Page 1


PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ Pre 3. ročník základnej školy Prvé vydanie Autori: Prelo`il: Ilustrovali: Recenzenti:

Slovník vypracovala: Spolupracovníci:

Lektorovala: Korigovala:

Dr. Simeon Marinkovi� Slavica Markovi�ová Dr. Zoroslav Spevák Sa{a Arseni� Vladimir Bursa� prof. Dr. Brigita Petrovová, Biologická fakulta Univerzity v Belehrade Dr. Vladimir Miljkovi�, Fyzikálna fakulta Univerzity v Belehrade Stevica Popov, u�itel’ na ZŠ Spojených národov v Belehrade Violeta Babi�ová Ivana Vasiljevi�ová Vesna Radovanovi�ová-Penevská Aleksandra Vuki�ová Dr. Dragan Babi� Katarína Melichová Marína [imáková

Grafická úprava:

Du{an Pavli�

Príprava do tla�e:

Neboj{a Miti�

Vydavatel’:

Redaktorka: Za vydavatel’a:

Kreatívne centrum, Gradi{tanska 8, Belehrad, Tel. �íslo a �íslo faxu 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659, www. kreativnicentar.co.yu An�elka Ru`i�ová Mr. Ljiljana Marinkovi�ová

Vytla�il:

Publikum

Náklad:

1000

Copiright

© Kreativni centar, 2007

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:3/5(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon Príroda a spoločnosť : pre 3. ročník základnej školy / [Simeon Marinković, Slavica Markovićová ; ilustrovali Saša Arsenić, Vladimir Bursać ; preložil Zoroslav Spevák]. - 1. vyd. - Belehrad : Kreatívne centrum, 2007 (Belehrad : Publikum). 179 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm Prevod dela: Природа и друштво. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - Slovník: str. 176-177. Registar. ISBN 978-86-7781-555-4 1. Marković, Slavica COBISS.SR-ID 141721612

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a použitie tejto učebnice v rámci učebnicového balíka pre prírodu a spoločnosť v treťom ročníku základnej školy pre školský rok 2007/08 výmerom číslo 650-02-00011/2007-06 dňa 19.1.2007.


Príroda a spoločnosť pre 3. ročník základnej školy


Pokyny Tajomstvá

Sprievodca

Už poznáš svet vôkol seba, nejedno tajomstvo však čaká na teba.

úloha

Čo pekné je v tvojom rodnom kraji? Prečo sa v ňom cítiš ako v raji?

spamätaj sa na to, čo sme sa už naučili

Kde sa hniezdia bociany a vrabce? Ako putujú kvapôčiek strapce?

kreslíme a vyfarbujeme

píšeme rozprávame sa skúmame

Čo kryje les, barina a rieka? O čom nám šepká pevnosť stredoveká? Kto tajomstvá pozná, ten ich obdivuje, má viacej priateľov, a svet krajší mu je.

pokus riešime slovník rozmysli si, napíš

2


Ja a iní Hovoriť budeme: • o tom, čím sa líšime od iných • o priateľstve • o právach, ktoré nemajú všetky deti

Učiť sa budeme: • o pravidlách, podľa ktorých sa správame v spoločnosti • o tom, ako sa rieši nejaký problém • o detských právach a zodpovednostiach • o tom, ako sa vypracúva plán akcie

Tvojou úlohou bude: • vyriešiť test „Ja v spoločnosti“ • vypracovať plán akcie • oznámkovať vlastnú spoluprácu v skupine


Toto som ja – osobné údaje • Moje dobré vlastnosti sú:

• Moje zlé vlastnosti sú:

• Čo si iní myslia o mne: • Meno a priezvisko: • Prímenie: • Dátum a miesto narodenia:

• Vlastnosť alebo zručnosť, ktorou sa líšim od iných detí:

• Adresa: • Telefón: • Farba vlasov:

• Môj dobrý skutok:

• Farba očí: • Výška: • Koľko mám kilogramov: • Číslo topánok: • Moja najobľúbenejšia kniha: • Môj najobľúbenejší film: • V lavici sedím s:

4

• Ako prijímam žart na svoj účet:


Ja v spoločnosti Predstav si seba v každej z týchto situácií. Zakrúžkuj, čo by si kedy ty povedal-a. 1. Kamarát-ka sa ťa pýta, prečo si sa na naň/ňu nahneval-a. Ty odpovedáš: a) Netýka sa ťa! b) Dobre, že sa ma to pýtaš. Poďme sa o tom porozprávať. c) Hnevám sa na teba a nemôžem o tom hovoriť. 2. Kamarát-ka ťa poprosil-a, aby si mu/jej pomohol-la okolo úloh, ktorým nerozumie. Čo mu/jej odpovieš? a) Prepáč, nemám čas! b) Pravdaže, rád/rada ti pomôžem. c) Vynájdi sa sám/sama. 3. Tvoj-a kamarát-ka sa bojí vyliezť na strom. Ty mu/jej povieš: a) Pozri sa na mňa, ja sa nebojím ako ty. b) Neboj sa, pomôžem ti. c) Zbabelec! Prečo sa bojíš?

