Page 1


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 2

Edicija Kreativna {kola

Odeljenski stare{ina prvo izdanje Autori Ru`ica Obradovi}, Ivana Luki} Urednik Natalija Pani} Lektor Nevena ^ovi} Grafi~ki dizajn i korice Neda Doki} Priprema za {tampu Ljiljana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 Tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Mr Ljiljana Marinkovi}, direktor [tampa BRANMIL, Beograd Tira` 2.000 ISBN 978-86-7781-582-0

Za korisne sugestije za rad na ovoj knjizi autorke se zahvaljuju psiholozima Sne`ani Risti}-Stefanovi}, Mariji i Jeleni Bla`evi}, pedagogu Sonji Nikoli}, odeljenskom stare{ini Veri Ljubisavljevi} i u~enicima XIV beogradske gimnazije.

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 371.213.1(035) 37.064.2(035) OBRADOVI], Ru`ica Odeljenski stare{ina / Ru`ica Obradovi}, Ivana Luki}. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Branmil). - 58 str. ; 27 cm Tira` 2.000. - O autorima: str. 57. ISBN 978-86-7781-582-0 1. Luki}, Ivana ²autor³ a) Razredne stare{ine - Priru~nici b) Razredna zajednica u~enika - Priru~nici COBISS.SR-ID 145685004


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 1

Ru`ica Obradovi}, Ivana Luki}

Odeljenski stare{ina


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 3

Sadr`aj 1. Uloga odeljenskog stare{ine u odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ko je odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kome je i za{to potreban odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koje poslove obavlja odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Organizaciono vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Formiranje odeljenja i odeljenske zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pripremanje i vo|enje ~asova odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Koordiniranje rada nastavnika koji predaju odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pripremanje i vo|enje sednica odeljenskog ve}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organizovanje saradnje s roditeljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Saradnja sa ostalim zna~ajnim licima i slu`bama u {koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organizovanje drugih oblika nastave i vannastavnih aktivnosti . . . . . . . . . . . . 13 Organizovanje ispitnih komisija i predsedavanje njima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sastavljanje plana rada odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Pedago{ko vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A. RAD SA U^ENICIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Adolescencija i njene odlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Deset saveta za uspe{nu komunikaciju s u~enicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RAD SA CELIM ODELJENJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Preporuke za uspe{no vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Planiranje i realizacija prvog ~asa odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ^asovi odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Radionice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Uredite svoju u~ionicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kako }ete znati da ste formirali uspe{no odeljenje – pokazatelji uspe{nosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 INDIVIDUALNI RAD SA U^ENIKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prikupljanje podataka o u~eniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Razgovor sa u~enikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kako da uspe{no razgovarate sa u~enikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rad sa u~enicima neprilago|enog pona{anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rad sa u~enicima koji su nedovoljno uspe{ni u {koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rad sa u~enicima koji su nedisciplinovani na ~asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rad sa u~enicima koji neopravdano izostaju sa nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kako reagovati na pojavu nasilni{tva u odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 B. SARADNJA SA RODITELJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Za{to je porodica va`na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vaspitni stilovi u porodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 4

Roditeljski sastanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Individualni razgovor s roditeljima u~enika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Preporuke za razgovor s roditeljima o nezadovoljavaju}em {kolskom uspehu njihovog deteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Preporuke za razgovor s roditeljima u~enika kod kojih su prime}eni znaci neke od bolesti zavisnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4. Administrativno vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Prikupljanje potrebne dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Vo|enje dnevnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Vo|enje mati~ne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ispisivanje javnih isprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Pisanje i prezentovanje izve{taja o radu odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Teku}i administrativni poslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5. Vrednovanje rada odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 O autorkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 8


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 5

Uloga odeljenskog stare{ine u odeljenju

Kada sam ~ula da }u biti razredna, shvatila sam to kao izazov i bilo mi je drago, ali sam se i uspani~ila da li }u ja to mo}i.

