Page 1

Највећи и најнаграђиванији издавач за децу у Србији

Двадесет пет година искуства у образовном издаваштву Пет европских награда за најбољ

и уџбеник Члан Европског удружења издавача уџбеника од 2006

и к с л о к Ш

ОГ К А Т АII Л р а зр е д а од V до VI 2 0 1 6 / 2 0 17

УЏБЕНИЦИ ЗА ОНЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ


ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

МАТЕМАТИКА

од V до VIII разреда

V разред

Шифра: 5nMAT

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК

Аутори: Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић У оквиру сваке области извршена је подела на наставне јединице у складу с наставним планом, што олакшава планирање часова. Кључни математички појмови повезани су са занимљивим информацијама из науке, других предмета и свакодневног живота. Шифра: 5nMZB

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ

МАТЕМАТИКА – збирка

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић Укупно 1972 задатка за вежбање са решењима или упутствима за решавање. Задаци у оквиру систематизација подељени су на три нивоа и усклађени са образовним стандардима.

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА V РАЗРЕД И НА ХРВАТСКОМ И НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ Шифра: 5MZB

Шифра: 5VMA

за додатну наставу

за УВЕЖБАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

ЗБИРКА ЗАДАТАКА


VI разред

Шифра: 61MAT

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК 1. и 2. ДЕО

Шифра: 62MAT

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић Уџбеник је обликован тако да ученика активно води кроз лекцију, полазећи од једноставних примера, преко правила, до задатака за вежбу. Први део уџбеника садржи градиво које се обрађује у првом полугодишту, а други део градиво које се обрађује у другом полугодишту.

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ

Шифра: 6MZB

МАТЕМАТИКА – збирка

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић Збирка садржи преко 1000 разноврсних задатака за вежбање. На крају збирке налазе се резултати и упутства за решавање свих задатака. Решени примери, с коментарима сваког урађеног корака у поступку, представљају велику помоћ за рад код куће.

Шифра: 6VMA

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

за УВЕЖБАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА VI РАЗРЕД И НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ


VII разред ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ Правила и формуле потребне за решавање задатака можеш наћи у издањима Креативног центра.

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић

7.

математику

разред

Уради 716 задатака кључних за разумевање школског градива. Потражи помоћ у Подсетнику на крају књиге. Одреди ниво свог знања (основни, средњи, напредни) решавајући задатке на крају сваке области (Провера знања).

Збирка задатака за утврђивање градива

Провери резултате у одељку под називом Резултати и упутства. Припреми се за контролне вежбе и писмене задатке. Поправи оцену из математике!

Из исте едиције

ISBN 978-86-529-0138-8

9 788652 901388

Шифра: 7VMA

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

за УВЕЖБАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА

Шифра: 7MAT

Шифра: 7MZB

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић

У објашњавању нових појмова полази се од примера у којима се може применити претходно стечено знање, затим се излажу правила, примери у којима се та правила примењују, а онда се дају задаци за самосталан рад.

Збирка садржи око 1000 задатака за самосталан рад. Задаци су различитог типа и за сваки од њих дато је решење на крају збирке.

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК

МАТЕМАТИКА – збирка

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА VII РАЗРЕД И НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

VIII разред ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ Правила и формуле потребне за решавање задатака

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић

можеш наћи у издањима Креативног центра.

8.

математику

разред

Уради 884 задатка кључнa за разумевање школског градива. Потражи помоћ у Подсетнику на крају књиге. Одреди ниво свог знања (основни, средњи, напредни) решавајући задатке на крају сваке области (Провера знања).

Збирка задатака за утврђивање градива

Провери резултате у одељку под називом Резултати и упутства. Припреми се за контролне вежбе и писмене задатке. Поправи оцену из математике!

Из исте едиције

ISBN 978-86-529-0181-4

9 788652 901814

Шифра: 8VMA Шифра: 8MAT

Шифра: 8MZB

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић У оквиру сваке области ређају се наставне јединице оним редоследом којим се уобичајено обрађују у пракси. Дефиниције, правила и тврђења дата су математички прецизно; записани су и формално, али и на језику који је за ученике разумљивији и приступачнији.

Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић Збирка садржи око 1200 задатака за вежбање. Свака тематска целина у збирци завршава се групом задатака који представљају својеврсну систематизацију. Задаци су разврстани по нивоима постигнућа.

МАТЕМАТИКА – УЏБЕНИК

МАТЕМАТИКА – збирка

ЗБИРКА ЗАДАТАКА

за УВЕЖБАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА VIII РАЗРЕД И НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ


Велика помоћ за малу матуру

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

• Припремa за полагање завршног испита из математике

Недељка Видовић • Горица Станојевић Злата Ступаревић • Весна Станојевић Љиљана Врачар • Марина Станчић

датака за завршни и Збирка за спит – основна школа

MATEMATИKA y

y x 1

A5

9

1

0

6

3

a

A3

–2 –1

H = 0,8 dm a = 0,2 dm

1 2

x

3

3

1

6

2

H

0

–6

1

A1

–1

–3

–3

A2

x

a

a

978-86-529-0208-8

x

8652 90208 8

… –4

–3

–2

–1

0

1

2

3

• Изабрани задаци су кључни за разумевање школског градива • Задаци су груписани у пет области и подељени на три нивоа постигнућа

• Нивои постигнућа су усклађени са образовним стандардима за крај обавезног образовања

A4

y

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ – Математика

НОВО!

