Page 1


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 2

Edicija Kreativna {kola

Pametni zadaci Kontrolni i pismeni zadaci koji poma`u |acima u u~enju i nastavnicima u ocenjivanju prvo izdanje Autor Ketrin Voker (Catherine Walker) i Edgar [mit (Edgar Schmidt) Naslov originala:

Smart Tests Copyright © 2004 Pembroke Publishers Za izdanje za Srbiju Copyright©Kreativni centar 2006 S engleskog prevela Ivana Nikoli} Lektor Dragana Rakovi} Redaktor prevoda Natalija Pani} Grafi~ki dizajn Neda Doki} Ilustracije Milan Pavlovi} Priprema za {tampu Ljiljana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 Tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Mr Ljiljana Marinkovi}, direktor [tampa BRANMIL, Beograd Tira` 2000 ISBN 86-7781-497-3 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 371.273-057.874(035) VOKER, Ketrin Pametni zadaci : kontrolni i pismeni zadaci koji poma`u |acima u u~enju i nastavnicima u ocenjivanju / Ketrin Voker i Edgar [mit ; ²s engleskog prevela Ivana Nikoli}³. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Branmil). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm Prevod dela: Smart Tests / Catherine Walker, Edgar Schmidt. - Tira` 2.000. - O autorima: str. 139. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registrar. ISBN 86-7781-497-3 1. [mit, Edgar a) Testovi znawa - Priru~nici b) U~enici osnovnih {kola - Ocewivawe - Priru~nici COBISS.SR-ID 134287628


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 1

Ketrin Voker i Edgar [mit

Pametni zadaci Kontrolni i pismeni zadaci koji poma`u |acima u u~enju i nastavnicima u ocenjivanju


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 3

Sadr`aj Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ZA[TO SU PAMETNI ZADACI POTREBNI 1. [ta su to pametni zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pametni kontrolni zadaci kao vid provere znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Preispitajte svoje stavove o kontrolnim zadacima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Izrada pametnih zadataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Utvrdite {ta je to {to u~enici treba da nau~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Anga`ujte razli~ite vrste mi{ljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napravite dobra pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 [ta se boduje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zadaci koji motivi{u u~enike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pregledanje zadatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

KAKO IZGLEDAJU PAMETNI ZADACI 3. Upotreba {ema i tabela u zadacima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Venovi dijagrami (dijagrami skupova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Top-liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Za i protiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Razli~ita gledi{ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mre`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tabela PNZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Tabela sa strelicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Grafikon za re{avanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Poka`i svoj stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Obi~na tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4. Kako napraviti zbirku pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Razumevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Primena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 4

Analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Sinteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Evaluacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

KORI[]ENJE PAMETNIH ZADATAKA 5. Kako pomo}i u~enicima da postignu dobar uspeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dobra pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kako pomo}i u~enicima da organizuju informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Kako pomo}i u~enicima da nau~e da u~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Raspored kontrolnih zadataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Obnavljanje gradiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6. Kako pomo}i u~enicima da se pripreme za kontrolni zadatak . . . . . . . . . . . . . 101 Ponavljanje gradiva na ~asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Metode u~enja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Metode izrade kontrolnih zadataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kako savladati tremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Autosugestija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ono {to odvla~i pa`nju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Uloga roditelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7. Vreme je za pametni zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Raspored klupa u u~ionici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Ohrabrite u~enike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Pomozite u~enicima da dobro rasporede vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Zavr{ite zadatak u pozitivnoj atmosferi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Pomozite u~enicima sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

8. Ocene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 U~enici treba da razmisle o svojim ocenama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Saop{tavanje ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 5

