Page 1


Vesna Bel~evi} RE^NIK VRLINA tre}e izdawe

Modelovala u plastelinu Vesna Moravi}-Balkanski Likovni urednik Du{an Pavli} Tehni~ki urednik Neboj{a Miti} Kamera Grid studio, Beograd Lektor Violeta Babi} Izdaje Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 011/ 244-06-59, 382-04-64, 382-04-83 www.kreativnicentar.co.yu Glavni i odgovorni urednik dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Copyright Š Kreativni centar 2005 Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-239-3

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-1 BEL^EVI], Vesna Re~nik vrlina / Vesna Bel~evi} ; modelovala u plastelinu Vesna Moravi}-Balkanski. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Publikum). [32] str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-239-3 1. Moravi}-Balkanski, Vesna COBISS.SR-ID 138786316


Ja se zovem Ana. @elim da nau~im da pi{em i ~itam i ono {to ne znam, ja slobodno pitam. Kroz {umu nedavno {etala sam sama, {ta sam do`ivela, ispri~a}u vama. Kao da je sve bio ~udan san, tako je neobi~no protekao dan.


^im sam tog jutra kro~ila u {umu

Baku sam jednu videla na drumu. Lice su joj krasile o~i blage, mile, a re~i su wene neobi~ne bile: Blagost je fina i va`na osobina. Neko ju je ro|ewem stek'o, a neko u~i blag da bude, strpqiv i pun razumevawa za sebe i za druge qude.


Dok sam trepnula, baka je nestala, a ja ostadoh da razmi{qam dugo. Kada odjednom, veseli smeh se za~uo i pa`wu mi skrenuo na ne{to drugo.

Veverica jedna igra i peva, mo`ete re}i da la`em, sama sam jedva o~ima verovala, pravo ~udo, kad vam ka`em. A pesma je wena bila puna radosti i miline, cela {uma je odjekivala zvukom beskrajne vedrine: Vedra osoba je ~arobwak pravi, svima oko sebe vedrinu deli. Osmehom svojim ~uda stvara i lep{im ~ini svet celi. Vedrina je du{a puna radosti koja u svemu na|e lep{u stranu, bogatstvo i lepotu ume da vidi ~ak i kad pred sobom ima golu granu.


I gle, na drvetu jedna takva Grana, a na woj gnezdo puno ptica; i jedan kos, vaqda doma}in, obrati mi se ozbiqna lica: Gost je dobrodo{ao u na{ dom, da podeli s nama ono {to imamo, iako vam izgleda skromno, va`na je qubav s kojom to pru`amo. Gostoqubivost nema veze sa bogatstvom, sa punom ku}om i obiqem svega, ve} sa rado{}u, sa punim srcem, sa dobrotom {to izvire iz wega.


Onda su me pozvali da u`inam s wima, i ispri~ali mi {umske vesti, pa su me pozdravili i uputili na dobrog Dedu kog }u usput sresti. Na{la sam ga na livadi, spremao je ru~ak za stanovnike {ume. On mi re~e nekoliko re~i uz koje se lak{e dobrota razume: Dobrota je kad za druge isto {to za sebe `eli{, i kada ono {to za sebe ~uva{ uz radost sa drugima deli{. Dobar ~ovek je bri`an, pun qubavi, unutra{we lepote. Qubav i briga za druge put su do dobrote.


Речник врлина | Весна Белчевић  

"Речник врлина" је конципиран као прича кроз коју нас води девојчица Ана. Сваки нови лик који улази у Анину причу има еквивалент у врлини ко...

Речник врлина | Весна Белчевић  

"Речник врлина" је конципиран као прича кроз коју нас води девојчица Ана. Сваки нови лик који улази у Анину причу има еквивалент у врлини ко...