4…

• На почетку сваке области дат је кратак подсетник на важна правила, поступке и формуле

• Решавањем 786 задатака ученици ће подићи ниво свог знања • На крају сваке области дата су по два теста за проверу нивоа усвојености знања

Шифра: MZZZ

МАТЕМАТИКА

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ОСНОВНА ШКОЛА

Аутор: Недељка Видовић, Горица Станојевић, Злата Ступаревић, Весна Станојевић, Љиљана Врачар, Марина Станчић

• На крају књиге дати су резултати и упутства • Уз сваки резултат налази се ознака стандарда који се односи на тај задатак

За наставнике Акредитован семинар за наставнике ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПРИСТУП НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ (каталошки број 266)

Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика.

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www.kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs


ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

СРПСКИ ЈЕЗИК

од V до VIII разреда

V разред

Шифра: 5nCIT

ЧИТАНКА

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић У седам тематских целина налазе се текстови с богатом методичко‑дидактичком апаратуром, која је средство за развој културе разумевања прочитаног, за анализу књижевних вредности и развој систематизованих знања из теорије књижевности.

Шифра: 5nSJE

Шифра: 5nSRS

СРПСКИ ЈЕЗИК – УЏБЕНИК

СРПСКИ ЈЕЗИК – РАДНА СВЕСКА

Аутор: др Симеон Маринковић

Аутор: др Симеон Маринковић

Ауторов методички приступ састоји се у томе што полази од занимљивих текстова у којима су јасно истакнуте језичке појаве које ће се проучавати, затим се језичке појаве или законитости дефинишу, а онда следе задаци за вежбање.

Питања, задаци и вежбе су разноврсни по типу, сложености и тежини и конципирани тако да заинтересују и ангажују ученике и омогуће им да на трајан начин усвоје знања из области граматике, правописа и језика. У оквиру радне свеске налазе се и Контролни листови, који садрже 11 провера знања.

Шифра: GOS

ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Аутор: др Душка Кликовац

Прилагођена је захтевима најновијег наставног програма.


VI разред Успављивање деце одувек је било праћено песмом. Те песме – успаванке – ритмичне су, милозвучне, нежне и једноставне, у складу са уљуљкивањем детета у сан.

Речник

пас – оно чиме се опасује одећа у струку смиље – врста биљке урећи – бацити урок на некога и тиме му проузроковати несрећу беша – бешика, колевка удити – наносити штету, зло наудити – изазвати неповољне последице по некога, нашкодити некоме урок – поглед или чин који, по народном веровању, може код некога да изазове зло, несрећу; магија, проклетство радин – вредан, марљив, радан

1. Каквим се гласом певају успаванке?

успаванке су народне лирске песме које обично певају мајке да би успавале децу. У њима се исказује љубав према детету, жеља да дете мирно спава и расте, да буде срећно, јако, здраво и храбро. Некада се веровало да се успаванкама од детета могу одагнати зле силе, демони, болести и зли погледи.

2. Зашто у првој песми мајка каже да је

Спавај, чедо, родила те мајка у горици ђе се легу вуци, челица те медом задојила, б’јела вила злату баба била, у свилене пелене повила, мушкијем те опасала пасом, дала тебе капу вучетину, вучју капу и од орла крило, а на капи свакојака биља, а највише девојачког смиља, кад ми будеш момак за женидбу, да те нико урећи не може. Спавај, спавај, сан те преварио, прије тебе него твоју мајку; сан у бешу, а несан под бешу; уроци ти под ногама били, моме злату ништа не удили, наудили у гори хајдуку; уроке ти вода однијела, моме чеду здравље донијела, донијела здравље и напредак, да ми буде здраво и напредно.

дете рођено у горици где се легу вуци?

3. Због чега се каже: челица те медом задојила?

4. Зашто је добро што је б’јела вила злату баба била?

5. Подвуци у песми стихове који казују шта је све вила даровала детету. Објасни значење вилиних дарова.

6. На који начин мајка жели да заштити дете од урока (болести и злих сила)?

7. Подвуци поређења у другој песми. Научи их напамет.

8. Смисли и напиши у десетерцу још три поређења којима ћеш наставити ову песму (Нек је … кô…).

„Ми можемо само да се поносимо поетским благом свога народа, јер не морамо лутати по свету. Управо нас то благо сједињује с читавим светом. Загледанима у дубока огледала нашег народног песништва, у његове вртоглаве вирове, чини нам се да на дну сваке речи назиремо чудотворне кључеве који отварају тајанствене капије лепоте, оне лепоте коју ствара човек да би њом победио ругобу, време и смрт.“ Васко Попа

9. Објасни значење речи којима смо

описали ове песме: нежнe, милозвучнe, ритмичнe.

10. Пронађи у претходним лирским

песмама примере који доказују оцене Васка Попе о лепоти народних песама.