Predgovor

Pismeni i kontrolni zadaci koje prave u~itelji i nastavnici predstavljaju najuobi~ajeniji na~in ocenjivanja u osnovnoj {koli.1 A da bi, pored toga, bili i su{tinski va`an elemenat nastave, oni ne smeju biti samo zavr{nica procesa u~enja, ve} njegov integralni deo. To zna~i da dobro napravljeni kontrolni zadaci omogu}avaju u~enicima da sami prate svoj napredak, a nastavnicima pru`aju informacije uz pomo} kojih mogu bolje da iza|u u susret potrebama u~enika. U pore|enju sa drugim vidovima ocenjivanja, kontrolni zadaci zahtevaju najmanje vremena, najlak{i su za sprovo|enje i daju konkretne podatke, koji se kasnije lako koriste u daljem radu. U ovoj knjizi govori}emo o pametnim kontrolnim zadacima. To su tako|e zadaci koje pravi nastavnik, s tim {to oni pru`aju vi{e podataka za ocenjivanje na osnovu kojih se donosi ispravan sud o znanju u~enika. Takvi zadaci su deo uravnote`enog pristupa ocenjivanju, koji ~ine jo{ i nastava usmerena na ciljeve, razli~ite provere znanja, pa`ljivo izvedeno zavr{no ocenjivanje pokazanog znanja, zapa`anja i komentari nastavnika i odgovaraju}i standardizovani testovi. Pa`ljivo napravljeni i korektno upotrebljeni kontrolni zadaci najbolji su pokazatelji kvalitetne nastave. U dana{nje vreme, nakon {to su {kole preplavili standardizovani testovi kojima se nastojala prevazi}i „subjektivnost“ nastavnikove ocene, ponovo se naro~ita pa`nja pridaje tome koliko u~itelji, odnosno nastavnici, umeju da proveravaju znanje u~enika i koliko umeju da pravilno ocenjuju. Roditelji se sla`u u tome da je procena i ocena znanja svakog pojedinog u~enika koju daju u~itelji i nastavnici bolja i potpunija nego ona koja se dobija na osnovu rezultata na standardizovanim testovima. Da bi opravdali ocene koje daju, nastavnici moraju da imaju ~vrst i pouzdan dokaz o tome koliko u~enici znaju i u~e. [to je dokaz bolji, to su u ocenu sigurniji i nastavnici i u~enici i roditelji. Nastavnik koji zna i ume da napravi uspe{nu proveru znanja mo`e se smatrati vrhovnim autoritetom za merenje znanja u~enika. U Pametnim zadacima nudimo uputstva za uspe{nu izradu kontrolnih zadataka i pozivamo u~itelje i nastavnike da razmisle o svojim stavovima o kontrolnim zadacima. Ova knjiga sadr`i informacije i metode za izradu zadataka za osnovnu {kolu, uklju~uju}i i predloge kako da pove`ete razli~ite vrste mi{ljenja sa zadacima koje pravite, kako da koristite {eme i tabele i kako da napravite razli~ite vrste pitanja. Mnoga

1

U originalnom tekstu autori priru~nika koriste re~ testovi, pod ~im podrazumevaju sve one vrste provere znanja za koje zadatke priprema, zadaje i ocenjuje sam nastavnik. U na{im {kolama ove provere se uglavnom realizuju u formi kontrolnih zadataka i pismenih zadataka. Oba ova osnovna vida provere znanja u~enika u daljem tekstu naziva}emo zajedni~kim imenom – kontrolni zadaci (prim. red.).

5


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 6

od pitanja koja navodimo kao primer uzeta su iz na{eg sopstvenog iskustva u nastavi2. Ona pokazuju kako znanja i pojmovi iz razli~itih predmeta mogu da se ocenjuju kroz zadatke koji }e istovremeno razvijati mi{ljenje kod u~enika svih uzrasta. Na{i primeri mogu vam poslu`iti prilikom pravljenja sopstvene zbirke pametnih pitanja i zadataka, a mogu se primeniti na svaki nastavni program. Ocenjivanje ne po~inje i ne zavr{ava se jednim kontrolnim zadatkom. Ocenjivanje po~inje prvog dana {kole, traje tokom ~itave godine i da bi se dobro izvelo potrebna mu je pozitivna atmosfera u u~ionici. U~itelji i nastavnici mogu da pomognu u~enicima da se uspe{nije pripreme za kontrolne zadatke tako {to }e sa njima ponavljati gradivo na ~asu, savla|ivati ve{tine u~enja i metode izrade kontrolnih zadataka, stvarati pozitivan stav prema kontrolnim zadacima, a mogu u to uklju~iti i roditelje. Knjiga sadr`i tri vrste priloga napravljenih da vam pomognu u planiranju nastave, predavanju i ocenjivanju, a sve to sa ciljem da se kod |aka podstakne u~enje i mi{ljenje. Prilozi za nastavnike namenjeni su preispitivanju sopstvene prakse u izradi pitanja i zadataka. Poglavlje sa {emama i tabelama obra|uje grafi~ke prikaze koje mo`ete koristiti za pravljenje zadataka koji na pravi na~in misaono anga`uju u~enike. Prilozi za u~enike sastoje se od pitanja koja }e ih podsta}i da razmisle o svojim stavovima i radnim navikama, kao i od pitanja u vezi sa planiranjem u~enja i obnavljanjem gradiva. Prilozi za roditelje daju savete roditeljima kako da pomognu deci da se spreme za kontrolne zadatke, da razviju pozitivan stav i dobre radne navike, {to }e uticati na bolji uspeh njihove dece u {koli. Cilj ove knjige je da u~iteljima i nastavnicima pru`i ideje i metode za pobolj{anje ocenjivanja i za pravljenje pametnih kontrolnih zadataka za osnovnu {kolu. Ako budete koristili bolje i pametnije kontrolne zadatke, mo}i }ete da motivi{ete svoje u~enike da uspe{nije u~e i misle.

