Page 1

cmyk

Branko ]opi}: PIJETAO I MA^AK Branko ]opi}: JE@EVA KU]ICA Arsen Dikli}: PLAVI KIT Brana Cvetkovi}: ZUNZARINA PALATA Dobrica Eri}: VELIKA PESMA O JEDNOM MALOM JAGWETU Brana Cvetkovi}: PRI^A O VAQU[KU

^itawe kwiga iz na{e biblioteke Pustolovine mo`e da bude prava pustolovina.

Du{an Radovi}: ZAMISLITE Brana Crn~evi}: QUTITO ME^E Branko ]opi}: MJESEC I WEGOVA BAKA Dobrica Eri}: PRI^A IZ MRAVQEG SVETA

Za{to? Zato {to su to najlep{a kwi`evna dela. Zato {to se u wima putuje kroz vreme i razne krajeve. Zato {to se susre}u zanimqive li~nosti i doga|aji.

Branislav Nu{i}: HAJDUCI SRPSKE NARODNE BAJKE

Zato {to se slikovito upoznaje kultura i mudrost naroda.

SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE u pripremi SRPSKE JUNA^KE PESME

Zato {to se u wima otkriva lepota i bogatstvo jezika. Zato {to se zaviruje u `ivot i radionicu pisca.

Branislav Nu{i}: AUTOBIOGRAFIJA

Zato {to se tu naziru i novi pustolovni putevi.

Branko ]opi}: ORLOVI RANO LETE Stevan Sremac: ZONA ZAMFIROVA

ISBN 978-86-7781-235-5

u pripremi Stevan Sremac: POP ]IRA I POP SPIRA www.kreativnicentar.rs


CMYK

Biblioteka PUSTOLOVINE Srpske narodne pripovetke prvo izdawe Priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Korektor, lektor i redaktor obja{wewa mawe poznatih re~i Violeta Babi} Dizajn i prelom teksta Mirjana @ivkovi} Dizajn korice Du{an Pavli} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Qube Stojanovi}a 38a tel. 011/767 687, faks 011/768 865, e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Glavni i odgovorni urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor Filmovi www.colorgrafx.co.yu [tampa Grafiprof, Beograd, Crnotravska b. b. Tira` 2000

Copyright Š Kreativni centar, 2001. ISBN 86-7781-053-6 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 886.1 - 343.4:398 SRPSKE narodne pripovetke / [ priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} ]. - [ 1 izd.]. - Beograd : Kreativni centar, 2001 (Beograd : Grafiprof). - 176 str.: ilustr.; 25 cm. - (Biblioteka Pustolovine) Podaci o autorima preuzeti iz impresuma. Tira` 2000. - Mawe poznate re~i i izrazi koji se pomiwu u ovoj kwizi: str. 223-226. - Izvori: str. 227. ISBN 86-7781-053-6 ID = 84661260


CMYK

3112


CMYK


CMYK

SVETU SE NE MO@E UGODITI u

edan ~ovek idu}i iz varo{i ku}i jahao na magarcu, a wegov sin, mom~i} od desetak -petnaest godina, i{ao pored wega pe{ice. Susretne ih jedan ~ovek, pa re~e: — To nije pravo, brate, da ti ja{e{ a dete da ide pe{ice. Tvoje su noge ja~e od wegovih. Onda otac sja{e s magarca i posadi sina na w. Malo daqe sretne ih drugi ~ovek, pa re~e: — To nije lepo, mom~e, da ti ja{e{ a otac da ti ide pe{ice, tvoje noge su mla|e. Onda uzja{u obojica i po|u tako malo, ali ih sretne tre}i ~ovek, pa re~e: — Kakva je to budala{tina! Dva matora magarca na jednoj slaboj `ivotiwi! Pravo bi bilo da ~ovek uzme batinu pa da vas obojicu stera! Onda sja{u obojica i po|u pe{ice, otac s jedne strane, sin s druge, a magarac u sredini. Sretne ih ~etvrti ~ovek, pa re~e: — Ala ste vi tri ~udna druga! Zar nije dosta da dvojica idu pe{ice? Ne bi li lak{e bilo da jedan od vas ja{e? Onda otac re~e sinu: Mi smo obojica svakojako jahali na magarcu, sad vaqa da magarac ja{e na nama! — pa onda obale magarca na zemqu, te mu jedan sve`e predwe noge, a drugi stra`we, pa ga onda uzmu na kolac me|u se i tako ga ponesu. A kad se qudi koji su ih sretali i stizali stanu jo{ ve}ma smejati i ~uditi, onda otac ujedanput baci magarca na zemqu i po~ne ga dre{iti, govore}i: — Ta svaki je ~ovek lu|i od ovoga magarca koji svemu svetu ho}e da ugodi! Ja }u s mojim magarcem ~initi kako sam i pre po svojoj voqi ~inio, a qudi neka govore {to im drago! Pa onda uzja{e magarca, a sin pored wega pe{ice, i tako odu ku}i.

jahati na magarcu - u na{im planinskim selima i varo{ima nekada se ~esto koristio magarac za jahawe ili preno{ewe stvari.