Nastavnica, srednja {kola

Saznanje da ste izabrani za odeljenskog stare{inu, pogotovo ako ste jo{ i mlad nastavnik, mo`e kod vas izazvati: • ose}aj nedovoljne kompetentnosti i nesigurnosti, kako u kontaktu sa u~enicima, tako i u kontaktu s roditeljima; • nelagodnost da }ete biti pod stalnim nadzorom i budnim okom starijih i iskusnijih kolega; • strah da vas u~enici ne}e prihvatiti ili da ne}ete uspeti da u kontaktu s njima na|ete pravu meru izme|u zahteva i dopu{tanja; • strah da bi vas neki roditelj mogao povrediti izra`avanjem sumnje u va{e sposobnosti i pozivanjem na nedostatak va{eg li~nog, `ivotnog, stru~nog ili profesionalnog iskustva. U svakom slu~aju, imajte na umu: • da su direktor i stru~ne slu`be u {koli procenili da ste u pedago{kom smislu zreli za obavljanje uloge odeljenskog stare{ine; • da uvek mo`ete potra`iti pomo} kolega i pedago{ko-psiholo{ke slu`be (psihologa i pedagoga); • da je svaki po~etak te`ak, ali da, ako volite svoj posao i spremni ste da stalno u~ite, uspeh ne}e izostati. Nastavniku koji je izabran da obavlja ulogu odeljenskog stare{ine, i pored zakonskih propisa, poznate pedago{ke teorije i prakse, vrlo ~esto nije ba{ najjasnije {ta i kako treba da radi. Zna da treba da reguli{e izostajanje u~enika sa nastave, da vodi propisanu pedago{ku evidenciju i dokumentaciju (dnevnik rada, odnosno knjigu evidencije, mati~nu knjigu, svedo~anstva i sl.), da odr`ava roditeljske sastanke, da vodi u~enike na ekskurziju i sl. Me|utim, nigde nije precizirano koje bi sve poslove i kako trebalo da obavlja odeljenski stare{ina. Uglavnom je svakome pojedina~no prepu{teno da ove poslove realizuje onako kako smatra da treba, {to zavisi od njegove li~nosti, znanja i kreativnosti, kao i spremnosti da prihvati savete i instrukcije pedago{ko-psiholo{ke slu`be, ~iji je posao da osposobljava nastavnike za odeljensko stare{instvo i {to uspe{niji rad sa u~enicima. 5


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 6

U ovoj knjizi poku{ale smo da opi{emo i objasnimo poslove odeljenskog stare{ine i da damo osnovne preporuke i savete kako bi ih trebalo obavljati. Nastojale smo da pre svega objasnimo kakav odnos treba imati sa u~enicima, kako treba komunicirati s njima, s njihovim roditeljima i sa kolegama, kao i kako se sve mo`emo uhvatiti u ko{tac s problemima na koje odeljenske stare{ine naj~e{}e nailaze. Knjiga je rezultat dugogodi{njeg rada u {koli, pra}enja i osposobljavanja odeljenskih stare{ina za ovaj posao i `elje da se pomogne nastavnicima da odeljensko stare{instvo obavljaju {to uspe{nije.

Ko je odeljenski stare{ina Razredni stare{ina je profesor kome je dodeljeno odeljenje da se o njemu stara. To zna~i maksimalno zalaganje za svoje odeljenje u svakom smislu. Pod ovim ne podrazumevam nerealno davanje petica i neograni~eno pravdanje izostanaka, ali mislim da bi razredni trebalo da ima najvi{e razumevanja za svoje odeljenje.

U~enik, srednja {kola

• Odeljenski stare{ina je isto {to i razredni stare{ina, „razredni“ – ovaj izraz je odoma}eni naziv u {kolama, kao i me|u u~enicima i njihovim roditeljima. • To je nastavnik koji vodi odeljenje i brine o u~enicima najkra}e tokom jedne, a najdu`e tokom ~etiri {kolske godine. • Jedan je od nastavnika koji predaju u odeljenju. • Re~ je o nastavniku koji, zahvaljuju}i svojim stru~nim i pedago{kim znanjima, kao i karakteristikama li~nosti, mo`e da obavlja vrlo slo`ene i odgovorne poslove i zadatke koji ~ine odeljensko stare{instvo. • To je nastavnik koga za odeljenskog stare{inu imenuje nastavni~ko ve}e na sednici pre po~etka {kolske godine. • Odeljenski stare{ina je nastavnik koji ostaje u se}anjima svojih u~enika ~ak i kad izblede sva ostala se}anja na {kolu i druge nastavnike.

