Page 1


СВЕТ ОКО НАС

уџбеник за први разред основне школе прво издање аутори

илустровали

рецензенти

Др Симеон Маринковић Славица Марковић Весна Рикало Маја Веселиновић Никола Витковић Борис Кузмановић Љубомир Бабић Весна Картал, професор разредне наставе Др Бригита Петров, професор Биолошког факултета Иван Пауновић, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд

лектор

Виолета Бабић

графичко обликовање

Душан Павлић

припрема за штампу

Небојша Митић

издавач

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

уредник

Наталија Панић

за издавача штампа тираж copyright

Мр Љиљана Маринковић Публикум 5.000 © Креативни центар, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Свет око нас 1 : за први разред основне школе / Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало ; [илустровали Маја Веселиновић ... и др.]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - 102 стр. : илустр. ; 27 cm Тираж 5.000. ISBN 978-86-529-0152-4 1. Марковић, Славица, 1967 [аутор] 2. Рикало, Весна, 1960 [аутор] COBISS.SR-ID 210342668

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комлета за наставу света око нас у првом разреду основне школе решењем број 650-02-64/2014-06 од 18. 7. 2014.

102


Simeon Marinkovi} Slavica Markovi} Vesna Rikalo

za prvi razred osnovne {kole


Водич питања и задаци правимо оглед речник

2


СВЕТ

Ала ј’ леп

Здраво! Ја сам Иван. Можда ће ово бити мој омиљен предмет!

Овај свет, Онде поток, Овде цвет: Тамо њива, Овде сад, Ено сунце, Ево хлад!

Тамо Дунав Злата пун, Онде трава, Овде џбун. Славуј песмом Љуља луг. Ја га слушам И мој друг. Ј. Ј. Змај

Здраво! Ја сам Маја. У песми се говори о томе како је свет леп. Овај предмет ће нам помоћи да боље упознамо те лепоте.

3


ТЕМЕ 1. Ја и други 2. Жива природа 3. Нежива природа 4. ЉУДИ ИСТРАЖУЈУ, ОБЛИКУЈУ, СТВАРАЈУ 5. Оријентација у простору и времену 6. Култура живљења

4


ПРВИ ДЕО

ЈА И ДРУГИ Учићемо о томе: • • • • •

шта је дом шта је породица шта је родбина зашто идемо у школу каква насеља постоје

5


Шта волим да радим Свако од нас нешто воли да ради, а нешто не воли. Погледај слике и испричај шта раде Иван и Маја. Да ли и ти радиш нешто слично?

6


Питања и задаци: 1. Изабери слику која ти се највише допада. Опиши оно што видиш на њој. Kажи зашто ти се баш та слика свиђа. 2. Испричај пред одељењем шта волиш, а шта не волиш да радиш. 3. Слушај оно што говоре остала деца. Откриј да ли неко мисли исто као ти. 4. Уради задатке у Радној свесци на 6. страни. 7


Свет око нас за први разред  

Јасна и прегледна структура уџбеника, начин излагања и богате, функционалне илустрације олакшавају усвајање градива. Садржаји су представљен...