Page 1


SVET VÔKOL NÁS

pre prvý ročník základnej školy druhé vydanie Autori:

Dr. Simeon Marinković Slavica Markovićová

Preložila:

Marína Šimáková

Ilustroval:

Saša Mihajlović

Recenzentky:

Lektorovali:

Dr. Kristina Gopčevićová, docentka chémie na Lekárskej fakulte v Belehrade Ana Milosavljevićová, triedna učiteľka na ZŠ Veljka Dugoševića v Belehrade Andjelka Ružićová, profesorka z Belehradu Katarína Melichová Júlia Hansmanová

Grafická úprava:

Dušan Pavlić Neda Dokićová

Príprava do tlače:

Nebojša Mitić

Vydavateľ:

Redaktorka: Za vydavateľa:

Kreativni centar, Gradištanska 8, Belehrad, Tel. číslo a číslo faxu 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659, www.kreativnicentar.co.yu Violeta Babićová Mr. Ljiljana Marinkovićová

Vytlačil:

Publikum

Náklad:

1.000

Copyright

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:3/5-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon Svet vôkol nás : pre prvý ročník základnej školy / [autori Simeon Marinković , Slavica Marković ; ilustroval Saša Mihajlović ; preložila Marina Šímáková]. - 2. vyd. Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 141 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm Izv. stv. nasl. : Свет око нас. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - Registar. ISBN 978-86-7781-445-8 1. Marković, Slavica [аутор] COBISS.SR-ID 147713548

Kreativni centar, 2008

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v prvom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00011/2007-06.


Svet vôkol nás Pre prvý ročník základnej školy


Návod V tejto knihe sa budeš lepšie vynachádzať, ak sa najprv oboznámiš s nasledujúcimi znakmi:

úloha kreslíme a vyfarbujeme spamätaj sa na to, čo sme sa už naučili hráme sa na divadielko píšeme rozprávame sa skúmame pokus robíme riešime domáca úloha vymysli, vyrozprávaj a napíš slovník

2


Svet

Čau! Ja som Maja. V básničke sa hovorí o tom, aký je svet pekný. Tento predmet nám pomôže, aby sme tie krásy ešte lepšie spoznali.

Či je pekný tento svet! Tam je potok, tu je kvet. Hentam roľa, tuná sádok, hľa, aj slnko, tu, hľa, chládok.

Tam je Dunaj zlata plný, tam, hľa, tráva, kvietky, žlny. Slávik spieva, ťuká ďateľ. Počúvam ich, aj môj priateľ. Jovan Jovanović Zmaj Preložil Z. Spevák

Čau! Ja som Ivan. Možno toto bude mojím obľúbeným predmetom!

Počuj túto báseň. Povedz ty, čo všetko je na svete pekné.

3


Témy 1. Ja a iní 2. Živá príroda 3. Neživá príroda 4. Vzťah medzi živou a neživou prírodou 5. Orientácia v priestore a čase 6. Kultúra žitia

• Na konci knihy si nájdeš podrobný obsah. • Na konci knihy je i zoznam dôležitých slov, o ktorých sa v knihe hovorí.

4


PRVÁ ČASŤ

JA A INÍ BUDEME SA UČIŤ O TOM: – čo je dom, – čo je rodina, – kto sú príbuzní, – prečo chodíme do školy, – o druhoch sídlisk. TVOJOU ÚLOHOU BUDE: – vyplniť svoju stranu, – nakresliť to, čo rád/rada robievaš, – nakresliť svoj dom, – nakresliť príbuzného, ktorého máš rád/rada – nakresliť svoju školu.

5


MOJA

Volám sa

NALEP FOTOGRAFIU

T a k t o

t e r a z

v y z e r á m Farba mojich očí je takáto:

(Zapíš)

číslo mojich topánok

6

(vyfarbi)

keď som bol/a bábätko

Toto je odtlačok môjho prsta

Čo znamená tvoje meno? Ako by si chcel/a, aby ťa volali? Akej farby sú tvoje vlasy? Opíš, ako vyzeráš? Čo najradšej nosievaš?


STRANA

MOJA HRAČKA

Zakrúžkuj číslo

Nakresli

Vysoký/á som

Nalep fotografiu, alebo nakresli

Moje obl’úbené zviera Vyfarbi

Koľko mám kilogramov?

Moja obľúbená farba

Ako sa volajú tvoji rodičia? Ako by si neznámemu vysvetlil/a, kde bývaš a povedal/a mu svoju adresu?

7


Čo rád/rada robievam

8

Každý z nás niečo robí rád, a niečo nerád. Čo Ivan rád robieva? Čo má rada Maja? Opíš, ako sa Maja hrá s bábikami. Ako sa Ivan hrá s loptou?


Tu nakresli, čo ty rád/rada robievaš.

Vysvetli, ako to robíš. Čo nemáš rád/rada a musíš robiť?

9


Moje a tvoje city Každému z nás sa stane, že sa nahnevá, naľaká alebo pre niečo poteší. Ľudia prejavujú svoje city. Na základe čoho môžeš zistiť, ako sa kto cíti?

cit – prežívanie radosti, strachu, smútku, lásky, starosti, hnevu, zlosti a pod.

10


Pozri si tieto obrázky. Porozmýšľaj, a potom nakresli, čo sa to Maji a Ivanovi prihodilo.

Ako sa cítili, keď sa im to stalo? Podľa čoho vidíš, čo cítia? Čo im radíš?

11


Môj dom Mojím domom je dom, v ktorom bývajú všetci tí, s ktorými žijem.

Ja bývam v tejto budove. Tu je môj dom.

12

Ako vyzerá Majin dom? Ako vyzerá jej dvor? Aký je rozdiel medzi Majiným a Ivanovým domom? Čím sa podobajú? Čím sa odlišujú?


Každý z nás má dom. Niekto žije v dome, niekto v budove. Budovy sú veľké. Niekto má viac členov domácnosti, a niekto menej.

dom – rodinný dom alebo byt, v ktorom žijeme so svojimi najbližšími Tu nakresli svoj dom.

Ako sa v tvojom dome staráte jedni o druhých?

13


Svet oko nas 1 -slovački jezik  
Svet oko nas 1 -slovački jezik