Page 1

Vidi{ li leoparda?

Gde se sakrila zmija?

Na|i ~etiri pospana tigra.

Gde je moj brat blizanac?


Koji pingvin ima plave ~izmice?

Na|i ~etiri paperjasta pileta.

Koliko je flaminga na ovim stranicama?


Ilustrovali Ketrin i Garet Lukas Dizajnirala Rut Rasel Napisala Kerstin Robson

Re{ewa svih zadataka na}i }e{ na kraju kwige, na stranama 29-31.


Na|i jo{ {est `aba.

Prona|i hrabru pticu u krokodilovim ustima.

Kome se to prispavalo na suncu?


Mo`e{ li na}i dva pauka?

Vidi{ li p~elu?

Da li je neka buba ista kao ja?


Gde je mi{ koji je re{io da {mugne?

Kom se lavu ptica popela na le|a?

Prona|i lavicu sa ~etiri mladunca.


Pomozi mi da prona|em posudu s hranom.

Vidi{ li negde moja tri {teneta?

Ko ima ogrlicu s nitnama?


U ovoj neodoqivoj slikovnici na}i }e{ dvadeset pet rasko{no ilustrovanih zadataka, u kojima }e se od tebe tra`iti da prona|e{ sakrivene `ivotiwe ili predmete. U`ivaj u re{avawu ovih zadataka sa svojim najmilijima! Prona|i i mene u kwizi!

Pronadji divna skrivena stvorenja  
Pronadji divna skrivena stvorenja