepromenqive vrste re~i

Tvoj zadatak }e biti da: ‡ opi{e{ igru koju voli{ da igra{ ‡ u~estvuje{ u kvizu ‡ napi{e{ zami{qeni razgovor ‡ pomogne{ Ani da se obu~e ‡ zamisli{ razgovor o nekom problemu ‡ dovr{i{ strip

Opi{i igru koju si rado igrao sa svojim dru{tvom za vreme letweg raspusta. Koja su pravila te igre?

3


U~enici treba da se podele u dve ekipe (Aninu i Tintilinovu) i da organizuju kviz. Tako }e na zanimqiv na~in obnoviti gradivo iz 3. razreda. mogu}i broj poena

VESELI KVIZ

Anina ekipa

osvojeno

1. Izmisli po~etak jedne bajke:

2 2. Smisli zagonetku o psu:

2 3. Kako se pravilno pi{e: radio ili radijo?

2 4. Smisli o travi strofu od dva stiha:

2 2

5. Napi{i tri zajedni~ke imenice za psa: 6. Napi{i jednu uzvi~nu potvrdnu re~enicu o prijateqstvu:

2 2

7. Podvuci subjekat i predikat u re~enici: Kada Marko igra fudbal? 8. Napi{i pet glagola kojima se mo`e ozna~iti padawe ki{e: , 9. Smisli i napi{i tri sme{na imena za olovku:

,

,

,

,

, u~i.

10. Dopuni re~enicu: Ana (pril. o. za vreme)

(pril. o. za mesto)

.

2

.

2 2

(pril. o. za na~in)

2

11. Odredi rod i broj prideva umiqata: 12. Napi{i obave{tajnu re~enicu u kojoj svaka re~ po~iwe slovom n:

2 Mogu}i broj poena:

4

24

Osvojeno:

Mesto:


Tintilinova ekipa

1. Izmisli po~etak jedne basne:

2

2. Smisli poslovicu o lepom pona{awu u prirodi:

2 2

3. Kako se pravilno pi{e: istorija ili istoria? 4. Smisli o zecu strofu od dva stiha:

2 2

5. Napi{i tri vlastite imenice za psa: 6. Napi{i jednu obave{tajnu odri~nu re~enicu o qubavi:

2 2

7. Podvuci subjekat i predikat u re~enici: Za{to Ana danas ne dolazi? 8. Napi{i pet opisnih prideva uz imenicu sunce: ,

,

,

,

.

2 2

9. Odgovori {aqivo na pitawe: Za{to je trava zelena? 10. Napi{i re~enicu Tintilin se sme{ka u pro{lom: budu}em vremenu:

2 11. Odredi lice i broj glagola prepoznaju:

2 12. Napi{i upitnu potvrdnu re~enicu u kojoj svaka re~ po~iwe slovom z:

2 Mogu}i broj poena:

24

Osvojeno:

Mesto:

5


UPRAVNI GOVOR Razgovor izme|u Milice i Dragana: ‡ Ana je rekla da joj se dopada{! ‡ [ta je rekla Ana? ‡ Da si joj simpati~an. ‡ Ma ne to. Navedi mi wene re~i. ‡ Aha, rekla je: „Svi|a mi se onaj de~ak iz druge klupe“. Upravni govor je navo|ewe tu|ih re~i ta~no onako kako su izgovorene. Takvo navo|ewe ne~ijih re~i obele`ava se posebnim znacima ‡ navodnicima. Navodnici se stavqaju ispred i iza upravnog govora. Postoje tri na~ina navo|ewa: 1. Ana je rekla: „Svi|a mi se onaj de~ak iz druge klupe“. 2. „Svi|a mi se onaj de~ak iz druge klupe“, rekla je Ana. 3. „Svi|a mi se“, rekla je Ana, „onaj de~ak iz druge klupe.“ Umesto navodnika (koji nekad izgledaju i ovako: » «), mo`e se staviti crta, kao u primeru stihova iz pesme Grigora Viteza Kakve je boje potok: 1. A lastavica ozg re~e: ‡ Potok je kao nebo plav. 2. ‡ Potok je kao nebo plav ‡ lastavica ozg re~e. 3. ‡ Potok je ‡ lastavica ozg re~e ‡ kao nebo plav.

NEUPRAVNI GOVOR Neupravni govor je posredno navo|ewe tu|ih re~i u ne{to izmewenom obliku. Za takvo navo|ewe ne~ijih re~i ne koriste se navodnici, ve} re~i da i kako:

Ana je rekla DA joj se svi|a onaj de~ak iz druge klupe. Ana je rekla KAKO joj se svi|a onaj de~ak iz druge klupe.

6


Slede}u re~enicu napi{i pravilno u neupravnom govoru, kao i na sva tri opisana na~ina upravnog govora.

Markojerekaotonisamu~inionamerno neupravni govor: upravni govor: 1. na~in 2. na~in 3. na~in Napi{i re~enice u upravnom i neupravnom govoru na osnovu onoga {to pi{e na slici. neupravni govor:

upravni govor:

Posmatraj sliku. Napi{i zami{qen razgovor likova sa slike. Ana: Tintilin: Ma~ka:

7


Profile for Kreativni centar

Zabavna gramatika 4 - radni udžbenik  

Zabavna gramatika 4 - radni udžbenik