Page 1


Naslov originala Horacio Quiroga CUENTOS DE LA SELVA За издање на српском језику © Креативни центар 2013 Biblioteka Svet je jedan књига шездесет друга прво издање Urednik biblioteke Дејан Беговић Urednik izdawa Aнђелка Ружић Ilustracije Јелена Ристић (Добитница награде Креативног центра на 46. Златном перу 2011. године) Redakcija prevoda Срђа Сарделић Lektor Мирјана Делић Dizajn korica Душан Павлић Priprema za {tampu Татјана Ваљаревић Izdava~ Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 24 40 659, 38 20 483 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdava~a мр Љиљана Маринковић, директор [tampa Графостил Tira` 2.000 Превод је део пројекта Катедре за иберијске студије Филолошког факултета у Београду. Осим Драгане Бајић, сви су преводиоци студенти. Редакцију превода урадио је Срђа Сарделић, виши лектор на Катедри за иберијске студије Филолошког факултета у Београду. ISBN 978-86-7781-988-0


Orasio Kiroga

ПРИЧЕ ИЗ

ЏУНГЛЕ Sa {panskog preveli Dragana Baji} Milena Markovi} Marija Bla{kovi} Jovana @ujevi} Evelina [apowi}-Jovanovi} Vawa \akovi} Gordana Grbono{i} Andrijana \ordan


Уводни текст

Драги читаоче, Пред тобом се налази осам узбудљивих при­ ча, сабраних у збирку под називом Приче из џун­­гле. Оне су дело чувеног хиспаноамеричког писца Орасија Кироге. Аутор их је приповедао својој деци током првих година боравка у џунгли Мисионеса. Објављивао их је у часописима, под насловом Приче за моју децу. Године 1918. изашле су обједињене у књизи и добиле назив Приче из џунгле за децу (Cuentos de la selva para niños). Оне говоре о пријатељству између човека и жи­вотиња, као и о човековој повезаности с при­ родом. Дакле, њихови ликови су људи и жи­во­­ти­ ње из далеких јужноамеричких џунгли – џи­новска корњача, суруби рибе, раже, кајмани, су­рови ја­ гуари, смешни папагај, коралне змије у балским хаљинама, фламинзи, коатији, а такође се појављу­ ју животиње којих има и у нашим кра­јеви­ма. Ове 5


Орасио Кирога

приче садрже меша­в ину нежности и хумора, у њима се величају прија­тељство, верност, за­ хвалност и снага воље. Њи­хови јунаци су пожр­ тво­в ани и заштитници слабијих. Упорни су и цене рад, док за лењост и завист бивају кажњени. Сви догађаји одвијају се у живописним џунглама Мисионеса и покрај тамошњих река. Данас, ко има прилику да се задеси у Мисионесу, може посетити кућу-музеј овог знаменитог јужно­ америчког писца. На његовом имању налазе се две куће. Једна је реплика некадашње дрвене, коју је направио сам Кирога и у којој је живео с првом женом и двоје старије деце. Касније је та кућа изгорела, па је на истом месту изграђена по­­менута реплика. Друга је од камена, а у њој је живео с дру­гом женом и најмлађом ћерком. Читав про­ стор сада је уређен тако да дочарава амбијент из Кирогиног времена. Између осталог, тамо се може видети писаћа машина на којој је, кажу, куцао писма пријатељима убеђујући их да се и они доселе у Мисионес. У кући-музеју налази се и једна црвена конзерва, налик на оне у којима се држи кекс. Кажу да је Кирога, кад год би чуо нешто интересантно, то и записивао. Цедуљицу би стављао баш у црвену конзерву. У тренуцима када је стварао своја дела отварао би ту ризницу идеја и тако би настајале многе од чудесних при­ ча у којима данас уживамо. Пошто је волео да 6


Приче из џунгле

истражује инсекте, посебно мраве, у овом музеју налазе се његови инсектаријуми. Занимљиво је да се на истом имању чува и Кирогин мотор. Познато је да је писац њиме волео да иде у дуге вожње околним пределима. Кирога је џунглу изабрао за место у којем ће жи­вети и стварати. Тај део свог животног иску­ ства представио је и у овој збирци. Приче су ди­ на­мичне и омогућавају нама, читаоцима, да се осетимо готово као непосредни учесници узбу­ дљивих догодовштина. Оне чине да стрепимо, ишчекујемо, да се боримо и навијамо. Стога се препусти и ти егзотичним пустоловинама с дру­ гог континента.

7


Profile for Kreativni centar

Приче из џунгле | Орасио Кирога  

Ове приче говоре о необичним животињама које живе у џунглама на северу Аргентине и њиховом пријатељству с човеком. У тим далеким и нама непо...

Приче из џунгле | Орасио Кирога  

Ове приче говоре о необичним животињама које живе у џунглама на северу Аргентине и њиховом пријатељству с човеком. У тим далеким и нама непо...