Page 1


Qiqa Marjanovi} i Stanka Brdar

drugo izdawe ilustrovao Kosta Zdravkovi} urednik An|elka Ru`i} lektor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Neboj{a Miti} Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3000 Copyright © Kreativni centar, 2006 ISBN 86-7781-382-9 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 793.22-053.2 MARJANOVI], Qiqa Vodi~ za ro|endane / Qiqa Marjanovi} i Stanka Brdar ; ilustrovao Kosta Zdravkovi}. ‡ 2. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Publikum). ‡ 79 str. : ilustr. ; 24 cm Tira` 3.000. ISBN 86-7781-382-9 1. Brdar, Stanka COBISS.SR-ID 131187980


Qiqa Marjanovi} i Stanka Brdar

Ilustrovao

Kosta Zdravkovi}


2


Sadr`aj

4 Uvod 5 Pripreme za veliko slavqe 11 Bio jednom jedan... 21 U svetu dinosaurusa 31 Malo strave i u`asa 41 Sti`u Marsovci 51 Obojeni ro|endan 61 Sve suprotno 71 Pod vedrim nebom

3


UVOD Nekada su samo kraqevi slavili ro|endan. Sre}om, ta vremena su daleko za nama, pa danas kraqevske ro|endanske zabave mo`ete organizovati po sopstvenoj zamisli. Da biste proslavili ovaj dan, najva`niji u de~jem kalendaru, potrebno je dosta priprema: treba se odlu~iti za temu proslave i za mesto na kojem }e se odr`ati, napraviti na vreme pozivnice i odgovaraju}e kostime, smisliti na koji }e se na~in dekorisati prostor, spremiti poslu`ewe i opredeliti se za igre. Ovaj Vodi~ vam mo`e pomo}i u tom izboru da bi sve bilo spremno pre nego {to prvi gosti pozvone na vrata. Podse}amo vas na to da priprema ro|endana mo`e da bude zabavna ba{ kao i sama proslava, posebno ako u tome u~estvujete zajedno s detetom. Iskoristite ovu priliku da iska`ete kreativnost i zajedni~ki se prepustite ma{tawu sve dok ideje ne po~nu da dobijaju oblik. Naravno, na vama je da ove predloge uskladite s vremenom i novcem koji vam je na raspolagawu. Tokom priprema sigurno }e iskrsnuti jo{ neka neo~ekivana ideja koja }e uneti dodatnu radost u va{ dom ... i slavqe mo`e da po~ne!

4


PRIPREME ZA VELIKO SLAVQE De~ji ro|endani su posebne sve~anosti sa puno poklona i lepih `eqa, pa se ubrajaju me|u najlep{e doga|aje u porodici. Uspeh proslave u velikoj meri zavisi od dobre organizacije, posebno zbog toga {to su zvanice deca. Zato vam predla`emo tematske ro|endane koji }e vam omogu}iti da zabavite decu odgovaraju}im igrama i kostimima i da tako od proslave napravite avanturu koja }e se dugo pamtiti. Kako da izaberete temu ro|endanske proslave? Mogu}nosti su razne, a izbor pre svega zavisi od toga {ta slavqenik voli i koliko godina ima: mo`ete da organizujete putovawe u pro{lost ili u budu}nost, posetu dvorcu strave i u`asa ili udaqenom Marsu. Ako va{e dete voli dinosauruse, mogu i oni svratiti na ro|endan. Kada se odlu~ite za temu, preostaje vam samo da u tom duhu ukrasite prostor, smislite kako }e izgledati pozivnice, odaberete igre i pripremite kostime i poslu`ewe.

avila s na to da pr Podse}amo va te tuje svakog awa, koja po{ ni tokom lepog pona{ zaboravite da a eb tr ne dana, ro|endana. estite a zabave obav • Pre po~etk iji nego ~n bu ti te bi kom{ije da }e zumevawe. ra ite ih za ol m za i no obi~ do~ekuje da slavqenik sa te di ru ot •P ima. goste na vrat a da avqenik treb sl u on • Po bont ed one odmah pr otvara pokl o mo`ete da . Ovo pravil em vc da ro da u igru tako pretvorite promenite i ati svuda klone ostavq {to }ete po m ko avqenik to po ku}i, pa sl i i a` tr e da ih proslave mo` otkriva.

5


Dekoracija Dekoracija vam mo`e pomo}i da sopstveni dom pretvorite u potpuno novi ambijent u kojem }e deca u`ivati, a tema proslave }e odrediti u kom pravcu treba da razmi{qate da biste uneli potrebnu atmosferu. Kada razmislite o tome kako }e izgledati prostor, ostaje vam da obezbedite dovoqno materijala za ukra{avawe.

Gotove trake, pozivnice i ukrase za ro|endanska slavqa mo`ete na}i u prodavnicama, ali to nije jedini izbor. Ako imate dobru ideju mo`ete sami da ostvarite ve}inu zamisli i tako postignete `eqeni efekat. Postavite putokaze koji }e dovesti goste pred va{a vrata. Nad ulaznim vratima zaka~ite balone ili venac od {arenih traka. Iskoristite krep-papir, foliju, marame i raznobojne sijalice i pretvorite ku}u u zamak pun misterija, pe}inu preistorijskog ~oveka ili {umu punu vilinskih ~arolija. Da bi sto izgledao sve~ano, ukrasite ga cve}em i ~inijama raznih boja, a na krajeve obi~nog stolwaka ve`ite velike ma{ne. Nekoliko sve}ica koje plutaju u posudi s vodom mogu vrlo lepo da izgledaju… … a najlep{e treba da budu ro|endanske sve}ice, one koje idu uz ro|endansku tortu, duvawe i pesmu. ra{avawem, po~nete s uk Pre no {to s da treba: podse}amo va ne za rije predvi|e eme • da iz prosto vr proslavu na ro|endansku su edmete koji sklonite pr koga i koji mogu ne il lomqivi da povrede struju e uti~nice za • da osigurat • da sklonite va esto sredst na sigurno m ve ko i le za ~i{}ewe da tvorite ili za e or oz pr • da ci. de m dostupni ih u~inite ne

6


Pozivnice Pozivnice su vrlo prakti~an na~in najavqivawa predstoje}eg slavqa. One obave{tavaju goste o tome kada je ro|endan i gde se odr`ava, do koliko sati traje i koja je tema proslave. Ukqu~ite dete u smi{qawe i ukra{avawe pozivnica, da bi bile jo{ zanimqivije i ma{tovitije.

Pro~itaj ime! ‥ Evo jedne vrlo li~ne pozivnice. Ime zvanice treba napisati uspravno, a svako slovo treba da bude po~etak neke informacije. Ovako bi mogla da izgleda pozivnica za Marka:

Slagalica ‥ Na slici na kojoj je neka `ivotiwa ili junak iz crtanog filma napi{ite sve {to pozivnica treba da sadr`i. Isecite sliku na nekoliko delova i spakujte je u koverat. Da bi saznao kada i gde se ro|endanska proslava odr`ava, svaki gost mora da sastavi deli}e slike.

7


Водич за рођендане  
Водич за рођендане  

Уз овај водич припрема дечјег рођендана може да буде забавна баш као и сама прослава. Изаберите неку од предложених тематских прослава, напр...