Kome je i za{to potreban odeljenski stare{ina Osoba koja treba da bude autoritet, ali treba i da nas razume, da nas saslu{a, da nam ponekad progleda kroz prste, da ostvari dobar kontakt s nama.

U~enica, srednja {kola Razredna nam nije samo razredna, ona nam je i roditelj i drug.

U~enica, osnovna {kola

• U~enicima: – da bi brinuo o uspe{nom razvoju i {kolovanju svakog u~enika u odeljenju; – da bi ih vodio kroz sve {kolske probleme, kao {to su adaptacija na {kolu, te{ko}e u u~enju, komunikacija sa nastavnicima i sl.; – da bi posredovao izme|u njih i ostalih nastavnika. • Roditeljima: – da bi ih upoznao s uspehom i pona{anjem njihovog deteta u {koli; – da bi im pomogao pri re{avanju problema, kao {to su neadekvatan uspeh ili pona{anje u~enika u {koli. • Nastavnicima: – da bi bio spona izme|u njih i u~enika. • [koli: – zbog ostvarivanja vaspitne funkcije {kole; – da bi sistematski vodio pedago{ku dokumentaciju o svakom u~eniku.

6


odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 7

Koje poslove obavlja odeljenski stare{ina Razredni treba da brine o svom odeljenju i da uvek podr`ava u~enike, da im maksimalno olak{a odnose s profesorima i da se zala`e za njih ako je neophodno. I da pravda sve ~asove koje mo`e.

U~enica, srednja {kola

Mislim da moja razredna ula`e mnogo truda, nije lako uvek biti na raspolaganju nemirnoj mladosti.

U~enica, srednja {kola

Zadatak mu je da poka`e ocene na{im roditeljima, da po{tuje pravila {kole i da komunicira sa |acima kao s prijateljima, da ih savetuje kako da dobiju dobre ocene.

U~enik, osnovna {kola

Odeljenski stare{ina obavlja tri grupe poslova. • Organizaciono vo|enje odeljenja: – formiranje odeljenja i odeljenske zajednice; – pripremanje i vo|enje ~asova odeljenskog stare{ine; – koordiniranje rada nastavnika koji predaju odeljenju; – pripremanje i vo|enje sednica odeljenskog ve}a; – organizovanje saradnje sa roditeljima; – saradnja sa ostalim zna~ajnim licima i slu`bama u {koli; – organizovanje ispitnih komisija i predsedavanje njima; – organizovanje drugih oblika nastave i vannastavnih aktivnosti; – sastavljanje plana rada odeljenskog stare{ine. • Pedago{ko vo|enje odeljenja: A. rad sa u~enicima – rad sa celim odeljenjem; – individualni rad; B. rad sa roditeljima – sa svim roditeljima – roditeljski sastanci; – individualno – sa svakim roditeljem ponaosob. • Administrativno vo|enje odeljenja: – prikupljanje potrebne dokumentacije; – vo|enje dnevnika rada, odnosno knjige evidencije; – vo|enje mati~ne knjige u~enika; – ispisivanje javnih isprava; – pisanje i prezentovanje izve{taja o radu odeljenja; – teku}i administrativni poslovi. Ove tri grupe poslova koje obavlja odeljenski stare{ina su me|usobno povezane. Iako su svi poslovi za koje je zadu`en odeljenski stare{ina va`ni, aktivnosti koje se odnose na pedago{ko vo|enje odeljenja su najva`nije i zahtevaju odgovaraju}a pedago{ka znanja i ve{tine nastavnika.

7


Одељенски старешина | Ружица Обрадовић, Ивана Лукић  

Овај приручник, између осталог, говори: о педагошким, организационим и административним пословима које обавља одељенски старешина; о припрем...

Одељенски старешина | Ружица Обрадовић, Ивана Лукић  

Овај приручник, између осталог, говори: о педагошким, организационим и административним пословима које обавља одељенски старешина; о припрем...