Page 1

Príroda a spoločnosť pre štvrtý ročník základnej školy


PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ pre štvrtý ročnik základnej školy prvé vydanie autorky

Ivana Vasiljevićová Vesna Radovanovićová – Penevská Alexandra Blažićová redaktorský tím Kreatívneho centra – kapitola Pohľad dozadu – minulosť (redaktorka Dr. Vesna Bikićová)

preložil

Dr. Zoroslav Spevák

dodatok O Slovákoch a Slovensku napísal

Dr. Zoroslav Spevák

ilustroval recenzenti

recenzent dodatku slovník vypracovala spolupracovníčka

Kosta Milovanović prof. Dr. Brigita Petrovová, Biologická fakulta Univerzity v Belehrade Dr. Vladimir Miljković, Fakulta fyziky Univerzity v Belehrade Stevica Popov, profesor triednej výučby na ZŠ Spojených národov v Belehrade Dr. Samuel Čelovský Violeta Babićová Gordana Jankovićová, profesorka zemepisu na ZŠ Spojených národov v Belehrade

lektorovala

Katarína Melichová

korigovala

Marína Šimák Speváková

redaktori grafická úprava fotografie

príprava do tlače vydavateľ

Slavica Markovićová Vladimir Marić Dušan Pavlić, Neda Dokić FOTO SPRING Ústav ochrany prírody Srbska Srbijašume Nebojša Mitić Kreatívne centrum Gradištanska 8 Belehrad Tel./fax: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) VASILJeVIĆ, Ivana, 1974 Príroda a spoločnosť : pre štvrtý ročnik základnej školy / Ivana Vasiljevićová, Vesna Radovanovićová – Penevská, Alexandra Blažićová ; [preložil Zoroslav Spevák ; ilustroval Kosta Milovanović ; slovník vypracovala Violeta Babićová]. - 1. vyd. - Belehrad : Kreatívne centrum, 2009 (Belehrad : Publikum). - 209 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl. : Природа и друштво. - Tiraž 1.000. - Napomene uz tekst. - Slovník: str. 204-207. - Registar.

Mr. Ljiljana Marinkovićová

ISBN 978-86-7781-683-4 1. Radovanović-Penevski, Vesna, 1966 [аутор] 2. Blažić, Aleksandra, 1972 [аутор]

vytlačil

Publikum

COBISS.SR-ID 156229388

náklad

1 000

za vydavateľa

copyright

© Kreativni centar, 2009

Minister osvety Republiky Srbsko schválil vydananie a použitie tejto učebnice v rámci učebnicového balíka pre prírodu a spoločnosť vo štvrtom ročníku základnej školy výmerom číslo _________________________.


Ivana Vasiljevićová, Vesna Radovanovićová-Penevská, Alexandra Blažićová

Príroda a spoločnosť pre štvrtý ročník základnej školy


Sprievodca úloha píšeme kreslíme a vyfarbujeme rozprávame sa skúmame pokus zhotovujeme spamätaj sa na to, čo sme sa naučili slovník

2


Si súčasťou skupiny

Hovoriť budeme: – o pravidlách práce v tíme

Učiť sa budeme: – o pravidlách správania sa v triede – o práve detí na vzdelávanie

Tvojou úlohou bude: – nakresliť odznak svojej triedy – vyriešiť test Ako sa v triede treba správať


Toto sme my – údaje o mojej triede

• Moje meno a priezvisko: • Škola: • Trieda: • Adresa školy: • E-mailová adresa školy: • Počet žiakov v mojej triede: • Počet dievčat: • Počet chlapcov: • Predseda triedneho spoločenstva je: • Jeho telefónne číslo a e-mailová adresa: • Najobľúbenejší predmet v mojej triede: • Pesnička, ktorú najviac počúvame: • Kniha, ktorú prečítalo najviac žiakov v triede: • Udalosť, ktorú sme spoločne zorganizovali:

4

Nakresli odznak svojej triedy.


