Page 2

Данијела Фишерова ПОКВАРНИ ДОМ прво издање

Наслов оригинала Daniela Fischerová Pohoršovna Text copyright © Daniela Fischerová, 2014 Illustrations copyright © Jitka Petrová, 2014 Copyright of the Czech edition © Mladá fronta, 2014 За издање на српском језику © Креативни центар 2017 Илустровала Јитка Петрова Превод Марија Илић Уредник Славица Марковић Ликовни уредник Душан Павлић Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 24 40 659, 38 20 483 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Тираж 1.500 Година штампе 2017 Ова књига објављена је уз подршку Министарства културе Републике Чешке.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.162.3-93-31 ФИШЕРОВА, Данијела, 1948 Покварни дом / Данијела Фишерова ; илустровала Јитка Петрова ; [превод Марија Илић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 ([Београд] : Публикум). - 117 стр. : илустр. ; 23 cm Превод дела: Pohoršovna / Daniela Fischerová. - Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0387-0 COBISS.SR-ID 229154828

Pokvarni dom  

Roman poznate češke spisateljice Danijele Fišerove namenjen je deci, ali spada u one knjige koje će sa istim žarom čitati i roditelji. Možet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you