Page 1


^itanka za pred{kolce i mla|e osnovce Drugi deo _etvrto izdawe

PLAVI ZEC, ^UDNI ZEC, JEDINI NA SVETU...

Kwi$evnost za decu Ilustracije Suzana Kubinec Izbor Dr Simeon Marinkovi} Recenzenti @ivka Krwaja, pedagog Pred{kolske ustanove “Poletarac”, Stara Pazova Jasmina Mesari}, vaspita_ u vrti}u “Ma{tarije”, Beograd Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8 tel. 382-04-64, 382-04-83, 244-06-59 www.kreativnicentar.rs Za izdava_a Qiqana Marinkovi}, direktor Kompjuterska priprema Qiqana Pavkov <tampa Publikum, Beograd Tira$ 3.000 ISBN 978-86-7781-223-2 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:821-93-028.31 ^itanka za pred{kolce i mla|e osnovce. Deo 2, Plavi zec, ~udni zec, jedini na svetu --- : [kwi`evnost za decu] / ilustrovala Suzana Kubinec ; izabrao Simneon Marinkovi}. - 4. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 103. str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 3.000. - Registar. ISBN 978-86-7781-223-2 1. Marinkovi}, Simeon [urednik] 2. Kubinec, Suzana [ilustrator] COBISS.SR-ID 148436236

Izdava_ se trudio da do|e do podataka o svim autorima tekstova koji su u{li u ovu kwigu. Ukoliko je i pored toga do{lo do nekih propusta, rado }emo ih ispraviti.


^ITANKA ZA PRED<KOLCE I MLA\E OSNOVCE

Drugi deo

Plavi zec, _udni zec, jedini na sve{u...

ilustrovala Suzana Kubinec izabrao Simeon Marinkovi}


SADR@AJ Ovo sam ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Moje igre i igra_ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Drugarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Moja porodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Moja ku}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Jesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Vo}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Doma}e $ivotiwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Divqe $ivotiwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Moj ro|endan i drugi obi_aji . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Gde stanuju $ivotiwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Nova godina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Toplo i hladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Indeks autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6


MEDA

SAD JE VE> VELIKA

U{’o meda u du}an, nije rek’o "Dobar dan", ve} je rek’o "Dobro ve_e!", pokloni se, pa ute_e.

Eto vidi{, mati mila, Sama sam se probudila. Sama sam se ju_e svukla, A sama se sad obukla. – Je li, sad sam velika?

Narodna

MARAMICA Molim, mama, maramicu da obri{em nos. Dobio sam kijavicu {to sam i{’o bos. Mamice, po$uri, iz nosa mi curi.

A kad dignem ruke gore, One odu preko glave; Kad bih stala na klupicu, Videla bih preko Save. – Velika sam, velika. Sad }u i ja ko i seka Dobit ve}u _a{u mleka I zemi_ku zdravo belu, Al’ ne polak, nego celu. – Je li, mati, to se zna!

Gvido Tartaqa J. J. Zmaj

MI<O, MI<O Sada juri{, Mi{o, Mi{o, plovke i koko{ke, a znamo te kad si i{’o jo{ _etvorono{ke... Ve} se pewe{, Mi{o, Mi{o, na tre{we, na kru{ke, a znamo te kad si i{’o samo potrbu{ke... Gvido Tartaqa

7


BROJAWE

DECA

Da li znate, qudi moji, da bez gre{ke zna da broji _ak do deset Mi}a â&#x20AC;&#x201C; da izbroji _ak do deset pomo}u prsti}a?

Deca jesu radoznala, svud bi da zavire, pred wima se svet otvara, ona o_i {ire.

Kad mu ka$u: "Daqe, sine?" tad obu}u svoju skine odmah s nogu Mi}a â&#x20AC;&#x201C; jer mu treba, za brojawe, jo{ deset prsti}a. Mom~ilo Te{i}

Kao {to je topla ki{a livadi u cvetu, tako je i igra va$na svakome detetu. Sunce sjajno kad zablista, budi snagu cve}u, a qubav i po{tovawe daju deci sre}u. Simeon Marinkovi}

DOGOVOR Nek crkne ko la$e! Ovde nema {ale, tata meni ka$e: "Ne zovi me >ALE!" Ali to kod mene tek uslovno pali: "A ti mene vi{e nemoj zvati MALI." "Dobro", re_e tata, di$u}i povije, "ali ko pogre{i _vrgu da dobije?" Klimnuo sam glavom; namere su _vrste, mada tata ima mnogo ja_e prste. Pa stisnusmo sna$no dve desnice mu{ke i smazasmo slo$no iz tepsije kru{ke. Mom~ilo Te{i}

