Page 1


ПОРТФОЛИО РЕФЛЕКСИВНОГ ПРАКТИЧАРА (ЗА ВАСПИТАЧЕ) • АУТОРИ Бранка Станојевић, Анита Ерић, Татјана Павловић • Прво издање • ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ Душан Павлић • УРЕДНИК Анђелка Ружић • ЛЕКТОР Мирјана Делић • ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ Татјана Ваљаревић • ИЗДАЈЕ Креативни центар, Београд, Градиштанска 8, тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 • www.kreativnicentar.rs • e-mail: info@kreativnicentar.rs • ЗА ИЗДАВАЧА Љиљана Маринковић • ШТАМПА Графостил, Крагујевац • ГОДИНА ШТАМПЕ 2018 • ТИРАЖ 500 • © Креативни центар 2018 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0582-9 COBISS.SR-ID 265230860


КО САМ ЈА Име и презиме: Година дипломирања: Године радног стажа у васпитно-образовној пракси: Установе у којима сте до сада радили:

Досадашња искуства у тимском раду и улоге у тиму:

Признања за рад и награде које сте до сада добили:

Стручни радови и чланци које сте до сада објавили:

Реч која вас најбоље описује као васпитача:


ИНИЦИЈАЛНА САМОПРОЦЕНА ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА На почетку радне године потребно је да попуните Упитник о самопроцени професионалних компетенција. Компетенција је динамичка комбинација следећих атрибута: ЗНАЊА, ВЕШТИНА, СТАВОВА, СПОСОБНОСТИ, којима се описује капацитет за успешно обављање одређеног посла. Компетенција је склоп понашања која воде до жељених резултата. Понашања треба да буду мерљива и видљива. Главну улогу у унапређивању васпитно-образовног рада имају компетенције васпитача, који непосредно утичу на напредовање и развој детета. Самопроценом ћете стицати увид у укупне компетенције и оне које су вам потребне у даљем раду. Први корак је дефинисање (одабир) приоритета у радној години по датим областима. Након тога, од 1. септембра до 31. августа, прикупљате документацију која је доказ о процесу унапређивања компетенција.

УПИТНИК О САМОПРОЦЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА Самопроцена

Знање, способност, вештина, став

Познајем моделе планирања васпитно-образовног рада Познајем опште основе васпитно-образовног рада Познајем опште принципе и циљеве Поседујем методичка, дидактичка и психолошка знања за рад с децом Познајем сва документа установе у којој радим Учествујем у изради Годишњег плана вртића Учествујем у изради Годишњег плана ПУ Учествујем у изради Развојног плана ПУ Учествујем у изради Предшколског програма ПУ Планирам васпитно-образовни рад користећи укупан простор вртића Планирам васпитно-образовни рад који подстиче учење и дечји развој План је основ за напредовање све деце у групи Игре и активности у плану одговарају потребама и интересовањима деце У плану се препознаје ритам живљења прилагођен потребама деце Поседујем план адаптације који је израђен тимски (васпитач, родитељ, руководилац радне јединице, стручни сарадник) Организујем активности на основу праћења и напредовања деце Бележим напредовање деце и њихов развој кроз систематско посматрање Користим технике и инструменте за праћење напредовања и развоја деце континуирано Примењујем индивидуализовани приступ у раду с децом Пишем дневну евалуацију Пишем недељну евалуацију Пишем месечну евалуацију Делим личну рефлексију с колегиницом из собе о својој улози и начину рада, питањима и дилемама који су се јавили у току реализације Делим личну рефлексију са стручним сарадником о својој улози и начину рада, питањима и дилемама који су се јавили у току реализације Анализирам с колегиницом из собе учешће деце у активностима, њихова питања, интересовања и мотивацију у процесу учења

У мањој мери

Делимично

У већој мери


На основу рефлексије и анализе пишем предлог плана Простор собе је прилагођен свој деци Оснажен сам за рад с децом која захтевају додатну подршку У соби се јасно виде продукти деце Разумем важност сарадње с породицом Планирам систематску сарадњу с породицом на основу потреба и интересовања групе Реализујем бар два тематска родитељска састанка у току радне године Примењујем индивидуализовани приступ с родитељима и о томе водим документацију План сарадње с родитељима је видљив и доступан свима Поседујем комуникацијске и социјалне вештине које су ми неопходне за сарадњу с родитељима С родитељима свакодневно размењујем информације о дететовом учешћу у животу групе Правила групе израђујем с децом и родитељима и постављам на видно место у соби Препознајем насилне ситуације у групи и поштујем Протокол о злостављању, занемаривању, дискриминацији деце Препознајем све облике дискриминације у групи и реагујем на њих Поседујем документацију о процесуирању свих насилних ситуација у групи Водим рачуна о вербалном и невербалном обраћању сваком детету у групи Професионално уважавам све колеге из тима вртића, стручне сараднике, као и остале сараднике Познајем основни концепт тимског рада Поседујем лични план професионалног развоја Учествујем у хоризонталним разменама које се реализују на нивоу вртића и ПУ Учествујем на акредитованим обукама и другим облицима екстерног стручног усавршавања