*** Мајка Јова у ружи родила, ружица га на лист дочекала, бела вила у свилу повила, а пчелица медом задојила, ластавица крилом покривала, нек је румен кô ружа румена, нек је бијел кô бијела вила, нек је радин кô пчела малена, нек је хитар као ластавица.

Кључне речи: успаванка, десетерац, поређење

20

Шифра: 6nCIT

Књижевни појмови

Каква је њихова мелодија?

УСПАвАНКе баба – особа која женама помаже при порођају и неговању детета, бабица

21

Анализа текста

ЧИТАНКА

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић Текстови који се налазе у Читанци предвиђени су наставним програмом и праћени богатом и разноврсном методичко‑дидактичком апаратуром, коју чини добро смишљен корпус питања, задатака и вежбања.

Туђе речи (туђице)

ара.

политич 1. Ово је почетак говора неког те.

Туђе речи се не сјаје као небо твога краја, туђе речи нису топле као сунце завичаја.

Издвој речи које су ти непозна нацијама не егзиИзмеђу индивидуа и међу енција, комуникастирају адекватна коегзист и шовинизам, ција и толеранција, па су евидентн изам и тоталитаридискриминација, милитар егзистенције и прозам. Зато је императив даље их позиција... сперитета евалуација генералн

Не плету се маштовито, као из детињства бајке, не миришу, не милују као руке твоје мајке. Речи ваља пробирати, неговати и стварати. Све док чуваш језик свој, живеће и народ твој.

планете Земље изнеси становницима наше њу различитости. животу, сарадњи и поштова

2. Овде искрено и лепим речима свој предлог о заједничком

Поштовани Земљани,

Запазио / запазила сам да

Због тога се догађа

Зато предлажем

Надам се

58

Шифра: 6nSRS

Шифра: 6nSJE

СРПСКИ ЈЕЗИК

– УЏБЕНИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

– РАДНА СВЕСКА

Аутор: др Симеон Маринковић

Аутор: др Симеон Маринковић

Садржаји граматике, правописа и језичке културе обрађују се кроз низ лекција на систематичан, целовит и прегледан начин. Током целе књиге видљива је намера аутора да ученицима приближи граматичке области на тај начин што ће дефиниције и правила свести на потребну меру, а примени правила и њиховом присуству у језику дати прави значај.

Задаци у радној свесци су разноврсни, разврстани према тежини, добро одмерени и омогућавају ученицима да активно провере у којој мери разумеју обрађено градиво. Посебна пажња посвећена је задацима који подстичу функционалну употребу језика у свакодневном животу, подижу општи ниво писмености, развијају говорне вештине, као и језичко стваралаштво код ученика. Саставни део радне свеске представљају Контролни листови, који садрже 11 провера знања.


VII разред

Шифра: 7CIT

Шифра: 7SJE

ЧИТАНКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Шифра: 7RSS – УЏБЕНИК

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић Аутор: др Душка Кликовац

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕСКА

– РАДНА

Уџбенички комплет садржи градиво из граматике У Читанци су обрађени текстови предвиђени наставним програмом. Подељени су у пет тематских предвиђено наставним планом и програмом. Обухвата примере, вежбања и задатке за утврђивање градива. целина. Структура и садржај уџбеника прате савремене токове у методици наставе српског језика.

VIII разред

Шифра: 8CIT

ЧИТАНКА

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић Читанка садржи пет поглавља у оквиру којих су распоређени тематски сродни текстови, Лексикон књижевних појмова и Индекс аутора. На почеткукњиге налази се Водич у коме су објашњени структурни делови уџбеника и елементи уџбеничких лекција. Структурни делови сигнализирани су посебном бојом, што омогућава лако сналажење на страницама књиге.

Шифра: 8RSS

Шифра: 8SJE

СРПСКИ ЈЕЗИК

– УЏБЕНИК

Аутор: др Симеон Маринковић

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕСКА

Уџбенички комплет обухвата целокупну граматичку грађу која се изучава у основној школи. За сваку језичку појаву дат је низ примера из различитих врста текстова и додатна вежбања која доприносе бољем савладавању градива. У радној свесци су заступљене различите врсте задатака, што доприноси развоју креативних мисаоних процеса код ученика.

– РАДНА


Вежбам за МАЛУ МАТУРУ – СРпСки језик

а

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

књижевним .

НОВО!

Велика помоћ за малу матуру

Александра Станић ● Милорад Рикало Саша Гламочак ● Славка Јовановић

Збирка задатака за завршни испит – осн овна школа

СРПСКИ ЈЕЗИК

• Припрема за полагање завршног испита • Обновљање градива • Провера знања • Вежбање на различитим типовима задатака • Р ешавање задатака из различитих области

(421 задатак са основног, средњег и напредног нивоа) • На крају збирке дата су решења задатака

902743

Шифра: SZZZ

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ОСНОВНА ШКОЛА Аутори: Александра Станић, Милорад Рикало, Саша Гламочак, Славка Јовановић

РАЗУМЕМ ШТА ЧИТАМ 5, 6, 7, 8 Група аутора

Ове збирке радних листова помоћи ће ученицима да овладају вештином читања и разумевања књижевних и информативних текстова. Питања у радним листовима – некад лакша, некад тежа – захтевају отворене очи, будно праћење података, трагање, препознавање, уочавање, размишљање, закључивање. То су вештине које су потребне за успешно одговарање на питања из различитих области на завршном испиту из српског језика.

