Page 1


PROSVE]ENI VUK Autor ilustracija Paskal Bije (Pascal

Biet)

Autor teksta Beki Blum (Becky Bloom) Naslov originala

A CULTIVATED WOLF do{tampano izdawe ©Siphano

Picture Books 1998, for the text and illustrations All rights reserved Za Srbiju i Crnu Goru ©Kreativni centar, 2004. Preveo s engleskog Ika \ur|evi} Lektor Violeta Babi} Urednik Dejan Begovi} Izdava~ KREATIVNI CENTAR, Beograd Gradi{tanska 8 011/38 20 464; 38 20 483; 24 40 659 Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor Tira` 3000 [tampa Publikum CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 087.5 BIJE, Paskal Prosve}eni vuk / Êautor ilustracijaË Paskal Bije ; Êautor tekstaË Beki Blum ; Êpreveo s engleskog Ika \ur|evi}Ë. - 1. do{tampano izd. - Beograd : Kreativni centar, 2004 (Beograd : Publikum). - Ê28Ë str. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: A Cultivated Wolf / Pascal Biet, story by Becky Bloom. - Tira` 3.000. ISBN 86-7781-196-6 1. Blum, Beki COBISS.SR-ID 117884172

ISBN 86-7781-196-6


P

osle vi{ednevnog hoda, Vuk u{eta u jednu mirnu varo{icu.

Bio je umoran i gladan i noge su ga bolele, a imao je samo ne{to malo novca koji je ~uvao za ne daj bo`e.

Onda se prisetio. „Postoji jedna farma izvan varo{i“, mislio je. „Tamo }u na}i hranu…“


Proviriv{i preko ograde farme on ugleda prase, patka i kravu kako ~itaju na suncu.

Vuk nikada ranije nije video da `ivotiwe ~itaju. „Sopstvene me o~i varaju“, mi{qa{e on. Ali bio je gladan i nije mnogo mozgao o tome.

Vuk se uspravi, duboko udahnu...


Просвећени вук | Беки Блум  

"Просвећени вук" је необична прича о вуку који се игром случаја заинтересује за просвећене животиње – Kраву, Патка и Прасе - са једне фарме...

Просвећени вук | Беки Блум  

"Просвећени вук" је необична прича о вуку који се игром случаја заинтересује за просвећене животиње – Kраву, Патка и Прасе - са једне фарме...