Page 1

cmyk

Branko ]opi}: PIJETAO I MA^AK Branko ]opi}: JE@EVA KU]ICA Arsen Dikli}: PLAVI KIT Brana Cvetkovi}: ZUNZARINA PALATA Dobrica Eri}: VELIKA PESMA O JEDNOM MALOM JAGWETU Brana Cvetkovi}: PRI^A O VAQU[KU

^itawe kwiga iz na{e biblioteke Pustolovine mo`e da bude prava pustolovina.

Du{an Radovi}: ZAMISLITE

Za{to?

Brana Crn~evi}: QUTITO ME^E

Zato {to su to najlep{a kwi`evna dela.

Branko ]opi}: MJESEC I WEGOVA BAKA

Zato {to se u wima putuje kroz vreme i razne krajeve. Zato {to se susre}u zanimqive li~nosti i doga|aji.

Branislav Nu{i}: HAJDUCI SRPSKE NARODNE BAJKE SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE u pripremi SRPSKE JUNA^KE PESME

Zato {to se slikovito upoznaje kultura i mudrost naroda. Zato {to se u wima otkriva lepota i bogatstvo jezika. Zato {to se zaviruje u `ivot i radionicu pisca.

Branislav Nu{i}: AUTOBIOGRAFIJA Branko ]opi}: ORLOVI RANO LETE

Zato {to se tu naziru i novi pustolovni putevi. ISBN 978-86-7781-499-1

Stevan Sremac: ZONA ZAMFIROVA u pripremi Stevan Sremac: POP ]IRA I POP SPIRA

9 7 8 8 6 7 7

8 1 4 9 9 1


CMYK

Biblioteka PUSTOLOVINE Srpske narodne bajke tre}e izdawe Priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Korektor, lektor i redaktor obja{wewa mawe poznatih re~i Violeta Babi} Dizajn i prelom teksta Mirjana @ivkovi} Dizajn korice Du{an Pavli} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Glavni i odgovorni urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof, Beograd Tira` 3.000

Copyright Š Kreativni centar, 2007. ISBN 978-86-7781-499-1 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41- 342:398 SRPSKE narodne bajke / [ priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} ]. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Grafiprof) . - 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Pustolovine / [Kreativni centar] ) Podaci o autorima preuzeti iz impresuma . Tira` 3.000. - Mawe poznate re~i i izrazi koji se pomiwu u ovoj kwizi: str. 224-227. - Izvori: str. 228. ISBN 978-86-7781-499-1 1. Marinkovi}, Simeon 2. Markovi}, Slavica COBISS.SR-ID 143524876


CMYK

2000


CMYK


CMYK

STARAC PREVARIO DIVOVE io jedan starac i imao puno djece, pa je sjedio u mlinima. Jedno ve~e izbije odneklen div, pa pravo u mlin. Nazove boga i upita starca mo`e li kod wega preno}iti. Starac ga primi na preno}i{te, no div je mislio da ubije starca i otme mlinove. Kad bi sjutradan, re~e starac divu: — Eto, ti si preno}io, pa sad bog i put. No div mu odgovori: — Onaj koji bude ja~i osta}e ovdje gospodar. Starac mu odgovori: — Pa dobro, kad ho}e{ tako, ja se ne bojim. Onda ga div pozove da se porvu, a starac re~e: — Hm, to je za me ni{ta, ne}emo se rvati, nego da uzmemo po jedan kamen, pa ga stisnemo u ruci i iz wega vodu iscijedimo. Div pristade i {~epa kamen~inu, stisne je u ruci i satre u mlivo, ali ni kapi vode iz kamena ne pote~e. Onda starac uzme bajagi kamen, a on uzeo komad taze sira, stisne ga u ruci dok iz wega pote~e voda. Div se za~udi tome, pa mu re~e: — Kad si taki junak, hajde sa mnom u pe}inu. Tamo ima jo{ osam divova i svaki je ja~i od mene, pa me svukud gone i sve ih slu`im kao najmla|i. Kad do|e{ u pe}inu, ti }e{ biti starje{ina, a ja }u biti prvi do tebe, a ostali divovi neka nas oba slu{aju. Ti }e{ kao starje{ina imati svega do grla {ta ti du{a za`eli, samo zapovijedaj {to ti treba, divovi }e te slu`iti kao starijega. Starac pristane da ide divovima u pe}inu, i tako po|u iz mlina. U putu na|u rodnu a{lamu, pa ~im je div ugleda, usko~i na a{lamu i pozove i starca gore. Na to starac re~e kako se ne mo`e peti, nego zatra`i da mu Bajke

