Page 1


Погледај приказани план насеља и одговори на питања. С

З

и

Ј железничка пруга

црква

зимзелена шума

зелена површина

железничка станица

мост

река

тврђава

школа

дом здравља

фабрика

улица

зграде

листопадна шума

бензинска пумпа

пошта

раскрсница

Питања и задаци: 1. Наброј све објекте које препознајеш на плану, а затим у легенди провери да ли си био у праву. 2. Опиши изглед знака за бензинску пумпу. 3. Погледај како су на плану распоређене стране света и упореди их с њиховим распоредом на компасу. Шта запажаш? 4. Уради задатке у Радној свесци на стр. 33 и 34. 20


ПЛАН гРАДА Сети се шта све садржи план насеља. Како су на плану приказани објекти из природе? Који део плана садржи објашњења знакова и симбола? План града је цртеж на којем су у одређеној размери симболима приказани сви важни објекти неког града (улице, тргови, мостови, паркови, зграде...). Приликом израде плана града поштују се договорена правила. На горњој страни плана града приказано је оно што се у природи налази на северу. Доња страна представља југ, десно је исток, а лево запад. Замисли да се налазиш у делу Београда који је приказан на слици. Одреди стране света са места на којем се налазиш, а онда окрени план тако да се стране света поклопе. 7

8

9

E

F

У великим насељима, као што су градови, улица и објеката има много. Ради лакшег сналажења план је подељен на квадрате, који су означени словима и бројевима. Сваком квадрату на плану одговара по једно слово и број. Тако, уместо да неки објекат или улицу тражиш по целом плану, биће ти лакше ако знаш у ком се од квадрата на плану налази. На пример, уколико желиш да пронађеш Ботаничку башту, лако ћеш је наћи кад знаш да се она налази у квадрату Е8.

Питања и задаци: Одиграј с другом из клупе игру у којој ћете на плану проналазити улице и објекте. Када другу задајеш задатак, не заборави да му кажеш у ком се квадрату налази то што треба да пронађе. 21


Осим легенде и размере, план града садржи и списак улица поређаних по абецедном реду. Поред назива сваке улице налазе се слово и број. Они нам указују у ком ћемо квадрату на плану пронаћи тражену улицу. Ако, на пример, желиш да нађеш Балканску улицу, прво је потражи у списку улица. Тамо ћеш видети да поред њеног назива стоје слово и број (F7). Том је ознаком обележен квадрат у којем се тражена улица налази. 6

7

8 Белом бојом означене су улице.

D

Жутом бојом означене су важне саобраћајнице. црно-белом линијом означена је железничка пруга.

E

F

Зеленом бојом означени су паркови и друге зелене површине.

Питања и задаци: 1. Пронађи називе још три улице које се налазе у квадрату F7 и прочитај их. 2. Пронађи квадрате у којима се налазе: Трг Николе Пашића, Улица мајке Јевросиме, Његошева улица и Баба Вишњина улица. 3. На којој се страни света у односу на Теразије налази Бранков мост? 4. Пијаца Зелени венац налази се у самом центру плана. Пронађи је, а затим одреди страну света ка којој би се кретао ако би желео да посетиш Калемегдан. 22


гЕОгРАФСКА КАРТА Како изгледају географске карте? Шта је на њима представљено? Коме су карте потребне? Замисли да си у авиону и да с висине посматраш свој крај. Да ли се све јасно види?

Да бисмо приказали изглед неког дела Земљине површине, неког краја или неке државе, израђујемо географске карте. Географска карта је цртеж на којем су одређеним знацима умањено приказане реке, планине, равнице, мора, градови, села и друго са неке територије. За представљање разних објеката на карти користе се картографски знаци и картографске боје.

Картографски знаци Картографски знаци су симболи којима су на карти означени објекти из природе.

23


Картографске боје Географском картом, цртежом на равној површини, приказујемо територију која у природи није равна. Сети се свих облика рељефа о којима смо учили. Да би се и на нашој слици – карти – видело да је реч о неком облику рељефа, на пример о узвишењу, служимо се картографским бојама. Упореди фотографију планинског предела и цртеж који је нацртан према фотографији. Шта запажаш?

Нижи део предела обојен је зеленом бојом, а виши делови обојени су различитим нијансама браон боје. На сличан начин користимо картографске боје. Не заборави да се на географској карти предео из природе приказује из птичје перспективе. Детаљи као, на пример, дрвеће или бандере на картама се не приказују. На доњој слици приказана је уобичајена употреба картографских боја. изнад 2.000 m надморске висине од 1.000 до 2.000 m од 500 до 1.000 m од 200 до 500 m

до 200 m

воде

Питања и задаци: 1. Шта су картографски знаци? 2. Чему служе картографске боје?

3. Којом су бојом на картама обојени планински врхови који су виши од 2.000 m? 4. Којом су бојом на картама приказане водене површине?

картографија – вештина израђивања географских карата 24


гЕОгРАФСКА КАРТА СРбИЈЕ На слици је приказана географска карта Србије. Као и на плану, на горњем делу карте налази се север, на доњем југ, десно је исток, а лево запад. На карти сe често може наћи сличица компаса која одређује стране света. Уочи је на карти Србије.

