Page 1


Добрица Ерић

Сунчева деца песме о цвећу

Илустрације Марица Кицушић Уредници Славица Марковић Милена Трутин Лектор Виолета Бабић Графички дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e–mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 1.500 Copyright © Креативни центар

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 ЕРИЋ, Добрица, 1936 Сунчева деца : песме о цвећу / Добрица Ерић ; илустрације Марица Кицушић. - Београд : Креативни центар, 2014 (Крагујевац : Графостил). - 139 стр. : илустр. ; 19 cm Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0115-9 COBISS.SR-ID 207085836


Добрица Ерић

СУНЧЕВА ДЕЦА

ПЕСМЕ О ЦВЕЋУ Илустровала

Марица Кицушић


Мојим најлепшим цветовима Светлани, Драгиши и Добривоју


Ливада


ЉУБИЧИЦА Крај потока ситноскока

Испод жбуна без зубуна Жмиркају два плава ока. Жељна пчела крај њих лебди Не верује сама себи.

6


ДРЕН Жут облачак у луг пао

У њему кос запевао То је дрен већ процветао.

7


ВИСИБАБА Кћи снега

стоји у трави Са фином белом круном на глави. Око ње лебде радосна деца: Надају јој се већ два месеца.

8


ЂУРЂЕВАК Пчела с дугим кончићем свога звука облеће

Ситне беле звончиће што дозваше пролеће.

9


ЈАГЛАЦ Присоје се

јутрос насмејало Жутим смехом што се распламсава Кô да нас је сунце огрејало Из земљице а не с неба плава!

10


КУКУРЕК Један вредан момчић поставио сточић:

Отворио мали жути тучак И позвао све бубе на ручак. Повикао чворак: Тај ручак је горак!

11


Сунчева деца: песме о цвећу | Добрица Ерић  

Kоји то цвет има бркове? Ко то на ливади само зева? Постоји ли цвеће магареће? Ко је краљ цвећа, а ко биљна краљица? Све тајне које крију ли...

Сунчева деца: песме о цвећу | Добрица Ерић  

Kоји то цвет има бркове? Ко то на ливади само зева? Постоји ли цвеће магареће? Ко је краљ цвећа, а ко биљна краљица? Све тајне које крију ли...