Шифра: 5RSC

Шифра: 6RSC

Шифра: 7RSC Шифра: 8RSC

Славица Чарапић

За наставнике

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www.kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs


ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

ФИЗИКА

VI разред

У уџбенику су обрађене све теме предвиђене наставним програмом. Нови појмови се уводе поступно – индуктивним путем, коришћењем добро изабраних примера, повезивањем са свакодневним животом и другим дисциплинама.

Питања и задаци у збирци распоређени су по тежини и сложености у три групе. У решењима је приказан поступак добијања резултата. У практикуму су лабораторијске вежбе описане детаљно, корак по корак.

Шифра: 6FIZ

ФИЗИКА – Уџбеник

за ШЕСТИ разред основне школе

Аутори: др Срђан Вербић, др Божидар Николић

Шифра: 6FZB

ФИЗИКА – Збирка за ШЕСТИ разред основне школе

Аутори: др Срђан Вербић, др Божидар Николић

VII разред

Шифра: 7FIZ

ФИЗИКА – Уџбеник

за СЕДМИ разред основне школе

Аутори: др Божидар Николић, др Срђан Вербић У уџбенику се нови појмови објашњавају помоћу добро одабраних примера, огледа и решених примера који олакшавају усвајање градива. На крају сваке тематске целине поновљене су најважније чињенице, формуле и дата су питања за обнављање градива.

Шифра: 7FZB

ФИЗИКА – Збирка за СЕДМИ разред основне школе

др Срђан Вербић, др Божидар Николић Питања и задаци у збирци распоређени су од лакших ка тежим. У решењима је детаљно објашњен поступак добијања резултата. Практикум садржи опис лабораторијских вежби које се лако могу извести у учионици, а ток сваке вежбе јасно је и прецизно објашњен.


НОВО

8

ЗБИРКА ПИТАЊА И ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ С ПРАКТИКУМОМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ФИЗИКА Уџбеник за осми разред основне школе

ФИЗИКА 8

8

Божидар Николић Славољуб Митић

Славољуб Митић Божидар Николић

ЗБИРКА

питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе

ISBN 978-86-529-0272-9

ISBN 978-86-529-0269-9

9 788652 902729

9 788652 902699

Шифра: 8FIZ

ФИЗИКА – Уџбеник

за ОСМИ разред основне школе

Аутори: др Божидар Николић, Славољуб Митић Уџбеник за осми разред рађен према истом концепту по којем су рађени уџбеници за шести и седми разред. Садржаји су обрађени на занимљив и стручан начин. Приликом увођења и објашњавања нових појмова и садржаја доследно се користе занимљива графичка решења. Решени примери показују како се примењују научени садржаји, а предложени огледи су такви да на очигледан начин демонстрирају одређену појаву и доприносе потпунијем разумевању и продубљивању знања ученика.

Шифра: 8FZB

ФИЗИКА – Збирка за ОСМИ разред основне школе

Аутори: Славољуб Митић, др Божидар Николић У књизи су теоријска питања организована у шест поглавља, која тематски и садржајно одговарају основним поглављима из уџбеника. Питања су формулисана тако да се провери да ли ученици истински разумеју обрађене садржаје. Рачунски задаци су разноврсни по типу и тежини. Практикум садржи опис лабораторијских вежби, које на очигледан начин илуструју градиво и демонстрирају емпиријски карактер физике.

Славица Чарапић

За наставнике

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www. kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs


БИОЛОГИЈА НОВО! БИОЛОГИЈА

53

Речник xорганизација – начин организовања, успостављање односа међу саставним деловима xструктура (лат. structura) – начин грађења, склоп, састав xаспект (лат. aspectus) – изглед, вид, појавни облик

Тања Станојевић • Снежана Парезановић Ристић

8

xЦветање реке Тисе (сл. 2.48) природни је феномен који се дешава средином јуна. После три године живота ларве тиског цвета излећу изнад површине воде, паре се и након тога одмах угину. Ти бели крилати инсекти падају на површину Тисе, а како имају бела крила, изгледа као да је река процветала.

xУ афричким саванама током године правилно се смењују две сезоне.

БИОЛОГИЈА

БИОЛОГИЈА за 8. разред основне школе

Током кишне сезоне дрвеће олиста, а траве су високе. Током сушне сезоне дрвеће збацује лишће, а траве се суше и прелазе у фазу мировања.

Шифра: 8BIO

БИОЛОГИЈА – Уџбеник за ОСМИ разред основне школе

Аутор: Тања Станојевић и Снежана Парезановић Ристић

Провери своје знање 2. Објасни појам еколошке нише и биотопа. Постоји ли разлика? 3. Објасни на који начин спратовност биоценозе доводи до ефикаснијег коришћења еколошких фактора. 4. Од чега зависи изглед животне заједнице? 5. Наведи пример временске организације биоценозе током године.

