Page 1

PORTFOLIO DETETA PORTFOLIO DETETA 9 788652 902477

u uzrastu od tri godine do polaska u Å¡kolu


PORTFOLIO DETETA u uzrastu od tri godine do polaska u školu • AUTOR Tim KREATIVNOG CENTRA • Prvo izdanje • grafičko oblikovanje Olivera Batajić Sretenović • urednik Anđelka Ružić • lektor Mirjana Delić • priprema za štampu Tatjana Valjarević • izdaje Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 • tel.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 • www.kreativnicentar.rs • e-mail: info@kreativnicentar.rs • Za izdavača Ljiljana Marinković • ŠTAMPA Grafostil • Godina šTAMPe 2015 • TIRA 2.000 • © Kreativni centar 2015 •

ž

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0247-7 COBISS.SR-ID 217296140

PANTONE 2665 C


Prostor za fotografije deteta godina

na poÄ?etku godine

Ime, prezime i godine deteta Datum i mesto rođenja

Ĺživi s

na kraju godine


podaci o telesnoj visini i teĹžini deteta datum visina teĹž ina

Prostor za fotografiju vrtićke grupe

imena drugara (sleva nadesno):


SKALA PROCENE RAZVOJNIH DOSTIGNUĆA – SENZOMOTORNI RAZVOJ UZRAST OD 3. DO 4. GODINE uvek Slobodno i neometano izražava i zadovoljava potrebe za snom, kretanjem i ovladavanjem prostorom Izražava zadovoljstvo prilikom bavljenja fizičkim aktivnostima i boravka na otvorenom prostoru Svest o sebi, svom telu i delovima tela

povremeno

i*

z*

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

u razvoju i z

povremeno i z

u razvoju Pokretljivost delova tela, ritmičnost pokreta i koordinacija pokreta Kretanje u različitim položajima Pravilno držanje tela pri mirovanju i kretanju Snalaženje u igrama na otvorenom i orijentacija u prostoru

i

teškoće i z teškoće

z

savladalo i z razvijeno

i savlađuje i z u razvoju

z teškoće i z teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

napreduje i z

Sticanje navika lične higijene

izražena Spremnost za učestvovanje u aktivnostima održavanja higijene sredine * i – inicijalno posmatranje; z – završno posmatranje

retko

i

z

teškoće i z delimično i

z

ne pokazuje i

z

UZRAST OD 4. DO 5. GODINE uvek Slobodno i neometano izražava i zadovoljava potrebe za snom, kretanjem i ovladavanjem prostorom Izražava zadovoljstvo prilikom bavljenja fizičkim aktivnostima i boravka na otvorenom prostoru

retko

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

razvijena Veća pokretljivost delova tela i koordinacija pokreta Preciznost pokreta Spretnost i brzina u kretanju

povremeno

u razvoju

teškoće

i

z

i

z

i

z

i i

z z

i i

z z

i i

z z


savladalo Obavljanje složenih pokreta i radnji na osnovu verbalne instrukcije Verbalno izražavanje cilja sopstvene aktivnosti

teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

izražena Napredovanje u razvoju fine motorike i koordinacije oko–ruka Napredovanje u osamostaljivanju u navikama lične higijene Učestvovanje u aktivnostima održavanja higijene sredine

savlađuje uz podršku

manje izražena

teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

UZRAST od 5. GODINE DO polaska u školu uvek Uživa u boravku i igrama na otvorenom prostoru

i

z

razvijena Kontrola nad krupnom motorikom Ravnoteža u statičkim i dinamičkim položajima tela Slobodno i sigurno kretanje i orijentisanje u prostoru Brzo i sigurno hodanje, trčanje, skakanje, penjanje, provlačenje itd. Napredovanje u biomotoričkim sposobnostima Spretnost u kretanju u sportskim aktivnostima Harmonično izražavanje pokretom Napredovanje u voljnom usmeravanju pokreta, koordinacija oko–ruka Upornost i istrajnost Osnovna zdravstvena kultura i navike

