Page 1

MO ŽE

U JE T E U P RO A PUT D I ŠL L OS E T T

Krenite na PUTOVANJE KROZ VREME uz ovu knjigu, koja je toliko interaktivna da će vam se činiti da ste u pravoj VREMENSKOJ MAŠINI.

I

BU DU VI A ĆN L Z OST I DUĆI KRO

E? T RIN

Pomozite ĐORĐU i njegovoj keruši DONI da pronađu prave puteve i izađu iz

48 ČAROBNIH LAVIRINATA

kako bi posetili uzbudljive istorijske periode, kao što su doba dinosaurusa, stari Egipat, kosmičko doba i još mnogo toga.

Možete li da pronađete pravi put listajući PODELJENE STRANE sve dok ne naiđete na odgovarajući nastavak lavirinta? Naučite ZANIMLJIVE ISTORIJSKE PODATKE rešavajući zabavne zadatke.

A T A ! N I T 48 M I N I - L A V I R N I R I = 1 VELIKI LAV

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2 - Korice.indd 1

9.1.2017. 11.07.51


KROZ LAVIRINTE

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 1

4.1.2017. 15.11.57


VREMEPLOV

KROZ LAVIRINTE

Prvo izdanje Naslov originala Maze Hop® TIME TRAVEL

Text, design and illustration © Carlton Books Limited 2017 Published in 2017 by Carlton Books Limited, An imprint of the Carlton Publishing Group, 20 Mortimer Street, London W1T 3JW Za izdanje na srpskom © Kreativni centar 2017 Autor: Ana Bret Ilustrator: Tom Vuli Prevod: Mirjana Popov-Slijepčević Lektura: Violeta Babić Izdaje: Kreativni centar, Beograd, Gradištanska 8 • +381 11 38 20 464 e‑mail: info@kreativnicentar.rs • www.kreativnicentar.rs Za izdavača: mr Ljiljana Marinković, direktor Tiraž 3.000 Godina štampe 2017 Štampano u Kini CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0373-3 COBISS.SR-ID 227819532

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 2

4.1.2017. 15.12.01


KROZ LAVIRINTE

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 3

4.1.2017. 15.12.02


a g i o t v i a j s k n i r o k Kako se Da li ste ikada poželeli da putujete kroz vreme i posetite doba dinosaurusa i starih Egipćana ili da prisustvujete prvom sletanju na Mesec? Onda sigurno jedva čekate da se pridružite Đorđu i Doni na putovanju njihovog života. Treba samo da krenete kroz lavirinte! Evo kako se to radi…

Najvažnije činjenice… Na levim stranama knjige pročitajte zanimljive činjenice i podatke o svakom odredištu u lavirintu. Saznajte nešto više o poznatim istorijskim razdobljima, događajima, ljudima i predmetima i otkrijte kako su ljudi tada živeli. A onda pratite Đorđeve i Donine avanture.

Stari Egipat, 1330. p. n.

e.

i starim Egiptom vlada Godina je 1330. pre nove ere odvija oko reke Nil i obični faraon Tutankamon. Život se piramide i obrađujući ljudi mukotrpno rade gradeći mnogo divnog a kraljica Anhesenamon nosi zemlju. Plemstvo živi u raskoši, ove u čast hram vene anst velič su adili sagr zlatnog nakita. Stari Egipćani ju na: svojih bogova. Obratite pažn Sfingu

Hram

Reku Nil

Veliku piram idu u Gizi

na je oko za faraona Keopsa. 2560. p. n. e. kao grobnica s ljudskom statua , sfinga se Pored nje nalazi glavom i telom lava. se od preko S Egipatsko pismo sastojalo 700 hijeroglifa (simbola).

S Velika piramida u Gizi završe

Šta treba da pronađete Srednjovekovni dv

Obratite pažnju na stvari koje treba da pronađete u lavirintima. Dok tražite pravi put, morate proći pored svake od četiri stvari nabrojane na levoj strani knjige.

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 4

orac, Francuska, 120

0

U srednjovekovnoj Evropi kraljevi su zbo g ratova često napuštali svoja kral jevstva i bilo im je neo phodno da pripadnici najvišeg plemstva za to vreme čuvaju zemlju. Zato su plemići zida li dvorce nalik na tvrđ ave. Da bi zaustavili napadače, oko njih su kopali jarkove s vod om, postavljali pokretn podizali visoke kule e mostove i s malim prozorima. U dvorcima je živelo Đorđe i Dona trenutn i radilo mnogo ljudi. o su u poseti jednom takvom dvorcu. Obr atite pažnju na:

Svečanu dvoranu Gospodarevu sobu

Tamnicu

Strelca na vrhu kule

S Dvorci su često zida ni se iz visin

na uzvišenjima da bi

e lakše videla okol ina. S Dvorski toalet zvao se kloz

et i sastojao se od vertikalnog kana la koji se izlivao u jarak s vodom. S U tipičnom dvorcu živelo je i radilo oko 150 ljudi.

4.1.2017. 15.12.15


Dok putuju kroz vreme, Đorđe i Dona nailaze na očaravajuće predmete iz prošlosti. Potražite ih na kraju svakog lavirinta. Da biste negde u knjizi pronašli sledeći lavirint, morate na njegovom početku da uočite potpuno isti predmet. I obratite pažnju na puteve koji se poklapaju. Kraj puta na jednom lavirintu treba da odgovara početku puta na nekom drugom.

Povežite lavirinte stan Kori et sav atite Uvek pr tazu glavnu s jte da i pokuša ajkraći nađete n put!

