Page 1

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Александра Станић ● Милорад Рикало Саша Гламочак ● Славка Јовановић

Збирка задатака за завршни испит - осн овна школа

Српски језик


Александра Станић ● Милорад Рикало Саша Гламочак ● Славка Јовановић

Збирка задатака за завршни испит – осн овна школа

Српски језик Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Прво издање Аутори Александра Станић, Милорад Рикало, Саша Гламочак, Славка Јовановић Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Штампа Графипроф, Београд Година штампе 2015 Тираж 2.000 copyright © Креативни центар 2015

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(079.1) 37.016:82(079.1) СРПСКИ језик : збирка задатака за завршни испит – основна школа / Александра Станић ... [и др.]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2015 (Београд : Графипроф). – 183 стр. : илустр. ; 30 cm. – (Вежбам за малу матуру) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0274-3 1. Станић, Александра, 1947 [аутор] COBISS.SR-ID 219351564


Александра Станић ● Милорад Рикало Саша Гламочак ● Славка Јовановић

Збирка задатака за завршни испит – осн овна школа

Српски језик Вежбам за МАЛУ МАТУРУ


Садржај Уводна реч..........................................3

Књижевност ........................................ 85 Основни ниво................................... 86

Вештина читања и разумевање прочитаног..........................................5

Средњи ниво.................................... 95 Напредни ниво.............................. 109

Основни ниво..................................... 6 Средњи ниво.................................... 18 Напредни ниво................................ 28

Књижевноуметнички и информативни текстови са задацима из различитих области и различитог нивоа постигнућа ........................... 125

Писано изражавање....................... 37

ПОЗОРИШНИ РЕПЕРТОАР................ 126

Основни ниво................................... 38

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ ............................. 129

Средњи ниво.................................... 45

СЛАВИНА КОЈА КАПЉЕ.................... 132

Напредни ниво................................ 53

КЊИГА – ПОСРЕДНИК У ЉУБАВИ.... 135 КАПЕТАН МИША................................ 138

Граматика, лексика, народни и књижевни језик .............................. 57 Основни ниво................................... 58

Листа образовних стандарда по којима су рађени задаци у Збирци......................................... 139

Средњи ниво.................................... 68 Напредни ниво................................ 78

Решења задатака ......................... 145


Уводна реч Сврха Збирке задатака из српског језика јесте припрема за завршни испит на крају осмог разреда основне школе, односно провера и примена стечених знања и вештина, који су предвиђени планом и програмом за основну школу. Збирка има четири дела. У првом делу Збирке дати су задаци из следећих области: ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ, ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ, ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК и КЊИЖЕВНОСТ. У свакој области задаци су, према сложености захтева, распоређени

Други део Збирке на три нивоа – основни, средњи и напредни – што је означено иконицама садржи пет дужих текстова, два информативна и три књижевноуметничка, с групом задатака којима се проверавају знање и вештине из различитих области. Трећи део Збирке чини ЛИСТА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА по којима су састављени задаци и по којима се раде тестови за завршни испит. Четврти део Збирке су РЕШЕЊА. У РЕШЕЊИМА се поред броја задатка налази и шифра стандарда тако да ученици сами могу да провере у којим су захтевима сигурнији, а у којима мање сигурни. За израду задатака користили смо текстове различитих аутора, примерене узрасту ученика, у изворном облику, као и у облику прилагођеном за ову намену, при чему смо водили рачуна о томе да се не изневери смисао текста. Коришћени текстови узети су из обавезног и допунског програма (нарочито у задацима у којима се тражи повезивање: наслова дела и имена аутора, наслова дела и имена јунака, наслова дела с местом и временом радње, наслова дела и одломка који припада том делу), као и из других дела класичних и савремених писаца, како би ученици и на тим мање познатим и непознатим књижевноуметничким текстовима могли да провере стечено знање и вештине. Осим ауторских текстова и текстова из народне књижевности, користили смо текстове из енциклопедија, часописа, дневних листова, одобрених уџбеника за основну школу, као и Правопис српског језика Матице српске, Речник српскога језика Матице српске, Нолитов Речник књижевнотеоријских појмова и друге изворе. Задаци су затвореног и отвореног типа и у њима се од ученика тражи да одговоре заокруживањем, подвлачењем траженог податка, дописивањем изостављеног дела, повезивањем, именовањем књижевнотеоријских и језичких термина и др. Збирка је, пре свега, намењена ученицима – за проверу знања и увежбавање стечених вештина – а њиховим наставницима, осим у заједничком раду са ученицима, може послужити и као модел за израду нових задатака којима ће на часовима током школске године обрађивати наставно градиво. Надамо се да ће Збирка помоћи ученицима и наставницима у обнављању градива и припреми за полагање завршног испита. Аутори Збирке

