Page 1


Biblioteka

Bez dlake na jeziku [kola IV izdanje Zamislila

Ljiljana Marinkovi} Napisala

Jasminka Petrovi} Ilustrovao

Dobrosav Bob @ivkovi} Lektorisala

Violeta Babi} Prelom

Mirjana @ivkovi} Izdaje

KREATIVNI CENTAR, Beograd, Gradi{tanska 8 Tel./faks: (011) 38 20 464, 244 06 59, 38 20 483 e-mail: infoªkreativnicentar.rs http://www.kreativnicentar.rs Urednica

Slavica Markovi} Za izdava~a

Dejan Begovi} [tampa

PUBLIKUM, Beograd Tira`

5.000 ISBN 978-86-7781-220-1

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 373.3/.4 (02.062) PETROVI], Jasminka [kola / napisala Jasminka Petrovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} ; zamislila Ljiljana Marinkovi}. – 4. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). – 82 str. : ilustr. ; 24 cm. + Igrom do bolje ocene ([1] presavijeni list). – (Biblioteka Bez dlake na jeziku) Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-220-1 1. @ivkovi}, Dobrosav [ilustrator] COBISS.SR-ID 150874380


BIBLIOTEKA

„BEZ DLAKE NA JEZIKU“

[KOLA ZAMISLILA LJILJANA MARINKOVI]

NAPISALA JASMINKA PETROVI] ILUSTROVAO DOBROSAV BOB @IVKOVI]


SADR@AJ

[KOLU ^INE: 6 U^IONICE 6 klupe 7 stolice 7 tabla 7 redar 8 U^ENICI 8 tipovi u~enika prema pona{anju 13 tipovi u~enika prema u~enju 16 tipovi u~enika prema torbi 19 ostali tipovi u~enika

24 ZBORNICA 24 dnevnik 25 {kolsko zvono 26 NASTAVNICI 27 tipovi nastavnika prema na~inu ulaska na ~as 30 tipovi nastavnika prema na~inu ispitivanja 33 tipovi nastavnika prema pona{anju

[TA JE TO: $PUNA [KOLA \AKA - NIOTKUDA VRATA%?


SADR@AJ

58 KABINETI 60 nastavna „ako“ sredstva 61 {kolski pribor 61 neophodan {kolski pribor 61 ud`benici

ODGOVOR NA ZAGONETKU: NO]NA MORA

45 ^ASOVI 45 ka{njenje 48 koliko traje ~as 49 spavanje 50 odgovaranje 53 doma}i zadaci 55 be`anje sa ~asa 56 lektira 57 istorijske poslastice

62 OSTALO 62 ~as razrednog stare{ine 63 opravdanja 64 radna i nastavna subota 64 dodatna i dopunska nastava 65 rekreativna nastava i ekskurzija 66 sistematski pregled 67 prate}e pojave 68 stru~no osoblje 71 ostale prostorije 74 dvori{te 76 roditeljski sastanak 77 roditelji 79 od {kole do ku}e 80 ro|endani i `urke 81 matursko ve~e 83 BELE[KE


U^IONICE

Prostorije u kojima u~enici provode najlep{e dane svog detinjstva. Kre~e se retko, provetravaju nikad. Svaka u~ionica ima:

KLUPE /komada 15/

ZAN

I

Klup MLJIVO a S posta za nast T: vljen a vnike a smeru i zove u suprotn je om se ka tedra .

Slu`e za: ispisivanje formula pred pismeni, lepljenje `vaka, dopisivanje sa u~enicima iz suprotne smene, urezivanje imena, nadimaka i simpatija. E: ANJ m u~i@ A i ZAP menjen po-

ici ple U o a* u~en je rel m onica natno bo z sti`u . te MESTO ZA PORUKE zulta LI~NE PRIRODE

MESTO ZA @VAKU

MESTO ZA PU[KICE MESTO ZA @VAKU

KRA]A NOGA

DU@A NOGA

*lozice u teglama, nikad presa|eni pelceri po ormanima, presahle afri~ke ljubi~ice u prozorima, prazne saksije po }o{kovima...

