Page 1

Oд 5 до 7 година


Библиотека Забавни свет геометрије СЛАГАЛИЦЕ Аутори Мирјана Радовановић Милена Радовановић Миља Радовановић Илустрације Борис Кузмановић Дизајн Душан Павлић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 2000 ISBN 978-86-529-0391-7

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 514-028.31(02.053.2.025.2) СЛАГАЛИЦЕ : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације Борис Кузмановић]. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 45 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0391-7 1. Радовановић, Мирјана [аутор] COBISS.SR-ID 229718796


Oд 5 до 7 година

Мирјана Радовановић Mилена Радовановић Миља Радовановић


Ова књига пружа још једну прилику за забавно и корисно дружење одраслих и деце. Заједно ћете одшкринути врата за улазак у забавни свет геометрије. Ваше дете решаваће задатак по задатак у књизи и:  упознаће се с различитим фигурама састављеним од једнаких троуглова, једнаких квадрата и других једнаких фигура;  упознаће се с проблемом прекривања делова равни;  креираће различите облике и упознаће се с њиховим особинама;  вежбаће опажање и прецизност;  развијаће графомоторичке способности;  развијаће самосталност и истрајност у раду;  развијаће истраживачко и стваралачко мишљење;  успешније ће се припремити за полазак у школу. Ви ћете детету прочитати захтеве у задацима и подстицаћете његову самосталност при решавању. Објаснићете му како да слаже фигуре када прекрива и саставља дате облике. Попуњавање датог облика другим облицима значи да те облике треба сложити тако да у оном који се попуњава не буде празнина, а да се облици којима се попуњава не преклапају, нити да прелазе контуру датог облика. Иако је књига намењена деци у узрасту од пет до седам година, имајте на уму да међу децом постоје индивидуалне разлике у развојним карактеристикама, па вас не сме обесхрабрити то што ће неки задаци вашем детету можда бити тешки. Не инсистирајте на њиховом решавању – видећете колико ће бити узбудљиво када у неком следећем покушају дете буде било успешније. 2


На крају књиге у прилогу су дати облици који су потребни за решавање задатака. Они се могу користити и за креирање нових облика. Због тога постоји могућност да се изгубе или да се помешају. Зато предлажемо да их извадите и ставите у коверте, па да на коверте залепите моделе облика који су у њима или да те моделе нацртате. На пример: Љубичасти троуглови

Плави троуглови

Шарени троуглови

Шарени квадрати

Шарени шестоуглови

Црвени облици

Зелени облици

Танграм

Шарене фигуре

3


СЛАГАЛИЦЕ

Љубичасти троуглови ица. На слици је троугао једнаких стран илогу Модели овог троугла налазе се у пр на крају књиге. авимо Спајањем целих ивица троуглова пр различите облике. угла можеш да саставиш само тро три и ил а дв Од : ер им пр На по један облик.

жеш да саставиш више

и више мо Од четири троугла, њих пет, шест ил различитих облика. На пример:

Састави ове облике од троуглова из прилога.

5


СЛАГАЛИЦЕ

Прекривамо разне облике љубичастим троугловима ривати или попуњавати различите ек пр мо же мо а им ов угл тро тим час Љуби облике. м троуглова. Облик на слици прекривамо са седа На пример:

Прекриј дати облик троугловима из прилога.

6


СЛАГАЛИЦЕ

Прекриј још облика једнакостраничним троугловима.

7


СЛАГАЛИЦЕ

Састављамо разне облике На сликама су умањени цртежи неких облика састављених од троуглова из прилога. Састави их од:  шест троуглова

 седам троуглова

 девет троуглова

 девет троуглова

Од троуглова из прилога направи дате облике.

8

 осам троуглова


СЛАГАЛИЦЕ

Плави троуглови ивице. На слици је троугао са две једнаке Моделе овог троугла наћи ћеш у прилогу на крају књиге. ова Спајаћемо једнаке ивице ових троугл фигуре. и на тај начин правићемо различите Спајамо целе ивице. се саставити три различита облика. гу мо а угл тро а дв Од : ер им На пр Састави их.

ених од три и четири троугла, вљ ста са ка ли об и ер им пр су а ам ик На сл као и од пет троуглова. Састави их.

Састави још по један другачији облик од три и четири троугла и један од пет троуглова. 9


Књиге из едиције Забавни свет геометрије развиjajу код ваше деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, повећавају им самопоуздање при решавању задатака и помажу да се успешније припреме за школу.

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

9 788652 903917

Slagalice  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, pov...

Slagalice  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, pov...