Page 1
autor Simeon Marinkovi} ilustrator Vesna Moravi}-Balkanski urednik Sla|ana Ili} lektor Aleksandra Markovi} likovni urednik Du{an Pavli} izdaje Kreativni centar, Gradi{tanska 8, Beograd, telefoni: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu  www.kreativnicentar.co.yu {tampa Grafiprof, Beogradtira` 2.000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-36 MARINKOVI], Simeon [kola za lisi~e / Simeon Marinkovi} ; ilustrovala Vesna Moravi}-Balkanski. Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Grafiprof). – 24 str. : ilustr. ; 24 cm Tira` 2.000 ISBN 86-7781-486-8 1. Moravi}-Balkanski, Vesna COBISS.SR–ID 132893964


U divqini, na planini, gde se {iri {uma ve}a i livada puna cve}a, gde vetrovi ~esto huje, gde se rika zveri ~uje, u{u{kani u jazbini, `iveli su, k么 iz pri~e, mama Lija i Lisi~e.

2


Lovili su po dubravi, i po grmqu, i po travi. Lisi~e je |a~e bilo, od majke je sve u~ilo.

3


– Kad nam do|e teta Liska, ona nam je rodom bliska, ti joj ka`i: „Dobar dan!“ – Ali, mama, ja to znam!

4


– Sa wenim se sinom sla`i, neke igre mu poka`i. Dok ste bili lisci mali, lepo ste se ba{ igrali. Pro{li put se obrukaste, zbog gluposti posva|aste. Morala sam da te korim, nisam stigla s teta Liskom ni dve re~i da prozborim. 5


Школа за лисиче | Симеон Маринковић  

"Школа за лисиче" је топла породична прича о мами Лији и њеном сину. Брижљива мама га уводи у тајне опстанка у суровој и прелепој природи. Ш...

Школа за лисиче | Симеон Маринковић  

"Школа за лисиче" је топла породична прича о мами Лији и њеном сину. Брижљива мама га уводи у тајне опстанка у суровој и прелепој природи. Ш...