Page 1

2017

2018

Предшколски

КАТАЛОГ

Највећи и најнаграђиванији издавач за децу у Србији Двадесет пет година искуства у образовном издаваштву Пет европских награда за најбoљи уџбеник

Члан Европског удружења издавача уџбеника од 2006


Весели вртић

НАЈПРОДАВАНИЈИ РАДНИ ЛИСТОВИ У 2016/2017. ГОДИНИ

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРИПРЕМНУ ГРУПУ Награда

Какво је данас време? Обој. 

Најбољи европски уџбеник Франкфурт 2014

Колико је сада сати? Означи. 

Јесен

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

Занимања Шта стоји у вези са овим занимањима? Повежи као што је започето.

Обој на овој страни све оно што није обојено.

ХВАЛА Ево, драга дечице, воћа свакојака, грожђа бела, грожђа црна, јабука, крушака!

Ове лепе дарове јесен нам је дала, драга наша јесени, велика ти хвала! Јован Јовановић Змај

3232

Посматрај слику и опиши јесен. Које још воће зри у јесен? Како се облачимо у јесен? Пронађи и заокружи на великој слици скуп јабука, скуп крушака и скуп кишних капи.

Које ти се од ових занимања највише допада? Зашто? Шта је све потребно кувару да би обављао свој посао? Шта је све потребно фризеру?

137

Књига садржи: 48

16

96

97

•  136 радних листова •  88 налепница •  бројне идеје намењене васпитачима за додатни рад с децом 70

127

121

73

76

114

90

129 22

На босанском и мађарском језику

Аутори: др Симеон Маринковић, Славица Марковић Редактор: мр Милица Ћебић, стручни консултант Рецензенти: Јелена Дајовић, педагог, ПУ Полетарац, Стара Пазова мр Далиборка Живковић, сарадник, ПУ Ната Вељковић, Крушевац Снежана Илић, психолог, ПУ Радост, Чачак Татјана Јовановић, васпитач, ПУ Наша радост, Смедерево

• У овој књизи oбjeдињeни су рaзнoврсни сaдржajи нeoпхoдни зa тeмeљну припрeму дeтeтa зa пoлaзaк у шкoлу. • Рaдни листoви пoлaзe oд Oпштих oснoвa прeдшкoлскoг

прoгрaмa и oбухвaтajу вeжбe из мaтeмaтикe, прeдмeтa Свeт oкo нaс, грaфoмoтoричкe вeжбe и вeжбe пoвeзaнe с припрeмoм зa пoчeтнo читaњe и писaњe.

• Вeжбe су структурирaнe тaкo дa oмoгућe лaкo снaлaжeњe

дeцe у сaмoстaлнoм рaду, aли су oбoгaћeнe и брojним идejaмa зa дoдaтни рaд, збoг чeгa ћe бити oд вeликe пoмoћи и искусним вaспитaчимa, aли и вaспитaчимa пoчeтницимa.

• Зaдaци су пaжљивo смишљени, oмoгућaвajу дeци дa нaпрeдуУСКОРО И на албанском језику

2

jу сoпствeним тeмпoм, дajу пoдстицaj зa рaзмишљaњe, нeгуjу крeaтивнoст и ствaрajу oснoв зa нeoпхoднo умрeжaвaњe рaзличитих сaдржaja вaжних у припрeми зa шкoлу.

• У евалуацији радних листова Вeсeли вртић учествовало је

више од 30 васпитача и стручних сарадника из 12 прeдшкoлских устaнoвa из свих дeлoвa Србиje.


Разноврсне теме, задаци и активности које садржи Весели вртић рема Прип читање четно за по писање и

с ко на о т е Св

рик мото о ф а Гр

а

ка

мати Мате

Колико је сада сати? Означи. 

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

Медина игра Са колико се лоптица игра сваки медведић? Обој само одговарајући број.

2 3 4

4 5 6

3 4 5

4 5 6

7 8 9

5 6 7

Који се медведић игра највећим бројем лоптица? А који се игра најмањим бројем лоптица? Колико укупно има црвених лоптица?

109

3


Ја у вртићу

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА СРЕДЊУ ВАСПИТНУ ГРУПУ

4–5 година

Аутори: д р Симеон Маринковић, Славица Марковић Рецензенти: мр Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Весна Секулић, васпитач, ДВ Маштарије, Београд

На мађарском језику

На босанском језику

а

р во

ј го зво

Ра

ко ч и е г Ло љењ ш ми

М

ка и т ма ате

фо

Гра

С адржина активности односи се на природну и другу околину, оно што је деци блиско и познато, затим на предмете и појаве, породицу и оне који дете окружују у вртићу, као и на биљни и животињски свет.  Теме су усмерене ка основним сферама дечјег развоја.  Задаци подстичу децу на разноврсне активности: упознавање сопствене личности, развијање сазнања о другима и односа с њима и изграђивање сазнања о околини.  Васпитач може да користи ове радне листове у индивидуалном раду с децом или приликом рада у малој групи.  Ови радни листови васпитачу могу бити добар извор информација о напредовању детета.  Настајање ових радних листова од почетка су пратили тимови сарадника из предшколских установа из свих делова Србије.

4

ње а в а озн лине п У ко о

ка

ри о т мо

е

тањ Цр

Књига садржи: •  58 радних листова •  налепницe •  задате циљеве за сваку активност •  бројне идеје за разговор васпитача с децом


Разноврсне теме, задаци и активности које садржи књига Ја у вртићу

Назив активности

Налог за рад

Питања за разговор

Циљеви активности

5


Полазим у вртић ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНИ РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА МЛАЂУ ВАСПИТНУ ГРУПУ

3–4 године

тика а м е т Ма ко Логич ње е мишљ е авањ н з о Уп ине окол

Аутори: др Симеон Маринковић и Славица Марковић Рецензенти: мр Милица Ћебић, Учитељски факултет, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Весна Секулић, васпитач, ДВ Маштарије, Београд

На босанском језику

На мађарском језику

торик о м о ф

а

Гра

а

говор ј о в з Ра ње Црта

Књига садржи: •  59 радних листова •  налепнице •  задате циљеве за сваку активност •  бројна питања за разговор васпитача с децом

активности односи се на природну и другу околину, оно што је деци блиско и познато, затим • Снаадржина предмете и појаве, породицу и оне који дете окружују у вртићу, као и на биљни и животињски свет. • Теме су усмерене ка основним сферама дечјег развоја. подстичу децу на разноврсне активности: опажање, уочавање сличности и разлика, поређе• Зње,адаци придруживање, груписање, запажање, замишљање, закључивање. аспитач може да користи ове радне листове у индивидуалном раду с децом или приликом рада у • Вмалој групи. • Ови радни листови васпитачу могу бити добар извор информација о напредовању детета. ових радних листова од почетка су пратили тимови сарадника из предшколских установа • изН астајање свих делова Србије. 

 

6


Разноврсне теме, задаци и активности које садржи књига Полазим у вртић Назив активности

53. исПричај ПричУ

Налог за рад

Посматрај слике и испричај причу. На свакој слици

обој миша.

2. КоКо, иш! Иш, коко, иш, ево иде миш, ево иде миш, иш, коко, иш!

2

1

Доврши цртање коко шке, као што је приказано на слиц и у кућици.

Народна песма

4

3

Ко је у овој причи био у невољи? Како се прича

Где живи кокошка? Чиме се кокошка храни ? Како кокошка кокода че? Како називамо њене младу Шта нам кокошка даје? Које још животиње имају нце? кљун?

QQ QQ QQ

Питања за разговор

Опонашање повлачења водоравних линија. Имитирање цртања крстића и кружића. Откривање и сазнав ање чињеница о живот ињама.

завршила?

QQ QQ

Причање приче по слици. Уочавање редоследа догађаја.

Циљеви активности

46. лоПте Обој лопте онако како

су обојене у кућици.

