Page 1

та све Сазнајте шше дете, може ваите учење подстичтивност, и креа те свет, откривај те се! дружи

ЗА П ТТИИ С С О О Н ОДСТ ИИВВН Т Т А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к ЕЧjeГ РАЗВОjА и КР

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово зазпи – да подстичу аж ње, ма шту и радознаал ост.

е књига њ а т и ч о к ч Заједни ње уз њих нешто и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, га ох а особ о н ћ е р с и а сигурн оно што је важн је јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 годинe

Медина школица

1-2 годинe

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 годинe СОВИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Публикум • тираж 3000 • година штампе 2017 • copyright©Креативни центар 2017

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0402-0 COBISS.SR-ID 230373900

+НА2Л5ЕПНИЦА +

КАРТОНСКЕ СЛАГАЛИЦЕ

5Год-и6нА


5Год‑и6нa ЗА СТИ ПОДС О Н В ТИЦАНЬ ТИ Е ДЕЧjeГ РАЗВОjА И КРЕА

СИМЕОН МАРИНКОВИЋ СЛАВИЦА МАРКОВИЋ Илустрације Евелина Данева Рајнингер


Развој детета од пете до шесте годинe НЕКЕ ОДЛИКЕ РАЗВОЈА

АКТИВНОСТИ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ

Развој говора

Развој говора

Овај период развоја детета карактерише буквалан, сажет говор. Машта превазилази говорне могућности. Деца овог узраста често размишљају наглас. Говор је обично правилан и јасан, артикулација гласова правилна (понегде постоје тешкоће у изговору гласова Р, Л, Њ, С). Дете може да преприча кратку причу пошто је чује, ствара причу слажући цртеж до цртежа, пише и чита властито име. Одговор на питање често му је двосмислен – за нешто каже и 󰐴а и не, али је развијенији и с више детаља. Дете тражи одобрење одраслих: „Могу ли ово ... могу ли оно...?“ Показује интересовање и пита за значење речи. Употребљава и до 3000 речи, мада су разлике од детета до детета у том опсегу велике.

Подстицати дете пре свега кроз игру: -- да описује, објашњава, саопштава и упоређује појаве и догађаје; -- да уочава и објашњава везе између ствари и појава, сличности и разлика, узрока и последица; -- да упознаје бајке, басне, брзалице, разбрајалице, загонетке, приче и краће песме за децу; -- да се упознаје с филмом и позориштем за децу; -- да развија говорно стваралаштво: језичке игре, драмско-језичке игре, језичко-музичке игре и сл. -- да вежба правилан изговор при препричавању прочитаног, али на спонтан и неформалан начин.

Интелектуални развој

Интелектуални развој

Деца овог узраста најбоље сазнају кроз игру и сопствену акцију. Сазнања су везана за оно што виде и опажају другим чулима. Воле да подражавају. Дете зна која му је рука лева, а која десна, и разуме просторне релације у стварности и на сликама (испред, иза, изнад, испод, у, на, поред, између, лево, десно). Почињу да исписују бројеве. Број елемената у скупу умеју да означе бројком. Групишу предмете према одређеном критеријуму. Разврставају према четири атрибута (боја, облик, величина, дебљина). Умеју да објасне по чему се нешто разликује (стакло-хартија, мачка-пас, голуб-мачка). Решавају проблеме у задацима с конкретним предметима/сликама, са скуповима од 6 до 10 елемената (груписање, издвајање или придруживање по неком својству/својствима, ређање по величини, упоређивање више-мање-једнако и сл.).

Подстицати дете: -- да речима описује положај једног предмета у односу на други („Десно од лутке је меда“); -- да одређује делове тела друге особе (која јој је рука десна, а која лева); -- да смишља реченице са одговарајућим предлогом на основу слике; -- да ређа слике по редоследу догађаја; -- да упоређује бројеве (једнако, мање, више); -- да додаје и одузима – за један више, за један мање; -- да открива део који недостаје; -- да проналази заједничку особину код три предмета; -- да проналази уљеза међу предметима. Децу је важно охрабривати. Најбоље уче активно испитујући конкретне материјале – ређајући коцкице, сликајући бојама, играјући се песком, водом и другим приручним материјалима.

О овим темама можете сазнати нешто више из следећих наших издања: Иван Ивић, Јадранка Новак, Никола Атанацковић, Мирјана Ашковић, Развојна мапа Мара Шаин, Славица Чарапић, Корак по корак 3 Мара Шаин, Славица Чарапић, Корак по корак 5 Чип Вуд, У корак с развојем


Графомоторика

Графомоторика

У овом периоду развоја дете држи оловку обично превише чврсто, због чега га заболи рука. У писању слова и бројева има преокретања, извртања и неуредности. Дете доцртава сложеније цртеже по обрисима. Црта повезивањем бројева по реду. Црта задату шару између линија. Црта задате шаре које укључују сложеније комбинације правих и кривих линија. Црта и пише у квадратима (сложенији цртеж, слова). Преписује сва штампана слова. Црта једноставније симетричне делове који недостају. Уме да причу илуструје цртежом.

Стварати услове и подстицати дете: -- да се слободно ликовно изражава користећи различите материјале и технике цртања и бојења; -- да развија креативну имагинацију. Уважавати индивидуалност детета у цртању и другим облицима ликовног и графичког изражавања. Имати у виду да су омиљене теме за цртање у овом узрасту: породица, породични излети, бајке, приче о добру и злу, кућни љубимци, само дете и његови другари.