6

[KOLA


U^IONICE

A: MEN upotreb O P . e A s j n N ja e |e

re an Sve ju za nasl ljava

a) ISPRAVNA I apsolutno DOSADNA UPOTREBA STOLICE

U u~ionicama se obavezno nalazi i:

TABLA

/komada 1/

STOLICE /komada 30/ Slu`e za: krivljenje ki~me, kla}enje, padanje, cepanje ~arapa i podizanje na klupe posle ~asova.

b) NE BA[ ISPRAVNA, ali DRASTI~NO ZABAVNIJA UPOTREBA STOLICE

c) UOBI~AJENA POSLEDICA UPOTREBE STOLICE pod b)

Pove}a zelena ili crna daska sa velikim brojem rupa i o{te}enja. NAMENA:

Za naga|anje {ta je na njoj napisano*, za je`enje kad se zaka~i noktom, za padanje (s mukom zaka~ene) mape i za blamiranje pred celim razredom.

*Na mokroj tabli se ne vidi dobro jer je mokra, a na suvoj jer je suva.

REDAR /komada 2/ Slu`i za to da: zaturi sun|er, ne donese kredu, izgubi klju~ od u~ionice, tu`aka u~enike nastavnicima i zaboravi da zalije cve}e. Biti redar – u mla|im razredima je velika privilegija, u starijim velika dosada.

[KOLA

7


U^ENICI

Deca koja najlep{e dane svog detinjstva provode pola u {koli, pola rade}i doma}e zadatke. U~enike mo`emo razvrstati u nekoliko kategorija, i to prema: pona{anju, u~enju, TIPOVI U^E torbi, NIKA PREM A ostalom. PONA[ANJ U

:

NASTAVNIKOV LJUBIMAC nastavnice, MALI ZNAK PA@NJE...

ANTIHRIST Ima neverovatnu sposobnost da lako i brzo smi{lja i sprovodi u delo najrazli~itije bezobrazluke. Oni mogu biti upu}eni: a) u~enicima b) nastavnicima c) {kolskom osoblju d) {kolskom inventaru e) {kolskim dnevnicima f) razno U nevolje uvla~i sve i svakog, pa ~ak i Nastavnikovog Ljubimca.

UPO Uvek ima za~e{ljanu kosu, ZO P re ne RENJE: ~iste u{i, uredne nokte, stolicu go {to s e uglancane cipele, ura|en Antih dobro je dne{ na r ist nik p doma}i i uvek, ali uvek, ad ne roveri! m iruje! spremnu olovku da je doda nastavnici. Prona}i }e{ ga u prvoj klupi, naspram katedre, ~ak i za vreme odmora. Do`ivotni je predsednik odeljenske zajednice.

8

[KOLA


]UTLJIVAC Neretko i Stidljivac. Za uspostavljanje komunakacije sa ovim tipom u~enika neophodan je }utolo{ki re~nik.* Preporu~uje se za igranje pantomime i za komemorativne skupove.

U^ENICI

BRBLJIVAC

*]UTOLO[KI RE^NIK: Klimanje glavom – Ho}u. Odmahivanje glavom – Ne}u. Crvenilo na obrazima – Hvala. Aha! – Svakako! Svakako! Mh! – Potpuno si u pravu. I ja tako mislim! Hm! – Pri~a{ gluposti! Ne sla`em se s tobom! Ha! – Ba{ je sme{no! Ha! Ha! – Umirem od smeha! ZANIMLJIV POKRET RUKOM KOJI MO@E ZNA~ITI: A. $STRANI FILM, jedna RE~.% B. $PAZI! ENO IDE PROFESOR!%

Ovaj tip je u narodu poznat i kao Alapa~a i Jezi~ara. Ne priznaje poslovice „Ispeci pa reci“ i „]utanje je zlato“. Omiljeno {tivo mu je „U cara Trojana kozje u{i“. PREPORU^UJE SE ZA: vi{e~asovno pri~anje telefonom, drvenog advokata, spletkarenje i ogovaranje.

[KOLA

9


Школа | Јасминка Петровић  

Духовито написана и надахнуто илустрована књига о школи. Међу врстама наставника и ученика сигурно ћете препознати и неке које сте и ви срел...

Школа | Јасминка Петровић  

Духовито написана и надахнуто илустрована књига о школи. Међу врстама наставника и ученика сигурно ћете препознати и неке које сте и ви срел...