BIBLIOTEKA PUSTOLOVINE

mlin je zgrada u kojoj se mequ `itarice i tako dobija bra{no. Mlinove je pokretala voda iz reka ili potoka. Mlivo je ono {to je samleveno (bra{no) ili ono {to je za mlevewe (zrnevqe `ita); satrti u mlivo zna~i: isitniti, zdrobiti u komadi}e kao {to je bra{no ili zrnevqe `ita.

F

Na slici je unutra{wost mlina.

5


CMYK

F div je mitsko bi}e gorostasne veli~ine i snage, ~esto jednooko, sa gustim obrvama nalik na {umu. Mo`e da ~upa drve}e iz korena, da baci kamen~inu u oblake i da ru{i ku}e kao perje. Divove ra|aju vile, a o~evi su im na rodni junaci. Dvoli~ni su i ~esto glupi, pa nasedaju podva lama. Qudima ~ine dobro, ali i zlo, a ponekad su qudo`deri. Idu prqavi, ne vole da rade i otimaju od qudi ono {to im treba. @ive u dru{tvu u pla ninskim pe}inama, a ulazna vrata su im ogromne kamene plo~e. F a{lama ili ar{lama je rana tre{wa, tre{wa koja zri rano u prole}e.

F skopak je mo tika istro{ena od duge upotrebe.

6

div savije granu, pa da sjede i da se odmori. Div ga poslu{a, savi granu, a starac usjede na wu, no ~im div pusti granu, ona tandrknu i daleko odbaci moga starca, tako da presko~i a{lamu, i pade na jedan grm gdje je bio zec, i u onom strahu pritisne i zeca. Div se nasmija i upita starca {ta mu bi, a on odgovori kako je preko a{lame ugledao u grmu zeca, pa presko~io a{lamu i uhvatio zeca za ve~eru. Div se jo{ vi{e za~udi tolikom juna{tvu i upla{i se. Odatle krenu daqe i do|u u pe}inu. Tu se na|e sve osam divova i pozna se s wima. Div im pri~a sve {to je u stvari i oni se svi slo`i{e da im starac bude starje{ina, a oni svi da ga slu{aju ko starijega. No kad starac stade zapovijedati i tra`iti i {ta imaju i {ta nemaju, divovima bi krivo, pa su gledali da ga se kako oproste. Najpre su ku{ali wegovu snagu, je li junak ko {to div ka`e. Tako izi|u na jednu poqanu i uzmu se bacati kamena s ramena. Divovi {~epaju grdnu kamen~inu i bacaju je kao jaje. A kad ponudi{e starca, on pogleda kamen i pri|e wemu. Onda zagrnu rukave, pa po~ne gledati preko planine. Divovi ga upita{e {ta gleda, a on im ka`e: — Gledam preko koga }u brda prebaciti ovi kami~ak. Kad to ~u{e divovi, u ~udu se zgleda{e, pa mu reko{e da im ne baca kamena, jer takoga nema nadaleko, pa im se `ao rastati s wim. A starac im veli da on ne mo`e druk~ije ili ga ne}e ni bacati. Divovi pristanu da ga ne baca, a priznaju mu da je boqi junak od wih. Drugi put po|u svi na vodu.


