Page 1


Библиотека ПУСТОЛОВИНЕ

СВИТАЦ ПШЕНИЧАР И ВОДЕНИЧАР • Добрица ЕриЋ • прво издање • приредили Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустрације Александар Золотић графичко обликовање Душан Павлић • аутор објашњења мање познатих речи и лектор Виолета Бабић издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 • тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 • е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • главни и одговорни уредник др Симеон Маринковић • за издавача мр Љиљана Маринковић штампа Графипроф • тираж 2.000 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 ЕРИЋ, Добрица, 1936 Свитац пшеничар и воденичар / Добрица Ерић ; илустровао Александар Золотић ; [аутор објашњења мање познатих речи Виолета Бабић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Графипроф). - 32 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Библиотека Пустоловине) Тираж 2.000. - Пустоловни додатак: стр. 22-32. ISBN 978-86-7781-922-4 COBISS.SR-ID 189962252


4


свитац врста инсекта који лети светли ноћу пшеничар свитац који се појављује у време зрења и жетве пшенице

воденица млин на реци који покреће вода воденичар млинар који ради у воденици

поточара млин, воденица на

У крилу једне поточаре већ три недеље животаре Један млад свитац пшеничар и један стари воденичар.

потоку или на реци

животарити живети мирно, скромно и усамљено

5


Пре тога је свитац лутао светлуцајући по пшеници А воденичар брашно гутао и чамовао у воденици.

6


чамовати живети у самоћи, без друштва и без много радости

7


Свитац пшеничар и воденичар  

Сликовница Добрице Ерића.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you