2 Autori ove knjige su kanadski nastavnici. Iako je ve}ina primera u njoj prilago|ena srpskom {kolstvu, primeti}ete da ima i onih koji nisu uobi~ajeni za na{e {kole – kanadski u~enici, na primer, rade kontrolni zadatak i iz fizi~kog vaspitanja (prim. prev.).

6


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 7

[ta su to pametni zadaci

Kontrolni zadaci i druge provere znanja koje nastavnici prave za svoje u~enike pokazuju koja znanja, podaci i pojmovi su va`ni po mi{ljenju nastavnika. Nastavnici pokazuju da im je stalo da u~enici koriste vi{e nivoe mi{ljenja tako {to prave zadatke koji im daju mogu}nost da primene ste~eno znanje, da promisle o onome {to su nau~ili, da brane svoje stavove i pove`u to {to u~e sa svetom izvan u~ionice. Sem toga, kontrolni zadaci su za roditelje ~esto najo~igledniji pokazatelj da li i kako njihova deca u~e. Svaki kontrolni zadatak otkriva {ta se de{ava u u~ionici i koja znanja, ume}a, pojmove i na~ine saznavanja i delanja nastavnik vrednuje.

Pametni kontrolni zadaci kao vid provere znanja Podu~avanje, proveravanje znanja i ocenjivanje je slo`en posao. Odluke koje nastavnici donesu imaju veliki uticaj na u~enike, pa zato odluke o tome kako, kada i za{to oceniti znanje u~enika moraju biti dobro promi{ljene i sigurne. Iako su standardizovani testovi, koji postoje u mnogim dr`avama na nacionalnom nivou, o~igledan na~in provere znanja, takvi zadaci, smatraju stru~njaci, „ne mogu ni da se porede sa proverom znanja u u~ionici, i to u smislu neposrednog uticaja na dobrobit u~enika. Skoro sve ocene tokom {kolovanja u~eniku daju sami nastavnici. Bez sumnje, nastavnici su najva`niji u procesu ocenjivanja, a ocene odre|uju uspeh {kolovanja“3. Pametni zadaci omogu}avaju nastavnicima da vode {kolovanje svojih u~enika u pravom smeru. Za razliku od standardizovanih testova, pametni kontrolni zadaci ne porede u~enike jedne s drugima niti ih rangiraju u okviru odeljenja ili razreda. Dobro napravljen kontrolni zadatak je zasnovan na gradivu, odnosno na sadr`ajima i pojmovima iz obra|enih lekcija. Takav zadatak pru`a nastavniku va`ne podatke na osnovu kojih treba da dr`i nastavu, da daje povratnu informaciju u~enicima i da donese valjanu i objektivnu ocenu o ste~enom i pokazanom znanju u~enika. U svakoj fazi izrade i kori{}enja pametnih zadataka treba se dr`ati slede}ih preporuka.

3 Stiggins, Richard, Student-Centered Classroom Assessment, second edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 1997.

