Page 1

Pi{em, pi{em Radna sveska za po~etno pisawe u 1. razredu osnovne {kole

$ t P A $k $ z $v

$h

Abvgd|e`zijklqmnwoprst}ufhc~


PI[EM, PI[EM лаadna sveska za po~etno pisawe u 1. razredu osnovne {kole


Vodi~ zadatak crtamo i bojimo pi{emo re{avamo doma}i zadatak re~nik


Azbuka Aa A $a Ee E $e Ll Ll Pp P $p Ff F $f

Bb B $b @` @ $` Qq Qq Rr R $r Hh H $h

Vv V $v Zz Z $z Mm Mm Ss S $s Cc C $c

Gg G $g Ii I $i Nn N $n Tt T $t ^~ ^ $~

Dd D $d Jj J $j Ww W $w ]} ] $} Xx X $x

\| \ $| Kk K $k Oo O $o Uu U $u [{ [ ${ 3


Priprema za pisawe pisanih slova Prvo }emo u~iti kako se pisana slova ~itaju. Prva grupa slova za ~itawe:

A O E I S J K L Q M NW[B Z

A O E I S J KL Q MN W [B Z a o e i s j k l q m n w { b z

$a $o $e $i $s $j $k l q m $n $w ${ $b $z Pro~itaj slede}e re~i.

Ana, E#na, Oq%a, Jana, Mina, Nina, Q#iq%a, Mi{a, Ne{a, Z&oki, Mane, B#ane, Ilija, B#o{ko, $kos, $sos, $kola, ${kola, $b#ab#a, $b#eb#a, q%iq%an Pro~itaj slede}e re~i. Nacrtaj ono {to se wima ozna~ava.

$oko 4

$nos

$zmaj


iii

Pro~itaj slede}e re~enice.

Miw%a $je $b#eb#a. O&na $saw%a $keks %i mleko. Janko %je mali. O&n $saw%a $zmaja $iz $b#ajke. Pro~itaj re~i. Svaku re~ pove`i sa odgovaraju}om slikom.

limun $koko{ka $z%ub

{{

$kow

$jaje

mleko

$koz&a 5


$i{

Nova slova za ~itawe:

G U P R T

G U P R T g u p r t

$g $u $p $r $t

Pro~itaj.

[iri, ${iri, $vezeni $pe{kiri, ${areni leptiri, $b#osa $ja, $b#osa $ti, $ajmo $sad $od Q#iq%e $svi!

Igra $u $parku

6

$i{

U $parku $se $igraju G&oran, Paja, Tea, R&u{ka $i Uro{. Tea $i R&u{ka $se q%uq%aju. Uro{ $kopa $pesak. G&oran $i Paja $jure $z%a ${arenom loptom.


$$tppp t

Pekmez

U $jesen $se $sprema $pekmez. Moja $b#aka $u ${pajzu $ima mnogo $tegli $pekmeza. Z&imi $je $to $omiq%eno $jelo mom $b#ratu R&astku $i meni.

Zaokru`i naziv vo}a od kog se pravi tvoj omiqeni pekmez.

$kupine $rib#izle ${qive

Pekmez $b#reskve maline $kajsije

$pi{i $pi{i

7


$~~~

Nova slova za ~itawe:

^ V C D @

^ V C D @ ~ v c d `

$~ $v $c $d $` Pro~itaj $z#agonetku $i $nacrtaj $ono ${to $predstavq%a $w%eno $re{ew%e. O&krugla $je, malena, mo`e $i $da $ska~e, $samo $je $o $z%emq%u $ti $udari $ja~e.

8

$eee

Lopta @uta lopta $je $omiq%ena V#eq%ina, Cicina i ^edina $igra~ka. Lopta mo`e $b#iti $velika, mala, $gumena, $ko`na, ${arena, $ko{arka{ka, $odb#ojka{ka, $teniska.. Deci $je $najva`nije $da $dob&ro $odska~e $i $da $dugo $traje.


$o%% Spor $kao $pu`. V#redan $kao $p~ela. R&umen $kao $ru`a. B#rz $kao $vetar. Ne`na $kao $cvet. Dob#ar $kao $hleb.

Pro~itaj $zagonetku $i $nacrtaj $ono ${to $predstavq%a $w%eno $re{ew%e. Dva $b#rata $putem $ido{e, $jedan $drugog $ne $vido{e.

