Page 1


Biblioteka Bez dlake na jeziku

SEKS za početnike deveto izdanje

Napisala Jasminka Petrovi}

Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}

Lektor Violeta Babi}

Recenzent dr Dijana Plut, psiholog Irena Lobodok-[tuli}, psiholog

Prelom Avangarda

Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. (011) 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

Glavni i odgovorni urednik dr Simeon Marinkovi}

Za izdava~a Ljiljana Marinkovi}, direktor

[tampa Publikum, Beograd

Tira` 5.000 ISBN 978-86-7781-037-5

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613.88-053.2(02 . 053 . 2) 613.88-053.6(02 . 053 . 6) PETROVI], Jasminka (1960) Seks za po~etnike / napisala Jasminka Petrovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}. - 9. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum). - 103 str. : ilustr. ; 23 cm + 10 sigurnih na~ina da (ne) upropasti{ svoj seksualni `ivot ²(1) presavijen list³. (Biblioteka Bez dlake na jeziku) Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-037-5 1. @ivkovi}, Dobrosav ²ilustrator³ a) Seksualno vaspitawe COBISS.SR-ID 171027468


BIBLIOTEKA BEZ

DLAKE NA JEZIKU

SEKS ZA PO^ETNIKE

NAPISALA JASMINKA PETROVIĆ ILUSTROVAO DOBROSAV BOB ŽIVKOVIĆ


Umesto uvoda


U `elji da vas umirimo, podu~imo, ohrabrimo, razonodimo, nasmejemo i zadirkujemo, re{ili smo da napi{emo knjigu o seksu, ali bez dlake na jeziku. Za po~etak smo oformili Tim vrhunskih laika, tj. nestru~njaka (plus dve tetke), koji je sproveo zanimljivo istra`ivanje me|u populacijom uzrasta od 8 do 18 godina.

Zdravo, ja sam tetka Saveta. Smatram da je seks vrlo va`an za svakog ~oveka, a posebno za mladog. Ukoliko `eli{ o seksu da sazna{ {to vi{e, a da bude ta~no, dr`i se mene i mojih saveta.

Zdravo, ja sam tetka Cveta. Smatram da je seks vrlo zanimljiv za svakog ~oveka, a posebno za mladog. Ukoliko `eli{ da u`iva{ u seksu, a da ne napravi{ neku glupost, dr`i se mene i mojih zapa`anja.

7


Ispitanici su dobili pet pitanja na koja je trebalo da daju odgovore. 1. DA LI SI ZAINTERESOVAN ZA SEKS? 2. [TA PRVO POMISLI[ KADA ^UJE[ RE^ SEKS? 3. KAKO SE INFORMI[E[ O SEKSU? 4. DA LI BI ^ITAO KNJIGU O SEKSU? 5. RAZNO

Na prvo pitanje DA LI SI ZAINTERESOVAN ZA SEKS? od 100 ispitanika 98 je odgovorilo da su vrlo zainteresovani za seks. Ostali ponu|eni odgovori (onako zainteresovan i nimalo zainteresovan) imali su po jedan glas. Odgovori na drugo pitanje [TA PRVO POMISLI[ KADA ^UJE[ RE^ SEKS? podeljeni su u dve grupe:

Zanimljivi odgovori: 1. uzbu|enje (Jovan 17 g.) 2. mrak (Zorica 16 g.) 3. Jelena (Marko 15 g.) 4. ljubljenje (Nata{a 13 g.) 5. vatanje (Sini{a 15 g.) 6. ljubav (Jasmina 17 g.) 7. Pamela Anderson (Du{an 15 g.) 8. tucanje (Nikola 18 g.) 9. ekskurzija (Sanja 16 g.) 10. kondom (Petar 17 g.)

Nezanimljivi odgovori: 1. saksija (Sonja 8 g.) 2. zini da ti ka`em (Milica 9 g.) 3. gola `ena (Aca 10 g.) 4. keks ( Sa{a 9 g.) 5. vic o Perici (Nikola 11 g.) 6. {ta te briga ( Jovana 10 g.) Evo... Zinuo sam!

ZAPA@ANJE: Ispitanici mla|eg uzrasta su znatno bezobrazniji i znatno nezainteresovaniji za seks od starijih ispitanika, zato ostale nezanimljive odgovore ne}emo objavljivati, da slu~ajno ne bi do{lo do odustajanja u daljem ~itanju.

8


Na tre}e pitanje KAKO SE INFORMI[E[ O SEKSU? ispitanici su ovako odgovarali:

1

RAZGOVARAM SA RODITELJIMA Oni su napeti, a meni je dosadno. Otkud roditelj zna {ta je seks?

5

^ITAM PORNO–LITERATURU Dok mi tata ne uzme.

2

RAZGOVARAM SA NASTAVNICIMA Oni su jo{ napetiji, a meni je jo{ dosadnije. Nastavnici o seksu znaju mnogo manje od roditelja.

6

GLEDAM EMISIJE O SEKSU U OKVIRU [KOLSKOG PROGRAMA Nema {ta ne znam o razmno`avanju paprati, ki{nih glista i pu`eva gola}a.

3

RAZGOVARAM SA PRIJATELJIMA ^im zinu – la`u.

7

GLEDAM PORNO–FILMOVE Da, kad god mi roditelji odu u vikendicu. Zna~i, jednom u dva meseca.