31. цртање облиКа е. Обој Нацртај започете облик

28. обУци дечаКа

их.

и дечака.

Пронађи налепнице. Обуц

Колико си лопти обојио /обојила? Којом бојом си обојио/обојила највећ у лопту? Којом бојом си обојио/ обојила најмању лопту? Како се ти играш лоптом ?

ла кругова? Колико си нацртао/нацрта Колико има троуглова? Које су боје квадрати?

QQ

После показивања, разврс тавање према два атрибу Препознавање по величи та. ни.

.

: круг, квадрат, троугао

Почетно цртање облика

QQ QQ

ла м? Где си залепио/залепи ла налепницу с качкето Где си дечаку залепио/залепи налепницу с мајицом? Дај Где си залепио/залепила налепницу с панталонама? чему то закључујеш? са ове слике весео? По дечаку име. Да ли је дечак

QQ QQ

а тела. Свест о свом телу и деловим тима. Искуства са одевним предме

7


РАДНИ ЛИСТОВИ

Ове радне сликовнице садрже занимљиве задатке и смишљене су тако да омогуће успешну припрему деце за полазак у школу. У њима су обрађени садржаји потребни за касније праћење наставе у 1. разреду основне школе.

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНЕ КЊИГЕ ЗА ПРИПРЕМНУ ГРУПУ (1. комплет)

МАЛА МАТЕМАТИКА Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

МАЛИ БУКВАР Аутор: Симеон Маринковић

8

Додатак – налепнице у боји


РАДНИ ЛИСТОВИ

ЦРТАЛИЦА

Додатак – налепнице у боји

Аутори: Симеон Маринковић и Милена Крсмановић

МОЈ СВЕТ

Додатак – налепнице у боји

Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

ПРИРУЧНИК ЗА ВАСПИТАЧЕ И УЧИТЕЉЕ

Аутор: Симеон Маринковић

9


РАДНИ ЛИСТОВИ

НОВО ИЗДАЊЕ У БОЈИ!

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНЕ КЊИГЕ ЗА ПРИПРЕМНУ ГРУПУ (2. комплет)

ЈЕСЕН – ЗИМА и ПРОЛЕЋЕ – ЛЕТО Аутор: Симеон Маринковић

На словачком језику

10


Ликовно за предшколце РАДНИ ЛИСТОВИ С МАТЕРИЈАЛОМ ЗА РАД Од аутора најпродаванијих уџбеника за ликовну културу за основну школу

Награда

Најбољи европски уџбеник Франкфурт 2013 УПУТСТВО ЗА ВАСПИТАЧЕ {

est

Pre

brojavaw

e

Ово је сли Пребро ка Недељн упиши ј предмете о поподн е на тачкиц и у у одг бића са сли острву Гра оварају ке. нд ће пољ За сваки пре Жат познат е. ог сли дмет и бић е које кара Жоржа си уоч иоуоч Сераа. ила

itk

Укра Црте си чест же ит са ов ке ко је е ст рани ћеш по це мо клон жеш ити др изре аг зати им же и за нски лепи м ос ти на обам кове а. рте.

e za

8. m

Назив активности

art

MAM

A

Материјал за рад

Упутство за извођење активности

BAK

A  Prebrojavawe

                   , Неде

ње

љно попо

дне на

ву Гран

д Жат

Животиње

Деца

Шешири

Жене које седе

Чамци

, 1884

/1886

Деца

Техника рада

седе

Чамци

 Ukrasi slikovnicu MA{AK U {IZMAMA  Ukrasi slikovnicu MA{AK U {IZMAMA Изрежи папир по плавој испрекиданој линији. Затим га пресавиј напола. Сликовница је направљена! Украси корице и илуструј причу. Направите изложбу сликовница.

Циљеви активности

материјал: акварел папир B4 техника: по жељи (цртање, сликање)

 {estitke za 8. mart

Аутор: мр Мирјана Живковић Рецензенти: Мара Шаин, педагог, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Ранка Маринковић, васпитач, ПУ Врачар, Београд

 {estitke za 8. mart Украси честитке које ћеш поклонити драгим женским особама. Цртеже са ове странице можеш изрезати и залепити на коверте.

MAMA

BAKA

материјал: офсетни папир B4 две коверте два акварел папира А5 техника: сликање (тушеви у боји, штапићи за уши)

 Divna lepeza материјал: акварел папир B4 техника: сликање (тушеви у боји, пипете, четкице)

и: Фасцикла садрж ова •  40 радних лист атеријале за рад •  разноврсне м че с мноштвом та и сп а в за о тв тс •  упу вности предлога за акти

Ово је слика Недељно поподне на острву Гранд Жат познатог сликара Жоржа Сераа. Нека деца преброје предмете и бића са слике. Уместо бројева нека користе тачкице. ∙ упознавање с делима ликовне уметности ∙ запажање и разликовање боја и облика, пребројавање ∙ индивидуални рад

Жорж Сера, Недељно поподне на острву Гранд Жат, 1884/1886

Сунцобрани

остр

кад се овај разбеснео видећи своје чаробне чизме на мачковим ногама, лукава животиња му рече да је дошао да му их врати. Див, одобровољен, поче с њим да разговара. Мачак је тада упитао дива да ли је истина да може да се претвори у било коју животињу. Ко бајаги, чудећи се, рекао је да не верује да може да се претвори у лава. Див се тада грохотом насмејао и претворио у страшног лава. Мачак је устукнуо пред страшном риком правећи се да је уплашен. Тада лукаво рече диву како је лако бити велики и зачика га да се претвори у миша. Брзоплети див, да би се показао, за трен ока претвори се у малог миша. Видећи миша како трчи, мачак скочи, зграби га и поједе у једном залогају. Тако је див заувек нестао, а мачку је остао замак са огромним богатством. Утом је стигла и краљева кочија и мачак изађе испред замка да прими уважене госте. Поклонио се и пожелео им добродошлицу у замак Маркиза од Карабаса, намигнувши успут зачуђеном младићу. У међувремену се између младића и принцезе родила љубав и краљ, видевши велико богатство, пристаде да се принцеза уда за Маркиза од Карабаса. А лукави мачак је весело и задовољно живео са својим господарима.

 Slagalica

Жене које

Жорж Сера

Животи

ио једном један стари млинар и имао три сина. На самрти он их позва да им остави оно што је имао. Најстаријем сину даде млин, другоме магарца, а најмлађем мачка. И тако сироти младић узе мачка и пође у свет. Убрзо је открио да његов мачак није обичан. Умео је да говори, знао је многе вештине, а носио је чаробне чизме које је украо једном диву. – Господару, учинићу те богатим. Од сада, кад те неко пита, реци да си Маркиз од Карабаса – рекао је мачак зачуђеном младићу и повео га до једног језера. Знао је да ће туда ускоро да прође краљ са свитом и ћерком и наговорио је господара да уђе у воду и претвара се да се дави. Убрзо је наишао краљ који је с ћерком и свитом пошао у шетњу. Када су видели младића како се дави, застали су да му притекну у помоћ. Младић је, како га је саветовао мачак, испричао да је он Маркиз од Карабаса и да су му разбојници украли одело. Краљ му је поверовао и, дајући му одело, сместио га у кочију заједно с принцезом да наставе шетњу. Јурећи испред њих, мачак стиже у прекрасан замак чији је господар био један страшан див. Неустрашиви мачак изађе испред страшног господара и,

Шешири

Ово је слика Недељно поподне на острву Гранд Жат познатог сликара Жоржа Сераа. Преброј предмете и бића са слике. За сваки предмет и биће које си уочио⁄уочила упиши тачкицу у одговарајуће поље.