Ako sa správame v triede Predstav si každú z týchto situácií. Porozmýšľaj o tom, ako by sa tvoji kamaráti z triedy správali v takýchto situáciách. Zakrúžkuj jednu z ponúknutých odpovedí. 1. Dvaja kamaráti z tvojej triedy sa pohádali a len-len že sa nepobijú. Čo v takej situácii robia ostatní žiaci? a) Stanú si na stranu jedného z účastníkov zvady, alebo sa aj sami zapoja do bitky. b) Nezúčastňujú sa. Myslia si, že sa ich to netýka. c) Snažia sa zmierniť zvadu, alebo volajú na pomoc dospelých.

4. Jedni žiaci z tvojej triedy chcú na prestávke hrať volejbal, a druhí futbal. Ako to vyriešite? a) Rozhodne predseda triedneho spoločenstva. b) Budete hlasovať o obidvoch návrhoch. Zvíťazia tí, čo získajú väčšinu. c) Kto sa prvý zmocní lopty, bude mať na ňu právo!

2. Čo robia žiaci z tvojej triedy, keď niekto nerozumie úlohu? a) Vysmievajú sa mu a nahlas ho urážajú. b) Snažia sa umlčať ho, lebo ich ruší v práci. c) Posmeľujú ho, aby sa bez ostychu opýtal učiteľky.

5. Vaša kamarátka plače, dostala slabú známku. Poviete jej: a) Ty si ale ufňukaná! Už nám je zle z tvojich sĺz! b) Neplač. Naučíš sa a známku opravíš. My ti pomôžeme. c) Kto ti je na vine?! Prečo si sa nenaučila?!

3. Váš kamarát nedokáže urobiť kotrmelec. a) Skupina žiakov sa mu vysmieva a ostatní nezaujato mlčia. b) Nikto si nevšíma jeho problém. Všetci obdivujú šikovných. c) Väčšina žiakov posmeľuje kamaráta a snaží sa mu pomôcť.

6. Väčšina žiakov sa nepripravila na kontrolnú úlohu zo slovenčiny. Čo urobíte? a) Zamlčíte pravdu. Spoľahnete sa na šťastie, odovzdávate sa do rúk osudu. b) Problém spolu vyložíte učiteľke so žiadosťou, aby sa previerka konala neskôr. c) Žiaci, ktorí sa pripravili, sa tešia a nevšímajú si ostatných žiakov.

Odpovede pod c v ľavom stĺpci a pod b v pravom prinášajú po jednom bode. • 5 až 6 bodov: Blahoželáme! Vo vašej triede vládne priateľstvo a porozumenie. Ste skutočne súdržní! • 3 až 4 body: Vo vašej triede máte občas ťažkosti s kamarátením. Iba málo vám chýba, aby ste sa naučili, ako je pekne spoločne žiť. • 0, 1 alebo 2 body: Je zrejmé, že v triede máte problém s kamarátením. Bolo by dobre, keby ste na hodine triedneho spoločenstva spolu s učiteľkou rozobrali problémy, ktoré neviete sami vyriešiť.

5


Pravidlá správania sa v triede Trieda je skupina, pozostávajúca z dievčat a chlapcov. V každej skupine platia určité pravidlá. Ktoré pravidlá ste si vy určili? Uveď tri pravidlá, ktoré všetci v triede dodržiavate.

Rozmysli si a napíš, ktoré pravidlo ste nateraz nezaviedli a ty si myslíš, že by ste ho vo štvrtom ročníku mali dodržiavať.

1. Nemeškaj. 2. Pomôž iným v núdzi. 3. Na hodine počúvaj. 4. Chráň nábytok v učebni. 5. Hovor pravdu. 6. Nepoužívaj špatné slová.

Prečo si myslíš, že je dôležité zaviesť nové pravidlo? Zdôvodni svoj názor.