5


Вештина читања и разумевање прочитаног

7


С

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

Основни ниво 1.

 рочитај одломак из предговора књиге Од пашњака до научењака Михајла Пупина. Одреди П његову главну сврху. Када се осврнем на период од годину и нешто више дана, колико ми је требало да напишем ову књигу, чини ми се да ће речи с почетка једанаесте главе најбоље изразити сврху овог писања: Главни циљ мога писања био је приказ успона идеализма у америчкој науци, посебно у природним наукама и одговарајућим техникама. Био сам сведок овог поступног развоја и све што сам до сада написао јесте покушај да изложим своје мишљењe, као сведок који о овом може с правом да говори. Али има много других америчких научника који су још позванији да о томе говоре. Чему онда да о успону идеализма у америчкој науци говори научник који је почео своју каријеру као српски досељеник, када има толико рођених Американаца који познају читаву ситуацију боље од мене? Они који су до сада пратили моја излагања наћи ће сами одговор на ово питање. Наглашавам само да постоје извесни психолошки разлози који иду у прилог мом мишљењу да, понекад, усељеник може видети неке ствари које измичу очима домородацa. Ко види тај и верује; нека говори онај који има шта да каже. Главна сврха овог одломка јесте да: а) обавести о томе колико дуго је Михајло Пупин писао ову књигу; б) укаже на мотиве Михајла Пупина да напише књигу Од пашњака до научењака; в) представи уверења Михајла Пупина о способностима усељеника; г) нагласи став Михајла Пупина да је боље да о америчкој науци говоре Американци. Заокружи слово испред тачног одговора.

2.

 рочитај одломак о комедији дел арте из књиге Историја позоришта Чезара Молинарија. П Одреди његову главну сврху. Комедија дел арте је врста италијанске комедије која је настала у XVI веку. Изводиле су је путујуће позоришне дружине на дворовима, градским трговима и вашарима. Радња комедије дел арте представља варијацију унапред познатих заплета. У току представе глумци су је дограђивали и обогаћивали дијалозима и досеткама, које су измишљали у току извођења. Комедија дел арте била је изузетно популарна како у Италији, тако и у иностранству, нарочито у Француској. Одлике комедије дел арте препознајемо у немом филму, пантомими, балету, опери и мјузиклу. Главна сврха наведеног текста јесте да: а) представи ауторов став о комедији дел арте; б) опише врсте заплета у комедији дел арте; в) исприча нешто о настанку комедије дел арте; г) информише укратко о комедији дел арте; д) рекламира уметничке врсте са одликама комедије дел арте. Заокружи слово испред тачног одговора.

8


вежбам за малу матуру – СРПСКИ ЈЕЗИК

 рочитај одломак из текста o роману Тесла, портрет под маскама Владимира Пиштала. Одреди П његову главну сврху. У жељи да избегне класичну фабулу, писац склапа мозаичне слике од битних догађаја Теслиног живота – кључних реченица, утисака, визија, снова. Поглавља су кратка, сведена на дијалоге од само неколико пажљиво бираних реченица, описе од једне метафоричне реченице. Главна сврха наведеног текста јесте: а) описивање Теслиног живота; б) критички приказ романа;

в) препричавање садржаја романа; г) рекламирање романа.

