Page 1


Edicija Mala psihologija

Sileyije su pravi gwavatori Autor Trevor Romen (Trevor Romain) Copyright Š 2006 Kreativni centar, za izdawe na srpskom jeziku Original edition published in 1997 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A., http://www.freespirit.com under the title: Bullies Are a Pain in the Brain. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Prevela s engleskog Brana Levkov-Bulat Recenzent dr Dijana Plut Ilustracije Nikola Vitkovi} Urednik Qiqana Marinkovi} Lektor i redaktor prevoda Aleksandra Markovi} Priprema za {tampu Goran Ratkovi} Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 3000 ISBN 86-7781-501-5


Trevor Romen

Sileyije su pravi gwavatori


Sadr`aj Da li i tebe gwave silexije? . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Mali kviz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Za{to su silexije toliki gwavatori? . . . . . . . . .13 [ta se mo`e uraditi u vezi sa silexijama? . . . .22 Pet zabluda o silexijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Kako treba, a kako ne treba postupati prema silexijama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Da li si ti silexija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Poruka za nastavnike i roditeqe . . . . . . . . . . . .84 Kwige, sajtovi, organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . .89 O piscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90


Da li i tebe gwave sileyije? Budilnik zvoni i ti ustaje{ iz kreveta. Opet je vreme da ide{ u {kolu i ose}a{ se jadno. U proteklih nekoliko nedeqa jedan de~ak iz tvog razreda ba{ se okomio na tebe. Gurka te svaki ~as kad nastavnica ne gleda, zove te „Smrdqivko“ (mo`da i gore), tera te da radi{ ne{to {to ti ne prija i stra{no te nervira. Ti ba{ ni~im nisi izazvao takvo wegovo pona{awe i pita{ se za{to je silexija izabrao ba{ tebe. Novac za u`inu sakriva{ u patiku, nadaju}i se da on danas mo`da ne}e poku{ati da ti ga otme. Onda odlazi{ da sa~eka{ autobus. Kad autobus stigne na stanicu, ugleda{ ga kako ti se ceri sa zadweg sedi{ta. „Uf“, misli{ ti, „kako li }u danas da iza|em s ovim na kraj?“ Da ti ne{to od ovoga ne zvu~i poznato? Ako i sam poku{ava{ da se izbori{ s nekim nasilnikom, prva stvar koju treba da zna{ jeste da: Nisi jedini.

7


Svi smo mi nekada imali posla sa silexijama. Drugi |aci u {koli verovatno imaju sli~ne probleme. Nevoqa je u tome {to qudi o tome uglavnom ne `ele da govore. Stide se ili se pla{e da drugima otkriju {ta im se de{ava. Misle da }e problem mo`da nestati sam od sebe ako se budu pravili da ne postoji. (Ali ne}e.) I zato je druga stvar koju treba da zna{ u vezi sa silexijama to da: Ti nisi za to kriv. Nisi ti taj koji nekoga maltretira, ve} to radi neko drugi. Nisi ti tra`io da te bilo ko maltretira. Neko drugi je odlu~io da to ~ini. Da to mo`da nije zbog ne~ega {to si uradio? Zbog ne~ega {to si rekao? Da to mo`da nema veze s tvojim izgledom, ode}om, mestom stanovawa ili bilo ~im drugim? (Odgovor je: Ne!) I {ta uop{te zna~i re~ silexija? Evo definicije iz re~nika: silexija onaj koji je agresivan, koji mu~i, kiwi, zlostavqa i maltretira druge, nasilnik

8


Drugim re~ima: Silexije su obi~no qudi koji imaju neke probleme. Oni vole da povre|uju i zastra{uju mawe ili slabije od sebe. Stru~waci ka`u da silexije vole da upravqaju drugima. Zbog toga {to mo`e da upravqa tobom, silexija se ose}a kao sna`na i nadmo}na osoba. A ti se ose}a{ kao neko ko je slab, upla{en i qut. SILEXIJE SU PRAVI GWAVATORI!

9


Silexije se mogu na}i svuda ‥ u malim mestima, u gradovima, u metropolama, na igrali{tima, u kom{iluku, po prodavnicama, parkovima, na ulici i svim mestima na kojima se qudi okupqaju. Ali, najvi{e ih ima u {kolama. Mo`da ba{ pored tebe u klupi sedi neki silexija. Postoje razne vrste silexija. Ima ih me|u de~acima, ali i me|u devoj~icama. I odrasli mogu da budu silexije. Silexija je bilo oduvek. U stvari, oni odavno gwave, maltretiraju, povre|uju i mu~e druge qude. Me|utim, dobra vest je to da mo`emo da ih zaustavimo.

10


Ova kwiga }e ti pomo}i da shvati{ za{to se neki qudi pona{aju kao silexije i kako ti mo`e{ da se postavi{ prema wima. Sazna}e{ kako da postane{ otporan na silexije, kako mo`e{ da ih spre~i{ da povre|uju druge, kao i to na koji na~in }e{ prona}i pomo} kad si u opasnosti. Ako ti nekoga maltretira{, ova kwiga mo`e i tebi da pomogne. Vide}e{ da je mogu}e slagati se sa drugima i biti zadovoqan sobom a da zbog toga niko ne mora da pati. A mo`e{ i da nau~i{ kako da iza|e{ na kraj sa onima koji tebe maltretiraju. Mladi imaju pravo da se ose}aju bezbedno, sigurno i za{ti}eno u {koli i u sredini u kojoj `ive. Ako se ne ose}a{ bezbedno, ova kwiga mo`e da bude prvi korak na tvom putu ka bezbednijem `ivotu.

11


Profile for Kreativni centar

Силеџије су прави гњаватори | Тревор Ромен  

Ако ти се смучило да те неко стално кињи, да ти прети, да те гурка и задиркује, ова књига је за тебе. Тревор Ромен је сигуран да су силеџије...

Силеџије су прави гњаватори | Тревор Ромен  

Ако ти се смучило да те неко стално кињи, да ти прети, да те гурка и задиркује, ова књига је за тебе. Тревор Ромен је сигуран да су силеџије...