Page 1


Edicija Mala psihologija

[ta da radi{ ako ti se roditeqi razvedu Priru~nik namewen deci Autori Kent Vin~ester i Roberta Bejer (Kent Winchester and Roberta Beyer) Copyright © 2005 Kreativni centar, za izdawe na srpskom jeziku Original edition published in 2001 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A., http://www.freespirit.com under the title: What In the World Do You Do When Your Parents Divorce? A Survival Guide for Kids. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Recenzenti dr Dijana Plut prof. dr Jelena Vlajkovi} Ilustracije Neda Doki} Prevela s engleskog Vesna Sofrenovi} Lektor Dragana Rakovi} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Urednik Ivana Igwatovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 3000 ISBN 86-7781-398-5

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 173.1:159.98(035) 159.922.73(035) VIN^ESTER, Kent [ta da radi{ ako ti se roditeqi razvedu : priru~nik namewen deci / Kent Vin~ester i Roberta Bejer ; ²prevela s engleskog Vesna Sofrenovi} ; ilustracije Neda Doki}³. – Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Grafiprof). – 96 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Edicija Mala psihologija) Prevod dela: What in the World Do You Do When Your Parents Divorce? / Kent Winchester and Roberta Beyer. – Tira` 3.000. – O autorima kwige: str. 96. ISBN 86-7781-398-5 1. Bejer, Roberta a) Razvod braka – Psiholo{ki aspekt – Priru~nici b) Roditeqi – Deca – Psiholo{ki aspekt – Priru~nici COBISS.SR-ID 126268172


Kent Vin~ester i Roberta Bejer

[ta da radi{ ako ti se roditeqi razvedu Priru~nik namewen deci


Kwigu posve}ujem Janu i [oni, koji znaju {ta zna~i imati razvedene roditeqe. [teta je {to niste imali ovu kwigu kada smo se mama i ja razvodili. Mo`da bi vam s wom bilo lak{e. Volim vas. Kent Vin~ester

Sidu Rajliju, dobrom prijatequ i saradniku na projektu Moja dva doma. Roberta Bejer


Sadr`aj Nekoliko re~i na po~etku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 [ta to zna~i razvesti se? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Za{to se neki roditeqi razvode? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Da li je dobro govoriti o razvodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Da li sam ja kriv za razvod? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 [ta }e sada biti s na{om porodicom? . . . . . . . . . . . . . . 16 A {ta }u s ose}awima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 [ta da radim ako mi je potrebno da govorim o ose}awima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 A {ta ako su moji roditeqi quti ili uznemireni? . 34 Ko }e se brinuti o meni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 A gde }u ja da `ivim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kako je to imati dva doma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 A {ta }e biti s ro|endanima i ostalim praznicima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 [ta ako mi nedostaju mama ili tata? . . . . . . . . . . . . . . . . 57 A {ta ako mi mama ili tata ne nedostaju? . . . . . . . . . . . 61 [ta ako vi{e ne vi|am jednog roditeqa? . . . . . . . . . . . 65 [ta ako se ose}am kao da sam izme|u dve vatre? . . . 69 A {ta }e biti s babom i dedom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 A {ta ako moji roditeqi jedno od drugog ne{to kriju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 [ta ako se ose}am kao da sam kurir? . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ho}e li moji roditeqi ikad vi{e biti zajedno? . . . . 85 A {ta ako mama ili tata po~nu da se zabavqaju s drugim osobama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 [ta je to o~uh, a {ta ma}eha? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Nekoliko re~i na kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


Nekoliko re~i na po~etku Kwiga [ta da radi{ ako ti se roditeqi razvedu namewena je deci ~iji su roditeqi odlu~ili da vi{e ne `ive zajedno. Ako tvoji mama i tata raskidaju, rastavqaju se, dogovaraju se o razvodu ili su se nedavno razveli, verovatno te mu~e mnoga pitawa o svemu {to se doga|a. Ova kwiga je nastala da bi ti pru`ila neke odgovore. Razvod te{ko pada svima koji su ukqu~eni u to. Mo`da si bio zaista zaprepa{}en ili zbuwen kada si prvi put ~uo da tvoji roditeqi vi{e ne}e `iveti zajedno. Mo`da su te istovremeno obuzeli bes, strah i ose}awe usamqenosti. To {to }e sada jedan od tvojih roditeqa `iveti u drugoj ku}i verovatno te je rastu`ilo. Razvod svima donosi velike promene. Te promene, ~ak i ako }e se kasnije pokazati da su dobre, mogu da te upla{e. Mo`da se pita{ da li }e{ ikada vi{e biti OK. Ho}e{. S vremenom }e sve biti boqe. Oboje imamo dosta iskustva kada je re~ o razvodu. Roberta je mnogima pomogla da iza|u na kraj s razvodom. Ken se razveo pre deset godina, kada mu je jedno dete imalo ~etiri, a drugo osam godina. Nas dvoje smo re{ili da napi{emo kwigu o razvodu namewenu samo deci da bismo vam pomogli da 7


