Page 1


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 2

Naslov originala Copyright © Finbar O’Connor 2004 Original title: Wolfgran Returns First published by the O’Brien Press Ltd., Dublin, Ireland, 2004 Published in agreement with the O’Brien Press Ltd. Z a izdawe na srpskom jeziku © Kreativni centar 2007 Biblioteka Svet je jedan kwiga trideseta prvo izdawe Urednik biblioteke Dejan Begovi} Urednik izdawa mr Qiqana Marinkovi} Ilustracije Tihomir ^elanovi} Lektura Ivana Igwatovi} Dizajn korica Du{an Pavli} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-531-8

Izdava~ zahvaquje na finansijskoj pomo}i organizaciji Ireland Literature Exchange www.irelandliterature.com infoªirelandliterature.com


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 3

Finbar O’Konor

S engleskog preveo

Zoran Penevski


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 4


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 5

PRVO POGLAVQE Talas nasiqa

Jo{ onda kada je stra{ni zli vuk do{ao u grad obu~en kao Crvenkapina baka i progutao ve}i broj policajaca, inspektor Brqi{a se zarekao da }e ga jednom svakako uhvatiti. ^ak je i preko televizije upozorio gra|ane na to da vuk luta gradom preru{en u bezazlenu staricu i pro`dire qude. To opako stvorewe nazvao je Bakovukom. Onome koji ga uhvati obe}ana je velika nagrada. Na`alost, bilo je i onih koji su poku{avali da dobiju taj novac tako {to su u najbli`u policijsku stanicu dovla~ili prvu bakicu na koju bi nai{li na ulici. Uskoro su svi zatvori bili krcati bakicama, a policijske stanice ostale su bez zaliha ~aja i keksa za boqe varewe. Razume se, nijedan od zatvorenika nije bio Bakovuk. Na kraju je nagrada ukinuta, a sve starice bile su oslobo|ene. 5


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 6

Uskoro su svi zatvori bili krcati bakicama, a policijske stanice ostale su bez zaliha ~aja i keksa za boqe varewe.


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 7

Povratak Bakovuka

A onda je grad zahvatio nevi|en talas nasiqa. Jedna baka uletela je u po{tu, re`e}i prepala slu`benicu i odnela sve po{tanske marke. Neka druga starica oti{la je u samoposlugu, napunila kolica kutijama hrane za ma~ke i ~aja, zapretila kasirki da }e je progutati i odjurila ne plativ{i. Me|utim, kada je u jednom autobusu svaka od devet bakica koje su se u wemu nalazile tvrdila da je ba{ ona Bakovuk i odbila da plati kartu, inspektor Brqi{a je shvatio {ta se dogodilo. Po{to su znale da se svi pla{e Bakovuka, bakice su pribegle kriminalnim radwama! Jednog jutra {ef policije uleteo je u kancelariju inspektora Brqi{e i po~eo da vi~e na wega. – Mora{ ne{to da preduzme{ u vezi s tim Bakovukom, Brqi{a! – drao se on. – Ne~ija baba me je upravo napala i ukrala mi nov~anik! – Da li je to bio Bakovuk, gospodine? – upitao je inspektor Brqi{a. – Kako bih ja to mogao da znam?! – nastavio je da vi~e {ef policije. – Bio sam potpuno nemo}an. Te matore koko{i preuzele su ~itav grad! Zna{ li i da su prestale da pla}aju ~lanarinu u biblioteci?! ^ak ih se i onaj prevejani gradski bibliotekar pla{i! 7


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 8

Finbar O’Konor

– Ali {ta ja tu mogu, {efe? – upita inspektor. – Ne mo`emo sve da ih pozatvaramo. U zatvorima vi{e ne}e biti mesta, a o toaletima i da ne govorimo! – Ne mora{ sve da ih zatvori{, Brqi{a – re~e {ef policije. – Samo treba da uhvati{ Bakovuka. ^im on bude bio pod kqu~em, ti fosili }e prestati da glume preru{ene vukove. Wihov teror }e prestati, a ovde }e opet vladati red i mir! – Da}u sve od sebe, {efe! – re~e inspektor Brqi{a. – To ne}e biti dovoqno, Brqi{a! – re~e {ef. – Ima{ dvadeset ~etiri ~asa da ukloni{ Bakovuka sa ulice ili }e{ ti biti uklowen iz slu`be! Kada je {ef oti{ao, inspektor Brqi{a je pritisnuo dugme na telefonu i pozvao pomo}nika Wu{kala. Inspektor se nadao da wegov pomo}nik mo`da ima neku dobru ideju. Me|utim, kada su se vrata otvorila, umesto pomo}nika Wu{kala pojavio se stra{ni vuk – glavom i bradom! ^ak nije bio ni preobu~en u bakicu, ali svako bi prepoznao te krvave o~i, ogromne zube i duga~ak ~upav rep. Inspektor Brqi{a je sko~io na noge, izvadio pi{toq i uperio ga u zlikovca. 8