CMYK

Divovi ponesu bivole}e ko`e, a starac skopak. Divovi nato~e svaki po mje{inu vode, a starac po~e kopati oko vrela. Za~ude se divovi pa ga upitaju {ta to ho}e. On im odgovori: — [to }emo i}i na vodu kad se mo`e sve vrelo prenijeti i za nekoliko dana mo`emo ga popiti? Kad to ~uju divovi, u strahu da ne izgube vrelo, ka`u mu da se ostavi }orava posla. A on im re~e: — Kad ne}u ’vako, ne}u nikako. Divovi mu priznaju da je boqi junak od wih i puste ga na miru. Sjutradan po|u svi u drva. Divovi izvale svaki po bukvu, uprte na rame i po|u u pe}inu, a starac ponio tovar urgana, pa po~eo vezivati drvo za drvo, kao da ho}e svu {umu da ponese. Divovi ga upitaju {ta to radi, a on im re~e: — [to }emo i}i svaki dan u drva kad se mo`e sva {uma prenijeti i za desetak dana izlo`iti. Upla{e se divovi, pa ga stanu odvra}ati od toga, a on im re~e: — Kad ne}u tako, ne}u nikako. Divovi mu priznaju juna{tvo, i oslobode ga da ne prenosi {ume. Kad vidje{e divovi da ne mogu s wime izi}i na kraj, stanu se do govarati kako bi ga se zanavijek oprostili. Svaku ve~er starac bi lijegao prvi, ali za dugo ne bi mogao zaspati, nego bi {utio pod }ebetom. Jednu ve~er zdogovaraju se divovi, a on slu{a ispod }ebeta, da ga tu no} na s p a v a w u premlate }uskijama i maqevima. Jedan

mje{ina je posuda napravqena od ko`e (ovde od bivoqe ko`e), u kojoj se dr`ala i prenosila te~nost (voda, vino ili drugo).

F

F vrelo je jak izvor vode. F urgan je u`e (na slici).

F }uskija je poveliki gvozdeni alat u obliku poluge i slu`i za bu{ewe rupa u zemqi i kamenu, za podizawe tereta i dr.

7


CMYK

F maq je poveliko gvozdeno ili drveno oru|e u obliku ~eki}a kojim se mlati, tu~e, kuje, razbija ili zabija.

F samar je drvena naprava sli~na sedlu koja se stavqa na le|a kowu, mazgi ili magarcu. F tovar ovde ozna~ava starinsku meru za te`inu (obi~no 100 oka, tj. onoliko koliko se odjednom mo`e natovariti na kowa). F baxa je ovde otvor na krovu kroz koji izlazi dim (na ku}ama sa ogwi{tima).

8

re~e da ne ~ine to sad, nego no}as kad se probude. No ~im divovi zaspa{e, digne se starac pa pod }ebe metnu samar i pokrije ga, a on pobje`e na tavan. Kad se divovi probude, {~epaju maqeve i }uskije te svaki po nekoliko puta mlatne po }ebetu. Samar se sav zdrobi u mlivo, a oni u`ivaju kako mu zdrobi{e kosti, pa }e ga sjutra izbaciti. Po{to divovi zaspu, starac si|e s tavana, ukloni smrvqeni samar, a on le`e na isto mjesto. Ujutru sko~i on prvi na noge, a divovi, kako se koji budio, stale su mu o~i od ~uda kad ugleda starca. Najposlije ga stanu pitati kako je no}as spavao i je li {to opa`ao. A on im re~e: — Dobro sam spavao, samo su me buve klale. Vide divovi da mu ne mogu ni{ta, pa se drugu no} dogovore da ga preliju kqu~alom vodom. No starac opet u~ini kao i prvu no}, a kad divovi ponovo zaspu, starac ukloni samar a on le`e na ono mjesto. Sjutradan on opet prvi na nogama. Divovi se ne mogu i{~uditi kad ga vidje{e da je `iv, pa ga upitaju kako je no}as spavao. Starac im re~e da je dobro spavao, samo je opazio nekakvu mlaku ki{u, kao da ku}a prokisava. Onda se svi slo`e da se dijele sa starcem i ka`u mu to. On pristane, zatra`i tovar blaga i jednog diva, koji }e odnijeti i blago i wega u wegov mlin. Divovi mu dadu jednog najja~ega. Starac natovari blago i uzja{e na diva, pa hajde ku}i. Kad su do{li ku}i, div sustao, sav se u golu vodu u~inio, pa, otvoriv{i vrata od mlina, huknu koliko mo`e vi{e, a od one wegove sile sva djeca razle }e{e se kud koje, neko na pantu, neko napoqe kroz baxu, ele nijedno ne osta u mlinu. Kad to vi|e div, prepade se jo{ vi{e, pa, spustiv{i starca i blago, nadade bje`ati kao svjetlica natrag divovima. Kad do|e dru`ini, ispri~a im ~udo nevi|eno. — Be, — veli — kakav je ju nak on, jo{ su ve}i junaci djeca. ^im mene ugleda{e, sko~i{e na pantu, ho}e ku}u da sru{e na me, a jedni kroz baxu da mi ne daju pobje}i, BIBLIOTEKA PUSTOLOVINE

Bajke


CMYK

F panta ili pajanta je gredica koja spaja rogove na ku}i. F svjetlica zna~i: muwa.