7


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 8

Preporuke za izradu pitanja i zadataka za ocenu • Prilagodite pitanja i zadatke nameni i sadr`aju nastave. Zadaci i pitanja treba da se direktno ti~u ciljeva nastave i da obuhvataju obra|ene lekcije i ve`be na ~asu. • Zadaci treba da omogu}e u~enicima da jasno poka`u svoje znanje, ume}e i stavove.

Preporuke za prikupljanje podataka za ocenjivanje • Odvojte vreme za razgovor s u~enicima o svrsi odre|enih zadataka i o tome kako se odgovori koji }e proiste}i iz zadataka mogu koristiti. • U~enici moraju da znaju kako }e se zadaci bodovati i „{ta se ra~una“, to jest {ta se prihvata kao ta~an odgovor. • Napravite takvu atmosferu u u~ionici koja }e ohrabriti u~enike da poka`u {ta znaju. • Koristite zadatke i pitanja koji zahtevaju ta~ne i konkretne odgovore u razumnom vremenskom roku. • Uputstva u~enicima moraju biti jasna, nedvosmislena, potpuna i treba da odgovaraju uzrastu, razredu i sposobnostima u~enika. • Ako se tokom provere znanja desi ne{to neo~ekivano, zabele`ite to i vidite da li i kako to mo`e da uti~e na rezultate. • Prilagodite zadatke i pitanja u~enicima s posebnim potrebama i onima kojima maternji jezik nije srpski, ili napravite druga~ije zadatke za njih.

Preporuke za bodovanje pokazanog znanja u~enika • Pre nego {to u~enici krenu da rade zadatak, napravite vodi~ za bodovanje koji }e uzeti u obzir kvalitet pokazanog znanja i ta~nost odgovora. • Nemojte bodovati faktore koji nisu bitni za ono {to proveravate, a mogli bi da uti~u na rezultat. Na primer, ako je u pismenom zadatku va`na sadr`ina, izbor stila ne treba da uti~e na bodovanje. • Dajte |acima pismenu povratnu informaciju, koja }e im pomo}i da bolje razumeju zadatak, kao i znanja i pojmove koji se tra`e u zadatku. Tako }e u~enici mo}i da pobolj{aju svoj rad i da pro{ire znanje. • Budite spremni da izmenite na~in bodovanja ako se pojavi problem u zadacima i pitanjima. • Budite spremni da razgovarate s u~enicima i uzmete u obzir njihovo mi{ljenje ako se ne sla`u s kona~nim rezultatima kontrolnog zadatka, ili pak ako ih ne razumeju.

Preporuke za izve{tavanje o ocenama i za njihovo obja{njavanje • Dobro procenite te`inu svakog pojedina~nog zadatka da biste dali ukupnu ocenu kontrolnog zadatka. • Ocenite trud, u~e{}e, radne navike i ostalo {to nije direktno vezano za sadr`aje i pojmove u lekcijama, i to sve pojedina~no; nemojte davati jednu ocenu za sve to zajedno. • Navedite u ~emu je u~enik dobar, a u ~emu treba da se popravi.

8


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 9

Preispitajte svoje stavove o kontrolnim zadacima Da biste znali {ta mislite o kontrolnim zadacima koje sami treba da napravite, popunite upitnik koji sledi (str. 10–11). Odgovori u upitniku nisu ta~ni ili pogre{ni – oni sa~injavaju jedan niz stavova prema kontrolnim zadacima i pru`aju vam priliku da razmislite o tome gde ste vi u tom nizu. Kada to sami sebi razjasnite, onda mo`ete prilagoditi nastavu i ocenjivanje svojim stavovima. Uz svako pitanje u upitniku ide kratko obrazlo`enje. Kao i druga dobra uputstva za rad, i ova obrazlo`enja mogu zapravo da izrode vi{e pitanja nego odgovora! U ve}ini slu~ajeva, teorija pametnih kontrolnih zadataka koju analiziramo u ovoj knjizi te`i onom delu niza pod „sla`em se“, ali ~esto ima valjanih argumenata za oba kraja niza. Nastavnici treba da odgovore na svako pitanje i da odrede koji pristup bi bio najbolji u njihovom radu, a onda da to i sprovedu. Mo`da }e vam biti zanimljivo da, nakon {to pro~itate knjigu, ponovo popunite upitnik i vidite da li su se va{a uverenja i stavovi prema kontrolnim zadacima promenili nakon {to ste probali neku od metoda koje nudimo.