\

SUBOTICA

Senta

Kikinda

B al

an

n

eg

br

o er ez sk oj ap rd \e

{

ki a~ { Vr

na

ic rn

o

1874 Vardenik

t o

s o

v

A

c

n Cr

a

go

ra

Prohor P~iwski

P~iw

o

N I

Crni vrh

JA

MA

D KE

Ј

a

Bosilegrad

ONI

A

ca

ni

ca avi Kuk Vlasinsko 1442 jez.

K

a

av

d l 1413 i~

Vrawska Bawa

Gwilane

L

la n

R Vi

or

K

t Si

PRI[TINA

Prizren

a in

S

Gra~anica

a epen

[ar p

GA

r

BU 2168

p l Miro~ an in a

M

k

h ija

a

an

J.

Radan

1364

ik

a

Leskovac

Batlavsko jez.

Uro{evac

n it Kop 2393

ar

ava

Ni{ka Bawa Su va 1809 pl Pirot an in a

Prokupqe

i

e

t

Ni{

Vrawe

e Drili m

100 km

S

NI[

plica

To

n

B

0

Jov

e

Iba

li

v q

r

L 50 km

Ozren

1491

1408

a

Visoki De~ani

M

и

Zaje~ar

1565

1789

Kosovska Mitrovica

\akovica B

ok

m Ti

Sokobawa

Pe}

2584 \eravica

De

a av or a ica

gor

Negotin

.

Rtaw Kwa`evac

o

Iba

A

M

Pe}ka Patrija{ija

e

a

RA

a okr

~a

k js

pl

1174

p

GO

2154

Resavska pe}ina Ravanica

Jastrebac

Top l

1336

Bor

1284

Ku

Ra si

a in

Tam i

Kolubara

va

la

r V. M

2016

o

Sopo}ani

Manasija

Kru{evac

Pan~i}ev vrh

K

er

Majdanpek 940

o

Golija

o~

ir

Kra j i n

M

m

a Jez. ]elije

Brus

Novi Pazar

g

Qubostiwa

Trstenik

1216

or

{t

va

Go~ 1784 @eqin

1833

k

o

j

Bawa

o

Pe

Dr

P

d i

Jav

Pe

A

a

RN

ora

Studenica

ko

Mile{eva

Z. M

@i~a Vrwa~ka

ern

1579

i~ en Sj ez. j

Prijepoqe

ar

r

i

768

M

Lepenski Vir

va

Kraqevo

^em

t

803

Homoqske pl.

Jagodina

Mataru{ka Bawa

ZlatarskoIvawica jez. 1519

Uv ac

m

Li

B

{~

Priboj

bo

ica

i

S

Dunav

Res a

KRAGUJEVAC

Gorwi Milanovac

rav

1496

Oplenac

1132

^a~ak

t

Po`arevac

a

Rudnik

Takovo

Maqen

Veliko Gradi{te

626

Topola

1103

Mo

la

Nera

Smederevska Kosmaj Palanka m Aran|elovac

U`ice

Ra~a

Z

C

u

Bajina Ba{ta

Tar a

Smederevo

Bukovi~ka Bawa 696 Bukuqa

P 1347 ov le n

Jeze Per ro u}ac

506

Avala

Lazarevac

ok 973 ol ska Vaqevo pl .

t

Trono{a

Zvorni~ko jezero S

pe

[ Tamnava

A

BEOGRAD

[abac

a{

r Ka

250

Pan~evo

Obedska bara

Sava

Cer Loznica 687

ka

va

a~

N

m

JA

639

D

ts

M

I

Ruma

e

I

Vr{ac

DT

la

Sava

D

b li

r

al

De

F r u { k a 538 g o r a Kru{edol

Sremska Mitrovica

I HERCEGOVINA OSNA

Ka n

a

HR

O

S

N

Belo jez.

a

SAD

a

j. k

U

sa Ti

k

V na Ba~ka NOVI vPalanka

[id

M

a

J

Du

gej

Be

ge Be Zrewanin

te

~

Be~ej

Ve

^ik

U

Ba~ka Topola

Tisa

O Ka 88 na l DT D

R

a

VATSKA

at ic a

B

V

Pali}ko jezero 113

Sombor

З

С Zl

MA

KA ARS

Осим легенде, чију улогу на карти већ знамо, уочићеш неке новине. У доњем левом углу приметићеш скалу с бројевима од 0 до 100. То је размерa. Она приказује колико се дужине на карти разликују од оних из природе. Два и по центиметра на скали одговарају дужини од 100 km у стварности. Измери на карти лењиром колико је удаљен Београд од Ниша. Покушај да израчунаш помоћу скале колико су та два града удаљена у стварности. Већ смо научили којим се картографским бојама на карти боје узвишења, равнице и воде. На то ће нас на свакој географској карти подсетити и висинска скала, која се на приказаној карти налази у доњем десном углу.

