Page 1


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

Biblioteka Svet je jedan kwiga sedamnaesta Jasminka Petrovi} Ovo je najstra{niji dan u mom `ivotu drugo izdawe Urednik biblioteke Dejan Begovi} Urednik izdawa Sla|ana Ili} Ilustracije Dobrosav Bob @ivkovi} Lektura i korektura Mirjana Koji} Dizajn korica Du{an Pavli} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 5.000 ISBN 978-86-7781-493-9

25-Mar-08

14:49

Page 2


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Page 3


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Page 4


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

1. Od qubavi do mr`we

Ovo je najstra{niji dan u mom `ivotu! Vrtim penkalo po rukama. Poklopac mi pada u krilo. Poku{avam da ga uhvatim, ali ne uspevam. Udara o pod i kotrqa se. Svi piqe u mene. Mastilo mi se sliva niz prste. Koraci. Ne di`em pogled. Sav sam se umazao, a nemam maramicu. Koraci se usporavaju. Ose}am wen miris. Zaustavqa se pored mene. ^ekam. Ne mrdam, ne trep}em, ne di{em. Ona 5

Page 5


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Jasminka Petrovi}

spu{ta levu ruku na moje desno rame. Nagiwe se. [apu}e. – [ta je bilo, Strahiwa? Nikada nismo bili ovoliko blizu. Vrelina mi udara u glavu. Mislim da ovog puta ne}u izdr`ati. Poqubi}u je! Nema nazad! Idem do kraja! – Pa ti nisi ni naslov prepisao sa table?! Mo`da je ipak prerano za poqubac. Dovoqno je da je uhvatim za ruku. Ne, glupo je. Prsti su mi od mastila. – U ~emu je problem, Strahiwa? Za{to ne pi{e{? – Ne znam odakle da po~nem. – Od naslova – Moja porodica. Treba da nam opi{e{ ~lanove svoje porodice. Kako izgledaju, ~ime se bave, po ~emu su posebni i za{to ih ti voli{. Tebi bar ne moram da obja{wavam kako se pi{e pismeni zadatak! Vrh wene marame dodiruje mi ruku. – Zna{ kako smo u~ili: uvod, razrada, zakqu~ak. Hajde, kreni polako! Koraci se udaqavaju. Do|e mi da se bacim za wom preko cele u~ionice. Prizna}u joj sve. Nema mi druge. Nek me izbace iz {kole. Ba{ me briga! – Deco, imate jo{ dvadeset sedam minuta do kraja ~asa. Samo?! U`as! Odakle da po~nem? Od tate? [ta da pi{em o wemu? Kako je dao otkaz pre godinu dana jer se razo~arao u novinarstvo, u kolege i u svog kuma i urednika Vasu Tasi}a? Kako je u znak protesta prestao da se {i{a i brije i kako li~i na ~udo? Hvala bogu, ne izlazi iz ku}e pa me ne bruka. Ali zato po ceo dan pi{e roman. I to na 6

Page 6


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Ovo je najstra{niji dan u mom `ivotu

mom kompjuteru. Ne mogu da do|em do ro|enih igrica. Mislim da mama vi{e voli wega nego mene. Tek {to pre|em prvi nivo, eto we: – Strahiwa, di`i se! Tata treba da radi, a ti se tu igra{! Ako on radi, onda sam ja Lara Kroft. Pa ne, stvarno! I najglupqa igrica je zanimqivija od tog wegovog romana. Kao neki nesre}nik {to ide kroz mra~nu {umu i pri~a sam sa sobom. Uglavnom pri~a o tome kako su ga svi napustili kad mu je bilo najte`e u `ivotu. I tako na sedamnaest strana. Daqe nisam ~itao jer sam umro od dosade. Mada mi je mama rekla da prava filozofska rasprava po~iwe tek posle dvadesete strane, kada taj nesre}nik na svom putu upoznaje mladi}a sa dve glave i babu sa tri sise. Neka, hvala! Ako se ve} mu~im sa sopstvenim spodobama, ne moram jo{ i s tatinim. Dobro, ajde {to je on u o~ajawu, to je wegova stvar, ali ne mora zbog toga da mu~i celu porodicu. Kako sednemo da jedemo, on po~iwe da nam preti: – ^im zavr{im roman, odoh u manastir! Ne}u vi{e da vam budem na teretu. Ima}ete jedna usta mawe za stolom. A ti }e{, Strahiwa, mo}i da igra{ svoje igrice do mile voqe. Samo kad se setim kako sam plakao kad je to prvi put rekao! Nisam trenuo cele no}i. Ali tetka mi je objasnila da je tata u krizi i da }e ga sve to jednog dana pro}i. I jo{ mi je rekla da }e mi kupiti digitalni fotoaparat ~im zavr{im osmi razred. Vaqda }u do kraja {kolske godine popraviti keca iz fizike. 7