i

z

u razvoju

retko i

z

teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

izraženo i z razvijena i z i z izraženo i

z

i i

z z

savladalo Prihvatanje pravila u grupnim sportskim aktivnostima

povremeno

i

z

manje izraženo i z u razvoju i z i z manje izraženo i

z

i z i z savlađuje uz podršku i

z

teškoće i z teškoće i z i z teškoće i

z

i i

z z

teškoće i

z


SKALA PROCENE RAZVOJNIH DOSTIGNUĆA – saznajni RAZVOJ UZRAST OD 3. DO 4. GODINE steklo Iskustva o čulnim kvalitetima (boja, ukus, miris, tekstura itd.) Opažanje i imenovanje predmeta u okolini Samostalno ispitivanje svojstava nekog predmeta i oruđa

i

z

izraženo i z i

z

savladalo Opažanje sličnosti i razlika među predmetima Imenovanje zajedničkih svojstava predmeta u jednoj grupi (jednog ili dva svojstva) Praktično izdvajanje pojedinih predmeta iz grupe predmeta i klasifikovanje u podgrupe Izdvajanje predmeta sa izraženim zajedničkim svojstvom i grupisanje predmeta po boji, obliku, veličini Pridruživanje 1 : 1 Pronalaženje dela slike koji nedostaje, predmeta na osnovu slike, predmeta koji nije u vidnom polju Razlikovanje količina: mnogo–malo, mnogo–jedan, mnogo–nijedan Uviđanje odnosa više i manje među količinama Uviđanje prostornih dimenzija veliko i malo Razumevanje prostornih odnosa: u, na, ispod, pored itd. Brojanje, razvrstavanje i odbrojavanje predmeta dok gradi, slaže, postavlja pribor za jelo Prepoznavanje okruglog oblika

z

manje izraženo i z i

z

savlađuje uz podršku

i

z

teškoće i z i

z

teškoće

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i i

z z

i i

z z

i i

z z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

savlađuje i z savladalo i

z

izraženo Posmatranje, praćenje, zapažanje, opisivanje, postavljanje pitanja o neposrednoj stvarnosti (prirodne pojave, živa i neživa priroda, saobraćaj itd.) Ispitivanje predmeta za svakodnevnu upotrebu, manipulisanje i eksperimentisanje tim predmetima

i

teškoće

i

Vremenski pojmovi: dan–noć, jutro–podne–veče

Imenovanje osnovnih delova ljudskog tela i njihovih funkcija

stiče uz podršku

teškoće i z savlađuje uz podršku i

z

manje izraženo

teškoće i

z

teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z


UZRAST OD 4. DO 5. GODINE Proširivanje iskustava o čulnim kvalitetima Praktično testiranje ideja za rešavanje problema, isprobavanje i ponavljanje postupaka Napredovanje u misaonim procesima stvaranja predstava i mentalnih slika Zapažanje prirodnih grupa

izraženo i z z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i i

z z

i i

z z

i i

z z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

teškoće

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

manje izraženo

teškoće

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

i

z

izraženo Interesovanja za različite oblasti stvarnosti, iskustva u vezi s njima i pitanja o njima

savlađuje uz podršku

i

izraženo Poseduje praktična iskustva u upotrebi različitih sprava, oruđa i aparata u svakodnevnom životu, kao i onih za istraživačke aktivnosti

teškoće

z

savladalo Vremenske relacije: juče–danas–sutra, jutro–podne–veče

manje izraženo

i

izraženo Prepoznavanje geometrijskih oblika kruga, kvadrata i trougla Primena iskustva u matematici u rešavanju praktičnih problema u igri i aktivnostima

teškoće

z

savladalo Brojanje, prebrojavanje, odbrojavanje do pet i formiranje skupa od pet elemenata Postupno savladavanje prostorne relacije levo i desno u odnosu na sebe i diferenciranje leve i desne ruke

i z savlađuje uz podršku

i

izraženo Napredovanje u sticanju iskustva i razumevanju prostornih dimenzija i relacija Napredovanje u uviđanju i izdvajanju izrazitih razlika u dimenzijama predmeta Uviđanje jasne razlike u odnosima: visoko–nisko, duboko–plitko itd.

