Page 1

Bota rreth nesh për klasën e parë të shkollës fillore


Bota rreth nesh

për klasën e parë të shkollës fillore botim i 3 autorët: përktheu dhe e përgatiti në gjuhën shqipe: Ilustroi: Fjalorin e përpunoi: Recensentët:

Dr. Simeon Marinkoviq Slavica Markoviq Qenan Hetemi profesor i Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe Saša Mihajlloviq Violeta Babiq Dr Kristina Gopçeviq, docente për kimi në fakultetin e Mjeksisë në Beograd Svetllana Teofilloviq, mësuese, ShF ,,Velko Dugosheviq“ në Beograd Sllagjana Iliq, profesoreshë nga Beogradi

Formësimi grafik

Dushan Pavlliq Neda Dokiq

Përgatitja për shtyp

Nebojsha Mitiq

Botues

Redaktor Për botuesin Shtypi Tirazhi copyriht

Qendra kreative Gradishka 8, Beograd Tel./faks: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs Violeta Babiq Mr. Lilana Marinkoviq Publikum 1.000 Qendra kreative, 2013

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Bota rreth nesh : për klasën e parë të shkollës fillore / [autorët Simeon Marinkoviq, Slavica Markoviq ; ilustroi Saša Mihajlloviq ; përktheu Qenan Hetemi]. – Botim i 3. – Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Publikum). – 141 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. – (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Свет око нас. – Podatak o autorima preuzet iz kolofona. – Tiraž 1.000. – Registar. ISBN 978-86-7781-453-3 1. Marković, Slavica, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 199520780

Ministri i arsimit të Republikës së Sërbisë lejoi botimin dhe përdorimin e këtij teksti për klasën e parë shkollës fillore me vendimin numër 650-02-00151/2008-06 nga data 25.6.2008.


Bota rreth nesh për klasën e parë të shkollës fillore


Udhëzime Nëse dëshironi të gjendeni sa më mirë në këtë libër, ju lutemi përcillni shenjat e dhëna.

Detyra vizatojmë dhe ngjyrosim kujto çka kemi mësuar aktrojmë shkruajmë bisedojmë hulumtojmë bëjmë prova bëjmë zgjidhim detyra shtëpiake mendo, trego dhe shkruaj fjalori

2


Bota

Tungjatjeta! Unë jam Linda. Në këtë këngë bëhet fjalë për bukurinë e botës. Kjo lëndë do të na ndihmojë të njohim më mirë bukuritë e natyrës.

Oh, sa e bukur është kjo botë, atje lumi, këtu lulja, atje ara, këtu tash, ja dielli, ja fresku.

Atje Danubi, plot me ar, atje bari, këtej therra. Bilbili me këngë, luhat lugun, unë e dëgjoj dhe shoku im.

Tungatjeta! Unë jam Iliri. Ndoshta kjo do të jetë lënda ime e preferuar!

Jovan Jovanovic Zmaj

Dëgjoje këtë këngë. Sqaro çka është e mirë në këtë botë.

3


Temat 1. Unë dhe të tjerët 2. Natyra e gjallë 3. Natyra e vdekur 4. Llidhja ndërmjet natyrës së gjallë dhe asaj të vdekur 5. Orientimi në hapësirë dhe kohë 6. Kultura e të jetuarit

• Në fund të librit gjendet përmbajtja e detajuar. • Në fund të librit gjendet përshkrimi i fjalëve të rëndësishme për të cilat bëhet fjalë në libër.

4


KAPTINA E PARË

UNË DHE TË TJERËT MËSOJMË: - Ç`është shtëpia? - Çka është familja? - Çka është farefisi? - Pse shkojmë në shkollë? - Llojet e vendbanimeve.

DETYRA YTE DO TË JETË: - Të plotësosh faqen tënde. - Vizato atë çka dëshiron të punosh. - Vizato shtëpinë tënde. - Vizato shkollën tënde.

5


FAQJA

Emri im është

Ngjite fotografinë

Kështu tani unë dukem. Shkruaj

Numri i Unë si këpucëve të mia foshnje 6

Ngjyra e syve të mi (Numri)

Shenjat e gishtit tim.

Cili është kuptimi i emrit tënd? Si ke dëshirë të të ttërrasin? Flokët tua çfarë ngjyre kanë? Si mund t`i përshkruash dikujt cila është pamja yte? Si dëshiron të vishesh?


IME

Lodra ime

Rretho numrin

Vizato!

Kjo është lartësia ime

Ngjite fotografinë ose vizato!

Kafsha ime e preferuar Numri

Sa kilogram kam?

Si quhen prindërit e tu? Si do t`ia sqarosh dikujt ku banon dhe cila është adresa yte?

Ngjyra ime e preferuar

7


Çka dëshiroj të punoj?

8

Gjithkush nga ne dëshiron diçka të punoj, e diçka nuk dëshiron. Çka dëshiron Iliri të punoj? Çka dëshiron Linda? Përshkruaj si luan Linda me kukulla. Si luan Iliri me top?


Këtu vizato çka dëshiron të punosh.!

Sqaro si e bënë këtë. Çka nuk dëshiron, por je i detyruar ta bësh?

9


Ndjenjat e mia dhe tuajat Gjithëkush nga ne është ndonjëher i hidhëruar, i frikësuar apo i gëzuar. Kështu i shprehim ndjenjat tona. Në bazë të çkafit mundesh të përfundosh se si ndjehet dikush?

Ndjenjat – përjetimi i gëzimit, frikës, dhembjes, dashurisë, brengave, hidhërimit, tërbimit etj.

10


Shiko këto fotografi. Mendo e mandej vizato çka i ka ndodhur Lindës dhe Ilirit!

Pasi e përjetuan këtë si e ndienin veten? Në bazë të çkafit i dalloni ndjenjat e tyre? Çka i këshilloni?

11


BANESA IME Banesa ime është shtëpia ime dhe ata me të cilët jetoj.

Unë banoj në këtë ndërtesë. Këtu është banesa ime.

12

Si duket banesa e Lindës? Si duket oborri i saj? Cili është dallimi ndërmjet shtëpisë së Lindës dhe Ilirit? Me çka janë të ngjashëm? Çka i dallon ato?


Çdo kush prej nesh ka shtëpi. Dikush jeton në shtëpi të vogël e dikush në ndërtesë të madhe. Dikush jeton me shumë banorë e dikush me më pak.

Shtëpia – shtëpia ose banesa në të cilën jetojmë tok me bashkëbanuesit Këtu vizato banesën tënde!

Si kujdeseni për njëri tjetrin në banesën tuaj?

13


ISBN 978-86-7781-453-3

9 788677 814533

Svet oko nas 1 albanski  
Svet oko nas 1 albanski