Заокружи слово испред тачног одговора.

4.

 рочитај текст о роману Каинов ожиљак Владимира Кецмановића и Дејана Стојиљковића. П Одреди његову главну сврху. Пролеће је 1939. године и Европа је на ивици новог рата. У Берлин, престоницу нацистичке Немачке, Краљевина Југославија шаље новог амбасадора. Реч је о врсном дипломати, угледном интелектуалцу и књижевнику Иви Андрићу. Дан након пријема код вође „хиљадугодишњег” Рајха Адолфа Хитлера посланик Андрић ће на згаришту испред Берлинске опере пронаћи књигу песама која носи наслов Каинов ожиљак. Написао ју је аустријски нациста рођен у Босни, мистериозно нестао у Ноћи дугих ножева. Амбасадор Андрић ће кренути у потрагу за загонетним земљаком и тајном његове уклете књиге. Главна сврха наведеног текста јесте: a) упознавање са садржином романа; б) упознавање са Андрићевим делом;

в) описивање Ноћи дугих ножева; г) објашњење наслова романа.

Заокружи слово испред тачног одговора.

5.

 рочитај део текста са сајтa Дечјег културног центра из Београда о позоришној радионици П Глумац је глумац. Одреди његову главну сврху. Радићемо на разбијању страха од наступа на сцени кроз драмске игре и вежбе у групи и индивидуално. Постављаћемо основе глумачког израза, сценског говора, сценског покрета и заједно савладавати различите позоришне улоге. Позабавићемо се емоцијама и анализирати доживљаје. Током рада млади ће имати прилике да се упознају с драмским стваралаштвом кроз посете позоришту. Гледаћемо и филмове и анализирати однос према камери и креирати дијалог са замишљеним партнером. Главна сврха наведеног текста јесте: а) упознавање са садржином рада у радионици; б) објашњавање термина сценске уметности; в) описивање глумачког позива и каријере; г) упоређивање позоришне и филмске уметности. Заокружи слово испред тачног одговора. 9

Основни ниво

3.

С


С

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

6.

Прочитај три текста о српским селима. Заокружи слово испред књижевноуметничког текста.

Основни ниво

a) Долином реке Жеравије, у питомом и бреговитом окружењу, налази се раштркано село Тршић. Вероватно би одавно доживело судбину већине напуштених села у околини да није имало ту (историјску) срећу да је у њему свет угледао (1787) Вук Стефановић Караџић, велики реформатор српског језика. Око његове родне куће, данас спомен-дома, село је опстало и постало место у које се сливају реке радозналаца, посебно у септембру, кад се овде одржава надалеко познати Вуков сабор. б) На село се спуштала блага летња ноћ и почела је умотавати у своју мрачну копрену село с кућама и баштама, амбарима и авлијама, само високи ђермови као да пробише врховима својим ту копрену и дизаху се право ка звездама. Давно су прошла и последња кола широким сокаком и прашина која се била дигла високо изнад кућа спуштала се полако и слагала два педља дебело… в) У Србији има 4.600 села, а на путу изумирања је свако четврто. Последња истраживања показују да ће за деценију и по с мапе наше земље нестати око 1.200 села. У некада култивисаним и уређеним атарима већ је једним делом овладала дивљина, а стара напуштена села вратиће се у период од пре двеста и више година, када су то била села у настајању, када су људи крчили шуме да би подигли куће. Нажалост, многа од ових села имају мање становништва него што су имала у XIX веку.

7.

