Page 1


Професионални портфолио за наставнике Прво издање

Аутор Славица Чарапић Уредник Наталија Панић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампа Графипроф Тираж 2.000 copyright © Креативни центар 2013 ISBN 978-86-529-0084-8


Славица Чарапић

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ПОРТФОЛИО наставника, васпитача и стручног сарадника


Садржај Увод ..........................................................................................................................................3 Шта је портфолио.........................................................................................................3 Чему служи портфолио..............................................................................................4 Садржај портфолија...........................................................................................................4 Радна биографија.........................................................................................................4 Лична професионална филозофија.....................................................................6 Прилози за портфолио – прикупљање и организовање...........................7 Самопроцена .................................................................................................................9 Литература......................................................................................................................... 13


Увод Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 85/2013, чл. 20) прецизирана је законска обавеза израде портфолиjа професионалног развоја: „Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио). Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника даје на увид свој портфолио професионалног развоја.“

Шта је портфолио Портфолио је збирка докумената који приказују напредак, развој и постигнућа појединца. Портфолио описује и документује ниво и квалитет развоја професионалних способности, искустава и резултата наставника, васпитача и стручног сарадника. Као што портфолио уметника садржи колекцију доказа који документују ширину и дубину уметникових способности, стилова и достигнућа, портфолио наставника, васпитача и стручног сарадника јесте колекција докумената који илуструју и документују посебност, ниво и квалитет његовог васпитно-образовног рада. Професионални портфолио није исто што и досије запосленог. То је брижљиво селектована и уређена колекција информација, докумената и материјала који приказују циљеве, методе, постигнуте ефекте, рефлексије о сопственом васпитно-образовном раду и мењање личне професионалне филозофије као резултат професионалног раста и развоја. 3


Чему служи портфолио Портфолио се може употребити за: • праћење развоја сопствених професионалних компетенција; • планирањe професионалног усавршавања и напредовања; • пријављивање за напредовање у звања; • конкурс за посао; • представљање себе колегама; • потребе спољашње евалуације рада појединца и установе. Процес прикупљања, одабирања и организовања материјала за портфолио подразумева рефлексију, преиспитивање и дубљи увид у сопствени рад и поређење између идеја, постављених циљева и остварених резултата. Поређење замишљеног и стварног јесте корак ка промени и развоју, па је поступак израде портфолија неопходан корак у процесу професионалног раста, развоја и мењања.

Садржај портфолија 1. Насловна страна (име и презиме, подаци за контакт) 2. Садржај 3. Радна биографија 4. Лична професионална филозофија 5. Селектовани и уређени прилози уз објашњења 6. Самопроцена

Радна биографија1 Радна биографија има сврху да представи појединца, његово формално и неформално образовање и радно искуство. У радној биографији наводе се:

Лични подаци Име и презиме ЈМБГ Занимање/професија Е-mail адреса Број телефона Може се погледати предлог формулара за писање радне биографије у: Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд 2012, 14–15.

1

4


Тренутно радно место и установа у којој наставник, васпитач, стручни сарадник ради

Подаци о образовању Назив факултета / више школе Место и време студирања/дипломирања Просечна оцена

Радно искуство Место и време запослења и радно место (наводи се хронолошки, почев од садашњег радног места, па уназад)

Подаци о томе да ли је положен испит за лиценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника

Звање Страни језици Наводе се сви страни језици којима се наставник, васпитач или стручни сарадник служи, с назнаком о познавању у складу са европским језичким оквиром – нивои А1, А2, B1, B2, C1, C2; може се приложити потврда/ диплома уколико је особа поседује.

Информатичка писменост Наводе се сви програми којима се наставник, васпитач или стручни сарадник служи, укључујући употребу интернета; може се навести ниво знања (почетни, средњи, напредни, експертски), а може се и приложити потврда о завршеном курсу.

Стручно усавршавање2 Учешће у: • акредитованим семинарима; • осталим облицима стручног усавршавања (конференције, конгреси, обуке итд.) и пројектима; Уз сваки облик стручног усавршавања неопходно је навести његов назив, време одржавања или спровођења и начин учешћа (присуство, излагање, ауторство, координација, вођење и сл.).

Списак објављених радова Чланци, књиге (наслов, издавач, место, година).

Аутор или коаутор Уџбеници, приручници, радне свеске, пројекти, дидактичка ­средства. Може се погледати предлог формулара за писање извештаја о стручном усавршавању запосленог у: Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања, 22–23.

2

5


Професионални портфолио наставника, васпитача и стручног сарадника  
Професионални портфолио наставника, васпитача и стручног сарадника  

Ово је кратко и прецизно упутство о прављењу и вођењу професионалног портфолија. Посебна пажња посвећена је представљању сопствене професион...