Шема лекције ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА

природна

ОРГАНИЗАЦИЈА

вештачка (агробиоценоза)

просторна (структура, изглед, спратовност)

временска (дневне, месечне, сезонске промене)

Клима Човекова активност

Земљиште

Животиње и човек

Биљке

33 Хрскавичаво ткиво граде скупови од по две-три ћелије обавијене заједничким омотачем. Међућелијски простор испуњен је међућелијском масом, хрскавицом. Хрскавичаво ткиво увек прекрива зглобне површине костију, које су првобитно изграђене од хрскавице, па тек онда окоштавају. Такође, прстенови душника и душница, хрскавице гркљана итд. изграђени су од хрскавичавог ткива. Коштано ткиво састоји се од ћелија звездастог облика које луче минералне супстанце у велике међућелијске просторе и дају коштаном ткиву чврстину. Коштано ткиво гради човеков костур (скелет). Крвно ткиво састоји се од крвних ћелија (црвена крвна зрнца – еритроцити; бела крвна зрнца – леукоцити; крвне плочице – тромбоцити) и течне међућелијске масе – крвне плазме. То је једино течно ткиво у људском организму. Оно има транспортну и заштитну функцију.

Систем органа за дисање

уџбеник за 7. разред основне школе

Хрскавичаво ткиво

Коштано ткиво

Мишићно ткиво (попречно-пругасто – скелетно, глатко и срчано) процентуално је најзаступљеније ткиво у организму човека. Попречно-пругасто мишићно ткиво састоји се од ћелија које имају способност да се под утицајем воље грче и опружају и на тај начин омогућују покретљивост тела. Глатко мишићно ткиво налази се у зидовима унутрашњих органа. Рад глатких мишића обавља се мимо наше воље. Срчано мишићно ткиво образовано је од сложене мреже издужених ћелија. Захваљујући њој, не скупљају се појединачни снопови срца, већ се одједном скупља читав срчани мишић.

БИОЛОГИЈА за 7. разред основне школе

Аутори: др Мирољуб Ивановић Нада Антић

Слика 2.49. Биотоп + биоценоза = екосистем

Начин излагања садржаја у потпуности је прилагођен менталном и сазнајно-искуственом нивоу ученика осмог разреда. Избор и распоред градива у целости су подређени реализацији задатака наставе и у складу су са основним дидактичко-методичким принципима. Кроз питања, задатке, активности и пројекте ученици су подстакнути на то да самостално користе литературу, да посматрају процесе и појаве у природи и повезују теорију и праксу.

БИОЛОГИЈА

БИОЛОГИЈА – Уџбеник за СЕДМИ разред основне школе

Нераскидива повезаност биоценозе и биотопа заснована је на њиховим сложеним међусобним односима и  процесима сталне размене материје и енергије. Тај систем повезаности ствара виши ниво организације живог света – екосистем (сл. 2.49). Екосистем је јединствен систем биотопа и биоценозе, у којем материја кружи, а енергија протиче. Он није случајан скуп различитих живих бића (биоценоза) и њиховог неживог окружења (биотопа), већ представља сложен систем настао током еволуције. Свака промена која се догоди у биотопу или биоценози доводи до промене у екосистему. Иако су неке промене брзе и јасно видљиве, а неке не, биоценоза и биотоп у сваком тренутку делују једно на друго. Међусобни утицаји биотопа и биоценозе развијају се и одржавају екосистем (сл. 2.50). Екосистем зависи од еколошких законитости и процеса: односа исхране, кружења материје и  протицања енергије, развоја и еволуције екосистема.

екосистем односи исхране кружење материје и протицање енергије развој екосистема

Слика 2.50. Узајамни односи и везе у екосистему

Мирољуб Ивановић • Нада Антић

Шифра: 7BIO

Кључне речи – кључна знања

52

У припреми

7

Слика 2.48. Цветање Тисе

1. Шта је животна заједница?

ВРСТЕ

Î

ЕКОСИСТЕМ – ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ КОЈИ СЕ ОДВИЈАЈУ У ЕКОСИСТЕМУ

На који су начин жива бића повезана с неживом природом: водом, ваздухом, Сунчевом светлошћу и топлотом? Шта је биотоп, а шта биоценоза?

Да ли знаш?

Уџбеник за 8. разред основне школе

БИОЛОГИЈА

-0268-2

2682

ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

Крвно ткиво

Попречно-пругасто (скелетно)

Биолошке занимљивости f Биолошка дисциплина која изучава ткива назива се хистологија.