у

рани

Ово је слик а Изрежи пољаСунцокрети позн атог слик по плав ара Винсента и залепи је на дебљ им испрекиданим ван Гога. линијама. и папир. Састави слик

Сунцоб

материјал: офсетни папир B4

 Prebrojavawe

Нека деца изрежу папир пратећи плаву испрекидану линију, а затим нека га пресавију напола. Сликовница је направљена! Нека украсе корице и потом илуструју причу. Направите изложбу сликовница. ∙ прављење сликовнице ∙ слушање и разумевање познате бајке, развијање опажања, подстицање маште и креативности ∙ активност цртања и сликања ∙ индивидуални рад Нека деца украсе честитке за драге женске особе тако што ће тушеве у боји нанети на папир штапићима за уши. Затим нека честитке ставе у коверте, које ће претходно украсити, и нека их поклоне драгим особама. ∙ разумевање социјалних појава (празници) ∙ подстицање маштовитости и креативности, развијање фине моторике ∙ индивидуални рад

Нека дете украси папир тушевима у боји тако што ће их нанети на њега прскањем помоћу пипете или четкице. Када се папир буде осушио, нека га савије у хармонику. Лепеза је украшена и направљена!

∙ развијање маштовитости и креативности ∙ развијање фине моторике ∙ овладавање ликовним техникама ∙ индивидуални рад

10

МАЛА РАДИОНИЦА

Активности за децу у узрасту од 4 године до 5 година

 Полазиште за израду радних листова јесу Опште основе предшколског програма из 2006. године.  Разноврсне активности усклађене су с темама предвиђеним припремним предшколским програмом.  Активности су разврстане према областима развоја, васпитања и учења: Ја, Ја и други и Ја и свет око мене.  У активностима ликовно изражавање повезано је с различитим аспектима дететовог развоја: сазнајним (знање и разумевање света, говор и комуникација, почетно математичко образовање), физичким (опажање и графомоторика) и социоемоционалним.

11


РАДНИ ЛИСТОВИ

Аутор: Симеон Маринковић

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНА КЊИГА ЗА МЛАЂУ ГРУПУ

Додатак – налепнице у боји

ПОЗИТИВНО ОЦЕЊЕНЕ КЊИГЕ ЗА СРЕДЊУ ГРУПУ

Аутор: Славица Марковић

12

Аутор: Славица Марковић

Додатак – налепнице у боји

Аутор: Симеон Маринковић

Додатак – налепнице у боји


УЧИМО СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЕНГЛЕСКИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ Аутор: Магдалена Гиро-Жилијен

Књига је објављена у сарадњи са издавачком кућом RETZ – SEYER из Париза и заснива се на познатој бајци о Златокоси, која је део и енглеског и српског културног наслеђа. Коришћењем књиге и пратећег аудио CD-а дете ће моћи да учи и постепено формира основни фонд речи из енглеског језика, уз усвајање интонације и правилног акцента. Нови програми у образовању препоручују рани контакт са страним језиком, који се уводи већ у припремним предшколским групама.

НОВО! МОЈ СЛИКОВНИ РЕЧНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА Аутор: Лаура Аћети

ПЕВАМО И УЧИМО ЕНГЛЕСКИ

Овај речник је намењен деци предшколског и раног школског узраста. Одабране речи употребљене су у реченицама на енглеском језику, а испод њих се налази превод на српски језик.

Аутор: Стефан Хусар

Иновативна метода помоћу које деца, певајући забавне и ритмичне песмице на енглеском језику, од најранијег узраста уче језик лако и без напора.

ЕНГЛЕСКИ ЗА ДЕЦУ

no , um

ri bu

ci ja

i rep

rod

ukci

a te r i j a ja m

l a s a ovo g k omp

O I UČI PEVAM

akt-

dis

ka

MO

ka žn

jiv

i su

po

za

ko

n

a dr ž an

ntar.rs

N eovl

ašće

no

a!

ivnice www.kreat

za

KI ENGLES

av

je

st

Радна свеска која садржи бројне активности помоћу којих ће деца овладати почетним енглеским речником. Захваљујући њој, учење енглеског постаје забавно попут игре.

pr

an

di

Аутор: Сандра Лебрен

a

av

e,

НАУЧИТЕ ЕНГЛЕСКИ КРОЗ ИГРУ

Sv

sn im

nj

pre

va

Књига је објављена у сарадњи са издавачком кућом BORDAS из Париза. • Сто педесет игара и активности помоћу којих ће дете на­ учити прве енглеске речи • Додатни аудио CD са 20 текстова за слушање који се лако памте • Речи из речника за увежбавање изговора u!

ža

Аутор: Корин Туати

Husar Stéphane Husar i produkcija:son, Stéphane tekstovi Ander Muzika, Lemke, Le Nevez Temm, Mark Gitare: Bill Saksofon: Adam Simon Ward, JaneThomas Hamilton r, a& Jane Walkea di Pino, Emm Hurrell, r, Alyss Vokali: Paul ane Husa pson, Stéph

Mardi Thom

© 2013

y

abc melod

r 2013

ivni centa

© Kreat

Деца у млађем предшколском узрасту нарочито су пријемчива за звуке и језичке игре, што ове књиге чини погодним за савладавање страног језика.

13


МАТЕМАТИКА И СВЕТ ОКО НАС

НОВО!

ПРЕДШКОЛАЦ У СВЕТУ МАТЕМАТИКЕ – ПРИРУЧНИК Аутор: Мирко Дејић Активности за децу узраста од три године до шест и по година. Овај приручник помоћи ће свим родитељима и васпитачима да правилно, корак по корак, развију код деце предшколског узраста математичке појмове и да децу припреме за полазак у школу. У оквиру сваке области графички су јасно издвојене активности које се изводе с децом у млађој, средњој и старијој групи у вртићу. Приручник садржи и упутства за десет математичких игара, идеје за разна математичка васпитно-образовна средства, као и задатке за подстицање математичке даровитости.

НОВО!

ЗАБАВНИ СВЕТ ГЕОМЕТРИЈЕ

Аутори: Милена Радовановић, Миља Радовановић, Мирјана Радовановић

Kњиге из едиције Забавни свет геометрије развијају код деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, графомоторичке способности, повећавају им самопоуздање при решавању задатака и помажу да се успешније припреме за школу.

МАЛЕ ВЕЖБАНКЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ Радне свеске са више од 50 задатака помоћу којих ће се дете на забаван начин припремати за школу.

ас

н око т е Св

ка Нау

ки

лес Енг

ка ати м е т Ма

НОВО!

МАТЕМАТИКА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 1 и 2

Аутор: Бенедикт Карбонеј

Аутори: Бранка Дејић, Мирко Дејић

Радна свеска садржи 200 игара и активности за учење математике на забаван начин.

Разноврсни задаци за подстицање пажње детета, његове мисаоне, математичке и логичке способности.

Награда

Најбољи европски уџбеник Франкфурт 2012 14


СВЕТ ОКО НАС И БОЈАНКЕ

ШТА СВЕ МОЖЕШ С ПЛАСТЕЛИНОМ – ПРИРУЧНИК

КОЦКИЦЕ И БОЈИЦЕ 1 КОЦКИЦЕ И БОЈИЦЕ 2 НОВОГОДИШЊЕ КОЦКИЦЕ

Аутор: Дорина Маћејка

Аутор: Мирјана Живковић

Приручник садржи бројна упутства за прављење необичних ликова од пластелина. Маштовите идеје подстичу креативност код деце и уједно развијају мануелну спретност, стрпљење и концентрацију. Приручник пружа родитељима и васпитачима могућност да с децом организују квалитетну забаву.

Уз ове мале радне свеске предшколци ће вежбати прецизност, логичко размишљање, опажање и креативност. На забаван начин успешно ће развијати графомоторичке вештине и припремити се за писање слова и усвајање првих математичких појмова.

НОВО!

НОВО!

СУПЕРЏИНОВСКЕ БОЈАНКЕ Аутор: Елоди Босре Суперџиновске бојанке омогућавају детету да се одлично забави с другарима и научи нешто ново. Раширена бојанка великог формата, дужине метар и по, може се ставити на сто или на под како би сви заједно могли да боје занимљиве цртеже. Kада обоје све цртеже, бојанка може постати занимљив постер.