J

Pripovetke

BIBLIOTEKA PUSTOLOVINE

u

mator - koji ima dosta godina, koji je za{ao u godine, star. u

batina - du`i komad drveta koji obi~no slu`i za udarawe (na slici).

u

sterati zna~i prisiliti nekoga da si|e s nekog mesta ili polo`aja. u kolac - motka, obi~no za{iqena s jedne strane. u dre{iti odvezivati, razvezivati ~vor ili ono {to je vezano.

5


CMYK


CMYK

PRIPRAVQALI RA@AW ZA ZECA u glavica znara}ali se nekakvi seqaci ku}i iz {ume, kad ~i breg, uzvi{ejedan zavika dru`ini: we u ravnici. — Gle, gle, bra}o, onoga zeca {to be`i u oka - stara meonom glavicom, ima u wemu petnaest oka, a da ra za te~nost, je Bog dao me|u nama brzonoga momka pa da ga zapreminu i te`inu (1,28 kg). dostigne, eto gospodske ve~ere da se ugostimo ve~eras u u jasen - vrsta dru{tvu! {umskog drveta — To je lako — povi~e najstariji u dru`ini — polovipogodnog za na nas hajdemo za zecom u poteru da ga uhvatimo, a poloviobradu. na neka ise~e dobar jasenov ra`aw, da bude spreman dok u u srebro ti se se ne vratimo sa zecom. (re~) okovala zna~i - neka — Dobra ti je ta — re~e jedan — u srebro ti se okovala! ostane tako kako Ali i ja neka jednu progovorim: ja bih da mi zeca me|u naje re~eno, neka ma ovde u planini ispe~emo i bratski pojedemo, a da nise to obistini, neka tako bude. ko ne kazuje uku}anima, jer nije pravo da od wega jede onaj u }umur je drko je doma le`ao, nego mi koji smo se oko zeca mu~ili. Je l' veni ugaq, ugtako, bra}o? qen, koji se ra— Dobra ti je! — re~e tre}i. — Nego, da mi po`urimo nije ~esto pravio po planinadok nije zec u grm za{ao, a za noge mu se ne bojim dok su ove ma tako {to bi moje dve poda mnom! se iskopala jaI tako ode polovina za zecom u poteru, a polovina po ma, u wu natrpali komadi drvejasenov ra`aw. Oni {to odo{e da gone zeca ne na|o{e ta, potpalili, a nigde ni traga od wega, ali vide{e negde u planini gde je onda pokrili neko potpalio }umur, pa se zadimilo, te se upute k onome zemqom da tiho obgore; }umur dimu kad li se tamo sretnu s onima {to su po gori tra`isu naro~ito koli jasenov ra`aw i pomisle da su oni zeca uhvatili i ristili kova~i sami pojeli, pa zavi~u na wih: — Kamo zec, more, bre!? pri zagrevawu gvo`|a za koA ovi tamo isto upitaju srdito poternike: vawe. — Evo vatre, vi ste ga bez nas pojeli! Ne veruju}i jedni drugima, po~nu se izme|u sebe tako tu}i da su morali mnoge Pe~ewe na ra`wu; fotografija na nosilima ku}i odneti. Kad do|o{e u s po~etka 20. veka. selo, upita{e ih seqani: — Ko vas pobi? Odgovori{e: — Lukavi zec i jasenov ra`aw!

V

Pripovetke

BIBLIOTEKA PUSTOLOVINE


CMYK

PUTNIK I GOSTIONI^AR |e nekakav putnik gladan u jednu gostionicu, a nije pri sebi imao ni{ta do deset-petnaest para, pa zavi~e gostioni~aru: — Hej, gazda! Daj da dobro ru~am za moje pare! Gostioni~ar mu iznese dobar ru~ak, sve {to je najboqe u taj mah imao, a putnik, kad se dobro najede i napi, opet viknu: — Hej, gazda! Ho}u da ti po{teno platim! — pa izvadi ono malo para i re~e: — Ovo su moje pare, ja kod sebe, du{e mi, vi{e nemam! ^utura iz Vojvodine, Gostioni~ar vide da ga je putnik pre19. vek. vario, pa mu polako re~e: — Hajde, nek ti je prosto {to si me prevario i nek ti je na zdravqe {to si pojeo i popio, ali te molim, hajde dove~e u onu gostionicu preko puta, pa to isto uradi i onom drugom gostioni~aru. A putnik mu odgovori: — Ne}u, du{e mi, jer sam kod wega ovako sino} ve~erao, pa me on nau~io da danas kod tebe do|em na ru~ak!

u

Sudovi za vino kori{}eni u Srbiji po~etkom 20. veka.

u

gostionica je naziv za restoran, mehanu ili lokal gde se za novac mo`e jesti, piti, re|e i no}iti.