Организам

Глатко

Прошири знање

Срчано

Врсте мишићног ткива

Нервно ткиво се састоји од нервних ћелија (неурона) и потпорног ткива (неуроглија). Ово ткиво изграђује нервни систем у нашем организму. Основна карактеристика нервног ткива јесте способност преношења информација из спољашње средине и унутрашњости организма и омогућавање реаговања на те информације. Ово ткиво регулише памћење, осећаје, мишљење, понашање, кретање и остале функције важне за човека. Нервно ткиво

Ткива не функционишу самостално. Она се међусобно удружују у следећи организациони ниво, а то је орган. Органи се међусобно повезују и граде систем органа, који обавља одређену функцију. На пример, нос, душник, душнице и плућа учествују у дисању и зато чине систем органа за дисање. У телу човека постојi 11 органских система: кожни, скелетни, мишићни, нервни, систем чулних органа, систем жлезда са унутрашњим лучењем, систем органа за варење, систем органа за дисање, систем органа за циркулацију, систем органа за излучивање и систем органа за размножавање. Сви системи људских органа повезани су у јединствену целину која се назива организам.

f Постоје појаве чији су узроци и даље недовољно познати, а које доводе до наглог, претераног и незадрживог бујања ткива. Такво ткиво назива се тумор. Он може бити доброћудан и злоћудан (малигни). Злоћудни тумор назива се карцином (рак). Ћелије злоћудног ткива имају измењене особине и измичу контролним механизмима раста и размножавања. Оне продиру у околна здрава ткива, а неке од њих се одвајају и путем крви, лимфе или на неки други начин доспевају у друге органе, где настављају своје деобе. Тако настају метастазе или секундарни тумори.

Размисли f Зашто крв припада ткивима? f По ком су принципу органи обједињени у системе органа?

32

Укупна концепција уџбеника је таква да подстиче ученика да се заинтересује за садржај који учи, да до нових сазнања долази откривајући и истражујући, да размишља, закључује, вреднује и доноси судове и да развија компетенције везане за бригу о сопственом здрављу и за неговање здравих стилова живота. Нови појмови с којима се ученици срећу јасно су у тексту издвојени и објашњени. Садржаји су јасно и разговетно изложени, а стил у потпуности одговара материји наставне дисциплине. Основни текст праћен је и подржан функционалним шемама, скицама, фотографијама и илустрацијама.


Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Велика помоћ за малу матуру У – БИОЛОГИЈА

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУР

Јелена Ђурђевић

Б

142.

138.

тачног одговора. Заокружи слово испред парадајз башти у којима се узгаја Изградња стаклених представља: или неко друго поврће

тачног одговора. Заокружи слово испред ливади представља: Скуп маслачака на једној а) биом б) екосистем в) популацију г) еколошку нишу

Збирка задатака за завршни испит - осн овна школа

БИОЛОГИЈА

Б

ГИЈА

У – БИОЛО ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУР

а) абиотички фактор б) антропогени фактор в) природну селекцију г) генетску модификацију

143. 139.

тачног одговора. Заокружи слово испред је организам ланац исхране. Који На слици је приказан првог реда? у том ланцу потрошач

тачног одговора. Заокружи слово испред Екосистем чине: ра а) биоценоза и биосфе оза биоцен и б) биотоп в) биом и биосфера г) биотоп и биом

а) миш б) сова в) јагода г) скакавац

144. 140.

тачног одговора. Заокружи слово испред на је од: Животна средина сачиње а) живе природе е природ б) неживе е природ неживе и в) живе ција животиња г) различитих попула

145.

ај задатак. 141.

тачног одговора. Заокружи слово испред група еколошких На слици је приказана организме фактора који утичу на еколошких и популације. Којој групи фактора они припадају? има а) антропогеним фактор има б) унутрашњим фактор има в) абиотичким фактор има г) биотичким фактор

Сунце

Падавине Ветар

146.

Вода

Земљиште

квадратиће. уписујући бројеве у Направи правилан низ да направиш правилан одговарајућа слова тако У квадратиће упиши тему. енергетски ток у екосис змија. – Г ; В – трава; А – скакавац; Б – јастреб

тачног одговора. Заокружи слово испред зми који припадају групи: Детритоједи су органи а) разлагача б) произвођача в) потрошача првог реда реда г) потрошача другог

тачног одговора. Заокружи слово испред врста које су ет неке су од биљних Ђиповина, ковиље и гороцв тем: карактеристичне за екосис а) бара б) степа в) лишћарских шума г) четинарских шума

41 40

Шифра: BZZZ

БИОЛОГИЈА

збирка задатака за завршни испит

Аутор: Јелена Ђурђевић

• Одлична припрема за малу матуру.

• 250 задатака кључних за разумевање школског градива из биологије. • Решења за проверу резултата.

• Могућност провере знања на више нивоа (основни, средњи, напредни). • Уз свако решење налази се стандард који обухвата тај задатак.

Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

За наставнике

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www.kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs


ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

МУЗИЧКA

КУЛТУРА

V разред

одукција материјала са овог репр ком пак т ди ска

з

ја и уци риб ис т е, д ањ ав

одукција материјала са овог репр ком пак т ди ска

уп о

з

на! ржа зад

ва ра ап Св

ож мн ,у

ја и уци риб ис т е, д ањ ав

одукција материјала са овог репр ком пак т ди ска

каж њи ви с

уп о

з

на! ржа зад

ва ра ап Св

на! ржа зад ва ра ап Св

каж њи ви с

на! ржа зад

на! ржа зад ож мн ,у

у! он ак

ва ра ап Св

уп о

у! он ак

у! он ак

каж њи ви с

у! он ак

6

МУЗИЧКА КУЛТУРА – УЏБЕНИК

Аутор: Владица Илић

ож мн ,у

ја и уци риб ис т е, д ањ ав

одукција материјала са овог репр ком пак т ди ска

каж њи ви с

уп о

з

ож мн ,у

ја и уци риб ис т е, д ањ ав

одукција материјала са овог репр ком пак т ди ска

каж њи ви с

уп о

з

Уџбеници музичке културе за пети, шести и седми разред, подељени су у тематске целине, од којих је свака посвећена одређеном сегменту музичког стваралаштва. Објашњења музичких појмова пропраћена су одговарајућим примерима и задацима. На крају уџбеника налази се графичко упутство за извођење тонова на блок-флаути, као и упутство за вођење Дневника слушања музике.

ја и уци риб ис т е, д ањ ав

ва ра ап Св

Музичкa

култура

лаш ћен оп ре сн им ав ањ е

Шифра: 6MUZ

6

Нео в

култура

лаш ћен оп ре сн им ав ањ е

Музичкa

Нео в

лаш ћен оп ре сн им ав ањ е

у! он ак

Ова два CD-а намењена су искључиво за коришћење у настави музичке културе у 6. разреду основне школе

Ова два CD-а намењена су искључиво за коришћење у настави музичке културе у 6. разреду основне школе

Нео в

лаш ћен оп ре сн им ав ањ е

лаш ћен оп ре сн им ав ањ е

МУЗИЧКА КУЛТУРА – УЏБЕНИК

Аутор: Владица Илић

Нео в

Нео в

Шифра: 5MUZ

Ова три CD-а намењена су искључиво за коришћење у настави музичке културе у 5. разреду основне школе

Ова три CD-а намењена су искључиво за коришћење у настави музичке културе у 5. разреду основне школе

ож мн ,у

Ова три CD-а намењена су искључиво за коришћење у настави музичке културе у 5. разреду основне школе

VI разред


VII разред

НОВО!

Музичкa

м у з и ч к о - с т и л с к а ра з д о б љ а На основу чега препознајемо музичка дела?

O МУЗИЦИ

култура

Музика је одувек имала веома значајну улогу у животу и раду многих славних књижевника, филозофа, научника и других мислилаца. Они су је сматрали неисцрпним извором надахнућа. Назив је добила по музама – ћеркама бога зевса и богиње Мнемозине – које су у старој Грчкој сматране заштитницама песништва, музике и науке. зато се и данас каже да сваки стваралац има своју музу.

за седми разред основне школе

MUZI^KA KULTURA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE [KOLE

 Аполон с музама

 Прочитај шта су о музици рекли неки од великана.

Из музике долази лепота која умирује све бриге и све боли срца. вилијам шекспир

Музика је морални закон. Она даје душу универзуму, крила уму, лет машти и шарм животу и свему осталом. Платон

Већину уживања и радости у мом животу донело ми је свирање виолине. Да нисам физичар, вероватно бих био музичар. Често мислим о музици. Ја маштам о музици. Видим свој живот у облику музике. Алберт Ајнштајн

7

2

CD-a

 Сазнај ког се датума сваке године широм планете обележава Светски дан музике.

 

 

му - зи - ка!

Не

(канон)

  

-

Не

   му

Владица Илић

Живела музика

   

ка

 -

зи

-

 

 

 

ка!

Жи

жи - ви нам

  - ве

-

ла

му

М. Преторијус (XVI век)

-

-

  

зи

 

жи - ви нам

ка

-

 



ка!

Музика је одувек била саставни део човековог живота и мењала се с друштвеним околностима у којима је он живео. Многи музички ствараоци развили су властити музички стил – посебан начин изражавања који подразумева особено коришћење мелодије, ритма, хармоније и других музичких елемената. дела музичких стваралаца који су живели на истом подручју и у истом раздобљу често су имала сличне стилске одлике, па тако настају стилови појединих музичко-стилских раздобља – епоха. иако су се међусобно разликовале, епохе нису биле раздвојене оштрим границама, будући да су се током трајања једне епохе већ појављивали стилски елементи наредне.

ПРЕИСТОРИЈА

до 3.000. г. п. н. е.

АНТИКА

3.000. п. н. е. – 476. г.

СРЕДЊИ ВЕК

476 –1400. г.

РЕНЕСАНСА

1400 –1600. г.

БАРОК

1600 –1750. г.

КЛАСИЦИЗАМ

1730 –1820. г.

РОМАНТИЗАМ

1815 –1910. г.

МУЗИКА XX ВЕКА

од почетка XX века

музички стил музичко-стилска раздобља (епохе)

6

7

Шифра: 7MUZ

МУЗИЧКА КУЛТУРА – УЏБЕНИК Аутор: Владица Илић

Уз све уџбенике приложени су компакт-дискови са снимцима извођења најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Осим уметничких дела, на CD-овима заступљена су и препознатљива дела народне, филмске, џез и поп музике како би се створила спрега између уметничке музике и других музичких жанрова и обликовао музички укус ученика.

