Zabavna matematika 2

Page 1

2

Zabavna matematika zybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole2

Zabavna matematika zybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole


[ta smo nau~ili u prvom razredu 1. Pove`i brojeve od 1 do 20.

3

2. Oboj:

2

1 4 19

6 12

20

路 kvadrate `utom bojom 路 pravougaonike plavom bojom 路 trouglove crvenom bojom 路 krugove zelenom bojom

15 16

7 5

11 10

8

ima:

ima:

ima:

ima:

9 13 14 17 18

3. Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

2

8

E

3

C

7

T

6

V


4. Re{i zadatke, potra`i re{ewa u kqu~u i otkrij re~. 1.

Od broja 14 oduzmi broj 5.

2.

Ra~unamo:

Broju 5 dodaj broj 6.

Ra~unamo: Re{ewe:

3.

Re{ewe:

Lopta i olovka ko{taju 10 dinara, a lopta i dve olovke 12 dinara. Koliko ko{ta lopta?

4.

Ra~unamo:

Na igrali{tu je bilo 13 devoj~ica i de~aka. Svih 5 devoj~ica je oti{lo, ali su do{la 3 de~aka. Koliko je dece na igrali{tu?

Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: 1.

11 10 9

8

7

A

P

O

L

K

2.

3.

4.

5. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

9+6=

15 – 6 – 4 = 6 11

8+7+3=

14 –

9

=6

3 5

7+

= 13

12

–9=7

17

7

13 8

+ 2 = 11

18

8+5–3=

4

15 16

2

5+3+9=

14

18 – 9 +

1

10 – 6 + 8 =

= 13

10

18 – 7 =

3


6. Upi{i brojeve ~iji zbir daje broj 19. Precrtaj one brojeve koje si upotrebio.

19 8

8

14

17

2 11

7

3

15

16

5

6

11

13

1

4

12

18

7. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

6+5= 10

16 7

14 – 8 = 6

13

8+7= 15 14

5+9=

11 9

8

16 – 9 = 8. Odredi brojeve koji nedostaju i na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi.

– 9 = 11

4

8 9 6

+ 8 = 17 20

12 –

=5

5 21

5+ 4

= 13

7


9. U prazna poqa upi{i brojeve od 1 do 9, tako da zbir u svim pravcima bude 15.

5

5

1

1

2

10. Popuni sve prazne ku}ice idu}i u pravcu strelica.

–5

–9

+8

+3

20 –7

–7 –5

+7 +5

+4

+4 –5

–5 –4

–6 –5

–11 –3

+7 +9

+4 –6

Zaokru`i ta~no re{ewe:

15

9

10 5


11. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Na grani je bilo 8 ptica, pa je 6 ptica odletelo, a 9 je doletelo. Koliko ptica sada ima na grani? Ra~unamo: Re{ewe: 9 Koji se broj dobije ako od broja 15 oduzme{ broj 6? 4 16 6

Ra~unamo:

12 7

Re{ewe: Dragana je donela 6 presovanih cvetova za zbirku, a Milica 4 cveta vi{e od we. Koliko su cvetova zajedno donele?

11

Ra~unamo: Re{ewe: Kwiga i tri olovke ko{taju 16 dinara, a samo jedna olovka ko{ta 2 dinara.•Koliko ko{ta kwiga? Ra~unamo: Re{ewe:

12. Upi{i brojeve koji nedostaju.

30 100

10 20 100 60

6

10

5


13. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Koja je `ivotiwa na slici? 70

60

80 – 50 =

40 + 30 = 20 + 60 =

20

30

50 10

60 – 20 =

40

30 + 70 =

70 – 50 =

100 80

14. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i slova iz kqu~a. U trci je u~estvovalo 28 automobila. Odustalo je 7 voza~a. Koliko automobila je stiglo na ciq? Ra~unamo:

Re{ewe:

Mi{a je imao 31 kliker, pa mu je brat dao jo{ 9. Koliko klikera Mi{a sada ima?

10 A Ra~unamo:

Re{ewe:

15 O Maja je imala 16 dinara.•Kupila je jabuke, pa joj je ostalo jo{ 12 dinara. Koliko je platila jabuke? Ra~unamo:

21 K

Re{ewe:

30 G U autobusu sa 50 sedi{ta bilo je 20 putnika. Koliko jo{ putnika treba da u|e da bi autobus bio pun? Ra~unamo:

50 R Re{ewe:

40 W

Vesna ima 20 salveta, a Mira 10. Koliko salveta vi{e ima Vesna od Mire?

Ra~unamo:

Re{ewe:

70 E 4

I 7


15. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

1

16. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e.

primer:

8

24 33 34 35

23

42 44

61

83

100

21 50

17. Popuni tabelu i oboj sliku.

7

9 6

a

1 5

24 41 43 21 32 81

b

3

4 8

a + b 29 48 47 30 38 89 10 8

2


Sadr`aj

[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–12 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–23 Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . .25 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27 Pismeno sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28–29 Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–33 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . . . .34 Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . .35 Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36–37 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . .47 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Mno`ewe i deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . . . . .50 Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Mno`ewe i deqewe (ve`bawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52–59 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . .62–63 Jedna~ine s nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem . . . . . . . . . . . .65 Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem . . . . . . . . . . . . . . .67 Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68–69 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70


ZABAVNA MATEMATIKA 2 zbirka zadataka za drugi razred osnovne {kole prvo izdawe Autor dr Simeon Marinkovi} Ilustrovala Mirjana @ivkovi} Ilustracija na korici Ivan Pejki} Recenzenti prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu Lektor mr Aleksandra Markovi} Grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} Izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Urednik An|elka Ru`i} An|elka Ru`i} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Tira` Copyright © Kreativni centar, 2011

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00165/2008-06 od 24. juna 2008.