Page 1


Ovo sam ja Zdravo! Ovo je tvoja kwiga. Ti }e{ u woj da crta{ i pi{e{. Potrudi se da ti kwiga bude lepa. Prvo nam ispri~aj ne{to o sebi. - Kako se zove{? - Koliko ima{ godina? - Koje je boje tvoja kosa? - Koje boje su tvoje o~i? - Koje su tvoje omiqene boje? - [ta najvi{e voli{ da obu~e{? - Ko je tvoj najboqi drug (drugarica)? - Koja je tvoja omiqena igra? - [ta najvi{e voli{ kod sebe? - A {ta ne voli{?

Ovde nacrtaj sebe.

1


Sve sam to ja

Ja sam mamin i tatin sin.

dedin i n i b a b m a s Ja unuk.

Ja sam Markov drug.

Ja sam Majin brat.

sam dete Kad sam u vrti}u, ja iz sredwe grupe.

2

Ispri~aj koga ima{. Ispri~aj {ta si ti kome. Ako ima{ brata ili sestru, ka`i za{to je dobro {to ih ima{. Da li ti se to nekad ne dopada? Kada? [ta je sve tvoja mama? [ta je sve tvoj tata? Kako bi rekao da ti se jede sladoled kad si s dedom? Kako kada si kod nekog u gostima? Kako tra`i{ igra~ku od sestre (brata)? Kako od vaspita~ice u vrti}u?


S kim ja `ivim Ispri~aj s kim `ivi{. Ispri~aj kako izgledaju oni s kojima `ivi{. Koje boje su wihove o~i? Koje je boje wihova kosa? Kako se oni obla~e? Kakve cipele nose? Koliko su visoki? Ko je od wih mr{av? Ko je debeo? Ko je od wih sna`an? Ko je od wih ne`an? [ta je ono {to voli{ kod wih? Da li ne{to ne voli{ kod wih? [ta u ku}i radite zajedno? Opi{i neki radostan doga|aj. Kako ste iskazivali sre}u? Opi{i neki tu`an doga|aj. Kako ste iskazivali tugu?

Ovde nacrtaj one s kojima `ivi{.

3


Ovo je moj drug (drugarica) Ovde nacrtaj druga (drugaricu).

4

Kako se zove tvoj drug (drugarica)? Koliko ima godina? Koje je boje wegova (wena) kosa? Koje boje su wegove (wene) o~i? Koja je wegova (wena) omiqena igra? [ta najvi{e voli da obu~e? Koje su wegove (wene) omiqene boje? [ta najvi{e voli{ kod wega (we)? A {ta ne voli{?


Profile for Kreativni centar

Svaštara  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...

Svaštara  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...