Uz prilog za nastavnike br. 1: [ta mislite o kontrolnim zadacima 1. Nastavnici bi trebalo da organizuju odgovaraju}u pripremu u~enika pre svakog kontrolnog zadatka. Priprema za kontrolni zadatak ima cilj da u~enicima sa razli~itim nivoima znanja omogu}i da to znanje {to bolje poka`u. Takva priprema pomo}i }e u~enicima da jasno shvate {ta }e biti na testu, kako zadaci mogu da izgledaju i koji na~in rada mogu da koriste za presli{avanje kod ku}e (vi{e o pripremi za kontrolni zadatak u drugom, petom i {estom poglavlju). 2. Nastavnici bi trebalo da naprave plan rada pre svakog ve}eg kontrolnog zadatka. Plan rada, naro~ito u osnovnoj {koli, ~ini da se kontrolni zadaci do`ivljavaju kao sastavni deo nastave. Kad plan pravite zajedno sa u~enicima, poma`ete im da usvoje tehnike koje }e im biti od koristi u u~enju tokom daljeg {kolovanja (vi{e o planu rada u {estom poglavlju). 3. Nastavnici bi trebalo da daju u~enicima pitanja unapred. Kontrolni zadatak treba da sadr`i pitanja i zadatke koji su sli~ni, i po formi i po sadr`aju, onima iz redovne nastave tokom {kolske godine. Kad god je to mogu}e, tokom obrade gradiva deci treba davati primere razli~itih tipova pitanja i zadataka. Tako u~enici ve`baju da pokazuju koliko su ovladali odre|enim sadr`ajima. Kad znaju kakvu vrstu pitanja mogu da o~ekuju i koje gradivo }e se tra`iti na kontrolnom zadatku, onda nisu toliko iznena|eni i mogu bolje da se pripreme (vi{e o upotrebi pitanja u nastavi u petom poglavlju). S druge strane, ako |acima unapred dajete ba{ ista pitanja koja }e biti na kontrolnom zadatku, mo`ete ih navesti da u~e napamet, {to je pogre{no. Ako se u~enici uzdaju u puko memorisanje, kontrolni zadatak ne}e dati tako korisne podatke o ste~enom znanju kao kad se uzdaju u razumevanje. Takav na~in provere znanja ne}e dati pravu sliku o tome da li u~enici umeju da primenjuju i objedinjavaju nova znanja i pojmove.

9


pametni zadaci.qxp

4.10.2006

8:55

Page 10

Prilog za nastavnike br. 1

[ta mislite o kontrolnim zadacima Neka vas ova pitanja navedu na razmi{ljanje o tome kako ocenjujete. Odaberite jedan od tri ponu|ena odgovora. 1. Nastavnici bi trebalo da organizuju odgovaraju}u pripremu u~enika pre svakog kontrolnog zadatka. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 2. Nastavnici bi trebalo da naprave plan rada pre svakog ve}eg kontrolnog zadatka. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 3. Nastavnici bi trebalo da daju u~enicima pitanja unapred. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 4. U~enicima su potrebna najmanje tri dana da se pripreme za ve}e kontrolne zadatke. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 5. Bolje je dati nekoliko manjih kontrolnih zadataka nego jedan ve}i. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 6. Pitanja sa vi{e ponu|enih odgovora bolje procenjuju znanje nego pitanja na koje u~enici treba sami da napi{u odgovor. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 7. Nastavnici bi trebalo da pu{taju audio-kasetu sa nasnimljenim pitanjima deci koja ne umeju dobro da ~itaju. sla`em se ne sla`em se neodlu~an 8. Nastavnici bi trebalo da budu spremni da razjasne pitanja tokom kontrolnog zadatka. sla`em se ne sla`em se neodlu~an

Š 2006 Pametni zadaci. Dozvoljeno kopiranje za rad u nastavi. Kreativni centar

10


Profile for Kreativni centar

Pametni zadaci  

"Паметни задаци" ће показати учитељима и наставницима како да направе добро организоване провере знања у којима задаци одговарају циљевима и...

Pametni zadaci  

"Паметни задаци" ће показати учитељима и наставницима како да направе добро организоване провере знања у којима задаци одговарају циљевима и...