 рочитај одломке из књижевних дела Бранислава Нушића. Заокружи слово испред одломка П у којем препознајеш одлике административног стила. a) Према сазнању и трагу досад уоченом, у томе се срезу налази извесно сумњиво лице које носи собом револуционарне и антидинастичке списе и писма, с намером да их пренесе преко границе. Лични опис овога сумњивог лица непознат је властима… б) Дувањем у једну дужу или краћу цев протерује се ваздушна струја кроз узани канал у горњем делу свирале и, ударајући на оштру ивицу отвора, ова се ваздушна струја цепа на два дела. Један део излази из свирале на мали отвор, а други улази у цев и ту производи згушњавање ваздуха. На овај начин произведени лонгитудинални талас рефлектоваће се на крају свирале. в) Сањам ја, као стојим на друму. Ноћ, не баш сасвим светла, али топла. Месец час се јави и обасја, а час се сакрије, па замрачи. Звезде, понека само вири тамо где су облаци подерани и продрти. Пуст друм, нигде живе душе, само чујем зрикавца и овде-онде пролети буба свитац и засветли његова мала светиљка.

8.

 рочитај одломке из текстова о мосту на Дрини. За сваки одломак одреди којим је стилом П написан (административним, публицистичким, научним, књижевноуметничким, говорним). 1 Мост, који је наш нобеловац Иво Андрић овековечио у свом роману На Дрини ћуприја, коначно ће бити реконструисан тако што ће се заменити постојећа ограда и калдрма, а у њега ће бити уграђен исти камен којим је ова грађевина подигнута пре скоро пет векова. Није првоаприлска шала, радови ће почети 1. априла, трајаће 600 дана, а ћуприја на Дрини ће наставити да сведочи о вековима и догађајима које је преживела и којих више нема. Стил:

10


вежбам за малу матуру – СРПСКИ ЈЕЗИК

С

Стил: 3 Мост на Дрини има 11 класичних преломљених лукова релативно малог ексцентритета и силазну рампу на левој обали. Стубови, свод и чеони зидови су од седре, а поједини камени блокови везани су железним кламфама заливеним оловом. Изнад лукова, читавом дужином моста, протеже се профилисани венац изнад кога је ограда моста. Укупна дужина моста је 179,5 м, висина над нормалним водостајем реке 15,40 м, а ширина моста је 6,30 м. Стил:

9.

 рочитај наведене текстове. За сваки текст одреди којим је стилом написан (административним, П публицистичким, разговорним, научним, књижевноуметничким). 1 – Јеси ли урадио домаћи о морској звезди? – Какав домаћи? – Па онај што нам је биoлогичарка задала јуче. – Немам појма, нисам баш слушао. – Шта ћеш сад? Стил: 2 Морске звезде (Asteroidea) имају спљоштено тело које се састоји од диска и кракова. Велике су грабљивице; хране се претежно шкољкама и пужевима. Помоћу кракова лове плен и приносе га устима. Уколико је плен крупан, кроз уста се избацује желудац који обухвата плен и варење започиње ван тела. Када је храна донекле сварена, желудац се заједно с њом увлачи у тело. Стил: 3 Научници и даље покушавају да одгонетну зашто морске звезде масовно умиру, претварајући се у нешто што је један биолог описао као „љигаве гомилице”. Последња новост у вези са овим феноменом звучи подједнако узнемирујуће. Професор биологије који је анализирао морске звезде оболеле од тзв. „синдрома распадања морских звезда” изјавио је да морске звезде прво уврћу краке у чворове, а затим, дословно, почињу да кидају своје тело на делове. Стил:

10.

Прочитај одломак из приче Шуга Моме Капора. Подвуци реченицу написану научним стилом. Играти се шуге — то вам је једна веома стара игра у којој дeтe које нема среће јури другу децу покушавајући да их додирне. Када му то најзад пође за руком, оно треба да викне „Шуга!”, а онда дотакнуто дете лови другу децу. Шуга (Scabies) заразна је кожна болест, која се највише преноси додиром, а производи је паразит шугарац (Sarcoptes scabiei). Појављује се обично у сиромаштву и у доба ратова…

11

Основни ниво

2 Најпре су се указали они лукови који су најмањи, и по висини и по распону, и најближи обали, а затим су откривени један по један, док и последњи не збаци скеле са себе и не указа се цео мост на једанаест моћних лукова, савршен и чудан у својој лепоти…


С 11.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

 рочитај одломак из књиге Како да васпиташ своје родитеље Катрин Матлен и Бернадете П Коста-Прад. Одреди ком делу књиге припада наведени одломак.