JA воде до 200 m од 200 до 500 m од 500 до 1.000 m од 1.000 до 2.000 m изнад 2.000 m надморске висине

Питања и задаци: 1. Колико се аеродрома налази у Србији? Поред којих великих градова су смештени? 2. Одреди према картографским бојама део Србије који је претежно равничарски. 3. Који је део Србије претежно брдовит? 4. Уради задатке у Радној свесци на странама 36–38. 25


СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ СТРАНЕ СВЕТА

ГЛАВНЕ

СПОРЕДНЕ

север

североисток

југ

северозапад

КОМПАС

исток

југоисток

запад

југозапад

ГЕОГРАФСКА КАРТА SUBOTICA

NOVI SAD

КАРТОГРАФСКЕ БОЈЕ

BEOGRAD

KRAGUJEVAC

NI[

PRI[TINA

26

воде до 200 m од 200 до 500 m од 500 до 1.000 m од 1.000 до 2.000 m изнад 2.000 m надморске висине


САДРжАЈ

Мој завичај и ја ....................................... 3 Ово је мој завичај ......................................... 4 Рељеф ............................................................. 5 Из лексикона ................................................. 7 Текуће воде .................................................... 8 Стајаће воде .................................................. 9 Сети се шта смо научили ....................... 10

Људске делатности ................................ 47 Становништво нашег краја ........................ 48 Људске делатности у селу и у граду ......... 49 Производне и непроизводне делатности ..51 Саобраћај .................................................... 52 Саобраћајна правила ................................. 54 Сети се шта смо научили ....................... 56

оријентација у простору ....................... 11 Сналажење у простору ............................... 12 Оријентација помоћу компаса.................. 14 Одређивање страна света помоћу знакова из природе................................ 15 цртање из птичје перспективе .................. 16 Размера и план............................................ 17 План учионице ............................................ 18 План насеља ................................................ 19 План града ................................................... 21 Географска карта ........................................ 23 Географска карта србије ........................... 25 Сети се шта смо научили ....................... 26

веза између живе и неживе природе.... 57

Наше наслеђе ....................................... 27 Временске одреднице ................................ 28 Деценија, век и миленијум ........................ 29 Како откривамо прошлост ......................... 31 Породице некад и сад ................................ 33 Школа некад и сад ...................................... 34 Одевање кроз време ................................... 35 Исхрана некад и сад................................... 36 Наше светковине ......................................... 38 Свадбени обичаји кроз време ................... 39 Старе и нове игре........................................ 40 Играчке у прошлости ................................. 41 Село некад и сад ......................................... 42 Град некад и сад.......................................... 43 Прошлост града београда ......................... 44 Знаменити људи мога краја ....................... 45 Сети се шта смо научили ....................... 46 128

Жива и нежива природа. Услови за живот ...................................... 58 Сунце и живи свет ....................................... 59 Ваздух и живи свет ..................................... 61 Значај ваздуха за живот човека ................ 62 Вода и живи свет ......................................... 63 Земљиште и живи свет................................ 65 Енергија – покретач живота ...................... 67 Сети се шта смо научили ....................... 68 Животне заједнице................................ 69 Животно станиште ...................................... 70 Животна заједница ..................................... 71 Услови живота у станишту ......................... 72 Прилагођеност условима живота ............. 73 Односи између живих бића ....................... 74 Ланац исхране............................................. 75 Водена станишта ........................................ 76 Водене животне заједнице......................... 77 Копнена станишта....................................... 78 Копнене животне заједнице ...................... 79 Из лексикона ............................................... 80 Култивисана станишта .............................. 81 Култивисане животне заједнице ............... 82 Сети се шта смо научили ....................... 84


Нежива природа: течности и ваздух .... 85 Течности – раствори ................................... 86 Особине течности ....................................... 88 Пливање тела ............................................... 90 Промене при загревању и хлађењу течности................................................... 92 Хлађење течности ....................................... 94 Кружење воде у природи ........................... 95 Ваздух........................................................... 96 Ваздух заузима простор ............................ 97 Загревање, хлађење и кретање ваздуха ... 98 Снага ваздуха ............................................100 Време се мења...........................................102 Направи своју метеоролошку станицу ...103 Уметност природе .....................................105 Сети се шта смо научили ..................... 106 Материјали и њихова употреба .......... 107 Материјали ................................................108 Дејство топлоте на материјале ................109 Восак, метал, пластични материјали ......111 Особине чврстих материјала...................112 Повратне и неповратне промене материјала ............................................113 Електрична проводљивост .......................115 Магнети ......................................................116 Сети се шта смо научили ..................... 118 Кретање ............................................... 119 Кретање и мировање ................................120 Путања........................................................121 Како се тела покрећу................................122 Падање, клизање и котрљање тела .........123 Кретање клатна и опруге .........................124 Таласно кретање .......................................125 Звуци из природе ......................................126 Сети се шта смо научили ..................... 127

129

Priroda i drustvo 3  

дом здравља железничка пруга Погледај приказани план насеља и одговори на питања. бензинска пумпа фабрика школа С раскрсница улица црква твр...

Priroda i drustvo 3  

дом здравља железничка пруга Погледај приказани план насеља и одговори на питања. бензинска пумпа фабрика школа С раскрсница улица црква твр...