8


DECA VOLE Deca vole da se maze, da se paze, da se sviju i priviju, da se gwave i da dave. Ali isto tako vole da se poka$u i svoje ka$u, da odgovore i ne{to stvore, da sama osete {ta mo$e dete. Ako osete, onda polete. Simeon Marinkovi}

KAD SU DECA NAJLEP<A NA SVETU Kada deca ru_ice {ire, li_e na lake bele leptire. Kada de_ica ru_ice pru$e, lepa su kao najlep{e ru$e. A kada zagrle mamu i tatu, lep{a su od ru$e u cvatu, lep{a su od leptira u letu... Tada su deca najlep{a na svetu! Laslo Bla{kovi}

9


PRINCEZA NA ZRNU GRA<KA Bio jednom jedan princ koji je hteo da se o$eni princezom, ali pravom pravcatom princezom. Tako je obi{ao ceo svet da bi je na{ao, ali mu se svud ispre_ilo ne{to na putu. Princeza je bilo vrlo mnogo, ali da li su to bile prave pravcate princeze, nije mogao nikako da doku_i, jer je uvek bilo ne_eg {to mu je smetalo. Vratio se ku}i sav poti{ten, jer je $eleo da se o$eni pravom princezom. Jedne ve_eri bilo je strahovito nevreme: sevalo je i grmelo, ki{a je pqu{tala, jednom re_ju, bilo je u$asno. Tada neko zakuca na kapiju dvorca, a stari kraq po|e da je otvori. A napoqu je stajala jedna princeza. Ali kako je izgledala od ki{e i ru$nog vremena! Voda joj je curila s kose i odela i slivala se u vrhove cipela, pa na pete opet izlazila – a ona je tvrdila da je prava pravcata princeza! – To }emo ve} doznati – pomisli stara kraqica, ali ne re_e ni{ta, ve} ode u spava}u sobu, ukloni svu posteqinu i stavi zrno gra{ka na dno posteqe; zatim uze dvadeset du{eka i stavi ih preko zrna gra{ka, a odozgo jo{ dvadeset perina od gu{_jeg paperja. Tu je trebalo da preno}i princeza. Ujutru je zapita{e kako je spavala. – O, vrlo r|avo – re_e princeza. – Gotovo cele no}i nisam ni trenula. Ko zna {ta je bilo u toj posteqi? Le$ala sam na ne_em tvrdom, tako da sam po celom telu modra i zelena. To je stra{no. Tako su se uverili da je ona prava pravcata princeza, jer je kroz dvadeset du{eka i dvadeset perina od paperja osetila zrno gra{ka. Toliko ne$an nije mogao biti niko osim prave pravcate princeze! Kraqevi} je uze za $enu, jer je sad znao da uzima pravu pravcatu princezu, a zrno odne{e u umetni_ki muzej, gde se i sada mo$e videti, ako ga neko nije uzeo. Hans Kristijan Andersen

10


KOKO, I< I{, koko, i{, evo ide mi{, evo ide mi{, i{, koko, i{! Narodna

TARAM KUCA KA@E Kuca ka$e "vau, vau", maca ka$e "mijau, mijau", pet'o u {qiviku rek'o "kukuriku". Narodna

Taram â&#x20AC;&#x201C; baram â&#x20AC;&#x201C; beca. <ta je taram? Taram je taram, baram je baram, beca je beca, tako se varaju mala deca! Du{ko Radovi}

SELA BABA Sela baba u balon da se vozi u London. U Londonu kupi griz da se vozi u Pariz. U Parizu kupi ru$u da se vozi svome mu$u, mu$ joj kupi gramofon da joj svira: din, dan, don.

LUTKA

Narodna

Ja sam lutka malena, ime mi je Milena, tra, la, la, tra, la, la, sa tobom se igram ja. Narodna

11


Плави зец, чудни зец, једини на свету...  

Ово је друга књига у серији читанки за предшколце, прављена према програму предшколског васпитања. Kњига има шеснаест тематских кругова: Ово...

Плави зец, чудни зец, једини на свету...  

Ово је друга књига у серији читанки за предшколце, прављена према програму предшколског васпитања. Kњига има шеснаест тематских кругова: Ово...