O vim put em …

Vreme je da se krene! Zato okrenite sledeću stranu i avantura može da počne! Pridružite se svojim drugarima Đorđu i Doni u Prirodnjačkom muzeju, a ostalo zavisi od vas. Mnogo sreće na putovanju kroz vreme i vidimo se kada se budete vratili u sadašnjost!

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 5

4.1.2017. 15.12.21


9 30… Pre 150 miliona godina

1492…

1850…

1925…

17 17…

1490… 1300…

2030… 4 01 6 …

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 6

4.1.2017. 15.12.22


2 0 80… miliona 5 , 2 e Pr odina g 1917…

1225…

550…

22 1

. p . n . e.

1765…

1330. p. n. e.

i on l i m Pre dina… go

1990…

e t s li a D a z i m e r p s

v re me k r o z l av

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 7

.000 0 4 Pre

g o di n a

v o pl

te n i ir

?

4.1.2017. 15.12.23


U poseti Prirodnjačkom muzeju Đorđe i Dona došli su u Prirodnjački muzej da vide dinosauruse. Dona je zurila u sve te kosti, a Đorđe je pazio da neku ne počne i da glođe. Dok su se divili ogromnom skeletu diplodokusa, Đorđe se odjednom saplete o sopstvene pertle i da ne bi pao, uhvati se za vrh dinosaurusovog repa. U deliću sekunde i on i Dona vraćeni su u prošlost. Možete li u lavirintu da prođete pored svega onog što je navedeno i pomognete im na njihovom putu?

Vratne kosti

Mala glava

Ogromne kandže

Tanak rep nalik na bič

S Đorđe je nastavnik geografije koji uživa u

istraživanju i obožava sendviče sa siro m. S Dona je Đorđeva verna drugarica koja mno go voli da glođe kosti i da juri mačke.

Gusari s Karipskog mora, 1717 Pazite! Bolje da se Đorđe i Dona brzo sklone ispod palube, jer je brod na koji su se ukrcali postao poprište bitke. Gusari Crnobradog napali su španski trgovački brod u potrazi za blagom. Vodi se žestoka bitka. Gusari pucaju iz pištolja i zamahuju mačetama urade na uplašene mornare. Crnobradi je svojim gusarima dao uputstva da sledeće… Da li im to polazi za rukom?

Popnite se na osmatračnicu

Zgrab ite kovčeg s blagom

Podignite zastavu Vežite kapetana s lobanjom i ukrštenim kostima

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 8

S Crnobradi je strašni gusar čije je pravo ime bilo Edvard Tič. S Priča se da je stavljao zapaljeni fitilj u svoju crnu bradu i kosu ne bi li tako zaplašio mornare. S Brod Crnobradog zvao se Osveta kraljice Ane.

4.1.2017. 15.12.26


Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 9

4.1.2017. 15.12.26


Vikinzi, 930 Đorđe i Dona stigli su u Norvešku baš kada se grupa vikinških ratnika spremala da isplovi iz luke. Hteli su da se ušunjaju na dugi brod, jer bi im to možda pomoglo da se nekako vrate kući. Ali Erik Bladeks, strašni vikinški ratnik koji je poveo svoje ljude u osvajanje stranih zemalja, nikako ne sme da ih vidi. Možete li da sprovedete Đorđa i Donu do pramca broda? Ako ste na pravom putu, proći ćete pored:

Vikinških novčića Vikinškog broša Roga za piće

Žuto-crvenog štita

S Vikinzi su bili moreplovci koji su iz svoje postojbine u Skandinaviji putovali po gotovo celoj Severnoj Evropi radi trgovine i osvajanja novih zemalja. Vikinško doba trajalo je otprilike od 700. do 1066. godine. S Erik Bladeks bio je kralj Norveške i kasnije Nortumbrije u Britaniji.

Stari Egipat, 1330. p. n. e. Godina je 1330. pre nove ere i starim Egiptom vlada faraon Tutankamon. Život se odvija oko reke Nil i obični ljudi mukotrpno rade gradeći piramide i obrađujući zem lju. Plemstvo živi u raskoši, a kraljica Anhesenamon nosi mno go divnog zlatnog nakita. Stari Egipćani sagradili su veličanstvene hramove u čast svojih bogova. Obratite pažnju na:

Sfingu

Hram

Reku Nil

Veliku piram idu u Gizi

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 10

S Velika piramida u Gizi završena je oko 2560.

p. n. e. kao grobnica za faraona Keopsa. Pored nje nalazi se sfinga, statua s ljudskom glavom i telom lava. S Egipatsko pismo sastojalo se od preko 700 hijeroglifa (simbola).

4.1.2017. 15.12.35


Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2.indd 11

4.1.2017. 15.12.35


MO ŽE

U JE T E U P RO A PUT D I ŠL L OS E T T

Krenite na PUTOVANJE KROZ VREME uz ovu knjigu, koja je toliko interaktivna da će vam se činiti da ste u pravoj VREMENSKOJ MAŠINI.

I

BU DU VI A ĆN L Z OST I DUĆI KRO

E? T RIN

Pomozite ĐORĐU i njegovoj keruši DONI da pronađu prave puteve i izađu iz

48 ČAROBNIH LAVIRINATA

kako bi posetili uzbudljive istorijske periode, kao što su doba dinosaurusa, stari Egipat, kosmičko doba i još mnogo toga.

Možete li da pronađete pravi put listajući PODELJENE STRANE sve dok ne naiđete na odgovarajući nastavak lavirinta? Naučite ZANIMLJIVE ISTORIJSKE PODATKE rešavajući zabavne zadatke.

A T A ! N I T 48 M I N I - L A V I R N I R I = 1 VELIKI LAV

Vremeplov - Kroz Lavirinte - Maze Hop 2 - Korice.indd 1

9.1.2017. 11.07.51

Vremeplov kroz lavirinte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you