Page 1


Svet oko nas za drugi razred osnovne {kole


Uputstvo Da bi boqe razumeo ovu kwigu, bilo bi dobro da upozna{ slede}e znake:

zadatak crtamo i bojimo seti se {ta smo nau~ili glumimo pi{emo razgovaramo istra`ujemo ogled re{avamo doma}i zadatak smisli, ispri~aj i napi{i • Na kraju kwige nalazi se detaqni sadr`aj.

re~nik

2

• Na kraju kwige nalazi se i popis va`nih re~i o kojima se govori u ovoj kwizi.


Svet oko nas

   

Ova kwiga }e ti pomo}i da boqe upozna{ sebe i svet oko sebe. Za{to je to va`no? Da bi se lep{e dru`io sa drugovima i drugaricama. Da bi se boqe snalazio u mnogim situacijama. Da bi lep{e `iveo. Da bi vi{e u`ivao u prirodi koja te okru`uje.


Ovo sam ja 

Moje ime jeMoje prezime jeMoja adresa jeVolim da me zovu

KOLIKO SAM PORASTAO po~etak I razreda

po~etak II razreda

razlika

moja visina koliko imam kilograma broj cipela

od de~aka

Da li si zadovoqan time koliko si porastao? U mom odeqewu najvi{i su:

da

od devoj~ica

[ta misli{ da bi trebalo da preduzme{, pa da jo{ vi{e poraste{ (na primer: da jede{ zdravu hranu)?

4

ne

onako


Koliko poznajem dru{tvo iz odeqewa Odgovori po se}awu na slede}a pitawa. Posle o tome razgovarajte u odeqewu. tvoj odgovor 

stvarno stawe

Koliko u~enika u tvom odeqewu ima prezime koje po~iwe istim slovom kao tvoje?Koliko wih ima mla|eg brata ili mla|u sestru?Koliko wih ima crnu kosu?Koliko wih ima plave o~i?Koliko u~enika u odeqewu nosi nao~are?Koliko wih u~i da svira na nekom muzi~kom instrumentu?Koliko wih ima ku}nog qubimca?Da li si zadovoqan svojim poznavawem dru{tva iz odeqewa?Za{to je va`no da boqe poznaje{ svoje drugove? Re{i slikovnu ukr{tenicu. Dobi}e{ jednu va`nu re~. Kada re{i{ ukr{tenicu i sazna{ koja je to re~, napi{i za{to je ta re~ va`na.

drugarstvo ozna~ava blizak odnos me|u drugovima, dru`ewe, prijateqstvo

5


Drugarska slika Seti se drugova i drugarica s kojima si se rado igrao pre nego {to si po{ao u {kolu. 

Napi{i wihova imena.Gde ste se naj~e{}e igrali?Koje su vam igre bile omiqene?

DOBRO JE ZNATI Kada se steknu novi drugovi, ne treba zaboraviti stare.

6

Zbog toga ti predla`emo da ovde nacrta{ sebe i svoje staro dru{tvo.


Kako razgovaramo u dru{tvu Da li si razmi{qao o tome kojim re~ima pokazuje{ da si dobar drug? Da li su drugarske one re~i koje nekog vre|aju? Pro~itaj slede}e primere i razmisli o wima.

Ovo su neke

Ovo su nedrugarske re~i.

drugarske re~i. Glupo se ose}am kada mi ne ka`e{ istinu. Vi{e mi se svi|a kako si se ju~e obukla. Ba{ mi je drago {to si ta~no re{io zadatak. Ako `eli{, pomo}i }u ti.

La`ove jedan! Ru`no se obla~i{! Svaka budala je mogla da re{i onaj tvoj zadatak! Ne mogu da ti pomognem. Ho}u da se igram.

Pogledaj slike i napi{i po jedan svoj primer za:

DRUGARSKE RE^I

NEDRUGARSKE RE^I

@ao mi je {to pla~e{. Volela bih da znam za{to pla~e{.

Opet cmizdri{...

Ba{ ti je lep novi auto! Molim te, daj mi da ga pogledam.

Ni{ta ti ne vaqa taj auto. Ja imam lep{i.

Razgovarajte o tome {ta zna~i narodna poslovica: Lepa re~ gvozdena vrata otvara.

7


Moja i tvoja ose}awa Pogledaj slike. Napi{i {ta ose}aju deca sa slika. Za{to se tako ose}aju?

Ona se ose}a

On se ose}a

zato {to

zato {to

Ona se ose}a

On se ose}a

zbog toga {to

zbog toga {to

Napi{i kako bi ute{io drugaricu kojoj je pao sladoled.

8

[ta bi savetovao de~aku koji prolazi pored psa?


Qut sam

Kad me neko naquti,

Kad me neko naquti,

ja ga tresnem!

ja onda pla~em.

Kad mene neko naquti, ja }utim i patim.

Razmisli o tome da li se ova deca ispravno pona{aju kad su quta. Mo`da ovi de~aci imaju boqe re{ewe. KADA ME NEKO NAQUTI, JA MU ODMAH KAYEM: "ZAISTA ME JE NAQUTILO TO ?TO SI MI URADIO“. LAK?E MI JE KADA TO KAYEM.