Упознавање околине

Упознавање околине

Дете овог узраста воли да помаже, сарађује, да „буде добро“. Воли правила и рутину, одобрења и упутства да би се осећало сигурно. Дете открива, сазнаје, проширује информације о темама: -- раст, развој и промена живих бића током животног циклуса; -- жива и нежива природа (ваздух, вода, топлота, светлост, земљиште); -- људско тело, функције делова тела; -- биљни и животињски свет; -- природне метеоролошке појаве – откривање узрочно-последичних веза и законитости; -- заштита средине и здравља; дани у недељи; годишња доба; -- човек као друштвено биће – породица, улоге у породици, рођаци, празници, комшије, пријатељи, друштвене улоге и професије; -- превозна средства, знаци и правила понашања у саобраћају. Дете у овом узрасту препознаје и именује најчешће ознаке и симболе у околини (апотека, школа, називи улица). Бира омиљеног друга и поштује правила игре са вршњацима. Омиљене игре су му Коларићу-Панићу, И󰐴е маца око тебе, Семафор.

Подстицати дете: -- да научи да по реду наброји дане у седмици; -- да научи редослед и особине годишњих доба; -- да научи који је дан 󰐴анас, који је био јуче, а шта је сутра; -- да уочава раст биљака и животиња и промене на њима; -- да запажа утицај воде, ваздуха, светлости, топлоте и земљишта на живот; -- да уочава појаве у природи; -- да учествује у породичним пословима; -- да упознаје правила понашања у саобраћају; -- да учествује у играма с вршњацима.

Чулна осетљивост и опажање

Чулна осетљивост и опажање

У овом узрасту дете је кратко заинтересовано за нешто, несигурно је у осећањима, често зановета, љути се, има наступе беса, супротставља се и двоуми се око тога да ли да буде добро или неваљало. Дете препознаје своја осећања љубави и среће, беса, разочарања. Ситуацију понекад може да сагледа и из угла друге особе. Врши активно перцептивно претраживање и анализу: анализа разлика међу сличним сликама, проналажење једноставије слике у сложеној. Оштрина вида му је скоро као код одраслих, мада има и појаве визуелне и аудитивне пометње. Због тога приликом писања имају тешкоћу са размаком између слова, бројева и речи, са једнаком величином и правцем писања слова и бројева.

Омогућити детету да открива и сазнаје својства и одлике предмета, појава, процеса и бића: -- свет боја, облика, положај предмета у простору; -- да својим чулима осети меко-тврдо, глатко-храпаво, топло-хладно, зрнасто-сипко, суво-мокро, лепљиво, тешко-лако, мирисно итд.; -- да упознаје своја осећања, да говори о њима и о доживљају света око себе. Да би се дете осећало сигурно, треба га храбрити и пажљиво и стрпљиво упућивати.


Радознала сова Сова посматра две слике. Чини јој се да су исте. Али изгледа да се оне ипак разликују.

Па где су те разлике? Како да их откријем?

Помози сови да пронађе и заокружи пет разлика на овим сликама.

4


Где се крију бројеви? На овој необичној слици налазе се бројеви од 1 до 6. Сова жели да исте бројеве обоји истом бојом.

Помози сови да пронађе све бројеве. Исте бројеве обој истом бојом, као што је започето.

5


Занимљиве шаре Сова се забавља цртајући шаре. Изабрала је две које су јој се много допале. Сада жели да нацрта исте такве.

Помози сови да на десној страни нацрта исте шаре као што су на левој.

6


Загонетке и брзалице Хајде да се играмо жмурке! Нећемо жмурке. Тога смо се играли јуче. Хајде да решавамо загонетке.

Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. (књига) Сав свет виде, а себе не виде. (очи)

Кад почне да режи, свак од њега бежи. (пас)

Четири брата путем трче, један другог не могу да стигну. (точкови на колима)

Изгледа као мачка, мауче као мачка, а није мачка. (мачак)

Једна глава, а стотину капа. (купус) Хајде сад, ако умеш, изговори брзо: На врх брда врба мрда. Миш уз пушку, миш низ пушку. Свака сврака скака на два крака. Четири чавке чуче на чамчићу.

Свако решење загонетке има своју налепницу. Пронађи је и залепи на одговарајуће место. Пробај и ти да изговориш ове брзалице.

7


Слагалице • Свака слагалица се састоји из петнаест делова. • Подстичите дете да проналази одговарајуће делове и да их слаже у слике. • Нека забава почне!


страна 7

странe 12 и 13

страна 19

страна 22

страна 34


та све Сазнајте шше дете, може ваите учење подстичтивност, и креа те свет, откривај те се! дружи

ЗА П ТТИИ С С О О Н ОДСТ ИИВВН Т Т А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к ЕЧjeГ РАЗВОjА и КР

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово зазпи – да подстичу аж ње, ма шту и радознаал ост.

е књига њ а т и ч о к ч Заједни ње уз њих нешто и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, га ох а особ о н ћ е р с и а сигурн оно што је важн је јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 годинe

Медина школица

1-2 годинe

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 годинe СОВИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Публикум • тираж 3000 • година штампе 2017 • copyright©Креативни центар 2017

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0402-0 COBISS.SR-ID 230373900

+НА2Л5ЕПНИЦА +

КАРТОНСКЕ СЛАГАЛИЦЕ

5Год-и6нА

Sovina školica  

Šesta po redu slikovnica iz serije knjiga za podsticanje dečjeg razvoja i kreativnosti. Namenjena je deci u uzrastu od pete do šeste godine....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you