4

^ITAM STRU^NU LITERATURU Dobra je za uspavljivanje.

8

KORISTIM INTERNET Vi{e ne (otkad ja pla}am telefon).

2

5

8

6

1 Protestujem! Za{to u anketi nisu spomenute tetke, a toliko su va`ne za podu~avanje mladih o seksu?

Ja bih pre rekla da su tetke va`ne za davanje podr{ke.

7

3 4


Na ~etvrto pitanje DA LI BI ^ITAO KNJIGU O SEKSU? 99 ispitanika je odgovorilo pozitivno („svakako“, „da, ako ima slika“, „jedva ~ekam“, „jok, ti bi“, „kupi}u dve, jednu za mene a drugu za najbolju drugaricu“...). Samo jedan ispitanik je odgovorio: „Bi}u muzi~ar“ (po{to ovaj odgovor nije shva}en, smatra se neva`e}im). U POVERENJU: Odgovorep od

razno nismoj o{u veks tiglid ak lasifikujemo i obradimo, a pitanje je da li }emo to ikada i uraditi. STRU^NI ZAKLJU^AK VRHUNSKIH LAIKA:

Na osnovu ovako klasifikovanih odgovora i najve}i laik (o profesionalcima i da ne govorimo) mo`e zaklju~iti da je seks mladim ljudima izuzetno privla~an, zanimljiv ali i tajanstven, pa se stoga odmah pre{lo sa ankete na knjigu. Pri pisanju i ilustrovanju kori{}eni su: amatersko istra`ivanje, stru~no znanje, a ponajvi{e zablude, nedoumice i budala{tine samih autora i njihovih bli`njih.

Pubertet ili adolescencija

PUBERTET

DETINJSTVO

– proces u kome dete postaje odrasla osoba. Traje od 11. godine (mo`e i ranije) do 17. (mo`e i kasnije). U tom periodu se de{avaju sve mogu}e i nemogu}e promene – fizi~ke, emotivne, mentalne, socijalne i, naravno, seksualne. Skoro preko no}i, malo prerasta u veliko, zanimljivo biva dosadno, a neva`no postaje vrlo va`no. Glavni uzrok svih tih naglih i velikih promena su nevidljive supstance, hormoni, koje lu~e odre|ene `lezde. Hormoni uti~u na veliki broj procesa u mozgu. Polni hormoni kontroli{u razvoj fizi~kih seksualnih karakteristika (menstruacija, proizvodnja jajnih }elija i spermatozoida...), ali uti~u i na psihi~ke karakteristike. Mogu biti `enski (estrogen i progesteron) i mu{ki (testosteron). Uz njihovu pomo}, od dece postaju odrasle osobe. Po{to ni velikim stru~njacima nije ba{ po{lo od ruke da doku~e rad hormona, odlu~ili smo da se ni mi u to ne upu{tamo. Ali, zbog njihovog marljivog rada, osobe u pubertetu se svakodnevno nalaze pred gomilom pitanja:


Sadr`aj

Pre seksa

(I deo)

Da li sam ja normalna osoba? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (slede}i test, jo{ jedan test)

[ta je zajedni~ko za osobe `enskog i mu{kog pola? . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (roditelji, {kola, konflikti, stid, dosada, kompleksi, bubuljice, seks)

[ta je razli~ito kod osoba mu{kog i `enskog pola? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 (na~in mi{ljenja, visina, te`ina, snaga, boja glasa, maljavost, veli~ina grudi, menstruacija, polni organ)

[ta me je ovo sna{lo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (flert, zaljubljenost, ljubav, raskidanje, ljubomora, telefoniranje, kompjuter u slu`bi seksa, ma{tanje u slu`bi seksa, samozadovoljavanje, polucija, izlasci, poljupci, milovanje)

Seks

(II deo)

Za{to je seks zanimljiv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (peting, predigra, seksualni odnos, ka`i „da“, ka`i „ne“)

Za{to je seks tajanstven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 (erogene zone, orgazam, nevinost, poze, oralni seks, analni seks, homoseksualci, lezbejke)

Za{to je seks koristan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 (zadovoljstvo, trudno}a, produ`etak ljudske vrste, porodica)

[ta jo{ treba da nau~im? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 (higijena, sredstva za kontracepciju, ginekolog, urolog, psiholog)

Koje su mra~ne strane seksa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (abortus, polne bolesti, sida, seksualno nasilje, silovanje, incest, pedofilija)

Oko seksa

(III deo)

Da li je u redu...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 (psovanje i ru`ne re~i, erotika, pornografija, prostitucija, voajer, egzibicionista, orgije)

[ta se pri~a o seksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 (drevni seksolo{ki mitovi, savremeni seksolo{ki mitovi)

Seks kroz istoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 (supru`nike su birali roditelji, ni{ta pre braka, pojas nevinosti)

Pre rastanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 (provera znanja)


Секс за почетнике | Јасминка Петровић  

Ово је књига за оне младе који више нису деца, али још увек нису ни одрасли. Она треба да створи простор за разговор о сексуалности, најпре...

Секс за почетнике | Јасминка Петровић  

Ово је књига за оне младе који више нису деца, али још увек нису ни одрасли. Она треба да створи простор за разговор о сексуалности, најпре...