Page 1


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 2

Edicija Mala psihologija

[ta da radi{ kada umre neko koga voli{ Autor Trevor Romen (Trevor Romain) Copyright Š 2006 Kreativni centar, za izdawe na srpskom jeziku Original edition published in 1999 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A., http://www.freespirit.com under the title: What on Earth Do You Do When Someone Dies? All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Recenzent dr Dijana Plut Ilustracije Nikola Vitkovi} Prevela s engleskog Brana Levkov-Bulat Lektor Aleksandra Markovi} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Urednik Qiqana Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 3000 ISBN 86-7781-


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 1

Trevor Romen

[ta da radi{ kada umre neko koga voli{


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 3

Sadr`aj Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Za{to qudi moraju da umru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Da li }u i ja umreti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 S kim mogu da razgovaram? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kako je to umreti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Za{to mi je ovako te{ko? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Da li je u redu plakati? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Da li sam ja kriv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 [ta ako samo `elim da me ostave na miru? . . . 22 [ta da radim ako sam qut? . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Da li }u se ikada ose}ati boqe? . . . . . . . . . . . . 26 Da li je u redu da se ponovo zabavqam? . . . . . . . 28 Kuda je oti{la umrla osoba? . . . . . . . . . . . . . . . . 30 [ta se de{ava sa telom pokojnika? . . . . . . . . . . 31 Kako odajemo po~ast osobi koja je umrla? . . . . . . 34 [ta su sahrana i opelo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kako mogu da se oprostim od drage osobe? . . . . . 40 [ta }e sada biti sa mnom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 O piscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 6

Za{to qudi moraju da umru? Ro|ewe je ulazak u `ivot, a smrt je wegov kraj. @ivot svih bi}a na zemqi zavr{ava se smr}u. Neki qudi umiru u dubokoj starosti. Drugi umiru kada obole od neke ozbiqne bolesti, kao {to je rak ili bolest srca. Tre}i umiru od povreda u nekoj nesre}i. Bez obrzira na to kako neko umre, porodica i prijateqi te osobe su tu`ni i potreseni zbog wene smrti.

6


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 7

Moja ~etrnaestogodi{wa prijateqica Viki, koja je bolovala od raka, bila je veoma mudra za svoje godine. Kada smo jednom razgovarali o umirawu, rekla mi je ne{to va`no. Rekla je da qudi ne razgovaraju ~esto o smrti i da je smrt zbog toga te{ko shvatiti. A kada ne{to ne razume{, onda se toga vi{e pla{i{. Umesto da se pla{i{, boqe je da o onome {to te mu~i razgovara{ s nekim koga voli{.

7


sahrane.qxp

19.5.2006

15:40

Page 8

Da li }u i ja umreti? Ako je umro neko tebi blizak, mo`da se pla{i{ da }e{ i ti umreti. Mo`da }e ti biti lak{e ako zna{ da ve}ina qudi `ivi veoma dugo i da }e to verovatno biti slu~aj i sa tobom. Mo`da se pita{ i da li }e drugi qudi koje voli{ i do kojih ti je stalo umreti. Prirodno je brinuti zbog toga. Zbog takvih strahova ~ovek ponekad cele no}i ne mo`e da zaspi.

8


Profile for Kreativni centar

Šta da radiš kada umre neko koga voliš  

Kњига "Шта да радиш када умре неко кога волиш" намењена је деци у жељи да им помогне да се лакше суоче с осећањима која смрт вољене особе мо...

Šta da radiš kada umre neko koga voliš  

Kњига "Шта да радиш када умре неко кога волиш" намењена је деци у жељи да им помогне да се лакше суоче с осећањима која смрт вољене особе мо...