Na $jez#ra $dva $iz $b#ajke li~e %o~i moje majke. (Iz $stare $japanske $uspavanke)

%$ot~ie~e$o$t~ie~e

9


$aaa

Nova slova za ~itawe:

] H \ F X

] H \ F X } h | f x $} $h $| $f $x Pove`i $iste $re~i. fazan hleb |evrek fazon xemper }evap hlad xezva 10

$|evrek $xemper $}evap $hlad $xez%va $hleb $f%az%an $f%az%on

lll

Z&ima F&ilip $i Hana $`ive $u ]upriji. O&b%oje $vole $skijawe. ^esto $idu $kod $svog $druga \or|a, $koji $`ivi $na Kopaoniku. Kada $krenu $na $staz%u, $prati $ih $pas Xeki.


P~ele

P~ele lete $s $cveta $na $cvet $i $skupq#aju $polen. U $ko{nici $od $polena $prave med. Svaka $p~ela $ima $svoj $z%adatak. Naj~e{}e $vi|amo $p~ele $radilice. O&ne $jedine $napu{taju $ko{nicu $u $potraz#i z#a $hranom.

Cvetna $i $vo}na $imena Lala V#i{w%a Neven Nevena Jasmin Jasmina Duw%a Cvetko R&u`a Q&ub%ica

11


mmm

V#uk

Ma{a $je $b%ila $u $z#o%lo{kom $vrtu. Spaz%ila $je $vuka. O&dmah $ga $je $prepoz%nala: – Z&a{to $si $pojeo Crvenkapu? V#uk $}uti. – Z&a{to $si $dirao $tri $praseta? V#uk $podvi $rep. – Tako $ti $i $treb#a! Sad $b#udi $u $kavezu, $nevaq%ali $sivi $vu~e! V#uk $se $okrenu. Z&na~i $da $se $stidi. Z&na~i $da $vi{e $ne}e $b#iti $takav. J. Tajc Pepequga V#uk $i $sedam $jari}a Uspavana lepotica

12

$z%z%z

Tri $praseta Sne`ana $i $sedam $patuqaka Crvenkapa


$$ssat ss $sat Mali B#rata

Do~epo $se mali B#rata $o~evoga $sata. A $sat $je $od $zlata, $pa $ima $i $vrata. Ala $je $to lepo!

R&e{i $z#agonetku $i $napi{i $w%eno $re{ew%e.

Stalno $radi, $a $vode $i $hleb#a $ne $tra`i.

Jovan Jovanovi} Zmaj

$$szlato om $som$zlato

13


$vvv $vvv Koliko $je $pet $i $jedan U~iteq $je $pitao malu Mahalu: – Koliko $je $pet $i $jedan? Devoj~ica $je $}utala, $a $u~iteq $je $hteo $da $joj $pomogne: – Z&amisli $da $sam $ti $dao $pet $ze~i}a, $a $kasnije $jo{ $jednoga. Koliko $}e{ $imati $ze~i}a? – Sedam – $odgovorila $je Mahala. – Z&a{to $sedam? – Z&ato ${to $kod $ku}e $ve} $imam $jednog $z%e~i}a. Indijska $narodna $pri~a

$jjj $jjj 14


Pi{i $kao ${to $je $z%apo~eto.

$av $av $ala $ala $ovo $ovo $ima $ima mi{ mi{ $iz#a $iz#a $jao $jao $java $java 15


Pisaw%e $pisanim $slovima O&va $slova $ve} $z%namo $da $pi{emo:

$i ${ $p $t $~ $e $o $a l m $z $s $v $j Dopi{i $re~i $pored $slika.

$~esma ${tap

$~ep $~a{a

$zmaj lopta 16

$vaza


SADR@AJ

Vodi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 AZBUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PRIPREMA ZA PISAWE PISANIH SLOVA . . . . . . . . . . . . . . 4 PISAWE PISANIM SLOVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PRVA VELIKA PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 VELIKA PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 SLOVA KOJA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

46


ПИШЕМ, ПИШЕМ

Прва збирка текстова за наставу почетног читања и писања у 1. разреду основне школе (рад по комплексном поступку) прво издање аутори илустровао уредник лектор графичко обликовање типографско обликовање припрема за штампу издавач

Зорица Нобл Зорица Вукајловић Нино Маљевић Славица Марковић Виолета Бабић Душан Павлић Андреј Војковић Слободан Миладинов Небојша Митић Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел. / факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

за издавача

мр Љиљана Маринковић

штампа тираж copyright година штампе

©Креативни центар, 2018 2018

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комлета за наставу српског језика у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00090/2018-07 oд 24. 4. 2018.


Početnica 3 pišem, pišem  
Početnica 3 pišem, pišem