ВЕЛИКА ВЕЖБАНКА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

НОВО!

Аутор: Бенедикт Карбонеј Радна свеска садржи 260 различитих задатака, игара и активности помоћу којих деца откривају свет око себе.

15


СЛИКОВНИЦЕ

ЕДИЦИЈА РАДОЗНАЛИ МЕДА Аутор: Симеон Маринковић Књиге из едиције РАДОЗНАЛИ МЕДА намењене су најмлађима, који ће уз њих на забаван начин открити свет који их окружује, развијати речник и упознати се са првим појмовима.

ЕДИЦИЈА КО? ШТА? ГДЕ?

НОВО!

Аутори: Душан Павлић, Симеон Маринковић Kњиге из едиције Kо? Шта? Где? намењене су дружењу деце и одраслих. Постављање питања на основу слика подстаћи ће децу да открију одговоре и да тако брзо и лако упознају свет око себе.

ЕДИЦИЈА ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ

НОВО!

Аутори: Душан Павлић, Симеон Маринковић Књиге из едиције Отвори прозорчић намењене су најмлађим читаоцима. Отварањем прозорчића, иза којих се крију изненађења, малишани ће на забаван и подстицајан начин упознати свет око себе.

У картонским сликовницама-преклапалицама деца сама откривају праве одговоре на постављена питања, скривена иза прозорчића у књизи.

16


НОВО!

СЛИКОВНИЦЕ

ЕДИЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА И КРЕАТИВНОСТИ Аутори: С имеон Маринковић, Славица Марковић Илустратор: Евелина Данева Рајнингер Ових шест радних сликовница садржи мноштво разноврсних активности за подстицање развоја и креативности. Намењене су деци узраста од прве до шесте године. На почетку сваке сликовнице налази се сажет преглед појединих одлика развоја детета тог узраста, као и избор активности које одрасла особа може да практикује с дететом. Деца већ од прве године могу да развијају машту, креативност и интелигенцију. У овим књигама обрађени су најбитнији догађаји кроз које дете пролази у одрастању. Књиге садрже картонске слагалице.

Додатак – налепнице у боји

17


ЛОГИЧКЕ ИГРЕ И ПОПУЛАРНА НАУКА 46

godina

[eta~i

Ma{o, kad se budemo vra}ali ku} i, svrati}emo kod deda Joce.

[ta misli{

, po ~emu je

Ma{a znala

E pa deda Joca sada nije kod ku}e!

da deda Joc

a nije kod ku} e? 1

ОД ЗЛАТНЕ РИБИЦЕ ДО МЕСЕЦА Аутор: Весна Картал

Kреативнe, подстицајнe и забавнe активности које деци кроз игру приближавају појмове предвиђене програмом. Перница са три бојице на поклон.

18

ПОСЛУШНО ЈАЈЕ Аутор: Драгослава Гуњић


ПРВИ ПОЈМОВИ

НОВО!

1000 ЖИВОТИЊА

МОЈА ПРВА ОТКРИВАЛИЦА

1000 РЕЧИ – РЕЧНИК ЗА НАЈМЛАЂЕ Дружећи се са овим књигама, деца ће научити много појмова, упознаће се са занимљивим створењима, откриће супротности и стећи прва знања о разним темама из света који их окружује. Ове књиге подстичу радозналост и доприносе интелектуалном и говорном развоју детета.

19


ПРИРУЧНИЦИ И РАДНЕ СВЕСКЕ KОМПЈУТЕРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ДЕЦУ

НОВО! ompjuteri i programiranje za decu

Probajte da napravite jednostavan program

Аутор: Роузи Дикинс

ompjuteri i

programiranje

Uz do pomoc´ idatnu savete na intern etu

Sa vise od

za decu

Pogledajte kompjuter iznutra

Saznajte kako kompjuter misli

00

prozorcic´a

Корисна књига из које ће деца, отварањем бројних прозорчића, открити шта се дешава у унутрашњости компјутера. Kњига се бави основним појмовима из области компјутера и програмирања, као и начином на који функционишу електронски уређаји којима смо свако­ дневно окружени. Намењена је како деци која се тек упознају са светом модерне технологије тако и свима онима који раде с децом и желе да им на лак и једноставан начин објасне основне појмове из ових области.

ВЕЖБАНКЕ

Активности за свакодневно вежбање код куће

Моја велика

ВЕЖБАНКА

од

3 до 4

Активности за свакодневно вежбање код куће

годинa

ВЕЖБАНКА

Графомоторик а (припрема за писање)

Графомоторик а (припрема за писање)

Математика

Математика

Логичко мишљeње

Логичко мишљeње

Бојење

Бојење

Исецање и лепљење

Исецање и лепљење

OO Читање

OO Писање

OO Графом

оторика тика

OO матема

Oве радне свеске намењене деци млађег и средњег предшколског узраста садрже разноврсне и забавне активности: графомоторичке вежбе, математичке задатке, вежбе логичког размишљања, вежбе с бојењем, вежбе фине моторике (исецање, лепљење и прављење разних облика…).

20

од

4 до 5

Моја велика

годинe

ЈЕДАН ... ДВА ... ТРИ

... ЧЕТИРИ...

Пређи кажипрстом преко великог броја пратећи стрелице. Затим напиши број прелазећи оловко м преко тачкастих На крају испиши број линија. до краја реда.

ЈЕДАН

ДВА На овим цртежима нешто недостаје. Нацртај то што недост аје.

ТРИ

Циљеви OO Препозн авање и писање бројева од 1 до 4. OO Повезив ање количине са одговарајућим бројем.

Повежи линијом оно што се користи у пару.

ЧЕТИРИ Обележи крстићем све оно што је нацртано три пута.

Заокружи све зеке. Колико их има? Колико је пута на слици написан број 4?


ЧИТАНКЕ, ЗБИРКЕ И ПРИРУЧНИЦИ

ДЕЦА МОГУ СВЕ ШТО ХОЋЕ

АНТОЛОГИЈА ЛУТКАРСКИХ ТЕКСТОВА

Приредио: Симеон Маринковић

Приредио: Симеон Маринковић

Приредила: мр Ана Миловановић

aw av

d e,

ja i uci ib tr is

k rodu rep

erijala sa ovog cija mat komp akt d

isk a

ka

`w iv

i

su

po

z

S u!

aw e, u

on ak

mn o`

ПЛАВИ ЗЕЦ, ЧУДНИ ЗЕЦ, ЈЕДИНИ НА СВЕТУ

z ad

pre sni

va ra

ma v

p va

na!

Neovl a{} e

no

r`a Izbor pesama

mr Nada Jablanov Dirigent i aran`er

svih pesama

Zoran Bogdanovi} Vokalni solista

Ana Kuzmanovi} Izvo|a~i

orkestra ~lanovi narodnogNovi Sad „Sound centra“,

Izvo|a~ solista instrumentima na tradicionalnim

Zoran Bogdanovi}

aw av

d e,

ja i uci ib tr is

k rodu rep

Aleksandar Smreki}

erijala sa ovog cija mat komp akt d

isk a

ka

`w iv

i

su p

o

z

on ak

z ad

pre sni

va ra

ma v

p va

aw e, u

S u!

mn o`

CD1

Izvr{ni producent

na!

Neovl a{} e

no

r`a Izbor pesama

mr Nada Jablanov Dirigent i aran`er

svih pesama

Zoran Bogdanovi} Vokalni solista

Ana Kuzmanovi} Izvo|a~i

orkestra ~lanovi narodnogNovi Sad „Sound centra“, Izvo|a~ solista instrumentima

na tradicionalnim

Zoran Bogdanovi}

d e,

ja i uci ib tr is

k rodu rep

erijala sa ovog cija mat komp akt d

isk a

ka

`w iv

i

su

po

z

S u!

aw e, u

aw av

Izvr{ni producent

Aleksandar Smreki}

on ak

mn o`

CD2

z ad

pre sni

va ra

ma v

p va

na!

