Page 1


Biblioteka Bez dlake na jeziku tre}e izdanje Napisala Irena Tiodorovi} Ilustrovala Neda Doki} Lektor Ivana Ignjatovi} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 Tel./ faks: (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Urednik An|elka Ru`i} Za izdava~a Ljiljana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 5.000 ISBN 978-86-7781-367-3

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 159.942.5-053.2 Tiodorovi}, Irena Ud`benik za zaljubljivanje / Irena Tiodorovi} ; ²ilustrovala Neda Doki}³. – 3. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). – 62 str. : ilustr. ; 23 cm – (Biblioteka Bez dlake na jeziku / ²Kreativni centar, Beograd³) Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-367-3 COBISS.SR-ID 150871564


Pitanje za istra`ivanje: KADA JE PRAVO VREME? Metod: ANKETA Tehni~ko pomagalo: DIKTAFON POZAJMLJEN OD TATE

ODGOVORI

Ovi zapisi (sirov materijal) skinuti su s trake i zabele`eni od re~i do re~i radi kasnije obrade za pisanje lekcije

Zapis

broj

1

(Zorana, 13 godina)

Ja: [ta misli{, Zoco, kad je pravo vreme za zaljubljivanje? Zorana: Ja sam se prvi put zaljubila u prvom razredu, a drugi put ... pa isto u prvom razredu...Tre}i, ~etvrti i peti put u drugom razredu... U stvari, ja sam stalno zaljubljena! Nisam k么 ti, tebi se nikad niko ne svi|a... Ja: Pusti sad mene, tebe pitam... Zorana: I sad sam, naravno, zaljubljena i, naravno, i on je zaljubljen u mene. Pravo vreme je ... odmah! Sad ... pod hitno! Svi treba da budu stalno zaljubljeni! I kad }e{ ve} jednom da se okane{ tih pitanja i lepo se zaljubi{ k么 norm...

Zapis

broj

2

(lepi Jovan iz VII/3, glavna faca u sedmom razredu) Ja: [ta ti, kao poznati stru~njak, misli{ o tome kada je pravo vreme za zaljubljivanje? Jovan: ^im me pogleda{! Ima{ jo{ neko pitanje? Ja: Nemam, budalo! 5


Zapis

broj

3

(kom{inica Ljubica, po slobodnoj proceni – oko 48 godina; odbila da ka`e godi{te) Ja: Pravim neko istra`ivanje za {kolu, tetka Ljubo. Mo`ete li mi odgovoriti na pitanje kada je pravo vreme za zaljubljivanje? Ljubica: I mene si ba{ na{la da pita{? Ja sam zaboravila i {ta je zaljubljivanje! A da ti pravo ka`em, rado bih se podsetila... Kad stane{ na ludi kamen, eto – tad je pravo vreme! Ja: A kad ste vi prvi put stali na ludi kamen? Ljubica: Stala sam ... pa negde sa 16 godina, kad sam upoznala jednog Simu. Isklju~i to, nemoj da me ~uje mu`... Ja: Tek sa 16 godina?! Ljubica: Pa takvo je bilo vreme tada. Jesam li ti rekla da isklju~i{ to ~udo?

Zapis

broj

4

(ro|eni otac, 46 godina) Ja: Tata, hajde ka`i mi u ovaj tvoj diktafon kada je pravo vreme za zaljubljivanje. Tata: Tvoje vreme sigurno nije! Balavice jedna! Tek si iza{la iz pelena! ^uj, molim te, ona bi se zaljubljivala! Ja: Ali, tata, ja sam iza{la iz pelena pre 12 godina!

Tata: Pa to ti i ka`em – kol’ko ju~e! 6


Zapis

broj

5

(razredna, 38 godina, predaje srpski) Ja: [ta vi, razredna, mislite o zaljubljivanju? Kada je najbolje vreme za to? Razredna: Definitivno – prole}e! ^itava priroda se budi, p~elice, leptiri... Cve}e di`e svoje glavice, pti~ice pevaju... Ja: Dakle, jesen nikako ne dolazi u obzir? Razredna: Pa, mo`e i jesen, ali lep{e je kad grane ozelene, kad buja trava, sunce greje... Ja: Zna~i, moramo da ~ekamo drugo polugodi{te! Razredna: Drugo polugodi{te?! Slu{aj, nemoj da bi mi se neko zaljubljivao u drugom polugodi{tu! Ni slu~ajno! Tad mora najvi{e da se u~i! Znate kako je te{ko gradivo! Ja: Ali malopre ste rekli... Razredna: Ko je rekao? Ni{ta ja nisam rekla! Knjige u {ake, nemoj da posle bude kuku i lele na kraju godine!

