Page 1


PI[EM, PI[EM radna sveska za po~etno pisawe u 1. razredu osnovne {kole


Vodi~ zadatak crtamo i bojimo pi{emo re{avamo doma}i zadatak re~nik


Azbuka Aa A $a Ee E $e Ll Ll Pp P $p Ff F $f

Bb B $b @` @ $` Qq Qq Rr R $r Hh H $h

Vv V $v Zz Z $z Mm Mm Ss S $s Cc C $c

Gg G $g Ii I $i Nn N $n Tt T $t ^~ ^ $~

Dd D $d Jj J $j Ww W $w ]} ] $} Xx X $x

\| \ $| Kk K $k Oo O $o Uu U $u [{ [ ${ 3


Priprema za pisawe pisanih slova Prvo }emo u~iti kako se pisana slova ~itaju. Prva grupa slova za ~itawe:

A O E I S J K L Q M NW[B Z

A O E I S J KL Q MN W [B Z a o e i s j k l q m n w { b z

$a $o $e $i $s $j $k l q m $n $w ${ $b $z Pro~itaj slede}e re~i.

Ana, E#na, Oq%a, Jana, Mina, Nina, Q#iq%a, Mi{a, Ne{a, Z&oki, Mane, B#ane, Ilija, B#o{ko, $kos, $sos, $kola, ${kola, $b#ab#a, $b#eb#a, q%iq%an Pro~itaj slede}e re~i. Nacrtaj ono {to se wima ozna~ava.

$oko 4

$nos

$zmaj


iii Pro~itaj slede}e re~enice.

Miw%a $je $b#eb#a. O&na $saw%a $keks %i mleko. Janko %je mali. O&n $saw%a $zmaja $iz $b#ajke. Pro~itaj re~i. Svaku re~ pove`i sa odgovaraju}om slikom.

limun $koko{ka $z%ub

$kow

$jaje

mleko

$koz&a

{{ 5


$i{ Nova slova za ~itawe:

G U P R T

G U P R T g u p r t

$g $u $p $r $t

Pro~itaj.

[iri, ${iri, $vezeni $pe{kiri, ${areni leptiri, $b#osa $ja, $b#osa $ti, $ajmo $sad $od Q#iq%e $svi!

Igra $u $parku

$i{ 6

U $parku $se $igraju G&oran, Paja, Tea, R&u{ka $i Uro{. Tea $i R&u{ka $se q%uq%aju. Uro{ $kopa $pesak. G&oran $i Paja $jure $z%a ${arenom loptom.


$$tppp t Pekmez U $jesen $se $sprema $pekmez. Moja $b#aka $u ${pajzu $ima mnogo $tegli $pekmeza. Z&imi $je $to $omiq%eno $jelo mom $b#ratu R&astku $i meni.

Zaokru`i naziv vo}a od kog se pravi tvoj omiqeni pekmez.

$kupine $rib#izle ${qive

Pekmez $b#reskve maline $kajsije

$pi{i $pi{i 7


$~~~ Nova slova za ~itawe:

^ V C D @

^ V C D @ ~ v c d `

$~ $v $c $d $` Pro~itaj $z#agonetku $i $nacrtaj $ono ${to $predstavq%a $w%eno $re{ew%e. O&krugla $je, malena, mo`e $i $da $ska~e, $samo $je $o $z%emq%u $ti $udari $ja~e.

$eee 8

Lopta @uta lopta $je $omiq%ena V#eq%ina, Cicina i ^edina $igra~ka. Lopta mo`e $b#iti $velika, mala, $gumena, $ko`na, ${arena, $ko{arka{ka, $odb#ojka{ka, $teniska.. Deci $je $najva`nije $da $dob&ro $odska~e $i $da $dugo $traje.


$o%% Spor $kao $pu`. V#redan $kao $p~ela. R&umen $kao $ru`a. B#rz $kao $vetar. Ne`na $kao $cvet. Dob#ar $kao $hleb.

Pro~itaj $zagonetku $i $nacrtaj $ono ${to $predstavq%a $w%eno $re{ew%e. Dva $b#rata $putem $ido{e, $jedan $drugog $ne $vido{e.

Na $jez#ra $dva $iz $b#ajke li~e %o~i moje majke. (Iz $stare $japanske $uspavanke)

%$ot~ie~e$o$t~ie~e 9


$aaa Nova slova za ~itawe:

Z&ima ] H \ F X

] H \ F X } h | f x $} $h $| $f $x Pove`i $iste $re~i. fazan hleb |evrek fazon xemper }evap hlad xezva

$|evrek $xemper $}evap $hlad $xez%va $hleb $f%az%an $f%az%on

lll 10

F&ilip $i Hana $`ive $u ]upriji. O&b%oje $vole $skijawe. ^esto $idu $kod $svog $druga \or|a, $koji $`ivi $na Kopaoniku. Kada $krenu $na $staz%u, $prati $ih $pas Xeki.


lala lala Cvetna $i $vo}na $imena

Svet Cvet $je $~ekao $p~elu, $p~ela $je $tra`ila $cvet. I $ispalo $je: $veliki $je $svet, $te{ko $je $do~ekati $p~elu, $jo{ $te`e $na}i $cvet. A $svud $po $svetu $p~ele $u letu, $a $sav $svet $u $cvetu. Du{an R&adovi}

Lala V#i{w%a Neven Nevena Jasmin Jasmina Duw%a Cvetko R&u`a Q&ub%ica

$p~ela $p~ela 11


SADR@AJ

Vodi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 AZBUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PRIPREMA ZA PISAWE PISANIH SLOVA . . . . . . . . . . . . . . 4 PISAWE PISANIM SLOVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PRVA VELIKA PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 VELIKA PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 SLOVA KOJA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

46


PI[EM, PI[EM radna sveska za po~etno pisawe u 1. razredu osnovne {kole prvo izdawe autori

Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi}

ilustrovao

Nino Maqevi}

recenzenti

prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet, Beograd Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“, Vr{ac Sne`ana Ili}, profesor razredne nastave, O[ „U`i~ka republika“, Novi Beograd

lektor grafi~ko oblikovawe

tipografsko oblikovawe priprema za {tampu izdava~

Violeta Babi} Du{an Pavli} Andrej Vojkovi} Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel. / faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik za izdava~a {tampa tira` copyright

Slavica Markovi}

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

mr Qiqana Marinkovi}

37.016:003-028.31(075.2)(076)

Publikum 15.000 ŸKreativni centar, 2008

СТОЈАНОВИЋ, Зорица Пишем, пишем : радна свеска за почетно читање и писање : у 1. разреду основне школе / [аутори Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић ; илустровао Нино Маљевић]. Београд : Креативни центар, 2008 (Београд : Публикум). - 48 стр. : илустр. ; 23 х 22 cm. - (Српски језик : за први разред основне школе : (рад по комплексном поступку)) (Креативна школа) Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 15.000.

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00181/2008-06.

ISBN 978-86-7781-626-1 ISBN 978-86-7781-628-5 (за издавачку целину) 1. Вукајловић, Зорица [аутор] COBISS.SR-ID 149520908

Profile for Kreativni centar

POČETNICA 3 - Pišem Pišem  

POČETNICA 3 - Pišem Pišem