Page 1


ДОБРО ДОШЛИ НА СЕОСКО ИМАЊЕ Seosko imawe je mesto na kojem se gaje doma}e `ivotiwe i uzgajaju `ito, vo}e i povr}e. Na nekim imawima gaje se samo usevi ili samo `ivotiwe, ali ima i ovakvih, na kojima se gaji i jedno i drugo.Dan upravo po~iwe i zato krenimo u istra`ivawe!

Na livadi

Mnoge `ivotiwe najvi{e vremena provode na livadi, gde pasu travu.Doma}in ih sklawa s livade samo kada je vreme veoma vla`no ili kada pada sneg.

[tala za kowe

Ovca Traktor

Alpaka

Koko{iwac Snaga traktora!

Traktor vu~e prikolicu u kojoj se nalazi hrana za `ivotiwe. Traktor ima {iroke gume koje mu omogu}avaju da se kre}e po neravnom, blatwavom terenu.

Patka Jezerce


Seoska ku}a

Ovaj seqak i wegova porodica `ive u seoskoj ku}i na svom imawu i brinu se o `ivotiwama i usevima.

Wive

Stra{ilo

Na wivama se gaje usevi, dok se na livadama kosi seno za ishranu stoke.

Gara`a

U gara`i stoje traktori i ostale poqoprivredne ma{ine koje se koriste na imawu.

Povrtwak Sviwa

[tala

Kanta za mleko

Ovo je veoma velika zgrada. Slu`i i kao skloni{te za doma}e `ivotiwe –uglavnom krave i ovce –a deo se koristi i kao ambar za skladi{tewe sena i slame.


ДОБРО ДОШЛИ НА СЕОСКО ИМАЊЕ Seosko imawe je mesto na kojem se gaje doma}e `ivotiwe i uzgajaju `ito, vo}e i povr}e. Na nekim imawima gaje se samo usevi ili samo `ivotiwe, ali ima i ovakvih, na kojima se gaji i jedno i drugo.Dan upravo po~iwe i zato krenimo u istra`ivawe!

Na livadi

Mnoge `ivotiwe najvi{e vremena provode na livadi, gde pasu travu.Doma}in ih sklawa s livade samo kada je vreme veoma vla`no ili kada pada sneg.

[tala za kowe

Ovca Traktor

Alpaka

Koko{iwac Snaga traktora!

Traktor vu~e prikolicu u kojoj se nalazi hrana za `ivotiwe. Traktor ima {iroke gume koje mu omogu}avaju da se kre}e po neravnom, blatwavom terenu.

Patka Jezerce


Seoska ku}a

Ovaj seqak i wegova porodica `ive u seoskoj ku}i na svom imawu i brinu se o `ivotiwama i usevima.

Wive

Stra{ilo

Na wivama se gaje usevi, dok se na livadama kosi seno za ishranu stoke.

Gara`a

U gara`i stoje traktori i ostale poqoprivredne ma{ine koje se koriste na imawu.

Povrtwak Sviwa

[tala

Kanta za mleko

Ovo je veoma velika zgrada. Slu`i i kao skloni{te za doma}e `ivotiwe –uglavnom krave i ovce –a deo se koristi i kao ambar za skladi{tewe sena i slame.


Boks

ИЗМУЗИШТЕ Svakog jutra i ve~eri seqak i ov~arski pas doteraju krave s pa{waka u izmuzi{te da bi bile pomuzene.Pogledajmo {ta se tamo de{ava.

Za{titna kapa

^izme Kako se to radi Krava stane u boks.Zatim joj doma}in na vime stavqa gumene ~a{ice koje su povezane crevom.Ono vodi do posude u kojoj se skupqa mleko.

Odr`avawe ~isto}e Izmuzi{te mora da bude besprekorno ~isto.Kada krave stignu, vime im se pre po~etka mu`e dobro obri{e.Doma}in i wegov pomo}nik tako|e nose za{titnu ode}u i ~izme.


СТРИЖЕЊЕ ОВАЦА Jednom godi{we odraslim ovcama {i{a se vuna.To se zove stri`ewe.Ako na imawu ima mnogo ovaca, doma}in ~esto anga`uje stru~waka za stri`ewe da mu pomogne. Alpake se tako|e {i{aju radi vune.