Neovl a{} e

no

r`a Opise igara prilagodila

Marina Ilin Video-zapis

\or|e Maxarevi} Narator

Marina Ilin Izvo|a~i

Suzana Maxarevi} Aleksandar Maxarevi} ~lanovi AKUD-a Novi Sad „Sowa Marinkovi}“, ~lanovi KUD-a Milanovac „[umadija“, Gorwi

DVD

С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА 1 и 2

НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИГРЕ и ЗАИГРАЈМО ВЕСЕЛО!

Аутор: Татјана Родић

Приредила: Нада Јабланов

РАЗВОЈНА МАПА

СТЕР

РАЗВОЈНА МАПА – ПО

ИЦА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРЕКРЕТН 1924

Е

(0-1) • Кратко посматра предмет, рефлексно хватање. се (0-2) • Погледом прати предмет који помера у страну. их; окреће (2-3) • Игра се рукама, посматра главу следећи кретање предмета; усмерава руку у правцу предмета. (3) • Хвата предмет на додир.

СОЦИЈАЛНОЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ГОВОРНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ИНТЕЛЕК ТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ

РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИК

ОКУЛОМОТОРНА КООРДИНАЦИЈА И ПРАКСИЈА

РАЗВОЈ КРУПНЕ МОТОРИКЕ

главу (0-1) • Лежећи на трбуху дете одиже од подлоге, шаке су стиснуте, општи положај флексије. шаке (1-2) • Одиже главу и рамена од подлоге, су полуотворене, покрети екстремитета симетрични. се на (2-3) • Лежећи на трбуху ослања подлактице; задржава предмет стављен у руку. (0-1) • Претерано је мирно, млитаво, раздражљиво, згрчено. • Глава окренута увек на једну страну.

а на (0-1) • На јаче звуке мења активност, светло трепће. (1, 5) • Реагује на слабе звуке. очима. • Зауставља поглед на мајчиним креће. (1-2) • Очима прати особу која се погледа (2-3) • Реагује на звук задржавањем или покретом. • Окреће главу према извору звука.

(1) • Основни облик учења – класично условљавање. (3) • Основни облик учења – инструментално условљавање.

положај (4) • Када га придижемо у седећи подиже главу. • Навлачи пелену на лице. стоји (5) • Седи уз лагани ослонац, глава учвршћена. • Спуштено на подлогу одупире се врховима прстију. уз ослонац. (6) • Може да седи дуже времена се • Када га држимо усправно одупире ногама. у • Када лежи потрбушке преврће се леђни положај. ноге. (4) • У усправном положају укршта

(7) • Седи накратко без подршке. • Премешта играчку из руке у руку. (8) • Преокреће се са леђа на трбух. малу уз • Подиже се до седећег положаја помоћ. (9) • Доводи се сáмо у седећи положај. • Седи самостално. • Стоји уз придржавање. • Почиње да пузи.

(3-4) • Хвата предмете целом шаком. у (4) • Разгледа и тресе предмет стављен руку. • Ставља играчку у уста. • Игра се рукама. руке. (5) • Узима звечку која је надохват са (6) • Лежећи на леђима скида пелену лица. • Хвата целим дланом и опруженим палцем (палмарно). • Дохвата циљано пружену играчку обема рукама. • Пребацује играчку из руке у руку.

(7) • Досеже и хвата предмете надохват руке. • Лупка и тресе предмет. • Граби сваком руком по једну коцку. (8) • Мења положај да би дохватило предмет. • Узима предмете прстима и палцем (интермедијално). • Удара један предмет о други. • Може да задржи два предмета. • Све баца на под. и (9) • Хвата ситне предмете палцем кажипрстом (хват „пинцета“).

(3-4) • Погледом прати кружно кретање предмета. столу. (4) • Примећује ситне предмете на и (5) • Разгледа околину погледом окретањем главе тражи извор звука. (6) • Обраћа пажњу на говор других. трећу. • У свакој руци држи коцку и гледа • Гледа за предметом који пада. • Види и досеже предмет. (4) • Не реагује на звуке. (5) • Све ставља у уста (испитује свет орално). • Манипулише предметима и разгледа

их. • Намерно помоћу предмета производи звукове.

(10) • Самостално се подиже у стојећи положај. • Хода уз придржавање. (12) • Хода уз држање за једну руку. • Спушта се уз придржавање да би дохватило предмет. • Пузи.

напред(10) • Хоризонтално помера предмет назад. у кутију. (10-11) • Намерно испушта предмет предмета. • Испитује кажипрстом детаље (12) • Хвата ситне предмете опозицијом палца и кажипрста (хват „клешта“). • Убацује дугмад у посуду. • Опонаша шарање оловком по папиру.

(13) • Стојећи без подршке одржава равнотежу. • Сáмо иде десет корака. (14) • Чучне и устане. (15) • Самостално хода. (16) • Трчи укруг. (18) • Гура ногом лопту. • Седа сáмо на столицу. • Скакуће на обе ноге уз придржавање. за • Пење се уз степенице уз држање једну руку. • Узима, носи и премешта предмете. (12-15) • Више користи једну руку. (13) • Прецизно хвата и ставља ситне предмете у флашицу. • Ставља две коцке једну на другу. (15) • Гради кулу од три коцке. (16) • Ставља круг у рам. (18) • Гради кулу од пет коцака. • Имитирајући вуче праве црте оловком по папиру

из свог (9-10) • Препознаје многе предмете окружења. звуке. (9) • Изостају реакције на слабије

у (7) • Посматра и додирује свој лик огледалу. • Очима прати лопту која се котрља. звука. (9) • Правилно локализује извор

под. (8) • Игра се бацајући предмете на предмет. (9) • Тражи непосредно сакривен • Привлачи предмет помоћу врпце. • Учење путем имитације. • Асоцијативно учење. предмете (7) • Не показује интересовање за из околине.

(20) • Трчи. • Шутира лопту без губитка равнотеже. • Отвара врата. за (21) • Силази низ степенице уз држање

руку. (24) • Пење се уз степенице без придржавања. • Подиже предмет са пода без придржавања. (24) • Окупираност једном активношћу која се понавља (љуљање, клаћење, скакутање, треперење рукама, окретање укруг).

правца. (19-24) • Баца предмете без одређеног (19) • Листа књигу страну по страну. • Вади ситне предмете из флашице. • Црта спиралне линије. (20) • Котрља лопту и ваљак. (22) • Ужива у играма бацања и хватања. (23) • Окреће чигру. (24) • Једе чорбасту храну кашиком. • Ниже перле на конац. • Савија папир напола. • Гради кулу од шест коцака. (24) • Неспретно хвата, тремор руку.

на слици (15) • Препознаје ликове и предмете (пас, мачка). (18) • Брзо локализује извор звука.

(12) • Проналази сакривени предмет. • Тражи предмете изван видног поља. • Даје предмет на захтев. • Учење путем покушаја и погрешака. их трпа у (12) • Предмете не истражује већ уста.

правцу. (24-30) • Баца предмете у одређеном (25) • Силази низ степенице без придржавања, степеник по степеник. (27) • Скакуће на обе ноге као зека. и (32) • Хода на прстима и пети унапред уназад. cm. 5 висине препреку Прескаче (34) • (36) • Кратко стоји на једној нози. • Трчи стабилно и брзо. (36) • Стално у покрету, хиперкинетично.често и • Моторно неспретно, саплиће се

бајаги“.