Page 7


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Jasminka Petrovi}

Tatina pri~a vi{e me ne tera na suze, sad mi di`e pritisak. Svaki obrok mi presedne i iza|e na nos. Zato nije ni ~udo {to sam ovoliko mr{av, kao ~a~kalica. Za razliku od mene, moju sestru Jelenu ne mo`e ni{ta da iznervira. ^ak ni mamini glupi komentari. Da ne poveruje{! Ponekad se pitam da li je Jelena uop{te qudsko bi}e! Mada mi je malo neverovatno da su ba{ u moju porodicu ubacili vanzemaqca, to bi ipak bilo previ{e. Jelena pokazuje emocije samo kad u~i. Tada je prosto presre}na. Stra{no! U `ivotu je dobila jednu jedinu ~etvorku, u sedmom osnovne, i to iz biologije. Nije znala razliku izme|u munike i molike. Iz o~aja je htela da popije mastilo. Jedva smo je spre~ili! Koja jadnica! Od ku}nih poslova ume da skuva ~aj, ali ne ba{ uvek uspe{no. Ili spusti krpu na ukqu~enu ringlu, pa napravi po`ar, ili joj ostane slavina u ruci, pa napravi poplavu. Jednog jutra je imala nameru da nam spremi krofne za doru~ak, ali je tako jako udarila glavom o ivicu kredenca da je odmah odustala. Mo`da i boqe, bar smo izbegli stoma~ne tegobe. – Deco, jo{ osamnaest minuta. Privodite kraju! Osim petica, Jelena ima i de~ka. Zove se Tomislav i u`asno me nervira. Toliko se odoma}io u na{oj ku}i da ve} ima i svoju ~a{u. Samo ~ekam kad }e da donese i svoje papu~e. Stra{no! Jelena i Tomislav su tre}a godina matemati~ke gimnazije i planiraju da studiraju nuklearnu fiziku. Koje su to dileje! Jednom sam ih, onako uzgred, pitao {ta je to apsolutna nula, a wih dvoje samo {to me nisu ubili svojim znawem. Zna~i, wihov odgovor je trajao ~etiri i po sata. Na kraju mi je krenula 8

Page 8


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Ovo je najstra{niji dan u mom `ivotu

krv na nos. Toliko sam prebledeo da je mama htela da zove hitnu pomo}. Od tada u wihovom dru{tvu }utim kao zaliven, za svaki slu~aj. U posledwe vreme mama radi samo dve stvari: ide kroz ku}u i pla~e. Nekada je dr`ala ~asove esperanta, ali su je svi |aci napustili. Pametni qudi! Nemaju druga posla nego da u~e ve{ta~ki jezik koji se ne govori ni u jednom narodu. Osim {to je esperantista, moja mama je jo{ i lezbejka. U vezi je s na{om prvom kom{inicom. Otkad je na bolovawu, tetka Mira svaki ~as dolazi kod nas i ne{to {apu}e s mamom, uglavnom u kupatilu. Za to vreme wena }erka Milica pewe mi se na glavu. A kome }e drugome? Tati i Jeleni sigurno ne}e. Wih dvoje se uvek ve{to izvuku. Ma odmah je meni tu ne{to bilo sumwivo, ali nisam ba{ ta~no znao o ~emu se radi. Me|utim, otkako sam ih uhvatio na delu, nema sumwe da je to to. Jo{ uvek se nisam povratio od {oka. Tetka Mira je pipkala mamine grudi, a mama je {aputala: Tu! Tu! Stra{no! Zna~i, toliko su se zanele da me nisu ni primetile. Koje nesre}nice! A ja sam bio toliko zapawen da sam prestao da di{em. Skroz. Dobro nisam umro bez vazduha. Na svu sre}u, zazvonio je telefon, pa smo sve troje poskakali. Onda sam se ja zakqu~ao u svoju sobu, a wih dve su mi lupale na vrata: – Strahiwa, nemoj slu~ajno da ka`e{ tati! To bi ga dotuklo! Naravno da mu nisam ni{ta rekao. Ali ja mislim da on to ve} zna, ~im mu se roman zove Otkrivawe tajni. Verovatno zato ~ovek i ho}e da ode u manastir. 9

Page 9


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

Jasminka Petrovi}

I {ta ja posle svega toga treba da pi{em o mami, tati i Jeleni?! Kako izgledaju, ~ime se bave, po ~emu su posebni i za{to ih volim? Ja wih uop{te i ne volim! Ako }emo pravo, ja ih mrzim. Ne mogu o~ima da ih vidim. Ujutru mi se ne mili da ustanem. Jedva ~ekam da do|em u {kolu da se malo odmorim. A sad jo{ treba i da ih stavqam u pismeni zadatak. Nisam lud! Ponekad pomislim da su me zamenili u porodili{tu. [ta ja imam zajedni~ko sa svojom porodicom?! Televizor i ni{ta vi{e. – Deco, jo{ ~etrnaest minuta. Strahiwa, ti jo{ nisi ni po~eo? A {ta }e tek nastavnica da pomisli, kakav sam ja kreten kad poti~em iz jedne ovako nezdrave sredine?! Taman sam nekako stekao poziciju kod we, a sad treba da se obrukam. E ne}e{, vala majci, Strahiwa! Nisi ni ti od ju~e! – De~ice, ko je zavr{io neka preda svesku i bez re~i iza|e u dvori{te.

10

Page 10


ovo je najstrasniji dan u mom zivotu.qxp

25-Mar-08

14:49

2. Zemqo, otvori se

Ovo je najstra{niji dan u mom `ivotu! Nastavnica je pregledala pismene zadatke. Spu{ta sveske na katedru, seda na stolicu, upisuje ~as u dnevnik, 11

Page 11


Ово је најстрашнији дан у мом животу  

"Ово је најстрашнији дан у мом животу" је динамична, оригинална и савремена прича. А ево и најбоље препоруке: "Одличан приказ раног тинејџ...

Ово је најстрашнији дан у мом животу  

"Ово је најстрашнији дан у мом животу" је динамична, оригинална и савремена прича. А ево и најбоље препоруке: "Одличан приказ раног тинејџ...