Page 1


СРПСКИ ЈЕЗИК

ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РАДНА СВЕСКА прво издање

Аутор Илустровали Рецензенти

Лектори Ликовни уредник Графичко обликовање

Др Симеон Маринковић Мирољуб Милутиновић Брада и Андреј Војковић Проф. др Станиша Величковић, Филозофски факултет, Ниш Мр Александра Станић, професор српског језика и књижевности Миодраг Сретеновић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Стопања Виолета Бабић, Ивана Игњатовић, Мирјана Делић Душан Павлић Небојша Митић

Издавач

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Уредник

Славица Марковић

За издавача Штампа Тираж Copyright

Mр Љиљана Маринковић Публикум 3.000 © Креативни центар 2015

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(076.1) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Српски језик за 6. разред основне школе : радна свеска / [аутор Симеон Маринковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2015 (Београд : Публикум). - 77 стр. : илустр. ; 26 cm. (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3.000. - - Српски језик за шести разред основне школе : контролни листови. 24 стр. : илустр. ; 26 cm ISBN 978-86-529-0194-4 COBISS.SR-ID 212705548

Министар просвете, просвете Републике Србије одобрио је Републике издавање иСрбије употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за науке и технолошког развоја одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру српски језиккомплета у петом разреду основне решењем 650-02-00126/2008-06 од650-02-335/2014-06 6. 6. 2008. уџбеничког за српски језик ушколе шестом разреду број основне школе решењем број од 23. 1. 2015


Radna sveska

SRPSKI JEZIK

6.

za

c 6

razred osnovne {kole


Ова радна свеска треба да ти помогне: • да научиш правила стандардног књижевног језика; • да помоћу наведених правила научиш да добро говориш и пишеш; • да осетиш „сладост од свога језика“, како би рекао Вук Караџић; • да се боље припремиш за завршни испит и упис у средњу школу.

Водич Граматика Правопис Језичка култура Процена нивоа тежине задатака одређена на основу наставничког искуства: 1. основни ниво – задаци у којима ученик препознаје основне појмове и примењује знања у једноставним ситуацијама 1. средњи ниво – задаци у којима ученик примењује стечена знања у сложенијим ситуацијама 1. напредни ниво – задаци који од ученика захтевају способност уочавања, упоређивања и језичко стваралаштво


Добро дошао у шести разред 1. Овде напиши нешто о себи. У слободном времену волим да: Особине које волим код људи су: Особине које не волим код људи су:

2. Напиши питалицу, загонетку или шалу коју радо казујеш у друштву. Питали људи старца: – Коју птицу најволиш? – Сокола. – А ког човека најволиш? – Опет сокола.

Твоја питалица, загонетка или шала:

– Шта је то што даје млеко и виче УУУМММ? – Крава која муче уназад.

3


Лепа реч гвоздена врата отвара 1. Речи које не волим да чујем (настави).

Речи које волим да чујем (настави).

Тако си нељубазан! То ти је било глупо. Превише си дебео.

Обрадовала си ме. Волео бих да се чешће виђамо. Радости моја!

Подсети се градива граматике из претходних разреда, па покушај да решиш ову укрштеницу.

2.

1à Придеви који показују чије је нешто 2à Предлог 3à Глаголска именица од ЗРЕТИ 4à Скраћеница за Матицу српску 5à 27. и 9. слово азбуке 6à Три иста предлога 7à Глаголски облик који само именује радњу 8à Акуз. једн. заменице ОНА 9à Лична зам. за 1. л. множине 10à Ном. именице ЕВА 11à Везник 12à Акузатив једн. именице МАЦА 13à 18. и 12. слово азбуке 14à Датив једн. именице ОКО 15à Презент глаг. ИМАТИ (1. л. мн.) 1â 2â

5â 8â 9â 10â13â 15â 17â

1à 2à

3âà

16â 18â 5à 6â

6à 11â

7â 9à

10à 12 â

7à 8à 11à 14à

4

12à 4â

13à 14 â 15à

1â 2â 3â 4â 5â 6â 7â 8â 9â 10â 11â 12â 13â 14â 15â 16â 17â 18â

Радни гл. придев од ПОМИЊАТИ (м. р.) 20. слово азбуке Датив именице САН Предлог Предлог 25. слово азбуке Датив личне заменице ОН Инстр. мн. именице СРЦЕ Речи које повезују речи и реченице 18. и 17. слово азбуке Везник Акузатив једн. именице УМ Презент гл. ЈЕСАМ (3. л. једн.) Везник 16. слово азбуке Датив једн. придева СИВ Везник Општа именичка заменица


Гласови српског језика 1. Допуни табелу. г

звучни

ж

п

безвучни

т

ђ

џ

с

х

2. У следећем низу гласова заокружи самогласнике. А Д

С

Т

Е

Н

И

Ж

О

М

У

К

3. Поред тврдње која је тачна напиши Т, а поред оне која није тачна напиши Н. а) У српском језику има 5 самогласника. б) Сви самогласници су безвучни. в) У српском језику има 25 сугласника. г) Сви сугласници су звучни.

4. Допиши сугласнике који припадају тој групи сугласника. Напиши назив те групе. К

Г

Ј

Љ

Д

Т

Њ

Ђ

Ћ

С

Ц

Џ

Ч

Ж

5. Реши ову слагалицу. 1. безвучни задњонепчани сугласник à 2. језични слоготворан сугласник à 3. зубни и безвучни сугласник à

5


Подела речи на слогове 1. Речи следећих реченица подели на слогове и упиши их у задата поља. а) Реч најлакше на слогове делиш кад је изговориш отегнуто.

б) Врхови планине црне се у ноћи, а коњи фркћу и ржу.

в) Скочи срна иза трна, па где паде, ту и остаде (варница). (

)

2. Усправним цртама подели следеће речи на слогове. граматика

разговор

задовољство

царство

пријатељство

република

трњина

брзина

стрмина

3. Подели речи на слогове у следећим народним пословицама и изрекама. Ко брзо суди, брзо се и каје. Трла баба лан да јој прође дан. Рђавом послу лако је наћи ману. Реши ребус и добићеш народну изреку, па је упиши подељену на слогове.

6

АК

ЖЕ

ЖЕ


Једначење сугласника по звучности 1. Попуни следеће табеле. Мушки род

Женски род

Промена сугласника

Номинатив једнине

глатка

д>т

ждреБац

глаДак реДак

напреДак

блиЗак

одлаЗак

љуБак

коБац

ниЗак

зуБац

Генитив једнине

Промена сугласника

2. У следећим речима недостају сугласници Д или Т. Упиши онај који недостаје. о__пустити

пре__школац

пре__поставка

пре__ставити

сре__ство

на__човек

по__шишати

по__сетник

о__кривање

о__писати

сро__ство

по__свест

о__премити

по__стрек

по__цртати

3. Напиши речи које су настале додавањем префикса. Води рачуна о једначењу. Објасни зашто у четири речи долази до једначења по звучности, а у две не долази. топити

куцати од

из

шкринути

бацити

крити

Реши ребусе, па изврши једначење сугласника.

пустити

Ч+Ћ ЧЕ

ЦИ

7


Српски језик за шести разред - радна свеска  

Задаци у радној свесци су разноврсни, разврстани према тежини, добро одмерени и омогућавају ученицима да активно провере у којој мери разуме...

Српски језик за шести разред - радна свеска  

Задаци у радној свесци су разноврсни, разврстани према тежини, добро одмерени и омогућавају ученицима да активно провере у којој мери разуме...