Proveri da li se ~esto quti{.

       

KADA SAM QUT, ONDA LUPIM NOGOM O POD ILI RUKOM O JASTUK.

Oboj kru`i} zelenom bojom ako je tako ili crvenom ako nije.

Tek {to si zagrizao bananu, a ona se odlomila i pala. Ba{ kad si krenuo napoqe, po~ela je da pada ki{a. Auto je pro{ao pored tebe kroz baru i isprskao te je. Mla|i brat ti je pocepao list iz sveske. Drugarica ne}e da se igrate onako kako ti predla`e{. Drugarica ti je slu~ajno slomila omiqenu igra~ku. Danas tvoj razred ide u pozori{te, a ti si se razboleo. Drug iz razreda te nije pozvao na ro|endan.

Od 1 do 3 odgovora - Te{ko te je naqutiti. Ali, budi obazriv, ako qutwu krije{ i u sebi pati{, to nije dobro! Od 4 do 6 odgovora - Normalno je {to se i ti ponekad naquti{. To se doga|a i drugima. 7 ili 8 odgovora - ^esto se quti{. Razmisli o tome da li je ba{ sve razlog za qutwu.

9


Pla{im se Zamisli da te je ne{to upla{ilo. Kako bi opisao to ose}awe? Poku{aj da dopuni{ ove re~enice. 

Toliko sam se upla{io, da sam

.Bilo me je strah, pa mi je do{lo da vi~em, da

.Strah sam ose}ao u celom telu: u stomaku, u

.Tako upla{en izgledao sam kao pla{qivi zec, kao

.

DOBRO JE ZNATI Ponekad je dobro da se {aqivo odnosi{ prema svom strahu. To mo`e da ti pomogne da ga pobedi{.

Ovde nacrtaj ono ~ega se pla{i{. Nacrtaj ga na sme{an na~in.

10


I drugi se pla{e

Ja se bojim mraka.

Pla{im se kad pukne petarda.

Strah me je kad se neko tu~e.

Napi{i po ~emu prepoznaje{ da se neko upla{io. Kakvo mu je tada lice?

Bojim se gliste. Pla{im se pauka.

Pla{im se pijanog ~oveka.

Ovaj de~ak se upla{io kada je video gu{tera. Napi{i {ta bi mu rekao i kako bi ga posavetovao da bi prestao da se pla{i.

Kakve su mu tada o~i?

Kakvi su mu pokreti?

[ta tada govori?

Razmisli o tome kako strah mo`e da bude koristan. Na primer: Strah od auta te opomiwe da bude{ oprezan kad prelazi{ ulicu. Strah od pada s drveta te podse}a da treba da se ~vrsto dr`i{ za grane i da pazi{ gde gazi{. Navedi jo{ jedan primer.

11


Tu`an sam Tu`na sam kada se posva|am s drugaricom.

Tu`an sam kada moj tim izgubi utakmicu.

Napi{i {ta te obi~no rastu`uje.

Podvuci ili napi{i {ta ti se doga|a kada si tu`an. pla~em volim da neko bude sa mnom `elim da s nekim razgovaram o tome volim da budem sam

Da ne bih bio tu`an, onda radim ovo (podvuci ili napi{i): Pozovem druga i ispri~am mu {ta me je rastu`ilo. Iza|em u park da se igram.

12

Napi{i ili podvuci kako tugu ose}a{ u telu. ne{to me ste`e u grlu pla~e mi se

Ova devoj~ica je tu`na zato {to je izgubila svog ku}nog qubimca, psa Bobija. Napi{i kako bi je ute{io.


SVET OKO NAS za drugi razred osnovne {kole {esto izdawe autori

Dr Simeon Marinkovi} Slavica Markovi}

ilustrovali

Darko i Mirjana @ebi}

re~nik izradila recenzenti

Violeta Babi} Dr Kristina Gop~evi}, docent za hemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu Svetlana Teofilovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu Sla|ana Ili}, profesor iz Beograda

lektor

Violeta Babi}

grafi~ko oblikovawe

Du{an Pavli} Neda Doki}

priprema za {tampu izdava~

Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

urednik za izdava~a {tampa tira` copyright

Violeta Babi} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 5.000 Ÿ Kreativni centar, 2010

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:3/5-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon (1941) Svet oko nas : za drugi razred osnovne {kole / [autori Simeon Marinkovi}, Slavica Markovi} ; ilustrovali Darko i Mirjana @ebi} ; re~nik izradila Violeta Babi}]. 6. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum). - 150 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm - (Kreativna {kola) Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tira` 5.000. - Va`ne re~i: str. 146-147. ISBN 978-86-7781-356-7 1. Markovi}, Slavica (1967) [autor] COBISS.SR-ID 176697868

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za Svet oko nas u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00167/2008-06 od 9. juna 2008.

150


Svet oko nas 2 radni udžbenik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you