Page 1


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 2

Torta na nebu prvo izdawe Naslov originala Gianni Rodari La torta in cielo Copyright Š 1993, Edizioni EL S.r.l., Trieste Italy Za izdawe na srpskom jeziku Š Kreativni centar 2007 Ilustracije Fran~esko Altan (Francesco Altan) Urednik Slavica Markovi} Lektor Aleksandra Markovi} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Intergraf MM, Beograd Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-578-3


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 3

\ani Rodari

Torta na nebu S italijanskog prevela

Vesna Mostarica


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 5

Ova pri~a ro|ena je u osnovnoj {koli „Kolodi“, u rimskom predgra|u Trulo, me|u |acima gospo|ice Marije Luize Bi|areti, koji su zavr{ili peti razred 1964. godine; objavqivana je u nastavcima u listu „Korijere dei pikoli“ („Corriere dei Piccoli“) iste te 1964. godine; posve}ena je svim svojim ~itaocima: svakom ~itaocu svaka stranica, od prve do posledwe.


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 9

TOG JUTRA U TRULU

Jednog aprilskog jutra oko {est prolaznici koji su u Trulu ~ekali prvi autobus za centar podigo{e o~i da bi osmotrili kakvo }e biti vreme i vide{e kako je nebo nad wihovim predgra|em gotovo sasvim prekrio neki ogroman kru`ni predmet tamne boje, koji se tu na{ao umesto oblaka, nepokretan, na oko hiqadu metara iznad nivoa krovova. Za~ulo se nekoliko: „Oh“, i nekoliko: „Ah“, a onda je neko vrisnuo: – Marsovci! Kao da je taj uzvik bio signal ili neka lozinka, qudi po~e{e da vi~u i da tr~e na sve strane. Prozori se otvori{e, drugi qudi se radoznalo pomoli{e, o~ekuju}i, kao i obi~no, saobra}ajnu nezgodu, onda pogleda{e navi{e i potom nastade veliko dozivawe, treskawe kapcima, spu{tawe roletni i lupawe papu~ama niz stepenice i kroz dvori{ta. – Marsovci! 9


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 10

\ani Rodari

– Lete}i tawir! – Ma ~ekajte, bi}e da je pomra~ewe. „Ta stvar“ je zaista izgledala kao velika crna rupa na nebu, a oko we je bila svetloplava korona. – Kakvo pomra~ewe?! Ovo je kraj sveta! – Preterujete! Pa zar kraj sveta mo`e da do|e tek tako, od ve~eri do jutra?! – Nego {ta! Ne moraju vaqda prvo da vas obaveste lepim preporu~enim pismom: „Pripazite, tog i tog dana u toliko i toliko sati bi}e propast sveta“? Iz bara „Italija“ iza|e neki konobar bri{u}i ruke o prqavu kecequ. Baci pogled ka nebu i presamiti se napola, kao da ga je neko udario u glavu. Neka `ena u spava}ici doviknu mu s balkona: – Zovi vatrogasce, Avguste! – A {ta da im ka`em? – Reci im da su ovde Marsovci! Javi im, gluperdo! Zar ne vidi{?! – Ali {ta tu mogu vatrogasci? Ne mogu ni da im ka`u „bum“ da bi ih upla{ili. – Telefoniraj, telefoniraj, vide}e{ da }e oni znati {ta im je ~initi. Avgust se vrati u bar, ubaci `eton u aparat i okrete broj vatrogasaca. 10


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 11

Torta na nebu

– Halo? Tr~ite u Trulo, stigli su Marsovci! – Ko je to? – Ja sam, Avgust. – Bravo! A ja sam Julije Cezar! Kako te nije sramota da bude{ pijan ovako rano? Telefonista na centrali u vatrogasnoj stanici prekide vezu. Ali u naredna dva minuta morao je da odgovori na dvadesetak poziva iz Trula, sve u istom tonu, pa odlu~i da ukqu~i alarm, obja{wavaju}i de`urnom poru~niku: – Mora da je re~ o masovnom ludilu! Po mom mi{qewu, trebalo bi obavestiti ludnicu. Svi u Trulu bili su ili napoqu, pogleda uprtih u nebo, ili su telefonirali. Neko je zvao policiju, neko gradsku stra`u, neko karabiwere. U me|uvremenu je iz pekare iza prodavnice peciva iza{ao raznosa~ koji je svakog jutra u to doba obilazio restorane da bi im isporu~io kola~i}e i kiflice. Oka~io je prepunu, mirisnu korpu o volan bicikla, podigao desnu nogu da bi se smestio na sedi{te, mahinalno pogledao gore: tras!, pado{e na zemqu i on, i bicikl, i korpa. Kola~i}i i kiflice se zakotrqa{e i rasu{e po pra{ini. 11


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 12

\ani Rodari

Raznosa~i u Rimu ~uveni su po tome {to nikada ne padaju. Ali u tom trenutku desilo se ne{to {to se nije dogodilo hiqadu godina. Pekarski raznosa~ se podi`e i pobe`e natrag u pekaru, vi~u}i: – Upomo}! Pao je Mesec! Da bi opravdao svoj pad, bilo mu je potrebno ni{ta mawe nego kosmi~ka katastrofa. Slatki{i su le`ali nasred puta. Ko zna odakle isko~i neki pas, zgrabi jedan zubima i odjuri u popre~nu ulicu da bi izbegao udarac {tapom, kojeg, me|utim, nije ni bilo. – To je pas gospon Meletija – re~e mesar svojoj `eni. – Taj najve}i lopov me|u psima u celom predgra|u pripada pozorniku. I posle se `ale {to u Italiji sve lo{e ide. Pozornik Meleti se jednom, da bi iznenadio nekog voza~a automobila i naplatio mu kaznu, sakrio iza kowa upregnutog u fijaker. Tog dana neki obrazovani klinci su ga prozvali „lukavi Odisej“.1 Wegovog psa su zbog toga zvali Argo, iako mu je zvani~no ime bilo Zoro. Bio je to pametan pas i odazivao se na oba imena.

1 Po Odiseju, koji se krio u drvenom kowu prilikom opsade Troje (prim. prev.).

12


torta na nebu.qxp

10-Oct-07

12:00

Page 13


Торта на небу | Ђани Родари  

Шта би било кад би се једног дана на небу изнад неког града појавио некакав тајанствени летећи тањир? Одрасли би одмах помислили на инвазију...

Торта на небу | Ђани Родари  

Шта би било кад би се једног дана на небу изнад неког града појавио некакав тајанствени летећи тањир? Одрасли би одмах помислили на инвазију...