– глава и (3-4) • Покушава да нацрта човека удови („пуноглавац“). (4) • Гради кулу од десет коцака. • Копира дијагоналну линију. • Прецртава квадрат. • Копира неколико штампаних слова. • Савија папир по дијагонали. руке. и лице пере Сáмо • (4-5)

да то уради. (36) • Једе виљушком. • Прави хармонику од папира. • Гради кулу од осам коцака. • Имитира цртање крста. • Слика воденим бојама.

(24) • Исправља слику изврнуту наопако. • Сáмо разгледа сликовницу. • Локализује звук из друге просторије. (24-36) • Именује једну боју.

из (18) • На захтев показује предмете непосредне околине. захтев • Показује на себи три дела тела на (око, глава, нос). • После показивања ставља четири шољице на четири тањирића. „Ко • Почеци симболичке игре „Као да“,

слици. (27) • Препознаје фине детаље на (28) • Препознаје себе на фотографији. по изгледу. (30) • Проналази одређену књигу (36) • Разликује хладно од топлог. (круг, • Спарује коректно четири облика квадрат, троугао и правоугаоник). • Разврстава жетоне по боји или по величини (три боје или величине).

(19) • Користи средства у решавању проблема. и • Доводи предмете у међусобни однос делује једним предметом на други. (24) • Савлађује једноставне препреке. • Показује пет делова тела на захтев. на • Издваја један предмет из гомиле налог. боје • Придружује идентичне облике и у одговарајући скуп (два облика или боје). • Учење увиђањем.

и (4) • На говор мајке одговара гукањем клицањем. њих. (5) • Вокализује два гласа или више да пева. (6) • Модулира глас тоновима као и • Модулира глас по јачини, висини дужини.

(7) • Изговара више одређених слогова промену јачине и висине тона. без (9) • „Брбља“, јасно удваја слогове значења (ба-ба). • Разуме једну реч.

уз

(10) • Разуме неколико речи. особи • На налог окреће главу ка познатој или предмету. • Слуша и имитира звукове из околине. • Имитира неколико гласова. тата, баба, (10-11) • Зна неколико речи (мама, па-па). дођи, (12) • Извршава једноставне налоге: немој.

(15) • Гласом изражава жеље. имају • Разуме да познате ствари и особе имена. речи или (15-18) • Користи реченицу од једне реч и гест. (16) • Користи шест речи. • Именује један предмет на захтев. речи типа (17) • Употребљава фразу од две лопта“). („Мама именице дај“). (18) • Спаја именицу и глагол („Мама

(28) • Даје „још један“. • Гради мост од три коцке по моделу. (30) • Слаже четири коцке у квадрат. мало. • Разликује и разврстава велико и у • Групише идентичне облике и боје одговарајући скуп (три облика или боје). • Извршава три налога. (36) • Уочава количину мало – много. • Даје два предмета на захтев. • Игра „ко бајаги“ – често. продавца, (васпитача, улоге • Игра доктора). од • Понавља три броја или реченицу четири речи. „Ко је • Поставља питања: „Шта је ово?“,

типа (19) • Зна више фраза од две речи именица – глагол. слика. (20) • Препознаје осам до дванаест (21) • Тражи речима да једе и пије. • Извршава налог који захтева две делатности (однеси, затвори). придеве. (22) • Користи именице, глаголе и и (22-24) • Зна више једноставних фраза реченица до три речи. која питања (24) • Одговара адекватно на је ово имају значење поседовања (Чија мама?). • Изговара своје име на захтев. • Употребљава 200-250 речи. • Заостао говор, не говори и не разуме говор.

(0-1) • Спава око 20 сати. • Престаје да плаче када му се приближите. • Гледа нетремице мајку док му прича. руке (1-2) • Људски глас и подизање на смирују дете када плаче. лице. (2-3) • Живне када гледа људско • Различити изрази лица. (3) • Спава око 18 сати. када га (0-3) • Различито плаче када је гладно, нешто боли и када му је неудобно. гласом. (0-3) • Безразложно плаче промуклим

(4) • Гласно се смеје. • Тражи погледом мајку која га зове. на (5) • Позитивна емоционална реакција сваки људски лик. (6) • Спава око 16 сати. • Разликује познате од непознатих. • Љути се ако му се узме играчка. (6-7) • Смеје се лику у огледалу. – често (4) • Спава и узима храну без реда повраћа.

(8) • Игра се скривача „ку-ку“. (9) • Спава око 15 сати. • Храни себе кексом. • Привлачи пажњу околине различитим активностима. • Реагује на своје име. • Опонаша радњу махања „па-па“. • Пружа руке да би га подигли. • Плаче када се одвоји од мајке. за једну • Афективно везивање: везано је особу. • Страх од страних лица: резервисано понашање.

(10) • Пије из шољице уз помоћ одраслог. • Пружа играчку али је не пушта. (11) • Таши рукама на познате песмице. • Реагује на забрану прекидом започете

активности. (12) • Спава 13 до 15 сати. • Жваће храну. • Помаже при облачењу. • Самостално приноси храну устима. • Опонаша једноставне радње укућана (плази се, жмирка, кашљуца). • Показује прстом у жељеном правцу. • Даје предмет мајци. и • Показује интересовање за децу одрасле. подражаје (12) • Не одговара на емоционалне из околине. • Продужена стања иритираности. • Афективно зацењивање. очи. у очи контакт • Не успоставља

достиже (12-15) • Страх од непознатих особа врхунац. (15) • Реагује на своје име. • Имитира једноставне активности укућана. • Понавља активност којој се укућани

радују. (18) • Скида ципеле и чарапе, откопчава рајсфершлус. да • Придржава чашу док пије; покушава једе кашиком. • Јак страх при одвајању од блиских особа. • Игра солитарна, игра се сáмо у присуству друге деце. • Јављају се знаци љубоморе; негодује на када друго дете привлачи пажњу себе. • Неконтролисано балављење. и • Безразложни наступи узнемирености смеха. • Постоје интервали одсутности. • Стереотипни покрети. • Могућа депресивност због дужег одвајања од блиских особа.

и јакну, (24) • Скида гаћице, панталоне, капут затвара рајсфершлус. • Пије сáмо из шоље. • Углавном је суво ноћу. поред • Почетак паралелне игре; игра се вршњака, повремено им даје или играчку. показује са • Ужива у играма борбе и преметања

вршњацима. • Почетак интересовања за групне активности. • Пркос, јогунство. • Изражена љубомора. • Реагује на емоционални израз одраслог (емпатија). или • Безразложни напади беса, вриске смеха.

виду (4-5) • Црта човека (шематски, у геометријских облика). линији. • Сече маказама по закривљеној (5) • Разликује тешко – лако. • Боји цртеже. • Прецртава троугао. (три • Црта кућицу, дрво, људску фигуру до шест детаља), цртеж препознатљив. рукама. обема (5-6) • Хвата малу лопту папира. • Једном руком прави куглицу од

и гласове. (3-4) • Разликује и препознаје звуке (4) • Разврстава жетоне по боји или величини (четири боје или величине). • Спарује коректно осам облика. • Примећује недостатке на цртежу. • Схвата однос дела и целине. • Спаја слагалицу од дванаест делова. без • Препознаје ствари опипавањем виђења (предмети у врећи). (3-4) • Пребројава 4 предмета у низу. логичке • После показивања разврстава блокове према 2 атрибута („Нађи црвени круг“). • Решава једноставне проблемске ситуације („Шта радиш када си

гладан?“). од 6 (3-4) • Понавља 4 броја или реченице речи. датом • Гради мост од 3 коцке по унапред

то?“, „Како?“. и • Препознаје најдужу од три линије највећу од три лопте.

(0-1) • Повремено се оглашава грленим гласовима. (1-2) • Оглашава се самогласницима. и (2-3) • Гуче измењујући самогласнике сугласнике. (3) • Прво удвајање слогова. • Ланчано ррр.

(4-5) • Трчи мењајући правац. (5) • Скакуће на једној нози. • Стоји на прстима.

пада.