4. Kamarát-ka ťa oklamal-a. Čo mu/jej povieš? a) Nikdy ma neklam. b) Ty si klamár-ka! c) Som radšej, keď mi vravíš pravdu!

5. Kamarát-ka ti navrhuje, aby ste išli do parku, a ty by si radšej počúval-a hudbu. Čo mu/jej povieš? a) Ani náhodou! Chcem počúvať hudbu! b) Nechcem, aby stále bolo po tvojom. c) Poďme trochu počúvať hudbu, a potom pôjdeme do parku. 6. Tvoj-a kamarát-ka je smutný-á, že dostal-a zlú známku. Povieš mu/jej: a) Nechce sa mi veriť, že si sa nenaučil-a lepšie! b) Čo sa to s tebou stáva? Úlohy boli ľahké. c) Netráp sa, ty si známku opravíš.

Odpovede pri b v ľavom stĺpci, a pri c v pravom prinášajú po jednom bode. • Ak si získal-a 5 alebo 6 bodov: Blahoželáme! Si opravdivý-á kamarát-ka! • Ak máš 3 alebo 4 body: Vieš sa kamarátiť, ale pouvažuj o tom, čo by si mal robiť, aby si sa stal-a ešte lepšímou kamarátom-kou. • Ak máš 0, 1 alebo 2 body: Určite máš problémy s kamarátením. Navrhujeme ti, aby si nikdy nerobil-a inému to, čo si neželáš, aby iný robil tebe. situácia je položenie, stav, súhrn okolností, v ktorých sa niekto nachádza

5


Skupiny a pravidlá, podľa ktorých sa treba správať v skupine

Ľudia žijú a pracujú v menších alebo väčších skupinách. Žijú v rodine, sídlisku, učia sa v škole, pracujú v továrňach, cvičia v športových spolkoch atď. V každej skupine existujú určité pravidlá správania, ktoré sú napísané, alebo sa ľudia dohodli okolo toho, ako sa budú správať. Tak existujú pravidlá pre život v rodine, iné pre správanie v škole, ďalšie pre hru na schovávanky atď. Aby práca v skupine bola úspešná, pravidlá o správaní majú uctievať všetci členovia skupiny. Rozmysli si o tom, ako sa treba správať v autobuse a napíš o tom 4 dôležité pravidlá.

Rozmysli si a napíš, čo by sa stalo, keby vodič autobusa neuctieval pravidlo, že má zastať na danej stanici, ale by bez zastátia pokračoval v jazde.

6


Viem spolupracovať v skupine?

Určite si dosiaľ viackrát pracoval v skupine s kamarátmi alebo kamarátkami z triedy na nejakej úlohe (plánovali ste akciu a pod.). Pouvažuj o tom, ako si sa správal-a počas skupinovej práce a posúď svoje správanie:

správne

čiastočne správne

nesprávne

1. Viem vypočuť mienku iných v skupine. 2. Vážim si, že si niekto myslí inak ako ja. 3. Prijímam prácu, ktorou ma skupina poverí, a svedomite si ju konám. 4. Keď pracujem v skupine, viem si dobre rozvrhnúť čas. 5. Ak si myslím, že mám pravdu, úporne na tom trvám. 6. Keď nemám pravdu, viem to priznať. 7. Rád-a prijmem úlohu vodcu v skupine. 8. Rád-a hovorím o svojej práci a práci skupiny pred celou triedou. • Ak máš 4 odpovede správne, alebo menej ako 4, porozmýšľaj a napíš, čo ti treba robiť, aby si lepšie spolupracoval-a v skupine.