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 9

Povratak Bakovuka

– Policija! Ne mrdaj! – dreknuo je. – Uhap{en si! Me|utim, vuk mu se samo nacerio. A onda je, na inspektorov u`as, vuk progovorio Wu{kalovim glasom, koji kao da je dolazio iz stomaka opake zveri! – Oprostite, gospodine – re~e pomo}nik Wu{kalo. – Nismo hteli da vas isprepadamo! – Pobogu, Wu{kalo! – povika inspektor. – Da li si to ti?! – Naravno, gospodine – odgovorio je Wu{kalo. – A sa mnom je i policajac Perkins. Mislili smo da biste mogli da nas izvu~ete odavde. – Ti, zlikov~e jedan! – zare`a inspektor Brqi{a besno, gledaju}i vuka. – Kako si se usudio da proguta{ mog pomo}nika?! Vuk nije odgovorio, ve} je samo nastavio da se ceri. – Misli{ da je to sme{no, je l’?! – graknuo je inspektor. – Taj zlobni sme{ak pojavi}e ti se na potiqku kad ti prosviram metak kroz glavu! – Ne pucajte, gospodine! – zaski~ao je Wu{kalo. – Mi nismo vuk! Ovo je kostim! – O ~emu ti to trabuwa{, Wu{kalo? – upita inspektor, i daqe dr`e}i pi{toq uperen vuku u glavu. 9


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 10

Finbar O’Konor

– Mi smo u kostimu za godi{wu priredbu koju organizujemo u stanici, gospodine – re~e pomo}nik Wu{kalo. – Ove godine odigra}emo predstavu Tri praseta. Perkins i ja glumimo vuka. Perkins je svojeru~no napravio ovaj kostim! – Ali zar nisi rekao da te je vuk progutao, Wu{kalo? – zbunio se inspektor spu{taju}i pi{toq. – Rekao si mi da `eli{ da te izvu~em! – Mislio sam na to da nas izvu~ete iz kostima, gospodine – uzvratio je Wu{kalo. – Znate, rajsfer{lus se zaglavio! – Znao sam da je trebalo da u{ijem dugmi}e – za~uo se glas policajca Perkinsa. Inspektor Brqi{a se zamislio. – Ka`i mi, Wu{kalo, kada je premijera – re~e po{to je odlo`io oru`je i povukao nadole rajsfer{lus na predwoj strani kostima. – Ve~eras, gospodine – odgovori Wu{kalo poku{avaju}i da se iskobeqa iz kostima, a Perkins ga je sledio. – Upravo smo zavr{ili generalnu probu! – Otka`ite predstavu! – dreknuo je inspektor Brqi{a. – Da otka`emo?! – jedva je izgovorio Perkins. – Nemogu}e! 10


povratak bakovuka.qxp

02-Jul-07

13:38

Page 11

Povratak Bakovuka

– Mora}ete – rekao je inspektor Brqi{a. – Preuzimam kostim vuka zbog neodlo`ne istrage! – Ali {ta }emo s predstavom, gospodine? – upita Wu{kalo. – [ta }emo sa ostalim glumcima? Kako }emo to objasniti publici? Moja mama je kupila {est ulaznica! Inspektor Brqi{a se ispravio, a o~i su mu zablistale ~eli~nim sjajem. – Recite im da je ovaj grad u opasnosti, Wu{kalo – izgovorio je ledenim glasom. – A bezbednost ovog grada va`nija je od {ou-biznisa!

11


Profile for Kreativni centar

Povratak Bakovuka  

Баковук се вратио - смешнији и страшнији него икада пре! Инспектор Брљиша је на трагу свом заклетом непријатељу Баковуку. Инспектор Брљиша...

Povratak Bakovuka  

Баковук се вратио - смешнији и страшнији него икада пре! Инспектор Брљиша је на трагу свом заклетом непријатељу Баковуку. Инспектор Брљиша...