Издвојте три компетенције које поседујете у мањој мери:

Издвојте три компетенције које делимично поседујете:

Издвојте три компетенције које поседујете у већој мери:


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ План професионалног развоја за радну годину састављате у односу на компетенције које сте издвојили попуњавањем иницијалног упитника у делу КО САМ ЈА. Назив компетенције коју оснажујем

Начин на који ћу то остварити

Временска динамика

Документација, докази

ПРИМЕР: Важно је да приликом планирања јачања компетенција идете корак по корак и да се држите планиране временске динамике. Сваки корак унесите у Портфолио рефлексивног практичара за радну годину.

Назив компетенције коју оснажујем Препознајем насилне ситуације у групи и поштујем Протокол о злостављању и занемаривању деце

Начин на који ћу то остварити 1. Упознајем се с врстама и облицима насиља 2. Упознајем се с Протоколом о заштити деце од насиља 3. Упознајем се са унутрашњом заштитном мрежом у ПУ 4. Упознајем се са спољашњом заштитном мрежом у ПУ 5. Бирам колегиницу која ће ми бити подршка током свих ових корака 6. Примењујем научено у васпитној групи

Временска динамика Од септембра до децембра текуће године

Документација, докази Портфолио рефлексивног практичара


ВАСПИТНА ГРУПА Важни подаци о деци из васпитне групе  Ове године сам васпитач

васпитне групе.

 Број уписане деце на почетку радне године (септембар):  Број уписане деце на крају радне године (август):  Структура групе на почетку радне године: Број дечака:

Број девојчица:

Ако имате мешовиту васпитну групу, напишите годишта деце: Број деце самохраних родитеља: Број деце из хранитељских породица: Број усвојене деце: Број деце с медицинском документацијом: У делу Развој и напредовање наведена су три периода током којих остварујете увиде у ове области (могуће је радити их и више пута у току године). На основу посматрања до новембра упознајете свако дете у групи и наводите његове снаге (шта оно може, уме и зна) и за шта му је потребна подршка (способност, вештина, самосталност на коју ћете се фокусирати при планирању активности током радне године). Заједничку анализу о деци радите у сарадњи с родитељима.

Белешка на крају радне године  Које сте мерне инструменте користили за праћење дечјег развоја и напредовања?

 Да ли сте и на који начин сарађивали с родитељима деце из васпитне групе?

 Да ли сте и на који начин сарађивали са стручним сарадницима у вези са овом облашћу?

 Порука, савет или предлог који ћете дати себи за идућу радну годину када је реч о праћењу дечјег развоја и напредовања:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТАИнформације о детету које сте добили од родитеља на почетку радне године:

Посебне напомене (болести, алергије, терапија, посебна исхрана, храна коју дете не сме да једе...):

Реч којом бисте описали дете: РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

Може, уме, зна:

НОВЕМБАР

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

МАРТ

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

ЈУН

Потребна му је подршка:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТАИнформације о детету које сте добили од родитеља на почетку радне године:

Посебне напомене (болести, алергије, терапија, посебна исхрана, храна коју дете не сме да једе...):

Реч којом бисте описали дете: РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

Може, уме, зна:

НОВЕМБАР

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

МАРТ

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

ЈУН

Потребна му је подршка:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТАИнформације о детету које сте добили од родитеља на почетку радне године:

Посебне напомене (болести, алергије, терапија, посебна исхрана, храна коју дете не сме да једе...):

Реч којом бисте описали дете: РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

Може, уме, зна:

НОВЕМБАР

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

МАРТ

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

ЈУН

Потребна му је подршка:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТАИнформације о детету које сте добили од родитеља на почетку радне године:

Посебне напомене (болести, алергије, терапија, посебна исхрана, храна коју дете не сме да једе...):

Реч којом бисте описали дете: РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ

Може, уме, зна:

НОВЕМБАР

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

МАРТ

Потребна му је подршка:

Може, уме, зна:

ЈУН

Потребна му је подршка:

Portfolio refleksivnog praktičara (za vaspitače)  

Portfolio za vaspitače prati period od jedne radne godine. Sadrži: opšte informacije o vaspitaču, inicijalnu samoprocena profesionalnih komp...

Portfolio refleksivnog praktičara (za vaspitače)  

Portfolio za vaspitače prati period od jedne radne godine. Sadrži: opšte informacije o vaspitaču, inicijalnu samoprocena profesionalnih komp...