Основни ниво

До сада је написано много књига о васпитању деце, али ниједна о васпитању родитеља. Е, па, ево, и то смо урадили! Управо си отворио књигу препуну савета који ће ти помоћи у опхођењу с родитељима и који ће те научити како да у породичним односима имаш што мање проблема! Слушали смо дечја питања и одабрали за тебе ситуације у којима треба малчице размишљати и у којима треба малчице, па и не само малчице, бити сналажљив. Указаћемо ти на начине који ће ти помоћи да се у тим ситуацијама снађеш онако како ти највише одговара, у зависности од тога какви су ти родитељи… Наведени одломак из књиге део је: а) поговора у књизи; б) предговора у књизи; в) поглавља у књизи; г) предњих корица. Заокружи слово испред тачног одговора.

12.

 рочитај одломак из књиге Атлантида Борислава Пекића. Подвуци реченицу на основу које П се може претпоставити да наведени одломак припада предговору књиге. Неспоразуми око Атлантиде без сумње ће се наставити све док траје наша потреба за једним бољим светом. Атлантида ће и постојати и неће постојати. Сви желимо да неког раја негде има, макар особно никад до њега не доспели. Поузданост да можемо доспети ако се потрудимо довољна је да тај рај у својим сновима одржимо. (...) Можда је уметност дубљи слој меморије од људског памћења, а машта у трагању за истином кориснија од научне уздржаности? Али имагинација није потребна само писцу који вас чека иза овог наслова. Потребна је и – вама. Ако је немате, оставите књигу!

13.

 рочитај одломак из књиге Правописни речник Милана Шипке. Одреди ком делу књиге припада П овај текст. Пре него што почне да се служи овом књигом, сваки корисник треба да се упозна с њеним смислом и значајем, а потом и са садржајима које му она нуди и начинима како ти садржаји могу корисно да му послуже при писању и решавању бројних недоумица на које ће, пишући, сигурно често наилазити. Правописни речници обично су укључени у правописне приручнике као додатак правописним правилима, па се с тим у вези намеће питање сврхе и смисла објављивања засебне књиге као што је ова, под главним насловом Правописни речник. Овај текст део је: а) предговора књиге; б) поговора књиге; в) основног текста; г) задњих корица књиге. Заокружи слово испред тачног одговора. 12


вежбам за малу матуру – СРПСКИ ЈЕЗИК

14.

С

 рочитај одломак о сликару Сави Шумановићу из текста Последња деценија ауторке Весне П Буројевић. Одреди, на основу текста, које су информације о структури текста тачне, а које нетачне.

Сава Шумановић ,,наш је највећи сликар светлости”.1 Некада само сјајно, углачано небо великих површина обасјава одабрани пејзаж, а некада се „игра” сенкама. Код Шумановића сенке као да паралелно живе свој живот. Смелим одабиром боја, сенке често постају пренаглашене, али уместо да пригуше светлост, оне је наглашавају. Топлина сунчевих зрака пробија из сенке и рефлектује светлост у простор, дајући слици посебну топлину. Уметник често слика беле крошње расцветалих воћака, укомпоноване тако да попут облака плове небом, скривајући притом где почиње небо. Пролазећи кроз њихове крошње, светлост се шири, постаје бела, Шумановићева. Ако је, на основу текста, тврдња тачна, заокружи Т, ако је нетачна, заокружи Н. Тврдња

Тачно

Нетачно

Наведени одломак има три пасуса.