Striga~ Tor za ovce

Samo opu{teno! Za po~etak ovca se treba postaviti da sedne ispred striga~a tako da on mo`e da joj dohvati trbuh.

Makaze Za {i{awe ov~jeg runa koriste se specijalne elektri~ne makaze. Stru~waci mogu da o{i{aju runo u jednom komadu.Ovcu {i{awe ne boli – to je isto kao kada se vi {i{ate.

Elektri~ne makaze Stoli~ica(na kojoj sedi striga~)

Vuna

Ov~je runo(ili vuna) posle {i{awa se pere i su{i, a zatim se prede.


Boks

ИЗМУЗИШТЕ Svakog jutra i ve~eri seqak i ov~arski pas doteraju krave s pa{waka u izmuzi{te da bi bile pomuzene.Pogledajmo {ta se tamo de{ava.

Za{titna kapa

^izme Kako se to radi Krava stane u boks.Zatim joj doma}in na vime stavqa gumene ~a{ice koje su povezane crevom.Ono vodi do posude u kojoj se skupqa mleko.

Odr`avawe ~isto}e Izmuzi{te mora da bude besprekorno ~isto.Kada krave stignu, vime im se pre po~etka mu`e dobro obri{e.Doma}in i wegov pomo}nik tako|e nose za{titnu ode}u i ~izme.


СТРИЖЕЊЕ ОВАЦА Jednom godi{we odraslim ovcama {i{a se vuna.To se zove stri`ewe.Ako na imawu ima mnogo ovaca, doma}in ~esto anga`uje stru~waka za stri`ewe da mu pomogne. Alpake se tako|e {i{aju radi vune.

Striga~ Tor za ovce

Samo opu{teno! Za po~etak ovca se treba postaviti da sedne ispred striga~a tako da on mo`e da joj dohvati trbuh.

Makaze Za {i{awe ov~jeg runa koriste se specijalne elektri~ne makaze. Stru~waci mogu da o{i{aju runo u jednom komadu.Ovcu {i{awe ne boli – to je isto kao kada se vi {i{ate.

Elektri~ne makaze Stoli~ica(na kojoj sedi striga~)

Vuna

Ov~je runo(ili vuna) posle {i{awa se pere i su{i, a zatim se prede.


У ШТАЛИ Pogledajte kowe i saznajte koliko oko wih ima posla.

ДОМЕ, СЛАТКИ ДОМЕ

Pozivaju se svi mali istra`iva~i! ВРЕМЕ ЖЕТВЕ Provozajmo se traktorom po seoskom prozor~i}e da imawu, gde mo`emo da vidimo doma}e Otvorite biste saznali u koje `ivotiwe, useve i poqoprivredne ma{ine. vreme na imawu ima Otvorite prozor~i}e da biste otkrili najvi{e posla. tajne godi{wih doba i saznali kako izgleda `ivot u seoskom dvori{tu. KРАВЕ И ОВЦЕ

U|ite u izmuzi{te i tor za ovce da biste nau~ili ne{to vi{e o kravama i ovcama.

Pro{etajte i vidite gde `ivotiwe imaju dom ¯ od ambara do jezerca.

Mали истраживачи: Сеоско имање • Наслов оригинала: Little Explorers: Тhe Farm • First published in the United Kingdom by Templar Publishing • Text and design copyright © 2017 by The Templar Company Limited • За издање на српском језику Kреативни центар 2017 • Сва права задржана. Ниједан део ове књиге не сме бити репродукован механички, електронски или на други начин, укључујући и фотокопирање без писмене сагласности издавача • Aутори Таша Перси (Tasha Percy), Хелен Чепмен (Helen Chapman) • Са енглеског превела Мирјана Попов-Слијепчевић • Тираж 2000 • Година штампе 2017 • Штампано у Малезији CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0416-7 COBISS.SR-ID 233070860

9 788652 904167

Seosko imanje - mali istrazivaci  
Seosko imanje - mali istrazivaci  

Pozivaju se svi mali istraživači! Provozajmo se traktorom po seoskom imanju, gde možemo da vidimo domaće životinje, useve i poljoprivredne m...