• Ak si správne odpovedal 5- alebo 6-krát, tvoja spolupráca v skupine uspokojuje. • Ak máš 7 alebo 8 odpovedí správne, môžeš byť hrdý-á, lebo vynikajúco spolupracuješ. spolupracovať

7


Detské práva a zodpovednosti Organizácia spojených národov ustanovila Chartu detských práv. Všetky deti na svete majú rovnaké práva. Spomeň si, čo sme sa o tom učili v 2. ročníku. Niektoré z detských práv uvedieme. Prečítaj si ich a vysvetli, prečo sú dôležité: 1. Deti majú právo na meno a štátnu príslušnosť. Keď sa dieťa narodí, jeho meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, mená rodičov a štátna príslušnosť sa zapisujú do matriky narodených. 2. Deti majú právo žiť vo svojej rodine. Ak to nie je možné, štát je povinný starať sa o ne. 3. Deti majú právo na zdravý život. To znamená, že dospelí majú zabezpečiť deťom zdravú stravu, odev a čisté prostredie, v ktorom budú žiť. Keď ochorejú, deti majú právo liečiť sa. 4. Deti majú právo na voľný čas, hru a priateľov. 5. Deti majú právo na školenie a vzdelávanie. 6. Deti majú právo mať svoju mienku a vyjadriť ju. Ako aj všetci ľudia, aj deti majú právo povedať a napísať to, čo si myslia. 7. Deti majú právo byť chránené pred násilím. Dospelí sú povinní ochrániť deti pred násilím. Ak sa niekto správa k tebe násilnícky, požiadaj o pomoc starších – učiteľov, rodičov a iných. Ak si v núdzi, môžeš zavolať na číslo Služby pre ochranu detí pred násilím v Belehrade 011/ 645-798, a v tvojom meste telefónne číslo takej služby je: 8. Invalidné deti majú právo na osobitnú ochranu.

8

charta, štátna príslušnosť, matrika narodených


Aj iné deti majú také isté práva ako ty. Svojím správaním nesmieš ohroziť práva iných detí, naopak musíš si ich uctievať.

Hej, ty malý, poď sem!

Volám sa Michal Vida.

Pani učiteľka, Paľka bili chlapci zo štvrtej triedy!

Povedz, čo si myslíš o správaní postáv na týchto obrázkoch.

Práva, ktoré sú deťom odoprené 1. Mnohým rodinám v Bosne a Chorvátsku boli počas vojny zbúrané domy, takže utiekli do Srbska. Väčšina z nich žije v ťažkých podmienkach – trpia nedostatkom potravy, odevu a iného. Deťom z tých rodín sú odoprené mnohé práva. 2. Sú krajiny, v ktorých veľký počet detí nechodí do školy, ťažko pracujú na dedine alebo v meste. 3. Pre veľké sucho, povodne alebo vojny v niektorých krajinách deti trpia hladom. 4. Vo veľkých mestách sú deti, ktoré žijú na ulici. 5. Vo svete existujú organizácie, ktoré sa snažia zabezpečiť lepšie položenie a práva detí, najväčšia sa nazýva UNICEF.

9


Ako vyriešim problém Čo môže podniknúť dieťa, ktorému sú ohrozené základné práva? Veď, že s ohrozovaním základných ľudských práv netreba bezmocne súhlasiť, už či ide o teba osobne, alebo o niektoré iné dieťa. Čo môžeš podniknúť, keď sa ti stáva niečo zlé, niečo čo ťa robí nešťastným, keď sa pre niečo necítiš dobre? Hľadaj pomoc! Nikdy svoju ťarchu nenes sám/sama. Keď si v núdzi, nájdi si niekoho, kto ti pomôže. Kto ti môže pomôcť? Porozmýšľaj o tom, komu vo svojom okolí najviac dôveruješ. Môže to byť rodič, niekto z príbuzných, najlepší kamarát, suseda, predseda triedneho spoločenstva, učiteľka, psychologička, pedagogička, lekárka v dome zdravia... Je hodne dobrých a múdrych ľudí, na ktorých sa môžeš obrátiť. Často je ťažko začať rozhovor o probléme, ktorý ťa trápi. Ako začneš taký rozhovor? Je na to veľa spôsobov. Skús napríklad takto:

Dieťa: Dobrý deň. Chcel by som sa s vami porozprávať o niečom veľmi dôležitom. Kedy by som mohol-la prísť? Osoba, na ktorú si sa obrátil: Môžeme sa porozprávať aj hneď. Posaď sa. Dieťa: Nie, radšej prídem inokedy. Povedzte mi, kedy tu nemáte veľa ľudí. Rád-a by som, aby sme boli sami. Tak asi pol hodiny. Osoba, na ktorú si sa obrátil: Tak dobre... v stredu po skončení vyučovania. Dieťa: Ďakujem. Prídem o jednej. Mám prísť do vašej miestnosti? Osoba, na ktorú si sa obrátil: Môžeš, moja miestnosť je v tom čase voľná. Uvidíme sa v stredu. Dieťa: Ďakujem a dovidenia! Maj na zreteli toto: ani tá osoba, ktorú si si zvolil, nie je všemožná, ale môže pomôcť.