Т

Н

Последња деценија је поднаслов наведеног одломка.

Т

Н

Сусрети и писма су поглавље текста Игра светлости и сенке.

Т

Н

Текст Игра светлости и сенке садржи фусноту.

Т

Н

Наведени одломак садржи два цитата.

Т

Н

 рочитај одломак из новинског текста о књизи Браћа по крви Ернста Хафнера. Заокружи пасус П у којем се говори о садржини романа. Једна од књига које су нацисти спаљивали откривена је и објављена у Немачкој 2013. године. Једна наша новинска кућа међу првима у свету превела је и објавила дело Ернста Хафнера Браћа по крви. Њујорк тајмс најављује је као донедавно потпуно непознато дело. Роман Браћа по крви приказује бескрајно сиромаштво и туробну младост деце која су стасавала између два светска рата у Немачкој, о којој нико није бринуо и која су била остављена сама себи да се боре против хладноће и глади на берлинским улицама. Довољно је речит овај одломак из романа: „Браћа по крви све се више претвараjу у банду професионалних криминалаца. Гладовање? Нема више! Потуцање у крпама и живот бескућника? Коме то још треба? Фред, прави мајстор навођења, држи екипу чврсто у шаци…” Роман Ернста Хафнера написан је и објављен 1925. под насловом Омладина на улицама Берлина. О Ернсту Хафнеру врло се мало зна. Постоје подаци да је био новинар и, највероватније, социјални радник у Берлину између 1925. и 1933. године, и да му се губи сваки траг пошто су нацисти преузели власт. 15.

1) М. Кашанин, Сусрети и писма, Летопис Матице српске 413 (1974), стр. 123.

13

Основни ниво

Игра светлости и сенке


С 16.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

Прочитај текст из књиге Приче о речима Милана Шипке. Подвуци у њему цитат.

Основни ниво

Mогло би се закључити да је реч шестар измислио неки математичар, или бар домишљат ученик или студент. Али није тако. Ту је реч створио наш прости народ, а забележио ју је пре неких стотину осамдесет година Вук Стефановић Караџић. Вук о шестару казује ово: „Ја сам ову ријеч најприје чуо у Тршићу од људи који граде каце и осталу бурад. Њихов је шестар (онда био) од рачвасте гране.” Помоћу шестара од рачвасте гране у Вуково се време нису само одмеравала дна за бурад и каце него се и уопште мерило. 17.

Прочитај текст o Крфу, једном од најлепших грчких острва, а затим одговори на захтеве. Острво Крф припада јонском архипелагу и налази се на најзападнијој тачки Грчке, на самом улазу у Јадранско море. Због повољног географског положаја и климе вечног пролећа важи за најзеленије острво Грчке, с богатим четинарским шумама и више од три милиона маслинових стабала. На грчком језику острво се назива Керкира и име је добило по нимфи Керкири коју је Посејдон, бог мора, отео и заточио на острву. Она је постала заштитница острва. Крф се помиње и у Хомеровој Одисеји: антички јунак у лутању по повратку из Тројанског рата доспео је на ово острво пре него што се вратио на родну Итаку. Први досељеници на острву били су Коринћани у VIII веку пре нове ере, а затим острво освајају Римљани, Византинци, Млечани, Французи и Енглези. Године 1864. острво се уједињује са осталим делом Грчке. Главни град острва не убраја се у типичне грчке градове јер је утицај Венеције, под чијом је влашћу острво било вековима, оставио препознатљив траг. Град красе палате, тврђаве, позориште у стилу италијанске ренесансе, као и музеји с вредним експонатима. Крф је значајан и за српску историју јер је пружио уточиште и био „острво спаса” за српску владу и војску у време Првог светског рата. У непосредној близини Крфа налази се острво Видо, на коме је српски ратни маузолеј из Првог светског рата. Ту је сахрањено 3.000 српских војника, а у мору око острва (Плава гробница) почива још око 20.000 Срба. 1. Ако је, на основу текста, тврдња тачна, заокружи Т, ако је нетачна, заокружи Н. Тврдња

Тачно

Нетачно

На острву Крфу смењивали су се разни освајачи.