7. Problémy rieš rozhovorom. 8. Chráň vlastné a cudzie veci. 9. Raňajkuj/obeduj pred odchodom do školy. 10. Umývaj si zuby pred spaním. 11. Nespôsobuj bolesť iným. 12. Dožaduj sa vysvetlenia toho, čo nerozumieš.

Prečo je dôležité dodržiavať pravidlá v triede? Vysvetli.

Zakrúžkuj len tie pravidlá správania sa, ktoré skutočne umožnia učiť sa v triede. Na čiaru napíš čísla tých pravidiel, ktoré považuješ za najdôležitejšie pre priateľstvo.

6


Právo na vzdelávanie Právo na vzdelávanie je základné ľudské právo. V Charte detských práv, ktoré sú rovnaké pre všetky deti sveta, sa píše: Každý má právo na školenie. Základná škola je povinná.

Ty chodíš do základnej školy. Máš ako žiak nejaké povinnosti? Uveď niektoré z nich.

Čo si myslíš o práve všetkých detí sveta na povinné základné školenie? Prečo toto právo zaberá hlavné miesto medzi ľudskými právami? Povedz svoj názor. Tri dôvody, pre ktoré rada/rád chodíš do školy, sú:

Hoci je právo na základné školenie jedným zo základných ľudských práv, výskumníci UNESCO (pozri na str. 176) tvrdia, že dnes vyše 100 miliónov detí nechodí do základnej školy. Prečo je tomu tak? charta

7


Tímová práca Tímová práca je spoločná práca žiakov na uskutočnení nejakej úlohy. Tímy môžu mať menší alebo väčší počet členov. Najlepšie sa pracuje, keď je v tíme 3 až 5 členov. Každý člen sa musí správať podľa stanovených pravidiel. Podávateľ správy je ten žiak, ktorý celú triedu informuje o výsledkoch, ktoré spoločnou prácou dosiahli členovia jeho tímu. Tím môže mať viacerých podávateľov správy, napríklad každý člen môže informovať o časti úlohy, podľa dohodnutého poradia.

ZAPAMÄTAJ SI: Aby členovia jedného tímu mohli úspešne spolupracovať na spoločnej úlohe, dôležité je uctievať nasledujúce pravidlá: • Mienka všetkých členov je rovnako dôležitá. • Rozhodnutie o tom, kto bude v čele tímu, vynášajú všetci jeho členovia. • Pri rozdeľovaní povinností treba prihliadať na sklony/schopnosti žiakov. • Každý člen je povinný vykonať svoju časť práce v dohodnutej lehote. • Zhoda medzi členmi tímu je tou najsprávnejšou cestou k úspechu.

Aká je tvoja úloha v tímovej práci Optimista vždy verí vo víťazstvo svojho tímu! Viera v úspech ho neopúšťa, ani keď sa situácia zdá byť beznádejná. Členom tímu, v ktorom je aj optimista, lahodí oduševnenie a posmeľovanie: To je ono! Bravo! Výborne nám to ide!

Ten, kto brzdí, hatí, večne neverí je vždy pripravený na hádku so všetkými členmi tímu, zvlášť keď ide o niečo nepodstatné a bezvýznamné. Len zriedkavo je ochotný spolupracovať. Je citlivý ako netýkavka, nuž sa všetci snažia vopred mu vyhovieť, len aby tím mohol dokončiť úlohu. Naň sa najviac podobá pochybovač, nikdy v nič neverí. Pochybovač je ten, ktorého je ťažko presvedčiť, že sa podujatie dobre skončí. Neverí nikomu v tíme, ani v úlohu, na ktorej sa pracuje, často ani sám sebe. Vety začína slovami: Neverím že... alebo Nikdy nebudeme môcť...

8


Spachtoš ani pri najlepšej vôli nemôže členov tímu presvedčiť, že nespí (napríklad tým, že oči drží otvorené). Zdolal rozličné techniky ukrývania ospalosti: občas prikývne hlavou, štikútne, potvrdí, že sa zhoduje s ideou, ktorú práve prespal: Áno, áno, je to v poriadku!