CMYK


CMYK

^ARDAK NI NA NEBU NI NA ZEMQI io jedan car, pa imao tri sina i jednu k}er, koju je u kafezu hranio i ~uvao kao o~i u glavi. Kad |evojka odraste, jedno ve~e zamoli se ocu svome da joj dopusti da izi|e sa bra}om malo pred dvor u {etwu, i otac joj dopusti. Ali tek {to izi|e pred dvor, u jedan mah doleti iz neba zmaj, {~epa |evojku izme|u bra}e i odnese je u oblake. Bra}a otr~e br`eboqe k ocu i ka`u mu {ta je bilo, i reku da bi oni radi svoju sestru potra`iti. Otac im dopusti da idu da je tra`e, i da im svakome po kowa i ostalo {to treba za put, i tako oni otidu. Po dugome putovawu nai|u na jedan ~ardak, koji niti je na nebu ni na zemqi. Do{av{i on|e, pomisle da ne}e u onome ~ardaku bi ti wi hova se s t ra, pa se odmah stanu dogovarati kako bi se u w popeli, i, poslije dugoga promi{qawa i dogovora, dogo vore se da jedan od

F ~ardak ovde zna~i dvorac.

Fzmaj je bila krilata neman, srodna a`daji, ~udovi{ne snage, sa jednom ili vi{e glava. Kad je le teo preko neba ~ulo se hujawe i zvi`dawe, a iz usta i sa krila mogao je da baca vatru. Imao je mo} da se pretvori u orla, zmiju ili kakvu drugu `ivotiwu ili u ~oveka. Zmajevi su rado uzimali lepe devojke za `ene i iz wihovog odnosa su se ra|ala zmajevita deca, veliki junaci. Prema qudima su mogli biti i dobri i zli. (Na slici su zmajevi sa reqefa iz manastira Kaleni}.)


cmyk

Branko ]opi}: PIJETAO I MA^AK Branko ]opi}: JE@EVA KU]ICA Arsen Dikli}: PLAVI KIT Brana Cvetkovi}: ZUNZARINA PALATA Dobrica Eri}: VELIKA PESMA O JEDNOM MALOM JAGWETU Brana Cvetkovi}: PRI^A O VAQU[KU

^itawe kwiga iz na{e biblioteke Pustolovine mo`e da bude prava pustolovina.

Du{an Radovi}: ZAMISLITE

Za{to?

Brana Crn~evi}: QUTITO ME^E

Zato {to su to najlep{a kwi`evna dela.

Branko ]opi}: MJESEC I WEGOVA BAKA

Zato {to se u wima putuje kroz vreme i razne krajeve. Zato {to se susre}u zanimqive li~nosti i doga|aji.

Branislav Nu{i}: HAJDUCI SRPSKE NARODNE BAJKE SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE u pripremi SRPSKE JUNA^KE PESME

Zato {to se slikovito upoznaje kultura i mudrost naroda. Zato {to se u wima otkriva lepota i bogatstvo jezika. Zato {to se zaviruje u `ivot i radionicu pisca.

Branislav Nu{i}: AUTOBIOGRAFIJA Branko ]opi}: ORLOVI RANO LETE

Zato {to se tu naziru i novi pustolovni putevi. ISBN 978-86-7781-499-1

Stevan Sremac: ZONA ZAMFIROVA u pripremi Stevan Sremac: POP ]IRA I POP SPIRA

9 7 8 8 6 7 7

8 1 4 9 9 1

Српске народне бајке  

Раскошно илустрована књига са српским народним бајкама онаквим какве је забележио Вук Kараџић. За разлику од других издања, ова књига доноси...

Српске народне бајке  

Раскошно илустрована књига са српским народним бајкама онаквим какве је забележио Вук Kараџић. За разлику од других издања, ова књига доноси...