Zapis

broj

6

(Paki Smor, koji sedi sa mnom u klupi, 13 godina) Ja: Paki, a je l’ ti misli{ da je pravo vreme za zaljubljivanje sada ili kasnije? Paki: Nemam pojma! A ovo se, kao, snima? ^ekaj, sad }u da dam izjavu! Da svi znaju – razbili smo VII/4 na tekmi! Pukli su kô zve~ke! Ja: Za zaljubljivanje te pitam, Paki... Ej ... ~ove~e! Paki: Ma ba{ me briga za to... [ta, je l’si se i ti zaljubila u Jocu kao i ostale koko{ke? Ja: Ja? U tog krelca? Ni luda! Istra`ujem ne{to... Pitam u nau~ne svrhe... Paki: Kako da ne! Ka`i drugu, ne}u nikom da ka`em... Dabogda me pitala istoriju ako ka`em... Ja: Ma ti si neozbiljan! 7


LEKCIJA BROJ 1

zaklju~ci izvedeni iz prethodne ankete

Definicija

Pravo vreme za zaljubljivanje je: SAD, ODMAH, POD HITNO i UVEK ... ali pod slede}im uslovima: 1. da, od toliko kamenja na putu, naleti{ ba{ na ludi kamen 2. da prvi, drugi, tre}i i svi ostali pogledi budu pogledi u pravu facu 3. da si na vreme iza{ao iz pelena 4. da se prole}e i drugo polugodi{te vremenski ne poklapaju 5. da nisi ni krelac ni koko{ka. Prakti~ne ve`be za ostvarenje neophodnih uslova: Ne ~ekaj da ludi kamen potra`i tebe, ve} se baci u potragu za njim. Nema pravila: mo`e da bude okrugao, elipsast, ~etvrtast, veliki, mali, siv, beo, crn, crvenkast... Jedino zajedni~ko svem ludom kamenju na svetu jeste da je ludo. Zato, ~im vidi{ bilo kakvu kamen~inu ili kamen~i}, a ti ga br`e-bolje nagazi, za svaki slu~aj. Nikad se ne zna! Ako odmah oseti{ da je lud, onda je to – to... Ludilo!

1.

Napravi {iroku listu kandidata i pa`ljivo bacaj na te likove vi{e zna~ajnih pogleda. Ako ti zna~ajni pogled bude zna~ajno odvra}en, odmah zabele`i na listi zvezdicu pored imena tog lika. Ovo je va`no zbog sistema eliminacije ostalih. Postupak ponovi vi{e puta, sve dok te o~i ne zabole i dok se lista ne suzi na jednog kandidata, to jest – pravu facu.

2.

8


Poka`i roditeljima fotografije od pre 12 godina na kojima se vidi da si jo{ u pelenama. Zatim pre|i na album od pre 11 godina, u kojem se na fotografijama pelene vi{e ne vide. Nastavi s fotografijama od pre 10 godina, s akcentom na onima na kojima sedi{ na no{i ili pi{ki{ u travicu. Postepeno do|i do poslednjeg albuma, kako roditelji ne bi pretrpeli {ok zbog ~injenice da su 13 godina stariji nego {to su bili onog dana kada si se rodio. Oni su, naime, jo{ tada prestali da slave svoje ro|endane, pa je za njih i vreme stalo...

3.

Zami{ljaj da je prole}e i u jesen, i zimi, i leti! Ko mo`e da ti zabrani da ti bude prole}e ba{ kad opada li{}e, ba{ kada se grudva{ u {kolskom dvori{tu ili ba{ kada si na pla`i punoj ludog kamenja?! A u prole}e, naravno, zami{ljaj da je u toku prvo polugodi{te! Time je problem prole}a zauvek re{en!

4.

Zaljubi se i kao tetreb, i kao konj, ali nikako kao krelac ili koko{ka. Preporu~ujem i neke druge `ivotinje: umiljata maca, verno ku~e, mudra sova... Pored krelca i koko{ke, nisu preporu~ljivi jo{ ni glupi magarac, ni lukava lija, a ni slepi mi{...

5.

9


Уџбеник за заљубљивање | Ирена Тиодоровић  

Хоћеш ли да се заљубиш? Или баш нећеш? Може ли се уопште са заљубљивањем тако - хоћу-нећу? Ова књига ће ти помоћи да проникнеш у "теорију за...

Уџбеник за заљубљивање | Ирена Тиодоровић  

Хоћеш ли да се заљубиш? Или баш нећеш? Може ли се уопште са заљубљивањем тако - хоћу-нећу? Ова књига ће ти помоћи да проникнеш у "теорију за...