CMYK

TI ]E[, SINKO, SVIRATI ad je nekakav ~ovek polazio nekud na put, kom{ije i poznanici navale oko wega, pa jedan veli — donesi mi ovo, drugi veli — donesi mi ono, a nijedan ne daje novaca. Onda nekakvo dete izi|e preda w i pru`iv{i mu paru, re~e: — Uzmi ovu paru, molim te, pa mi kupi i donesi sviralu. A ~ovek mu na to odgovori: — Ti }e{, sinko, svirati!

K

u

svirala je narodni duva~ki instrument (frula, dvojnice), napravqen obi~no od drveta, sa piskom i rupama ‡ otvorima na koje se postavqaju prsti za vreme svirawa. (Na slici su dve svirale i ~obanin sa dvojnicama.)


CMYK

Pustolovni dodatak

Sadr`aj

Svetu se ne mo`e ugoditi /5 Pripravqali ra`aw za zeca /7 Putnik i gostioni~ar /8 Ti }e{, sinko, svirati /9 Kad }ete da vam padne ki{a /11 Ba~vanin i Grk /13 La` i parala` /15 Krepao kotao /17 Devojka cara nadmudrila /18 Kraq i ~obanin /23 Devojka i knez Jovo /28 La` za opkladu /31 Mudra snaha /37 E lijo, sad si dolijala /43 Stranac i Crnogorac /44 Dobra hvala /45 La` bez istine /47 Sve, sve, ali zanat /53 Novac du{egubac /57 Gradili vodenicu, a vode nije /59 Dva novca /61 Zapalio ku}u da izgore mi{i /67 Putnik i doma}in /68 A {ta ti je /70 181


Pustolovni dodatak

CMYK

Ne{to {u{nu /71 Ima junak nad junakom /73 Kako se Kraqevi} Marko juna{tvu nau~io /77 Otkud ~oveku osamdeset godina /79 Klin-~orba /81 Utopio se pop {to nije ruku dao /82 ^oban~e prevarilo popa /83 Era i Tur~in /84 Era s onog sveta/87 Era i kadija/89 Pravedna presuda/90 Pustio bih ja wega/91 Ciganin i diwa/92 Ciganska porodica/93 Ciganski izgovor/95 Kako vr{i naredbu/96 Sveti Sava i siromah seqak/98 Sveti Sava i |avo/103 Sveti Sava, starac i pravda/106 Ze~evi nisu najstra{qiviji/111 Medved i lisica/113 Lisica se osvetila vuku/119 Jarac `ivoderac/125 Nevera strada/129 Medved kao pudar/133 Nije vera tvrda u ja~ega/135 Bolestan vuk i majka mu/137 Zvali magarca na svadbu/139 Medved, sviwa i lisica/141 Pustolovni dodatak /147 Mawe poznate re~i i izrazi koji se pomiwu u ovoj kwizi /177 Izvori /180

182


cmyk

Branko ]opi}: PIJETAO I MA^AK Branko ]opi}: JE@EVA KU]ICA Arsen Dikli}: PLAVI KIT Brana Cvetkovi}: ZUNZARINA PALATA Dobrica Eri}: VELIKA PESMA O JEDNOM MALOM JAGWETU Brana Cvetkovi}: PRI^A O VAQU[KU

^itawe kwiga iz na{e biblioteke Pustolovine mo`e da bude prava pustolovina.

Du{an Radovi}: ZAMISLITE Brana Crn~evi}: QUTITO ME^E Branko ]opi}: MJESEC I WEGOVA BAKA Dobrica Eri}: PRI^A IZ MRAVQEG SVETA

Za{to? Zato {to su to najlep{a kwi`evna dela. Zato {to se u wima putuje kroz vreme i razne krajeve. Zato {to se susre}u zanimqive li~nosti i doga|aji.

Branislav Nu{i}: HAJDUCI SRPSKE NARODNE BAJKE

Zato {to se slikovito upoznaje kultura i mudrost naroda.

SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE u pripremi SRPSKE JUNA^KE PESME

Zato {to se u wima otkriva lepota i bogatstvo jezika. Zato {to se zaviruje u `ivot i radionicu pisca.

Branislav Nu{i}: AUTOBIOGRAFIJA

Zato {to se tu naziru i novi pustolovni putevi.

Branko ]opi}: ORLOVI RANO LETE Stevan Sremac: ZONA ZAMFIROVA

ISBN 978-86-7781-235-5

u pripremi Stevan Sremac: POP ]IRA I POP SPIRA www.kreativnicentar.rs

Српске народне приповетке  

Још један наслов у едицији "Пустоловине" који се бави нашим народним стваралаштвом. Приређивачи су направили избор из ове својеврсне ризнице...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you