Т

Н

Крф је Одисејев завичај.

Т

Н

Крф је постао део Грчке у XIX веку.

Т

Н

Главни град острва Крф пример је грчке традиције.

Т

Н

На Крфу се налази српски ратни маузолеј.

Т

Н

 . Подвуци део текста (синтагму) која описује шта је Крф представљао за српску војску у Првом 2 светском рату.

14


вежбам за малу матуру – СРПСКИ ЈЕЗИК

Прочитај одломак из текста о чувеном стрипу Алан Форд. Алан Форд је италијански стрип који су 1969. креирали Mакс Бункер (Luciano Secchi) и Магнус (Roberto Raviola). Стрип је сатирична прича о тајним агентима, која је праћена црним хумором и критиком капиталистичког друштва. Иако је постао популаран у Италији убрзо након првог издања, остао је релативно непознат изван те земље. Француска, данска и бразилска издања нису преживела више од неколико бројева, што и не чуди јер се у причама извргавају подсмеху друштва којима су и саме те државе припадале. У СФР Југославији Алан Форд постиже огроман успех и постаје један од најпопуларнијих стрипова на њеним просторима. Премда се радња у првих неколико епизода развија око агента Алана Форда, он је касније само један од ликова унутар групе TNT. Група TNT је име групе тајних агената који послују из продавнице цвећа у Њујорку (стрип никада није преведен на енглески), коју користе као параван за извођење својих задатака. Они су неспособни и лењи, али такође и интелигентни и лукави, нарочито када то одговара њиховим личним интересима. Главни предводник групе је старац по имену Број 1, кога из страхопоштовања чланови групе зову „његова висост”. Године његове старости се провлаче као мистерија кроз комплетан серијал, дозвољавајући читаоцу да на основу прича сам стекне представу о животном веку Броја 1. Велика циција, увек „гладан новца”, он своје чланове константно држи у беспарици и на ивици егзистенције, вођен крилатицом „све за једног, а један за све”. 1. Заокружи слова испред питања на која можеш одговорити на основу информација у тексту. а) Где је седиште групе ТNТ? б) На чему се заснива прича у стрипу Алан Форд? в) Зашто Алан Форд није имао успеха у Француској? г) Које су националности чланови групе ТNТ? д) Како се Број 1 опходи према члановима групе? ђ) Колико је епизода имао стрип Алан Форд? 2. Пронађи и подвуци у тексту реченицу у којој су описани чланови групе TNT.

19.

 рочитај одломак из новинског текста о еволуцији морских бића. Подвуци део текста у којем П је наведен најстарији доказ за став изнет у наслову. Еволуција тежи стварању већих морских бића Током историје животиње које настањују океане бивале су, у просеку, све веће, а то свакако није случајно, тврде научници чија је обимна студија о морском животу објављена у часопису Сајенс. У протеклих 542 милиона година просечна величина морских животиња повећала се сто педесет пута. Данашња најситнија морска створења много су мања него њихови преци, мада су и једни и други сићушни. Али, на другом крају скале, моћни плави кит је већи више од 100.000 пута него његови преци. Идеја да природна селекција постепено доводи до све већих животиња није нова. Палеонтолози XIX века приметили су да су преци модерних сисара били углавном малог раста и ситније грађе. Данас знамо да коњи, на пример, потичу од Еohippusa genusa, не већег од пса, који је живео пре 50 милиона година. Поменути образац се, ипак, не може применити на цео животињски свет. Пре него што су изумрли, диносауруси су махом били огромне животиње, али су се птице, које су од њих настале, развиле у мање и лакше животиње.

15

Основни ниво

18.

С


С 20.