Vymysli si a napíš rozhovor, v ktorom pani učiteľku poprosíš, aby pomohla nejakému dieťaťu. Ako povieš učiteľke, že to dieťa má problém a že potrebuje pomoc? Daj si pozor, o tom nesmieš hovoriť verejne, pred celou triedou. Ty: Učiteľka: Ty: Učiteľka: Ty: Učiteľka:

10


O priateľstve Hry s priateľmi každému prinášajú radosť. Keď sme s nimi, voľne žartujeme, ľahko požiadame o pomoc, zdôverujeme sa s tajomstvami. Niekto ľahko nadväzuje priateľstvá, niekto ťažšie. Niekto má viac priateľov, niekto iba jedného. Keď nemáme priateľov, cítime sa osamelí. Je prirodzené, že sa s priateľom nezhodujeme vo všetkom, ba že sa občas i pohádame. Aby priateľstvo bolo lepšie a aby dlhšie trvalo, treba uctievať niektoré pravidlá. Prečítaj si ich a pridaj ešte nejaké, ak ho považuješ za dôležité. • Priateľa netreba klamať. • Neurážaj priateľa. • Váž si priateľa, aj keď si o niektorých veciach myslí inak ako ty. • Pomôž priateľovi, keď mu je pomoc potrebná. • Pousiluj sa vypočuť a pochopiť starosti a problémy, ktoré trápia tvojho priateľa. • Keď chybíš, priznaj pred priateľom svoju chybu. • Otvorene sa rozprávaj s priateľom o tom, čo ti uňho prekáža, ale sa usiluj, aby si mu neublížil.

11


Ako mám vypracovať plán akcie Pravidlá našej triedy

Jestvujú rôzne problémy. Je potrebné riešiť ich. Aj ty môžeš prispieť riešeniu mnohých problémov.  Napíš problém – čo ti v triede prekáža. Necítim sa bezpečne. Nemám vôľu učiť sa, prekáža mi správanie niektorých žiakov v triede.  Ako by malo byť? Chcel-a by som sa v triede cítiť bezpečne, zhodovať sa s inými a aby ma nikto nerušil pri učení.

 Čo všetci spolu môžeme urobiť, aby sme to dosiahli? Môžeme sa dohodnúť o pravidlách, podľa ktorých sa v triede budeme správať.  Čo má kto robiť? Na hodine triedneho spoločenstva sa porozprávame o tom, čo komu v triede prekáža. Každý pár z lavice navrhne pravidlá správania. Spolu vyberieme najlepšie návrhy a zostavíme zoznam pravidiel. Dohodneme sa, aké opatrenia sa budú podnikať proti tým, ktorí pravidlá porušia. Pravidlá napíšeme na veľký tvrdý papier a všetci sa pod ne podpíšeme.  Kedy sa akcia bude konať? V októbri.  Kto by mal podporiť uskutočnenie plánu? Pravidlá našej triedy o správaní vypracujeme spolu s učiteľkou. Školského majstra poprosíme, aby zhotovil paneau.  Ako bude vyzerať slávnosť, na ktorej paneau umiestnime v učebni? Na jednej z hodín triedneho spoločenstva zorganizujeme slávnostné vyvesenie pravidiel o správaní v našej triede na viditeľnom mieste v učebni. Pravidlá prečítame a dohodneme sa, že ich budeme čítať na každej hodine triedneho spoločenstva a že ich z času na čas budeme dopĺňať novými návrhmi.

12


Moja príprava na akciu Pouvažuj o tom, čo ti v triede najviac prekáža. Vymysli a napíš svoj návrh pravidiel o správaní v triede. Ak vid íme, nieko že niekto snažím ho týra, e znemo sa hneď to žniť, a hľadá l me po ebo moc.

školský Chránime to maje k.

Novým ž ia ukazujem kom e, že sú vítaní.

Navzájom si vymieňame názory. Lásk aví voči sme jedn druh i ým.

Do nikoho nezabŕdam e, ani nikoho neu rážame.

Správa o úspechu akcie:

i to, me s Váži každý e že sm kší. ina

13


Priroda i društvo 3 - slovački jezik  
Priroda i društvo 3 - slovački jezik