teškoće i z

i

savladalo Uviđanje sličnosti i razlika, imenovanje zajedničkih svojstava predmeta (jednog ili dva svojstva) i izdvajanje pojedinačnih predmeta na osnovu zajedničkog svojstva Grupisanje predmeta po boji, obliku, veličini Praktične radnje pridruživanja 1 : 1 Upoređivanje i uviđanje odnosa jednako–više– manje uz fizičko korespondiranje elemenata Razlikovanje količina: mnogo–malo, mnogo–ništa, mnogo–nijedan

manje izraženo i z

i

z

savlađuje uz podršku i

z

manje izraženo i

z

manje izraženo i

z

teškoće i

z

teškoće i

z

ne izražava i

z


Portfolio

PORTFOLIO DETETA u uzrastu od tri godine do polaska u školu • AUTOR Tim KREATIVNOG CENTRA • Prvo izdanje • grafičko oblikovanje Olivera Batajić Sretenović • urednik Anđelka Ružić • lektor Mirjana Delić • priprema za štampu Tatjana Valjarević • izdaje Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 • tel.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 • www.kreativnicentar.rs • e-mail: info@kreativnicentar.rs • Za izdavača Ljiljana Marinković • ŠTAMPA Grafostil • Godina šTAMPe 2015 • TIRA 2.000 • © Kreativni centar 2015 •

ž

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0247-7 COBISS.SR-ID 217296140

je kolekcija uzoraka (primeraka) radova koji pružaju informacije o razvoju i napredovanju deteta i dokumentuju ih. Može se smatrati zbirkom detetovih postignuća.

Portfolio

ne sadrži sve dečje radove, već samo one koji pokazuju napredovanje i dostizanje određenih razvojnih nivoa, ličnih sposobnosti i veština. Šta sve može biti u sastavu

portfolija

1. Osnovni podaci o detetu i njegovoj porodici: • liste za beleženje podataka o detetovom telesnom razvoju; • fotografije deteta na početku i na kraju godine. 2. Skale procene za praćenje različitih aspekata detetovog razvoja (senzomotornog, saznajnog, socioemocionalnog, kao i razvoja govora i komunikacionih sposobnosti) i prilozi koji idu uz njih: • dečji radovi – crteži, mali projekti i ostali produkti dečje aktivnosti koji pokazuju ostvarene ishode i dostignut razvoj neke detetove osobine ili sposobnosti; • fotografije i foto-kopije produkata dečje aktivnosti; • fotografije, audio i video zapisi koji ilustruju angažovanje i posebno uživanje deteta u aktivnosti (u Muzičkom kutku, Likovnom kutku, Matematičkom centru…).

portfolio

3. Radovi koje dete samo bira za , oni koje dete voli i smatra posebno vrednim, kao i radovi koje su izabrali roditelji. Uz radove se beleži i obrazloženje izbora. 4. Beleške i zapažanja vaspitača: • anegdotske beleške; • beleške o verbalnim iskazima deteta u toku aktivnosti i na njenom kraju, o detetovim komentarima i odgovorima kojima je opisalo svoje iskustvo; • opis izvedene aktivnosti, očekivanih ishoda i razvojni nivo koji je dete dostiglo.

PANTONE 2665 C


big big big

big

big

big

big

big

big

big

big

big

PORTFOLIO DETETA u uzrastu od tri godine do polaska u Å¡kolu

PORTFOLIO DETETA 9 788652 902477

big big big

big

Portfolio deteta - latinica  
Portfolio deteta - latinica