(25) • Гради кулу од седам коцака. • Навија играчку кључем. (26) • Слаже коцке у низ. и (30) • Опонаша повлачење црте водоравно усправно. • Распоређује три облика у рам (круг, квадрат и троугао). • Сече маказама без прецизности. (32) • Меси кобасицу од пластелина. како (34) • Прецртава круг кад му се покаже

моделу. • Саставља слику од 2 дела. • Наставља започети низ (одређене низове боја, облика или величина). (3-4) • Из гомиле од десет елемената одбројава 4 предмета. • После показивања разврстава логичке блокове према 3 атрибута („Дај ми велики црвени круг“). • Отежано савладавање педагошких захтева у вртићу.

(26) • Говори о себи у трећем лицу. реч стиха (27) • Завршава последњи слог или познате песмице. поред). (30) • Разуме три предлога (на, у, • Рецитује краће рецитације. • Разуме питања: „Шта лети, скаче, плива...?“, „Шта радиш са овим?“. (36) • Употребљава заменице и множину. • Користи заменицу „ја“. приче. • Тражи да му се причају омиљене • Прича доживљаје. • Стално поставља питања: Ко? Шта? • Употребљава 600 до 800 речи. • Замуцкивање, муцање.

гаћице). (28) • Иницира властиту игру. • Прихвата игру ЈА – ТИ. • Зна своје име. (29) • На време тражи ношу. (30) • Не мокри ноћу. • Носи чашу са водом без просипања. • Ужива помажући одраслима у активности (брише прашину). • Придружује се групно вођеној игри („Ринге раја“). (36) • Каже свој пол и године старости. хвала, • Користи фразе учтивости: молим, извини. • Игру често прати говором. • Покушава да поспреми играчке. и сл. • Добија нападе беса при спутавању и • Немотивисана агресивност ка себи

другима. • Безразложни страхови. • Одсуство страха од реалних опасности. • Ривалство, потенцирани знаци изолације.

(3-4) • Успостављена контрола дефекацијеу и мокрења (потребна му је помоћ тоалету). • Прва заљубљивања. (4) • Кооперативна игра са вршњацима. • Почетак прихватања једноставних правила игре. са • Самоиницијативно се поздравља

40 (6) • Стоји на једној нози без подршке секунди. • Вози бицикл. • Прескаче канап обема ногама истовремено. • Скаче са висине од 40 цм. за • Виси 10 секунди држећи се рукама пречку. • Хвата лопту једном руком. • У скоку хвата лопту. • Игра бадминтон. • Облачи се сáмо. • Везује пертле.

(5) • Саставља слику од четири дела. ноћ, • Оријентише се у времену (дан – јутро, подне, вече; сада, пре, после). • Решава задатак типа „Ко има више?“. • Пребројава до десет и одбројава тражени број предмета (до десет). • Препознаје и пише бројеве до пет. или • Понавља реченицу од осам речи низ од 5 бројева. • Увиђа сличности било које природе (боје, облика, величине, светлине).

одраслима. • Самостално се припрема за спавање. • Почиње емоционално повезивање. и наде • Појава емоција: стида, зависти, поноса; прва естетска осећања. прста, • Неуротска испољавања: сисање чупкање косе, трљање делова тела. • Енуреза. • Низак ниво толеранције на фрустрацију.

Како да користите развојну мапу На овој РАЗВОЈНОЈ МАПИ приказане су оријентационе норме развоја основних психичких функција. не Врло је важно знати да „норма“ дете значи да је то нешто што свако узрамора да постигне у одређеном сту. Овде је норма само статистички најпросек узраста на коме се јављају крупније прекретнице у развоју. Таква норма значи да постоје састасвим нормална одступања од тог тистичког просека. Постоје следећи оног облици нормалних одступања од што је наведено у РАЗВОЈНОЈ МАПИ:

(6) • Погађа лоптом циљ. га • Клештима вади ексер и чекићем закуцава. • Намотава конац на калем. прст. • Палцем може да дотакне сваки од • Сече и лепи једноставне облике колаж папира. • Прави лепезу од хартије. • Преписује сва штампана слова. • Прецртава ромб. • Користи резач за оловке.

(5) • Препознаје извор бола. сигнале (5-6) • Вид потпуно развијен; разуме на семафору. и (5) • Лоше вољно усмеравање видне слушне пажње лоше.

у (3-4) • Вербализује радњу која следи познатим причама. • Описује радње на слици. • Дуги монолози. • Реченица потпуна, говор разумљив. • Стално поставља питања. • Броји до 4 механички. • Употребљава 1200-1500 речи.

(25) • Остаје краће време са непознатом особом. чарапе, (26) • Облачи делове одеће (ципеле,

67

ГОДИНA

ГОДИНA

ГОДИНЕ (4) • Маршира у ритму музике. • Хода по правој линији ногом испред ноге раширених руку. • Вози трицикл. ногу. • Силази низ степенице ногу пред • Скаче са друге степенице. • У трку шутира лопту. • Прескаче препреку ширине 20 cm.

ISBN 978-86-529-0214-9 COBISS.SR-ID 214562316

Новак, Аутори: Иван Ивић, Јадранка Ашковић Никола Атанацковић и Мирјана

5

4

3

ГОДИНЕ

MEСЕЦА

MEСЕЦИ

MEСЕЦИ

MEСЕЦИ

MEСЕЦИ

MEСЕЦА

ФУНКЦИЈЕ

1318

1012

79

46

03

УЗРАСТ

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

РАЗВОЈНА МАПА ОД РОЂЕЊА ДО 67 ГОДИНА ДЕЦЕ

Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР а8 Београд, Градиштанск 011 / 38 20 483 телефони 011 / 38 20 464, е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

у • Нормалне индивидуалне разлике у развоју сваке функције (на пример, развоју моторике). у • Нормалне индивидуалне разлике неке склопу развоја (на пример, код код деце се брже развија моторика, а друге говор). • Постоје нормалне разлике између

• Оштрина вида скоро као код одраслих. као код (7) • Ширина видног поља готово одраслих (способност за периферно виђење). • Развијена способност активног перцептивног претраживања и анализе (анализа разлика међу сличним сликама, проналажење једноставније сложеној). у слике

дечака и девојчица. која • Нормалне разлике између деце расту у различитим социјално-културним срединама (на пример, између сеоске и градске деце). Из наведених разлога НИКАДА НЕМАПУ МОЈТЕ КОРИСТИТИ ОВУ РАЗВОЈНУ РАЗА УТВРЂИВАЊЕ НОРМАЛНОСТИ се ЗВОЈА ПОЈЕДИНАЧНЕ ДЕЦЕ. Тај посао га обавља на другачији начин и морају урадити стручњаци.

десна (5-6) • Зна која је његова лева а која рука. • Извршава три налога дата заједно. (6) • Број елемената у скупу адекватно означава бројком. • На вербални налог може разврстати логичке блокове према 4 атрибута (боја, облик, величина, дебљина). • Броји 13 коцака. • Прави степенице од 10 коцака након што му је модел склоњен. • Наводи разлике („по чему се разликује: птица – пас, дрво – стакло, итд.“). • Почеци логичких операција (класификације, серијације, кореспонденције и конзервације).

(4-5) • Употребљава 1800-2200 речи. • Препричава кратке приче. • Разуме предлоге иза – испред. • Сáмо прича причу по сликама. • Препознаје неколико слова азбуке. „Шта • Одговара на једноставна питања: је то и од чега је направљено?“ Како?“ • Поставља питања: „Када? Зашто? • Аграматични говор.

могућа (4-5) • Интересовање за полне органе, мастурбација. • Комплетно овладава тоалетом. бића. • Страхови од мрака, имагинарних (5) • Поставља себи сто. • Организује игре са вршњацима, преферира игру са истим полом. • Укључује се у разговор са одраслима. • Може да одложи задовољавање потребе. (5) • Енкомпреза. • Анорексија, булимија.