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

 рочитај одломак из књиге Библиотека ноћу Алберта Мангела. Одреди приближно период П у којем је Цезар шетао по рушевинама Троје.

Основни ниво

Ако библиотека ујутро наговештава одјек строгог и схватљиво жељеног реда и поретка, библиотека ноћу као да ужива у основној, прастарој, радосној збрци света. У првом веку нове ере, у својој књизи о римском грађанском рату који се одиграо стотину година раније, Лукан је описао Јулија Цезара како тумара рушевинама Троје и приметио како свака јама и свако огољено стабло подсећају његовог јунака на древне хомеровске приче. ,,По једна легенда држи се за сваки камен”, објаснио је Лукан, описујући Цезарово путовање, и, далеко у будућности, библиотеку у којој ја сада седим. Цезар је шетао по рушевинама Троје

21.

.

 рочитај текст о књизи Збогом, мојих петнаест година Клода Кампања. Подвуци реченицу која П се може изоставити а да се притом не промени основни смисао текста. Збогом, мојих петнаест година је прича о одрастању, добу када се опраштамо од детињства а још нисмо спремни да закорачимо у свет одраслих. Петнаестогодишња Фани, која нам приповеда ову причу, заљубљује се у младића Јана из Норвешке. Он је у вихору Другог светског рата остао без родитеља и обрео се у Француској, где је одрастао несе знајући ништа о свомзавршног пореклу. У Француској, Припреми за полагање испита!као и у другим земљама, има деце која остају напуштена и не знају ништа о својим родитељима. Кроз 250 низ трауматичних искустава и узбудљивихшколског доживљаја током пет месеци њиховог • Уради задатака кључних за разумевање градива из српског језика. познанства обоје сазревају и пре времена одрастају… • Провери своје резултате у решењима.

22.

• П Одреди свогиззнања (основни, или напредни). рочитајниво одломак новинског текста осредњи трци Формуле 1 у Београду. Подвуци реченицу која се може изоставити а да се притом не промени основни смисао текста. • За наставнике и родитеље: Уз свако решење налази се стандард који обухвата тај задатак. Трка Формуле 1 на стази Калемегдан парк одржана је 3. септембра 1939. године. Био је то изузетан спортски догађај у Београду: окупило се 75.000 гледалаца, од тадашњих 360.000 Београђана. Трка је организована у част рођендана младог краља Петра Другог Карађорђевића. Најуспешнији домаћи учесник у трци, представник Краљевине Југославије, био је Бошко Миленковић. Иако је возио инфериорни болид и изгубио много времена на хлађење мотора, заузео је одлично четврто место. Испред њега били су чувени италијански шампион Тацио Нуволари и двојица немачких такмичара. Упечатљиви експонати и слике с те манифестације могу се видети у Музеју аутомобила у Београду. Музеј је отворен 1994, као институција Скупштине града.

23.

 рочитај одломак из новинског чланка о познатој сликарки наиве Зузани Халуповој из П Ковачице. Подвуци реченицу која се може изоставити а да се притом не промени основни смисао текста. О Зузани Халуповој, чини се, све се зна. Преко пола века рада, хиљаде слика, километри и градови које је пропутовала, све изложбе и сусрети на највишем нивоу с државницима и светским звездама, одликовања, награде… Педесетих година Зузана је, као чланица Друштва жена, везла мараме, кошуље, гоблене… Она сама, кажу они који суISBN друговали с њом, никада 978-86-529-0046-6 није преозбиљно схватала своје сликарство. Славу и популарност још мање. Радила је свакога дана, сликала је много и лако, у кухињи крај смедеревца, на маленом штафелају, с ког се 9 788652 900466 сливала уљана боја – највише црвена, жута, словачка плава – све најснажнијег интензитета.

Из исте едиције

16

Srpski jezik - zbirka zadataka za završni ispit  
Srpski jezik - zbirka zadataka za završni ispit