За наставнике са хармонизованим нотним записима за пети разред основне школе

Песмарица

песмарица | 1

Песмарица

песмарица | 1

Свака Песмарица садржи по два зидна постера с фотографијама музичких инструмената

са хармонизованим нотним записима за шести разред основне школе

Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

+ 2 постераа

са сликам музичких ата инструмен

+ 2 постераа

са сликам музичких ата инструмен

Пeсмарице са хармонизованим нотним записима

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www.kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs


ШКОЛСКИ КАТАЛОГ 2016/2017

ЛИКОВНА

КУЛТУРА

V разред

Различите занимљивости о животу и раду уметника

Кључне речи

Обрада наставне јединице коришћењем терминологије која је прилагођена узрасту

SLOBODAN I SPONTAN RITAM LINIJA, BOJA, OBLIKA, MRQA Slobodan i spontan ritam nastaje onda kada umetnik prema sopstvenom ose}aju raspore|uje linije, boje, oblike i mrqe. Na~in na koji }e umetnik rasporediti linije, boje, oblike i mrqe na slici i crte`u zavisi od umetnikovog temperamenta.

U RITMU MUZIKE…

4 KQU^NE RE^I

· slobodan i spontan ritam

Ritam na slici posti`e se nizawem linija, boja, oblika i mrqa. Na~in na koji se mogu rasporediti zavisi od umetnikovog temperamenta i ose}aja. Svaki umetnik slika na sebi svojstven na~in, onaj koji odgovara wegovim ose}awima.

Xekson Polok je ameri~ki slikar koji je stvarao slike tako {to je veliko platno polagao na pod, a zatim po wemu slobodno i spontano nanosio boje. Te slike sastoje se od mre`e linija, rasutih mrqa i kapqica.

Posmatraju}i slobodno raspore|ene mrqe, oblike i linije na ovoj slici mo`emo da zakqu~imo kako se umetnik ose}ao dok ju je slikao. Potezi ~etkicom ukazuju na nemir, nestrpqewe i veliku energiju.

Rawena Niobidina k}i, mermer, rimska kopija gr~kog originala nastalog oko 440. godine p. n. e.

Задатак којим се упућује на анализу ликовног дела

Xekson Polok, Magla lavande, 1950

Na ovoj internet adresi mo`e{ da vidi{ Xeksona Poloka dok slika. www.youtube.com/watch?v=7bICqvmKL5s&feature=related

list iz bloka Donesi na ~as CD na kojem se nalazi tvoja omiqena pesma. Dogovori se s drugovima iz odeqewa uz ~iju omiqenu pesmu }ete slikati. Vilijam de Kunink, @ena I, 1950/1952

posuda za vodu

Kako igra{ uz svoju omiqenu pesmu?

Prona|i ritam na ovim umetni~kim delima. Gde odmah uo~ava{ ritam?

10

Kako je taj ritam postignut?

Anri Matis, Crni sto, 1919

Kada posmatramo umetni~ko delo, pogledom pratimo elemente na slici koji su ritmi~ki raspore|eni. Ritam nam poma`e da sagledamo umetni~ko delo u celini.

Репродукције уметничких дела

Da li ponavqa{ neke pokrete dok igra{? [ta se sve de{ava na ~asovima fizi~ke kulture kad radite ve`be? Opi{i.

Мали савети и предлози за креативан рад

vodene boje akvarel-~etkice (okrugle) razli~itih debqina

MALI SAVETI Igraj se i ma{taj! Slikaj dok slu{a{ pesmu.

krpica keceqa mu{ema ili stare novine

Neka potezi ~etkice prate ritam pesme koju slu{a{.

11

Потребни материјали за рад

Шифра: 5LIK ЛИКОВНА КУЛТУРА Аутор: мр Мирјана Живковић Аутор: У уџбенику су објашњени нови појмови, поједине ликовне законитости, различите визуелне појаве, традиционални и савремени приступи ликовном стваралаштву. Подстицајни задаци ученицима омогућавају да изразе своју креативност користећи различите технике, као и да самостално анализирају ликовна дела. Пажљиво одабране репродукције уметничких дела из различитих епоха добри су примери за обраду тема из ликовне културе. У оквиру поглавља Мала историја уметности ученици се могу упознати с најзначајнијим уметничким делима из светске културне баштине.


ИЗДАВАЧ ГОДИНЕ 2009 ЧЛАН ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ИЗДАВАЧА EEPG

Основне карактеристике уџбеника КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 1 У њима су на занимљив начин и мноштвом задатака који захтевају активно учешће ученика обрађене теме предвиђене наставним програмима.

2 Њима се указује на начин на који се стечена знања могу применити у другим наставним предметима или у свакодневном животу.

3 Њима се ученици подстичу на активно, самостално истраживање, као и на тимски рад.

4 Илустрације у уџбеницима подржавају и обогаћују основни текст.

Славица Чарапић

За наставнике

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

Практично упутство за прављење професионалног портфолија

Свеска за вођење педагошке документације о напредовању ученика

Годишњи планови и дневне припреме за наставнике на сајту: www.kcskola.rs Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

Školski katalog od V dо VIII razreda 2016/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you