shvatite {ta se doga|a kad se roditeqi razvode i da se izborite s tim. U kwizi se govori o uobi~ajenim pitawima koja deca postavqaju kada im se mama i tata razvode. Svako poglavqe po~iwe pitawem i potom se na to pitawe daju odgovori koji mogu da vam pomognu. Pored toga, tu su i re~i one dece ~iji su roditeqi razvod ve} preturili preko glave. Vide}ete {ta ta deca ka`u o razvodu, kako su se s wim izborila i koje savete mogu da vam daju o tome kako da s razvodom lak{e iza|ete na kraj. Kad vam je potrebna pomo}, porazgovarajte s nekim ko mo`e da vam pomogne. Obratite se nekoj starijoj osobi koja }e vas saslu{ati i koja }e mo}i da vam da savet.

8


[ta to zna~i razvesti se? Mo`da je ovo prvi put da ~uje{ za re~ razvod ili da pomisli{ kako on ima neke veze s tobom. [ta je to razvod? Razvod je re~ koja ozna~ava kraj braka. Roditeqi koji se razvedu vi{e nisu mu` i `ena. Oni u sudu potpisuju dokumenta kojima se potvr|uje da je brak okon~an i da vi{e ne}e `iveti pod istim krovom. Mame i tate koji su se razveli mogu jednog dana, ako to budu hteli, ponovo da se ven~aju s nekim drugim osobama. Kao {to i sam vidi{, razvod, naizgled tako obi~na re~, donosi ogromne promene. Ipak, postoji ne{to {to se, uprkos razvodu, nikada ne}e promeniti. Iako }e tvoji roditeqi sada `iveti na razli~itim mestima, ti }e{ i daqe imati porodicu. Razvodom se zavr{ava brak tvojih roditeqa, ali to ne zna~i da ti vi{e ne}e{ imati porodicu. Tvoja porodica i daqe ostaje tvoja porodica, i to ni{ta ne mo`e da promeni.

9


Za{to se neki roditeqi razvode? Verovatno si mislio da }e tvoji mama i tata zauvek biti zajedno. Verovatno su i oni to mislili. Kad su se tvoji roditeqi prvi put sreli, mnogo su se dopali jedno drugom. Sve vi{e vremena provodili su zajedno i wihova ose}awa su postajala ja~a. Onda su odlu~ili da se ven~aju i da osnuju porodicu. Kad si ti do{ao u wihov `ivot, verovatno nisu ni pomi{qali na razvod. Dan kad si se ti rodio (ili kada si bio usvojen) bio je jedan od najsre}nijih dana u wihovom `ivotu. Roditeqi ne prestaju da vole svoju decu. Ali ponekad prestanu da vole jedno drugo kao {to su se ranije voleli. Odrasli mogu da se promene i onda im je te{ko da budu sre}ni ako nastave da `ive zajedno. Mo`da jedan od roditeqa ima neke nere{ive probleme ili se mama i tata ~esto sva|aju i ne mogu da se dogovore o tome kako da zajedno `ive. Mo`da nisu zadovoqni ili im je te{ko da se izbore s ne~im. Ukoliko se qubav koju su gajili jedno prema drugom istro{ila, roditeqi mogu da odlu~e da vi{e ne `ive pod istim krovom. Pojedini roditeqi ostanu u prijateqskim odnosima i posle razvoda. Ali nije uvek tako. Iako 10


Шта да радиш ако ти се родитељи разведу  

Ову књигу треба читати са једним од родитеља, са оба родитеља или с неким коме верујеш, мада је можеш читати и сам. Kњига ће ти помоћи да сх...

Шта да радиш ако ти се родитељи разведу  

Ову књигу треба читати са једним од родитеља, са оба родитеља или с неким коме верујеш, мада је можеш читати и сам. Kњига ће ти помоћи да сх...