To je ťažko je ten, komu je každá práca nevýslovne ťažká. Tu sa nič nedá urobiť. Ani optimista si nevie poradiť s takým členom tímu. Zistené je, že nádej existuje len ak To je ťažko ocitne v tíme s niekým, koho sympatizuje (preveriť v čerstvo vyplnenom lexikóne). Iba vtedy možno preberie na seba časť úlohy a úspešne ju vykoná. Mám ideu! je neúnavný tvorca nápadov, ktoré sa nezadržateľne množia od začiatku až do konca práce. Presnejšie, Mám ideu má nápady prv než tím vôbec úlohu dostal. Najlepšie je vypočuť ho na začiatku práce a potom ho umlčať, len tak sa v tíme bude dať pracovať na zadanej úlohe. Planér nikdy z rúk nevypúšťa plán práce tímu, do ktorého podrobne vpisuje kto, čo a kedy má urobiť. Keď tím poblúdi, šikovne podniká záchranné opatrenia. Vety najčastejšie začína slovami: Podľa plánu, ktorý sme vypracovali...

Priprav krátku správu o tom, v ktorej z týchto úloh si našiel seba. Vysvetli to.

9


Moja účasť v tímovej práci Túto stranu vyplň, keď skončíš prácu v tíme. Postrehy a dojmy, ktoré zapíšeš, ti môžu osožiť pri ďalšej tímovej práci. • Tím mal za úlohu:

• Mojou úlohou v tíme bolo:

• Moje dojmy o práci celého tímu:

• Čo si myslím o svojej práci v tíme:

• Čo mi prekážalo počas práce v tíme:

• Moje návrhy týkajúce sa práce v tíme:

10


Stretnutie s prírodou

Hovoriť budeme: – o tom, čo je príroda – o pravidlách zdravého života

Učiť sa budeme: – o ríši rastlín – o tom, čo všetko vplýva na rast a vývin rastlín – o význame liečivých a pestovaných rastlín – o ríši zvierat – o tom, ako sú zvieratá prispôsobené rozličným podmienkam života – o úžitku, ktorý človek má z domácich zvierat – o človeku ako súčasti prírody – o tom, čím sa človek líši od ostatných živých bytostí

Tvojou úlohou bude: – vykonať pokus Hľadáme svetlo – vykonať pokus Aj rastliny sa hýbu – zorganizovať prednášku o liečivých rastlinách – pripraviť jedálny lístok na jeden deň – napísať svoje pravidlo zdravého života


Čo je príroda Príroda je všetko vôkol nás. Môže byť živá a neživá. Pozri si obrázok a napíš, čo z toho čo je na ňom znázornené, patrí do živej a čo do neživej prírody, a čo stvoril človek.

Živá príroda Neživá príroda Človek stvoril

12


Živé bytosti nevyhnutne potrebujú tieto podmienky pre život: slnko, vodu, vzduch, pôdu. UČÍM SA UČIŤ SA

Živé bytosti alebo organizmy sú rozdelené do piatich ríš. V tomto ročníku sa budeš učiť iba o dvoch. O rastlinnej a o živočíšnej ríši. O ostatných ríšach a o tom, ktoré organizmy do nich patria, sa budeš učiť v ďalších ročníkoch.

• Rozmysli si a povedz, prečo živé bytosti nemôžu obstáť bez slnka, vzduchu, vody a pôdy.

• Rastliny a živočíchy sa navzájom líšia. Uveď vlastnosti príznačné len pre živočíchy. UČÍM SA UČIŤ SA • Všetky živé bytosti sú zaradené do rozličných ríš na základe rozdielov, ktoré medzi nimi sú. Bez ohľadu na to, živé bytosti majú aj spoločné vlastnosti. Uveď ich na základe toho, čo o živých bytostiach už vieš. 1.

2.

3.

4.

5.

organizmus

13


www.kreativnicentar.rs

Priroda i društvo 4 -slovački jezik  
Priroda i društvo 4 -slovački jezik