РАЗВОЈНУ МАПУ треба углавном осноискористити као оријентациону деце ву за организовање активности – било групе деце одређеног узраста било појединачног детета. Сходно у томе, РАЗВОЈНА МАПА нам помаже прорешавању следећих практичних блема: може • Шта дете одређеног узраста не и да чини; шта ће му бити претешко изнад његових могућности. • Шта можемо чинити у неком узрасту, које активности и која постигнућа можемо очекивати (ако обезбедимо повољне услове). децу за средину • Како да организујемо када одређеног узраста (на пример, купити трицикл, велику лопту итд.).

(6) • Говори коректно и јасно. • Артикулише све гласове (евентуално изостаје Р, Љ и Њ). што је • Препричава кратку причу након чује. • Пише и чита властито име. • Пита за значење речи. • Разуме предлог „у средини“. • Употребљава 2500-3000 речи.

храњење; (6) • Користи комплетан прибор за прави себи сендвич. • Чисти своје ципеле. • Иде сáмо у комшилук. новца. • Може му се поверити мања сума • Бира омиљеног друга. према • Показује заштитничко понашање деци. млађој • Поштује правила игре са вршњацима. и • Препознаје своја осећања љубави среће, беса, разочарења. угла • Ситуацију може да сагледа и из друге особе. од • Реалистични страхови и страхови натприродних бића. • Способност за сарадњу и заједничке активности.

не Никада, и дословно никада, норпокушавајте да дете „утерате у му“. Тако ћете постићи само супротне ефекте. Постоје два начина коришћења РАЗВОЈНЕ МАПЕ: „Вертикални“, тј. гледање по појединим колонама које означавају поједине да узрасте. Такав начин нам омогућава могу видимо шта дете или група деце да постигну у различитим областима (моторика, интелектуалне способности склоитд.) и да стекнемо први утисак о пу или профилу развоја појединачног детета (тј. које функције се развијају нешто брже, а које спорије). „Хоризонтални“, тј. гледање у оквионога ру одређене области развоја, што је дете већ савладало до одређеног узраста, сазнавање где се тренутно налази и шта га чека у зони наредног развоја. Такав начин нам омогућава да видимо како дете прелази поједине десистепенице у развоју и шта ће се ти у узрасту који предстоји да бисмо за припремили подстицајне услове оно што је на дневном реду у развоју нашег детета или наше групе деце. Легенда Бројеви у заградама на табели ознаодречавају месеце, у којима се јавља ђени облик понашања (до 3 године), односно године (од 4 до 6–7 година). Црним словима означене су норме мопојављивања, а црвеним словима у гућа појава заостајања и поремећаја развоју.

MОГУ АКО ХОЋУ Корак по корак у савладавању муцања Аутор: Татјана Драгосављевић Алић

21


ПРИРУЧНИЦИ ДЕЦА ИМАЈУ РЕЧ

КОРАК ПО КОРАК 1 и 2

Аутор: Радмила Ивановић

Аутори: Мара Шаин, Мирјана Марковић и група аутора

Деца у говорним разменама

НОВО!

Приручник садржи збирку радионица намењених развоју говорних способности деце предшколског узраста. Намењен је васпитачима, педагозима, психолозима, медицинским сестрама, родитељима и другим одраслим особама блиским деци.

Подсећамо вас да се у нашој понуди налазе ови приручници, који су већ годинама драгоцена и незаменљива литература за васпитаче, психологе и педагоге који раде у предшколским установама широм Србије и Републике Српске.

ПРУЖИТЕ ДЕТЕТУ СТО МОГУЋНОСТИ УМЕСТО ДВЕ Аутори: М ари Томичић, Кристина Хенкел Овај приручник је намењен одраслима који желе да децу одгајају без родних стереотипа. У њему се описују конкретне свакодневне ситуације у којима „стварамо“ девојчице и дечаке и показује како се невидљиве друштвене структуре, попут неравноправности, могу променити.

ДЕЦА УЧЕ У ПРИРОДИ

КРУГОВИ ПРИЈАТЕЉСТВА Активности за децу од три до осам година

Аутор: Ружица Поповић‑Трбушковић

Аутори: Мара Шаин, Слава Тимарац‑Јованов, Ружица Поповић‑Трбушковић и Александра Стојановић‑Ружичић

Истраживачке игре и активности за децу у узрасту од три године до осам година

Приручник са разним активностима које се изводе коришћењем природних материјала.

22

У КОРАК С РАЗВОЈЕМ Како расту деца од 4 до 14 г. Аутор: Чип Вуд


ПРИРУЧНИЦИ ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

НОВО!

Водич за васпитаче и родитеље

Аутор: Верица Јечменић Oсновне напомене о музичким садржајима и активностима, уз посебне осврте на рад с децом са сметњама у развоју. корак апред

Аутори: др Мирјана Марковић, Славица Томић, Слободанка Дада Миловановић

ЈА МОГУ – КОРАК НАПРЕД

Верица Јечнеић

J A Мo ГУ

Приручник је намењен онима који се баве децом у процесу превођења гласовног говора у писани. У њему су дати предлози бројних идеја за извођење активности с децом, радионица с родитељима, као и савети и предлози за прављење и примену средстава за игру и рад.

Верица Јечнеић

J A Мo Г У

корак апред синболи ти и визуели Музичке активос деце тицања развоја у фукцији подс

9 788652 902392

ФАСЦИКЛЕ С ПРИЛОЗИМА ЗА ПОРТФОЛИО ДЕТЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО

Ауторски тим Креативног центра

Аутор: Славица Чарапић Практично упутство за прављење професионалног портфолија

У ћириличкој и латиничкој верзији и на мађарском језику

Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника

Предшколски комплети LEGO® Education ослањају се на природну радозналост деце предшколског узраста и њихову жељу да истражују, сарађују и уче кроз игру. Креативни центар је једини овлашћени увозник учила LEGO® Education за Србију. Потражите каталог, ценовник и остале информације путем мејла dejan.begovic@kreativnicentar.rs или на телефоне 060 2440618 и 063 383190

23


www.kcskola.rs

НОВО!

Мара Шаин, Славица Чарапић

КОРАК ПО КОРАК 5

Припрема деце за полазак у школу – водич за васпитаче и родитеље огата понуда активности примерених развојним б могућностима деце у узрасту од пет и по до шест и по година; више од шездесет игара и активности за подстицање физичког и моторичког развоја; више од педесет активности за подстицање социјално‑емоционалног развоја; преко сто активности за подстицање интелектуалног развоја; активности игровног карактера; активности које увек доводе до неког видљивог резултата, што повратно ојачава мотивацију деце за учешће у њима; активности које омогућавају сваком детету да у њима учествује онолико колико жели и на нивоу који је за њега карактеристичан.

Мара Шаин, Славица Чарапић

КОРАК ПО КОРАК 4

Програмирање неге и васпитног рада с децом у раном узрасту Приручник садржи: табеларно изложене дечје развојне карактеристике; показатеље развоја и развојне циљеве; инструменте за бележење резултата посматрања деце; примере програмирања и евиденције рада; богат репертоар узрасно и развојно прилагођених игара и активности.

Мара Шаин, Славица Чарапић

КОРАК ПО КОРАК 3

Програмирање васпитно-образовног рада с децом у вртићу ј асан и сажет преглед сазнања о млађој, средњој и старијој васпитној групи; практична средства за добро упознавање деце за коју се програмира васпитно-образовни рад; програмирање је представљено као прилагодљив процес; понуђена је богата лепеза облика програмирања; намењен је онима који раде у предшколским установама.

Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 24

Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: јеlena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0420-4 COBISS.SR-ID 233363724

Predškolski katalog 2017/ 2018  

Upoznajte se s aktuelnom ponudom radnih listova za sve vaspitne grupe. Iz našeg bogatog radnog materijala za pripremnu grupu izdvajamo „Vese...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you